Du er her
Hjem > Aktuelt > Barnefattigdom – Ingen konkrete tiltak på Nesodden

Barnefattigdom – Ingen konkrete tiltak på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Barnetrygden teller med i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Flertall i kommunestyret vil ha utredninger og planer.

Ingen nye tiltak nå.

Interpellasjon: Kamp mot barnefattigdom

Nesodden kommune ved NAV regner barnetrygden som inntekt ved beregning av sosialhjelp.

Satsene for barnetrygd er for tiden NOK 970,- pr mnd som gir 11.640 pr år. Barnetrygden er ikke regulert siden 1996.

I kommunestyret 5. september ble følgende forslaget lagt fram:

I beregningsgrunnlaget for sosialhjelp skal barnetrygd i fremtiden ikke regnes inn, dette legges inn i kommunebudsjettene fra og med budsjettet for 2019.

Forslaget fikk 12 stemmer (4 SV, 2 V, 2 R, 4 MdG) og falt.

Flertallet fremmet ikke eget forslag med tiltak mot barnefattigdom. Flertallet stemte for at barnetrygden skal regnes som inntekt og inngå i beregningsgrunnlaget ved behandling av søknad om sosialhjelp.

Forslagsstiller for å avvikle praksisen var Claudia Behrens (SV) som la fram interpellasjon i kommunestyret på vegne av SV og Rødt ved Kjellaug Myhre. Behrens argumenterte med det urimelige i at de som har nok penger fra før beholder barnetrygden mens de som ikke har nok penger blir fratatt barnetrygden.

Barnetrygden på stedet hvil

Kjellaug Myhre sier på telefon at

» -De trekker fra barnetrygden i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, det opprører meg» og fortsetter

» -Det er magre satser som ikke har vært justert på mange år, å beregne det som inntekt strider mot intensjonen om utjevning når loven ble vedtatt»

Barnetrygdens størrelse er overordnede forhold utenfor kommunestyrets ansvarsområde, men Behrens fastslår i kommunestyret at

» -det kommunestyret KAN gjøre er å la være å tillate at barnetrygden trekkes fra. Det er NAVs oppgave er å bistå til å gjenopprette en verdiglivssituasjon, og det gjør de ikke ved å legge sten til byrden»

Barnetrygdloven

Barnetrygdloven har en generell formålsbestemmelse som sier hva en ønsker å oppnå med loven, nemlig utjevning av forskjeller mellom barn selv om de kommer fra ulike situasjoner.

Barnetrygden § 1 første ledd:

«Barnetrygden skal være et tilskudd til forsørgelse av barn. Barnetrygden har siden innføringen i 1946 vært å regne som et skattepolitisk virkemiddel og er det fortsatt.»

Kommunestyret bestemmer

Ordfører Truls Wickholm besvarte interpellasjonen og sa blant annet at kommunestyret står fritt til å gjøre noe med satsene. Wickholm anbefalte å se det budsjettsammenheng og i sammenheng med andre sosiale tiltak.

» -Kommunestyret kan bestemme at NAV ikke skal inntekts beregne barnetrygden.

Dette vil være en betraktelig merutgift dersom man ikke justerer satsene for livsopphold. Forslaget må konsekvensvurderes og det må eventuelt finnes inndekning. Det er ikke forsvarlig å vedta som jeg mener en bør regne på kostnaden av før en eventuelt bestemmer.»

…..

» -Ordfører har spurt NAV om sammenhengen mellom økonomiske råd som gis og mellom barnetrygd og sosialhjelp

Wickholm sa videre at:

» -Nesodden kommunes satser for livsopphold følger direktoratets veiledende satser. Vi regner barnetrygd som inntekt. I noen andre kommuner regnes ikke barnetrygden som inntekt men de opererer med livsoppholdssatser til barn som er tilsvarende lavere.

Det er altså bare en regnemåte, totalt sett er satsene for livsopphold omtrent de samme landet rundt

Geir Christensen (R) imøtegår uttalelsen og har sjekket med andre kommuner hvorvidt det er riktig at det er lavere sats i andre kommuner så det kommer ut på tilnærmet likt nivå som Nesodden. Blant annet har Moss trukket barnetrygd fra beregningsgrunnlaget uten å røre satsene.

Ordfører oppfordrer:

» -Dersom man ønsker en endring i dette vil det være nærliggende å ta kontakt med lovgiver.».

Noe Claudia Behrens akter å gjøre, hun lovet å ta det opp med Karin Andersen (SV) i Stortinget.

Debatt uten bekjempelse av barnefattigdom

Interpellasjonen skapte noe debatt og flere talte for å se det i budsjettsammenheng. Blant annet Tone Frønes (AP):

«Barnetrygd og sosialhjelp er en budsjettsak og vi skal diskutere rundt budsjettet i Helse- og Omsorgs (HO) -møte til uka. Det er naturlig å ta det opp der med konsekvensvurdering.»

Dette spørsmålet er «en motsetning til kommuneplanen som sier vi skal ha et botilbud til alle,» sier Frønes også

På spørsmål torsdag forteller at spørsmålet om barnetrygd ikke ble behandlet i HO-møtet allikevel.

Kristelig Folkepartis Henning Korsmoe stemmer mot forslaget selv om han stadfester at det er » -urimelig at barnetrygd skal komme til fradrag», Han vil også ha et innblikk i et større bilde.

Mulig plan etter 2010 

Høye boligprisene var tema under debatten og Ordfører fortalte at Boligsosial handlingsplan er framskyndet og starter høst 2018.

Imidlertid gir Revidert planstrategi en oversikt. Planen for å redusere barnefattigdom (temaplan) lagt til neste planperiode, det vil si etter 2020. Dette til tross for at barnefattigdommen på Nesodden øker.

Planstrategi nevner blant annet om barnefattigdom:

…. „Kommunen har hatt en økning i barnefattigdom fra 2010 til 2015, men barnefattigdommen har ikke økt like mye på Nesodden som i landet for øvrig. Sammenlignet med Akershus har Nesodden utviklet seg fra å ligge under til å ligge over Akershus i andel fattige barn. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: