Du er her
Hjem > Aktuelt > Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Pressens Offentlighetsutvalg undersøkte grad av åpenhet i norske kommuner. Nesodden kom på 341. plass av 423 kommuner. Nesodden fikk 9 av 30,5 mulige poeng og er én av landets mest lukkede kommuner.

Nesodden kommune er ikke åpen
«Åpenhetsindeksen» utført av Pressens Offentlighetsutvalg (POU) ga et dårlig resultat. Undersøkelsen dreier seg om informasjon, åpenhet og kommunikasjon om politiske prosesser, vedtak og innsyn.

Undersøkelsen ble ferdigstilt våren 2018 og Nesodden kommune kom på 341. plass av 423 kommunner som er undersøkt. Maks mulige poengsum er 30,5 poeng, landsgjennomsnittet er på 13 poeng og Akershus 13,5. Nesodden oppnår bare 9 poeng.

Se hele Åpenhetsindeksen under.

Kommunene blir sterkt kritisert av POU for å fjerne gamle postsendinger da det hindrer en del pressearbeid og lukker åpenhet om gamle saker.

Åpenhet: Innsyn, journalføring, byggsak og politiske dokumenter.
Åpenhetsindeksen tar for seg forskjellige spørsmål som er relevante for innsyn og åpenhet. Nesoddposten gjengir her noen av resultatene i undersøkelsen. Kommunen bryter loven med hensyn til innsyn, kommunen har bra kontaktinformasjon om politikere, ikke så bra om ansatte. Føring av journaler, både intern journalføring og postjournaler er ikke tilfredsstillende. At kommunen ikke har byggesak på nett og ikke samtidig publisering av politiske dokumenter, blir sterkt kritisert i undersøkelsen.

Innsyn
Alle kan kreve innsyn i offentlige dokumenter etter Offentleglova (Offl). Lovens krav er at innsyn skal besvares etter tre virkedager. Nesodden kommune bryter loven her. Kommunen bruker 8 dager. Loven definerer det som avslag når fristen oversittes og det betyr at kommunen bryter loven på dette punktet.

Kommunen gir heller ikke opplysninger om innsyn etter offentleglova på sin hjemmeside

Kontaktinformasjon på hjemmesidene
Kontaktinformasjon til politikerne er bra på Nesodden, det er opplyst både telefonnummer og e-postadresser. Systemet for oppdatering av telefonnummer og e-post har mangler ved at feil kan forekomme. Her bør politikerne kjenne sitt ansvar.

Kontaktinformasjon til ansatte i kommunen er ikke bra på Nesodden kommunes hjemmesider. Ved å trykke på linken «Søk etter ansatt» kommer man til en side hvor det kreves innlogging via et ansattsystem.Siden de fleste innbyggere ikke er ansatt, er krav om innlogging og passord en alvorlig hindring.

Postjournal på nett
Kommunen har postjournal for henvendelser til og fra kommunen. Det er mulig å bla kronologisk. Det er bra. (Kommunen har sjøl besvart dette spørsmålet)

Undersøkelsen forteller at kommunen svarer at det er mulig å bruke avansert søk med fritekst i postjournal.

Det lyktes ikke Nesoddposten å få den funksjonen til å fungere. Et søk på hele uke 7 på avsender Dag Tjersland/Signalen sjøbad. Et brev er lagt fram for formannskapet. Brevet finnes ikke i postjournal.

Kritikk for at journalpost fjernes etter en tid
Kommunen svarer at journalposter blir fjernet fra postjournal etter 6-11 måneder.

Kommunene blir sterkt kritisert av POU for å fjerne gamle postsendinger da det hindrer en del pressearbeid og lukker åpenhet om gamle saker.

POU mener «- Dette er altfor dårlig!» og begrunner det med at det er en sterk svekkelse av innsynsmuligheter.

POU mener postjournal skal ha publiseringsfrist på maks to dager mens kommunen opplyser å bruke 3-4 dager.

Journalføring av interne dokumenter
Journalføring av interne dokumenter i kommunen sikrer rask oversikt for saksbehandlere mellom avdelingene, er en mulig kvalitetssikring i kommunal saksbehandling og grunnlag for dokumentasjon av kommunalt arbeid.

Ikke alle kommuner har konsekvent journalføring av interne dokumenter. På dette feltet er det ikke klare retningslinjer i Nesodden kommune.

Loven krever at kommunene skal journalføre sms. Her skiller Nesodden seg ut med å svare bekrefte at sms journalføres (se rad 341 og kolonnene FZ og GA i kopi av Åpenhetsindeksens masterfiler). Det har ikke lyktes Nesoddposten å finne dokumentasjon på at det er riktig.

Byggesakssytemet.
Byggesakssystemet er ikke på nett. Det er et demokratisk problem da plan- og bygningsloven (pbl.) har lovkrav om medvirkning. Manglende publisering på nett er derfor en alvorlig utfordring for demokrati i 2019.

Mer åpenhet er en føring fra Regjeringen som har innført eInnsyn. Byggesaker og reguleringssaker er ikke på nett sjøl om det er disse sakene som engasjerer mest. Bygge- og reguleringssaker er også de sakene som i stor grad gir varige endringer av lokalmiljøet, og i så måte er åpenhet av uvurderlig betydning for demokratiutøvelse.

Politiske dokumenter
Politiske dokumenter legges ut i fulltekst, det er veldig bra.

Nesodden kommune oppgir å legge ut møtejournal for offentligheten (det kalles «protokoll» på Nesodden. Journ. anm.) etter to dager og det får kommunen poeng for.

Det stemmer imidlertid ikke: 20. februar er ikke protokoll fra Formannskapet fra 13. februar ikke lagt ut 7 dager etter møtet.

Protokoll fra Kultur og Miljøutvalgets møter 17. januar og 7. februar er ikke publisert pr. 20. februar. Hvis møter avlyses bør det gå fram.

Politiske dokumenter og likebehandling av politikere og offentligheten
POU er sterkt kritisk til at politiske dokumenter ikke publiseres på nett samtidig med at de sendes politikerne. Politiske dokumenter kan være møteprotokoller, saksdokumenter, oversikt over saker i møter, ettersendt dokumentasjon og brev som legges fram i møtet. Praksis i Nesodden kommune er at det publiseres senere for offentligheten.

Senere publisering har flere negative konsekvenser: Media og innbyggere får ikke samtidig informasjon og innbyggerne får ikke mulighet til å medvirke eller å orientere seg.

Hvis man ønsker samtidig informasjon må ikkepolitikere eller media få informasjonen personlig fra en politiker eller en ansatt. Det er avhengig av en god relasjon.

Kommunens informasjon og åpenhet skal fungere uten relasjonspleie.

Med hensyn til åpenhet i kommunene er POUs klare forventning at kommunene legger dokumenter ut til politikere og til publikum på hjemmesidene samtidig. POUs kommentar til at dokumenter ikke legges ut samtidig er at (sitat):

«- Det er et av minstemalene for apenhet anno 2018 at kommunene legger politiske saksdokumenter ut pa nett sa fort de er ferdige. De 21 kommunene (5 prosent) som ikke legger politiske dokumenter pa nett, ma bare skamme seg!»

Ettersendte politiske dokumenter
På spørsmål om ettersendte politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med at de er tilgjengelige for politikerne, svarer kommunen ja.

Nesoddposten kjenner ikke til hvordan kommunen definerer «politisk dokument».

Mange er opptatt av Signalen for tiden og det er et aktuelt dokument å søke på. Nesoddposten finner ikke brev fra Tjersland/Signalen sjøbad i saker til formannskapet 13. februar. Nesoddposten mener det er et «politisk dokument».

Åpenhet er viktig for demokratiet
Åpenhetsindeksen undersøker innsynskrav, tilgjengelighet til postjournaler, dokumenter og informasjon på kommunens hjemmeside. POU konkluderer med at kommunene mislykkes i å legge til rette for en «åpen og opplyst samtale» som er et krav i Grunnlovens § 100.

For å kunne kalle seg en åpen kommune som praktiserer meroffentlighet er det nødvendig å drøfte prinispielle spørsmål om åpenhet og hvordan man kan legge til rette for det.

Det viktige spørsmålet politikere og administrasjon må besvare er hvorvidt manglende åpenhet skyldes ressursmangel, manglende dataløsninger eller om det skyldes manglende vilje og feil praksis. -Og finne løsninger.

Nesoddposten vil presentere kommunikasjonssjefens kommentarer når de er klare.

Kommuner med Høyreordførere litt bedre
Som en kuriosistet kan nevnes at de minst åpne kommunene er de som er styrt av AP-orførere og av SP-ordførere. Kommuner ledet av ordførere fra Høyre er ørlite grann mere åpne enn AP- og SP-styrte kommuner. Venstre-styrt kommune får best poengsum, men tallgrunnlaget er ikke signifikant fordi det gjelder bare én kommune.

Ordførers parti Antall kommuner Gjennomsnittelig poeng
Venstre 6 17,4
SV 1 17
Høyre 74 14
KrF 17 13,7
FrP 5 13,1
AP 201 12,7
SP 100 12,7
Andre 18 12,4

Åpenhetsindeksen, både teksen og tallmaterialet, finner du her:

https://presse.no/np-nyhet/apenhetsindeksen-2018/

Samtidig med oversendelse av Åpenhetsindeksen til alle kommunene, ble det også sendt «POUs anbefalinger for en åpnere kommune». Anbefalingene kan leses her:

https://presse.no/dette-mener-np/apenhetsrad-til-kommunene/

eInnsyn, se:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/einnsyn/id604997/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

One thought on “Manglende åpenhet i Nesodden kommune – En av landets mest lukkede kommuner

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: