Du er her
Hjem > Kommentar > Politiske utvalg har færre saker – gjør det noe?

Politiske utvalg har færre saker – gjør det noe?

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

En gjennomgang av saker i Helse- og Omsorgs-utvalget (HO) viser at utvalget behandlet 28 saker i 2008 mot 7 saker i 2018. Har politikerne effektivisert bort effektiv, politisk behandling?

Overså viktig vedtak
Politikerne overså at det manglet NOK 350.000 til Nesoddtunets kantine i økonomisk halvårsrapport.

Da innbyggere forsto at nedleggelse sto for døra førte det til aksjon i siste liten med facebook-oppfordring og stort frammøte i Nesoddtunets kantine på siste ordinære åpningsdag 16. november.

«Alle», politikere, administrasjon, beboere og frammøtte stamgjester fortalte hvor viktig kantina var og at fortsatt drift var viktig og verdifull. På kantinas siste dag.

Hvorfor ble kantina «alle» vil ha nedlagt? Politikere som var til stede hadde alle hatt tilgang til sakspapirene. Noen var medlemmer i formannskap og kommunestyre hvor nedleggelsen ble vedtatt. Uten at de tok det inn over seg.

Kafé tross alt
De stabile støttespillerne i Nesoddtunets venner med Wenche Størseth etablerte frivillig innsats sammen med Frivillighetssentralen og andre og kaféen driftes fortsatt i litt annen form.

Politisk arbeidsform – gir den underskudd i effektivitet?

Hva skjer med demokratiet når våre valgte representanter ikke har oversikt over innholdet i vedtakene?

Det finnes flere slike eksempler i 2018. I tillegg til at det blir mye uro hos tjenestemottakere, blir det mye ekstrarbeid for en allerede hardt presset administrasjon, og det er hevet over enhver tvil at dette er ineffektiv poltikkutøvelse.

Underskudd i vedtak og politisk prosess?
Politiske utvalg skal behandle saker innefor hvert kommunale ansvarsområde. Utvalget skal behandle sakene før formannskap og kommunestyre og se på sakene med for eksempel spesielt fokus på helse- og omsorgsspørsmål i HO-utvalget. Denne saken var kun behandlet i formannskap og kommunestyre og kun med en setning i en lengre økonomisk halvårsrapport.

Nesoddposten fant derfor grunn til å sammenligne politisk aktivitet i Helse- og omsorgsutvalgene i 2008 og i 2018.

Helse- og Omsorgsutvalget (HO) hadde 4 møter og 7 saker i 2018. Ho-utvalget har 7 politiske medlemmer.

I 2008 hadde HO-utvalget 28 saker til behandling. Antall møter er ukjent, men utvalget hadde 9 politisk valgte medlemmer.

Saker behandlet – en sammenligning
Saker behandlet i 2018 omhandlet plassering forsterkede boliger (1), forvaltningsrevisjonsrapport Nesoddtunet (1), oppsigelse av avtale med ACT-team (1), salg av eiendom (1), salgs- og skjenkebevillinger (3),

I 2018 er Helhetlig plan for Pleie- og omsorg gjenstand for rullering og sjekk link, men den er ikke behandlet i HO, kun drøftet.

Til sammenligning ble det i 2008 behandlet 28 saker. Ho-utvalget besto av 9 politikere.

Sakene rommet et mye bredere spekter av helse og omsorgs ansvarsområde:

Sakene i 2008:
Kommunens premisser for deltakelse i lokalt NAVkontor

Kommunens satser for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold

Utvidelse av sykehjemskapasiteten på Nesodden

Referatsaker

Rapportering budsjett 2008

Bygging av omsorgsboliger og dag-/ aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede / funksjonshemmede

Bosetting av flyktninger

Alkoholpolitisk handlingsplan 2008-2011

Samarbeid mellom Follokommuner og Aker universitetssykehus om styrking av Follo legevakt.

9 enkeltsaker vedr. Skjenkebevilling

Seremonirom Nesoddtunet

Endrede vilkår for skjenkebevilling ved Signalen

Søknader om bevilling for skjenking og salg av alkoholholdig drikke for perioden 2008 – 2012

Prosjektbeskrivelse utvidelse av Nesoddtunet

Follo legevakt – årsberetning 2007

Brukerstyrte personlige assistenter

Endringer i Serveringsloven

Brukerstyrte personlige assistenter

Lokal Forskrift – Serveringssteder

Etablering av legevakt

Politikerne kan bestemme arbeidsform
Det framsto for tilhørerne på siste ordinære kantinedag som ineffektivt når politikerne fattet vedtaket. Med bakgrunn i denne kantinesaken er det grunn til å spørre seg om politiske prosesser bør endres.

Kommunalsjefen konstaterte at

» -Politikerne går ikke inn i detaljer i budsjettet.

Vår oppgave er å informere politikerne, og ikke underinformere.»

Administrasjonen har informert. Tydelig nok egentlig, men ikke tydelig nok for politikerne som lot seg overraske når vedtaket resulterte i stenging av kantina.

Det kan være grunn til at politikerne ser på egen arbeidsform: Gjør politikerne en dårlig jobb? Har de for mange saker? Er sakene ikke lagt fram godt nok?

Skal utvalgene ha flere saker? Er det en feil i arbeidsformen?

Politikerne har mulighet til å vurdere egen arbeidsform.

 

Facebooksider om kaféen på Nesoddtunet:

Treff på «Nesoddtunets venner» som ikke har egen fb-gruppe:

https://www.facebook.com/search/top/?q=Nesoddtunets%20venner&epa=SERP_TAB

Nesoddtunetsvenner ledes av Wenche Størseth som publiserer på egen side:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028692214150&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB4ZeiKj_gF791UI822iMv4_YFmikdid39SO9xfPnIGs0NaArnp63IsS-4GmSS8ddgkXEABYtqnY1hd&hc_ref=ARSDrwhZ7mtS6pdABiKFY4MsNP9Hg-2c0ra_-D7Js6F7COcM1k4W4T1olsDB6Uiv8bw&fref=nf

Kafé-entusiastene administreres av Arne Lendl med interesenter som støtter kaféens eksistens:

https://www.facebook.com/groups/252293015441543/?fref=nf

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: