Du er her
Hjem > Aktuelt > Skissekonkurranse om framtidig bruk av Nesoddtangen brygge vedtatt

Skissekonkurranse om framtidig bruk av Nesoddtangen brygge vedtatt

Rådmann Wenche Folberg redegjør for saksframlegget og presenterer fakta

Formannskapet behandlet onsdag 10. april saken om idékonkurranse for Nesoddtangen brygge.
Vedtaket ble fattet mot SVs og Rødts to stemmer.
Rødt anket saken inn for kommunestyret hvor saken behandles 24. april.

[Bilde: Rådmann Wenche Folberg redegjør for saksframlegget og presenterer fakta]

2 Høyre, 3 AP, 1 Venstre og 1 MdG stemte for forslaget med Rådmannens innstilling med presiseringer, samt tillegg fra MdG.

Flest mulig idéer og et par reguleringer
Rådmann Wenche Folberg innledet kort med at administrasjonen hadde forstått Formannskapets vedtak slik at formålet var å få fram så mange idéer som mulig. Hun redegjorde også for at en slik forståelse sannsynligvis gir et resultat som gjør det nødvendig med ny regulering. Rådmannen presiserte at et vedtak om brygga som gjør det nødvendig med ny regulering, ikke kan være bindende for en utfallet av en eventuell ny regulering.

Nødvendig med omregulering?
Rådmannen sier i saksdokumentet at byggetiltak som foreslås i konkurransen vil være i strid med parkeringsformålet i gjeldende reguleringsplan og at tiltaket er innenfor 1oo meters belte langs sjøen hvor det er generelt byggeforbud. Gjeldende kommuneplan vedtatt 14 dager tidligere (27. mars 2019) soner hele området til offentlig formål og næring. Sannsynligheten for at det vil bli nødvendig med omregulering etter skissekonkurransen er stor.

Under debatten som fulgte kunne ikke Nesoddposten (NP) oppfatte at ordene „konferansefasiliteter og kontorlokaler/fellesskap“ fra opprinnelig forslag ble nevnt med en eneste stavelse.

Vedtatt innstilling fra Rådmannen
„Det gjennomføres en skissekonkurranse for arealet som på nåværende tidspunkt er regulert til parkeringsplass samt arealet «gamlebrygga», jf. markering T4, T5 og S2 i vedlegg 1 (se illustrasjon). Alle konsepter som tilfredsstiller kriteriene satt i rådmannens vurdering samt vedtatte punktliste (gjengitt under) kan foreslås. Konkurransemidler dekkes av formannskapets reservepost – 149000 1010 100.»

MdGs forslag ble vedtatt:
«1. Konkurranseforslaget skal støtte opp under Nesodden kommunes ambisjoner om å være en foregangskommune innen klima og miljø.
2. Konkurranseforslaget kan også komme med innspill til videreutvikling av nærliggende områder, og/eller vise hvordan konseptet innen konkurranseområdet kan utvikles i positivt samspill med omkringliggende arealer, initiativ og muligheter.
3. Sammen med utlysningen gjøres tilgjengelig tidligere mulighetsstudie, samt vedtak med relevans for utviklingen av konkurranseområdet og tilgrensende arealer.
4. Det forutsettes at valg av konsepter for eventuell utvikling av Nesoddtangen brygge, inkludert eventuell overføring av eierskap eller andre større veivalg av betydning, legges frem til drøfting og endelig vedtak i kommunestyret. Det er kommunestyret som kårer en eventuell vinner, etter innstilling fra formannskapet.
5. Det skal være en åpen skissekonkurranse. Konkurranseforslag skal ikke begrenses til arkitekter.“

Illustrasjon over Planområdene (Nesodden kommune)

Anket til kommunestyret
Vedtaket er ikke endelig. Formelt sett skal protokollen godkjennes, og siden Rødts Geir Christensen anket saken inn til kommunestyret for å oppnå en bredere forankring i folkevalgte organer, skal saken behandles i kommunestyret den 24. april.

Det oppsto en lang debatt om hvorvidt saken bør behandles i kommunestyret. Videre om hvor åpen konkurransen skulle være i forhold til om det bare skulle inviteres profesjonelle arkitekter eller andre forslag i tillegg. Til sist ble det debattert om det videre ansvar for utviklingen på brygga
skal tas hånd om av det nyopprettede kommunale A/S Tangenten, eller av folkevalgte i Kommunestyret. SVs Claudia Behrens la fram forslag om det siste, men forslaget falt i onsdagens formannskap.

Rådmannens forutsetninger
Rådmannen har imidlertid lagt fram forutsetninger som ble vedtatt skulle ligge til grunn for skissekonkurransen. Se faktaboks.

Hele saken kan finnes på kommunens sider: Her

Faktaboks:

Rådmannen mener det er viktig å stimulere kreativitet og idemyldring, og legger derfor få føringer til grunn, men understreker at det er viktig at en idekonkurranse hensyntar omkringliggende område og infrastruktur. Siden området vil måtte omreguleres på et senere tidspunkt anser ikke rådmannen det som hensiktsmessig med en prosjektkonkurranse eller en idekonkurranse som har konkludert med at det må inneholde en bestemt type virksomhet.

Rådmannen mener en åpen idekonkurranse kan gi flere innovative forslag og danne grunnlag for fremtidig omregulering. Premiesummen som er satt i formannskapets vedtak kan være noe lav, men det understrekes at det er ideer som skal synliggjøres.

Dersom det er aktuelt å gjennomføre en idekonkurranse mener rådmann det er ønskelig at en utlysning skal bygge på følgende forutsetninger:

– Konkurranseforslaget skal gi en skriftlig beskrivelse av idé/forslag og nødvendige tegninger/skisser/diagrammer for å forklare tilbyders ide.

– Konkurranseforslaget må vise hvordan trafikkbildet håndteres.

  • Det ønskes ikke at det legges til rette for næring som øker trafikkbelastningen ned til Nesoddtangen brygge.

  • Det må legges til rette for at myke trafikanter kan ferdes trykt uten å være til unødig hinder for vanlig ferdsel.

– Konkurranseforslaget bør støtte opp om Nesodden som Norges største kunstnerkommune.

  • I kulturplanen står det «Nesodden kommune bør utarbeide retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom, som kan medvirke til en helhetlig og estetisk utforming av offentlige rom.» Det står også at «Det bør årlig avsettes en minimumsprosent av totalt investeringsbudsjett for byggeprosjekter til utsmykking.»

– Konkurranseforslaget må vise hvordan det arkitektonisk tilpasser seg øvrige bygninger på området.

– Konkurranseforslag må vise langsiktighet i hvordan bygg kan utnyttes til andre formål på sikt/etter behov.

– Konkurranseforslaget må vise hvordan området gjøres åpent for allmenheten.

– Konkurranseforslaget bør begrunnes ut fra bruker/kunde-behov, gjerne underbygget med relevante data der det er mulig.

– Konkurranseforslaget må ivareta klokketårnets plassering i miljøet.

– Konkurranseforslaget bør ivareta at dette er kyststiens nordlige startpunkt og Nesoddtangen gård som inngår i statlig sikret friområdet.

– Kommunen forplikter seg ikke til å tildele etterfølgende oppdrag eller gjennomføre noen av de kårede konkurranseforslagene.

– Formannskapet forbeholder seg retten til å ikke kåre en vinner.

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: