Du er her
Hjem > Aktuelt > Nesodden kommune går på sparebluss inn i eldrebølgen og ligger nederst på Kommunebarometeret i pleie og omsorg

Nesodden kommune går på sparebluss inn i eldrebølgen og ligger nederst på Kommunebarometeret i pleie og omsorg

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Nesodden kommune ligger i år på 405. plass, og er blant de dårligste kommunene i landet på sektoren pleie og omsorg, viser Kommunebarometeret. Det er omtrent like dårlig som i fjor. Allerede om fem år vil Nesodden ha langt flere gamle innbyggere som kan trenge pleie og omsorg. Ressursene er ikke tilstrekkelige til å møte behovet og debatten om tjenestenes kvalitet mangler.

Det var en rørende politisk enighet under budsjettbehandlingen i kommunestyret. Nesten uten debatt ble det vedtatt et rekordbudsjett for 2019. De store tallene kan få oss til å tro at alt er i sin beste orden her på halvøya. Riktignok bygges det nå et imponerende antall omsorgsboliger, det har vært et stort savn i tjenestetilbudet. Men det er store svakheter i tilbud og kvalitet på de andre tjenestene i pleie og omsorgssektoren.

Måler den kommunale virksomheten
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Det er tidsskriftet Kommunal Rapport som lager barometeret. De skriver: Vi ønsker at alle lokalpolitikere skal kunne få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver.

Dårlig resultat på pleie og omsorg
I totaloversikten fikk Nesodden kommune 148. plass i 2018. Det er ikke så verst, og det er en klar fremgang fra 231. plassen i 2017. Men på sektoren pleie og omsorg er tallene triste og Nesodden er blant de dårligste kommunene i landet:

I 2018 havnet Nesodden på 405. plass av 424 kommuner.

Det er riktignok en fremgang på seks plasser fra 2017, da lå kommunen på 411. plass. Skrevet med galgenhumor: Kommunen ligger i stabilt sideleie.

Kommunen ligger i stabilt sideleie

Eldrebølgen kommer om få år
I Kommunebarometeret måler man mange tjenester for personer over 80 år. Det er spesielt interessant fordi Nesodden vil få mange gamle innbyggere allerede om fire–fem år.

Rådmannen skriver i budsjettforslaget sitt:

Som man ser er det hovedsakelig aldersgrupper over 67 år som vil ha en markant økning de nærmeste årene. Hvis prognosene inntreffer må kommunen altså rigge seg for å kunne yte flere og mer omfattende tjenester til de eldre i årene framover.

Det er vanskelig å se at budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019–2022 gir rom for flere og bedre tjenester innenfor pleie og omsorg.

Kommunebarometeret viser at kommunen ikke leverer gode nok tjenester i dag. Det ser ikke ut til å bli bedre i de nærmeste fire årene. Hvordan skal man klare å møte eldrebølgen da?

Pleie og omsorg er et av de viktigste områdene for kommunale tjenester. Skal Nesodden være en trygg og god kommune å bo i når man blir gammel, må det satses langt mer på å utvikle gode tjenester både i omfang og kvalitet.

Vi ser frem til en god debatt om dette. Jumboplassen på Kommunebarometeret kan vi ikke akseptere.

Vi kan ikke akseptere jumboplassen

Omfattende tallgrunnlag
Mange synes slike målinger og barometre er noe tull. De måler ikke alt og forteller ikke sannheten. Selvsagt gjør de ikke det. Men de peker på forhold som kan gi et grovt bilde av situasjonen. Politikerne har i mange år tatt KOSTRA-tallene svært alvorlig og brukt dem som retningslinjer for nedskjæringer og sparetiltak. Men nå er det altså blant annet KOSTRA-tallene som viser at Nesodden bruker mindre enn andre kommuner, og derfor bør øke ressersene for å komme opp på gjennomsnittet.

Det er et omfattende tallmateriale som samles inn for å kunne beregne kommunenes ressursbruk og kvaliteter. For sektoren pleie og omsorg omfatter det følgende:

Bemanning: Ansatte med fagutdanning, ergoterapeuter og geriatriske sykepleiere.

Sykehjem: Beboere i institusjon, plasser til demente, korttidsplasser med heldøgns omsorg, tid med lege, fysioterapeut og brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc.

Dagtilbud: Antall vedtak om dagaktivitet.

Rehabilitering: Plasser til rehabilitering i institusjon.

Hjemmetjenester: Antall tildelte timer i uken i hjemmesykepleie, vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15 dager, mottakere av matombringing.

Samhandling: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter.

Trygghet: Antall trygghetsalarmer til hjemmeboende.

Funksjonshemmete: Antall med funksjonshemminger som får bistand til å delta i arbeid og studier, som får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter, antall med BPA, brukerstyrt personlig assistent, støttekontakt og omsorgslønn.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Nesodden kommune går på sparebluss inn i eldrebølgen og ligger nederst på Kommunebarometeret i pleie og omsorg

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: