Du er her
Hjem > Aktuelt > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Venstres ordførerkandidat Thomas Stangeby.

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Venstres ordførerkandidat Thomas Stangeby.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av partiet Venstre? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement? 

-Jeg har vært medlem av Venstre siden 2008 og deler Venstres grunnsyn om et sosialt og liberalt samfunn hvor frihet for den enkelte ivaretas samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Mitt lokalpolitiske engasjement kommer av et brennende ønske om at Nesodden kommune skal utnytte sitt fulle potensial på viktige områder som skole og miljø.

Som diplomat i utenrikstjenesten har jeg vært stasjonert i Jakarta, Brussel og Haag. Jeg leder UDs operative senter som bistår nødlidende norske borgere i utlandet. Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har yrkeserfaring fra privat sektor i selskaper som Deloitte og Hydro. Jeg bor på Berger, har to barn og er nylig avgått styreleder i Fjordvangen barnehage.

 2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan?

-Nesodden må bli en plastfri kommune. Venstre har foreslått dette, men har ikke fått gehør blant flertallet i kommunestyret. Ellers vil vi foreslå å: * Redusere fossil bilbruk på Nesodden.* Innføre tilskuddsordning for kjøp av rimelige el-biler og infrastruktur til lading i husholdningene.* Redusere byggesaksgebyret for miljøvennlige boliger.*Jobbe for at Nesodden blir Norges fremste sykkelkommune gjennom trygge sykkelstier til alle trafikknutepunkt og skoler. * Flere sykkeltraseer utenom hovedveiene og gratis transport av sykkel på båten. * Redusere presset på naturmangfoldet, herunder insekter.

3.Private kontra kommunale barnehager?

Nesodden trenger både private og kommunale barnehager for å ivareta mangfold og valgfrihet for foreldrene. Jeg mener at mindre barnehager i barnas nærmiljø er udelt positivt både for barna og miljøet.

4.Er du fornøyd med den måten Signal-saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media.

-Dette har vært en vanskelig sak med utfordringer som ingen hadde forutsett. Den kunne nok vært håndtert på en bedre måte både av politikerne og utbyggerne. Nå gleder vi oss til Signalen blir ferdigstilt.

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan? 

-Venstre vil bruke Husbanken aktivt både til å påvirke hva slags boliger som bygges, og til å styrke dem som står svakt i boligmarkedet gjennom gode låneordninger. Det må bygges flere utleieboliger, flere studentboliger, flere boliger for ungdom (Ungbo) og flere boliger tilpasset eldre. Venstre vil også se på en samordning av Husbanken og Kommunalbanken for å sikre en effektiv, statlig utlånsvirksomhet.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd? 

-Jeg mener at nærskolen må bevares og Venstre vil også beholde grendeskolestrukturen som i dag. Bygging av storskoler vil ikke bidra til å gjøre Nesoddskolen til Norges beste, som er vår ambisjon. Skolene trenger først og fremst flere lærerkrefter. Tilskuddsordningen til private barnehager må revideres. Den er uforutsigbar og gir stor usikkerhet for private og ideelle aktører. Det er sosialt urettferdig at tilskuddene varierer enormt fra kommune til kommune.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på det rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem? 

-Jeg har ikke hatt anledning til å spørre Venstre sentralt, men på Nesodden vil vi jobbe for at den eldste delen av Nesoddtunet rives og at sykehjem skal bygges. Det skal også bygges omsorgsboliger med heldøgnsbemanning på Fagerstrand. Prinsipielt mener vi at eldre mennesker skal slippe å engste seg for om de får god nok kvalitet dersom de blir pleietrengende. Det skal være nok omsorgsboliger for å dekke behovet.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier? 

-Ja. Venstre vil jobbe for både kommunal snøbrøyting og veilys samt kommunal overtakelse av private veier.

9.Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt? 

Nesoddens kjennetegnes ved sin spredte befolkning og nærheten til marka og sjøen. Jeg elsker at folk her har respekt og omsorg for hverandre tross ulik sosial og kulturell bakgrunn. Dessverre er Nesodden iferd med å miste sitt særpreg. Jeg mener vi har en plikt til å ivareta vår egenart slik at Nesodden er til å kjenne igjen også om 100 år. Venstre vil ha større styring med utviklingen. Kommunen skal regulere selv og ikke overlate utvikling til utbyggerne. Vi går derfor til valg på en pause i byggingen av nye store bolig- og fortettingsprosjekter.

10.Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti klar på at dere ville gå inn for å få tilbake Døgnlegevakten her på Nesodden. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget? 

-Vi mener at Nesodden skal ha egen døgnåpen legevakt og KAD (døgnåpent øyeblikkelig hjelp tilbud). Dette har Venstre kjempet for lenge og vi gir oss ikke.

 

I tillegg kommer bosted for:  Thomas Stangeby (BERGER) og Hans Ole Gjerdrum (Fjordvangen).
I tillegg kommer bosted for:  Thomas Stangeby (BERGER) og Hans Ole Gjerdrum (Fjordvangen).

11.Hvilke enkelt tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd? 

 

-Nå ser det ut til at det blir igangsatt en prosess hvor det igjen blir vurdert en utvikling av Nesoddtangen brygge – det mener vi i Venstre er bra. Det er likevel svært viktig at utviklingen må skje med bred involvering av folk og organisasjoner på Nesodden. Vi er også glade for at det ser ut til at det er vilje til et sjøbasseng. I tillegg har vi satt i gang en prosess med økt fokus på problemene i skolen blant annet gjennom et symposium. Denne prosessen vil Venstre sørge for at fortsetter. Ellers er vi svært fornøyd med at Bergerskogen endelig er vernet/omsonet. Venstre har for øvrig lenge ønsket å få med et jobbhotell i utviklingsplanene for Tangen – nå er det et flertall for å få det utredet.

12.Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode. 

-En god skole er det viktigste for å bygge et godt samfunn. Nesodden skal ha Norges beste skole. Venstre vil øremerke en begrenset eiendomsskatt til styrking av skolen.

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: