Du er her
Hjem > Aktuelt > Strenge regler for fremtidig utbygging

Strenge regler for fremtidig utbygging

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Kommunen står ikke fritt til å planlegge utbygging og vekst på Nesodden. Statlige og regionale retningslinjer fastsetter at arealbruken skal styres mot fortetting. Det må bygges tettere for å få flere mennesker og aktiviteter inn på allerede bebygd areal. Samtidig skal kollektivtilbudet bedres, og det skal legges til rette for å gå og sykle. Bil skal ikke være den eneste løsningen. Tiltak mot biltrafikken skal tas i bruk. Brudd på reglene vil bli møtt med innsigelser.

Forslaget til ny kommuneplan for Nesodden 2018–2042 ble lagt frem i april. Den skapte mange diskusjoner fordi den inneholdt forslag til fortettinger som ikke innbyggerne var vant til å se. Men da høringsfristen var over, ble det klart at planen ikke tilfredsstillet de gjeldende reglene for arealplanlegging, og fylkesmannen og flere andre instanser nektet å godkjenne planen, og fremmet innsigelser.

Planarbeidet har pågått i ti år
Siden 2008 har det pågått et omfattende arbeid med å lage føringer for hvordan man skal planlegge utbygging og transport i fremtiden. Både staten, regionene og fylkene har samarbeidet om føringene. Derfor står ingen kommuner fritt når de skal lage kommunale planer og behandle byggeprosjekter.

Vekstkjerner
Nesoddens planforslag er i konflikt med retningslinjene om fortetting. For etter Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, skal 80 % av fremtidens utbygging skje i et avgrenset område rundt Nesoddens ene kjerne på Nesoddtangen. Strategien med store og små kjerner er at både næringsliv, servicetilbud og boliger skal bygges rundt de viktigste knutepunktene for transport. Kartet nedenfor viser hvilke kjerner som er fastsatt i planen for Akershus.

Statlige retningslinjer
Staten vedtok retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i 2014. Føringene gjelder for hele landet og hensikten er at de skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.

Målet er å fremme effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal utvikles bærekraftige byer og tettsteder, legges til rette for næringsutvikling, og føringene skal fremme helse, miljø og livskvalitet. Det skal utvikles kompakte byer og tettsteder der transportbehovet reduseres. Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

I områder med press på boligmarkedet skal det legges til rette for tilstrekkelig boligbygging, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

Høy arealutnyttelse
I retningslinjene står det:

I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige normer og retningslinjer. Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.

I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.

Regional plan
I 2015 vedtok bystyret i Oslo og et enstemmig fylkesting i Akershus en regional plan for areal og transport i Oslo og kommunene i Akershus.

I denne planen er hovedmålet:

  • Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa
  • Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling, se kartet, og bevaring av overordnet grønnstruktur
  • Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med laveste mulig behov for biltransport.

Kommunen skal legge til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med regi­onale byer legges det til rette for at minimum 90 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kom­munen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. Utenfor vekstområdene skal det bare skje vedlikeholdsvekst.

Innsigelser
Det er Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, statlige myndigheter og berørte nabokommuner som skal påse at nye kommuneplaner er i tråd med regional plan. Konflikter eller innsigelser skal varsles på et tidlig tidspunkt i planleggingen.

En innsigelse innebærer at planen ikke kan godkjennes og at myndigheten til å treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket overføres fra kommunen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: