Du er her
Hjem > Aktuelt > Manglende åpenhet i Nesodden kommune: Demokratisk praksis er et politisk ansvar. Politikerne er generelt velvillige. Overlater spørsmål om åpenhet til administrasjonen

Manglende åpenhet i Nesodden kommune: Demokratisk praksis er et politisk ansvar. Politikerne er generelt velvillige. Overlater spørsmål om åpenhet til administrasjonen

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Åpenhet er viktig for demokratiet. Partiene AP, H, Rødt og SV besvarte Nesoddpostens (NP) økonomiske og prinsipielle spørsmål om åpenhet og hvordan politikere og administrasjon kan legge til rette for bedre åpenhet. Etter fokus på manglende åpenhet kommer endringer.

Nesodden på jumboplass i «Åpenhetsindeksen» 2018
Bakgrunnen for spørsmålene fra NP er at Nesodden kommune kom dårlig ut på åpenhet i forvaltningen i «Åpenhetsindeksen» 2018. Pressens Offentlighetsutvalg (POU) gjorde i fjor en undersøkelse av åpenhet i alle norske kommuner. POU undersøkte innsynskrav, tilgjengelighet til postjournaler, dokumenter og informasjon på kommunenes hjemmesider. Nesodden kommune kom svært dårlig ut som nr 341 på lista. Se tidligere artikkel i NP 22. februar i år.

Politikerne vedtar åpninger i dårlig åpenhet
I Formannskap 20. mars ble det vedtatt etter forslag fra Rødt at byggesaksbehandling skal komme på nett og at politiske sakspapirer kommer samtidig til politikere og offentligheten. Høyre gikk i mot, mens 3 AP, 1 MdG, 1 SV, 1 R og  1 V skaffet flertall for forslaget. Det er en god start.

NP ville spørre om partienes politikk for eventuelt å legge til rette for «En åpen og opplyst samtale» som det heter i Grunnlovens § 100.

Vekslende kunnskap om eget ansvarsområde
Kun fire partier svarer på NPs spørsmål. Svarene avdekker at politikerne ikke har god kunnskap om offentleglova (offl) eller god kunnskap om krav til åpenhet innenfor eget politisk virkeområde. Krav til åpenhet innenfor kommunens politiske virksomhet reguleres blant annet av Offentleglova (offl) «Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd.»

Høyre og Rødt er de eneste som har tydelig politikk om enn på begrensede områder. Samlet sett framstår politikerne som alt fra offensive til forsiktig velvillige. Partiene FrP, Venstre, KrF og MDG har ikke besvart spørsmålene. Det er halvparten av partimangfoldet og gir et dårlig signal.

Partiene mener
Spørsmålene og politikernes svar presenteres her i alfabetisk rekkefølge etter parti:

Postjournal:
NP spør:
1. Hva vil ditt parti gjøre for at postjournal skal fungere ved bruk av fritekst?

2. Hva vil ditt parti gjøre for at postjournal lagres?

3. Hva vil ditt parti gjøre for at all post publiseres i postjournal?

Politikernes svar:

Arbeiderpartiet ved gruppelederTone Frønes:

» -Jeg vil be om en sak der rådmannen redegjør for saken og hvilke forbedringstiltak som er tenkt gjennomført.»

Høyre ved gruppeleder Jørn Bertelsen:

  1. «Høyre vil bidra til at Postjournal skal være fullt ut tilgjengelig med de muligheter for søk som er nødvendig for å sikre god informasjon, herunder frisøk i tekst»
  2. «Høyre forutsetter at postjournal lagres som en del av kommunens dokumentasjonssystem og vi legger opp til at dette etterleves».
  3. «Dersom ikke andre regler regulerer offentliggjøring, vil Høyre bidre til at dette etterleves som en del av dokumentasjon i kommunen.»

Rødt ved gruppeleder Kjellaug Myhre:

  1. «- Gi administrasjonen en siste sjanse, deretter ta det videre i «systemet». «Myhre vil i tillegg støtte eventuelle forslag fra Frønes (AP) og legger til at «- Manglende åpenhet skyldes først og fremst manglende politisk vilje.»

Kommunestyremedlem/fungerende gruppeleder Geir Christensen opplyser i tillegg at alle spørsmålene vil fremmes som budsjettforslag høsten 2019 om oppgradering av systemet for postjournal/datagrunnlag.

SV ved gruppeleder Claudia Behrens:

  1. «Vi skal be om en sak av administrasjonen som legger frem tekniske løsninger for å sikre dette, slik at vi kan vedta å investere i endringene av de tekniske løsningene som muliggjør fritekstsøk i postjournal.»
  2. «Postjournalen SKAL lagres etter dagens offentlighetslov. Vi må be administrasjonen om en redegjørelse for hvordan dette sikres i dag.»
  3. «Post som ikke faller inn under taushetsplikten SKAL publiseres i postjournal. Dersom det er tekniske problemer som er årsaken til at ikke all post publiseres må vi finne løsninger på dette.»

Åpenhet i Byggsak.
NP spør
Byggesakssystemet er ikke på nett. Mer åpenhet er en føring fra Regjeringen som har innført eInnsyn. Hva vil ditt parti gjøre for at det skal kunne innføres eInnsyn i Nesodden kommune?

Arbeiderpartiet ved gruppelederTone Frønes:

» -Jeg vil be om en sak der rådmannen redegjør for saken og hvilke forbedringstiltak som er tenkt gjennomført.»

Høyre ved gruppeleder Jørn Bertelsen:

«Høyre ønsker etablert fullt digitalt innsyn i Nesodden kommune, og vil bidra til etablering av nødvendige verktøy for at dette skal fungere for befolkningen.»

Rødt ved fungerende gruppeleder Geir Christensen:

«Det ligger inne som forslag til kommuneplanens samfunnsdel fra Rødt.»

SV ved gruppeleder Claudia Behrens:

«Vi må få administrasjonen til å lage en sak om muligheten som eInnsyn eller lignende programmer gir og innarbeide anskaffelse av et slikt program i budsjettet.»

Åpenhet i Politiske dokumenter:
NP spør:
1. Hva vil ditt parti gjøre for at politiske dokumenter kan offentliggjøres samtidig som de gjøres kjent for politikere?»

2. Hva vil ditt parti gjøre for at brev, notater, ettersendte opplysninger som nå ikke offentliggjøres, blir gjort offentlige?

Arbeiderpartiet ved gruppelederTone Frønes:

» -Jeg vil be om en sak der rådmannen redegjør for saken og hvilke forbedringstiltak som er tenkt gjennomført.»

Høyre ved gruppeleder Jørn Bertelsen:

1 og 2: «Dersom ikke andre regler regulerer offentliggjøring, vil Høyre bidre til at dette etterleves som en del av dokumentasjon i kommunen.»

Rødt ved gruppeleder Kjellaug Myhre:

«- Å gjøre ALLE dok tilgjengelige for ALLE SAMTIDIG burde være en selvfølge. Men vi politikere er ofte i samme båt. Dokumenter stikkes unna med stadig mer uakseptable «forklaringer», unntatt fra politiske spilleregler og livsfarlig for demokratiet.»

Rødt ved fungerende gruppeleder Geir Christensen:

«Mye av vanskene skyldes et overbelastet politisk sekretariat, men også systemproblemer. Dette må også inngå i budsjettforslag som kommer høsten 2019»

SV ved gruppeleder Claudia Behrens:

  1. «Erfaringen min sier at sakene legges ut på internett tilgjengelig for publikum så fort innkalling sendes. Enkelte saker ligger tidligere i politikerportalen, men det er ofte saker som ikke er ferdigbehandlet i administrasjonen, og hvor det legges til vedlegg helt frem til innkallingen sendes. Vi ber Nesoddposten å opplyse hvilke saker de sikter til, slik at vi kan be administrasjonen om svar, slik at vi sikrer at ferdigbehande saker ligger på internett (ferdigbehandling av administrasjonen)»
  2. «Vi skal be kommunen om å sikre at dokumenter som ikke faller inn under taushetsplikten eller er unntatt iht. offentlighetsloven er offentlig tilgjengelig»

Aktiv åpenhetspolitikk
Bertelsen (H) kan fortelle at partiet har programfestet i sitt valgprogram 2019 -23 at all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen i hovedsak skal skje digitalt. Høyre vil videre at det skal etableres en egen «Minside» hvor innbyggeren kan se status på sine saker og henvendelser, og ha tilgang til all korrespondanse mellom seg og kommunen.

Myhre (R) skriver at
«- Manglende åpenhet er et stort og økende problem. Fagre ord har vi fått nok av. Det er flertallets manglende politiske vilje det står på. Altfor tungvint journalsystem skaper oppgitthet, ødelegger engasjement og hinderer deltagelse og subsidiaritet.»
(Subsidiaritet, se snl.no, subsidiaritetsprinsippet, også kalt nærhetsprinsippet. «Subsidiaritet, begrep som brukes om hvordan beslutningsmyndighet fordeles mellom ulike enheter og hva som er de best egnede beslutningsnivå for politiske saksområder.» Sitat snl.no. Journ.anm.)

Myhre legger til at » -En kommune uten et oversiktlig og fullstendig arkiv tilbake til tidenes morgen er en historieløs kommune og dermed katastrofalt.»

Fungerende gruppeleder i Rødt, Christensen, skriver at Rødt fremmet forslag til Kommuneplanens samfunnsdel i Kommunestyret 27. mars som ba om at postjournal blir liggende varig, at alt blir journalført og at journalen gjøres lettere søkbar i fritekst.

Behrens (SV) mener generelt at kommunens nettsider er utdatert, og at det må vurderes bedre løsninger som samtidig løser problemstillingene som det spørres om.

Kommunens kommunikasjonsreglement er bra på mange måter, men løsninger som sikrer at reglementet implementeres koster også penger og krever personalressurser. NP vil framover følge politikken om åpenhet fra sidelinja. Både Høyres og Rødts videre arbeid med åpenhet, Fra AP og SV vil vi se etter konkrete forslag. Sist, men ikke minst vil stillesittende partiers politikk være ønskelig, ikke minst i et valgår.

Spørsmålene bør nemlig sees i lys av behov for både finansiering, personalressurser og politisk vilje til å gjennomføre. Kommunestyret i plenum har det overordnede ansvaret for åpenheten i kommunen.

 

Nesoddposten har skrevet to artikler om dette. Artikler, Åpenhetsindeksen, eInnsyn og Offentleglova kan finnes i lenker her:

Offetleglova (offl):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16

Med forskrift offentlegforskrifta):

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-10-17-1119

NPs artikkel:

https://www.nesoddposten.no/2019/02/22/manglende-apenhet-i-nesodden-kommune-en-av-landets-mest-lukkede-kommuner/

og

https://www.nesoddposten.no/2019/03/22/sterkt-kritisert-nesodden-kommune-onsker-en-apen-og-opplyst-samtale/ 

Åpenhetsindeksen, både teksen og tallmaterialet, finner du her:

https://presse.no/np-nyhet/apenhetsindeksen-2018/

Samtidig med oversendelse av Åpenhetsindeksen til alle kommunene, ble det også sendt «POUs anbefalinger for en åpnere kommune». Anbefalingene kan leses her:

https://presse.no/dette-mener-np/apenhetsrad-til-kommunene/

eInnsyn, se:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/einnsyn/id604997/

 

Bilde Pixabay.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: