Du er her
Hjem > Kommentar > Næring på Nesodden – Valget mellom styring og vekst uten politisk retning

Næring på Nesodden – Valget mellom styring og vekst uten politisk retning

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Tangenten A/S: Politikerne oppretter næringsselskap: Tangenten A/S som skal styres av konkurranse og ikke av politikerne. Hvilken hensikt det nå skal være med det? Det har ikke politikerne sagt så mye om.

Næringspolitiske veivalg
Spørsmålet er hvilken nytte Nesoddenns næringsliv har av et eiendoms-næringsutviklingsselskap og om det er en forskjell på konkurransenæringer og lokale næringer.

Hvilket næringsliv styrkes av styring og hvilket styrkes av konkurranse?

Kommunestyret vedtok 19. desember i fjor å opprette et aksjeselskap som skal «bidra til næringsutvikling samt å eie, forvalte, utvikle, avhende og erverve fast eiendom og annen virksomhet som har sammenheng med dette.

Det skal legges til rette for effektiv arealutnyttelse og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning med rammebetingelser tilpasset eiendommenes karakter og offentlige reguleringer. Selskapet skal for øvrig drives etter forretningsmessige prinsipper,» som det blant annet heter i vedtektene §3.

Politisk begrunnelse

Jeg har lett i saksframlegg og fulgt med i debatter, men jeg finner ingen politisk begrunnelse, ingen politisk visjon, ingen næringspolitiske prioriteringer som er uttalt, bortsett fra at det skal være konkurransenæringer.

Det er litt dårlig

Jeg har nevnt Deliotte under. Jeg har ingenting imot Deloitte som selskap, men jeg har i mye i mot at de brukes som alibi for å slippe å se på hvilket næringsliv som allerede finnes på Nesodden. Jeg mener det er forkastelig at det eksisterende næringslivet ikke tas i betraktning. Er det glemt, er det ikke bra nok eller ønsker man noe annet.

Kommunen som verdiskaper
Nesoddens kommunestyre kan velge å ta en rolle som verdiskaper. En slik rolle må fylles med politikk og styring. Min påstand er at kommunens oppgave ikke er å sikre alle aktører like vilkår i henhold til Eus konkurranseregelverk. Kommunens oppgave skal være å vri konkurranse i en ønsket retning. Politikernes oppgave bør være å peke ut den retningen, slik som tidligere praksis gir gode eksempler på. Det er usikkert om de næringer som er mest rettet inn mot konkurranse i EU/EØS er de som er best tilpasset eksisterende næring på Nesodden, enn si er det beste for Nesodden.

Dette er en advarsel mot vekst uten politisk retning tuftet på kommersielle begrunnelser

Legal begrunnelse
Begrunnelsen for opprettelsen av Tangenten A/S, overordnet og legal, er det konsulentselskapet Deloitte som gir, nemlig at utviklingseiendommer bør skilles fra kommunens forvaltnings- og samfunnsoppgaver på grunn av hensynet til risiko for konkurransevridning. Konkurransevridning er når en enhet mottar offentlig støtte, subsidier eller ikke betaler skatt fordi det er offentlig eid.

Kommersiell og omdømmemessig begrunnelse
Det oppgis en kommersiell og omdømmemessige begrunnelse, igjen er den formulert av Deloitte.

Deloitte skriver i saksframlegget at den overordnede legale begrunnelse for å legge eiendommer inn i et aksjeselskap er å lette finansieringsmuligheten for eiendomsutvikling og derved muligheten til å ta ut eiendommenes økonomiske potensialer.

Videre begrunnes det med at synliggjøring av virksomheten som eget resultat og rapporteringsområde gir ofte økt effektivitet samt at man oppnår en mulighet til å inngå samarbeid med andre erfarne og kompetente aktører og at organisering av eiendomsvirksomhet i aksjeselskap vil kunne tiltrekke seg dedikerte ressurspersoner, hva gjelder både styre og ansatte, med en annen fokus enn personer som både skal ivareta forvaltningseiendommer i forhold til øvrige eiendommer. Og ikke minst at omdømmemessig vil det også kunne fremstå som uheldig både i forhold til konkurranseaspektet og kommunens primære forvaltningsoppgaver å drive kommersiell og konkurranseutsatt eiendom innenfor kommunens offentlige organer.

Politisk styrte suksesser
Nesodden har eksempelr på at politisk vilje og styring kan gi gode resultater med samfunnsnyttig konkurransevridning. Det offentlige, kommunen, kan gi støtte til samfunnsnyttige ting som kommunen prioriterer hvis det er under kommunal styring.

Suksess: Et godt eksempel er Sandvold Kunst og Kulturnæringssenter som ble stiftet i 2006, senteret har nå blitt Nesoddparken og er et A/S, men det hadde aldri eksistert uten at politikerne hadde hjulpet til med konkurransevridende element i form av bruk av eiendommen og oppstart av virksomheten. Jeg tør mene at Nesoddparken gir arbeidspalsser og er godt for næringslivet på Nesodden.

Suksess: Et annet eksempel er Hellviktangen. Bygningene var noe forfallent og kommunen bidro med støtte til infrastruktur og til opprustning, stiftelsen gjorde en kjemepinnsats og nå brukes bygningene og området av flere bedrifter, det er både næring og forlystelse og er en perle med arbeidsplasser til beste for befolkningen.

Nesoddparken og næringsclusteret på Hellviktangen hadde ikke vært mulig hvis kommunens politikere skulle tatt hensyn til mulig konkurransevridende element, de elementene var det nemlig mange av. Flere slike eksempler finnes.

Det var mulig å etablere Nesoddparken og Hellviktangen fordi befolkningen og politikerne samarbeidet. Politikerne styrte og lyktes med disse eksempelene på næringsutvikling fordi kunnskapsrike ildsjeler bidro til å dra lasset med frivillig arbeid og delte av sin kompetanse.

Lokale næringer
På Nesodden har vi, i følge Statisktisk Sentralbyra (SSB) 1.858 næringsvirksomheter i fjor. Oversikten viser at det er snakk om små foretak/selskaper:

1.354 næringsvirksomheter har ingen ansatte,

308 virksomheter har 1 – 4 ansatte,

86 virksomheter har 5 – 9 ansatte.

4 virksomheter har mer enn 100 ansatte

Rundt 1000 virksomheter er små, mange drives fra hjemmekontor og behovet for lokaler er høyst sannsynlig innleie av møtelokaler og kontorfasiliteter ved behov.

Virksomheter som driver salg mangler lagerplass, snakk med de som drivervaresalg på Tangen Centrum, de forteller gjerne.

Administrasjon, rådgivning, jus, regnskap, annonsering, IKT-tjenester og informasjonstjenester utgjør 284 virksomheter.

469 virksomheter tilbyr undervisning, arkitektur, media, forlag, film, kunst, underholdning, video og radio.

74 virksomheter driver med omsetning av eiendom.

166 virksomheter tilbyr fag, vitenskap, teknikk, produksjon.

Mer enn 200 virksomheter bedriver oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, verksted, maskin og utstyr trenger speisallokaler.

I tillegg har Nesodden 32 serveringssteder.

Behov
Trenger dette næringslivet kommersiell konkurranse eller tilrettelegging og politisk styring?

Næring på Nesodden: Valget mellom styring og vekst uten politisk retning kan også bestemmes av velgerne under valget til høsten.

SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/07091/tableViewLayout1/?loadedQueryId=10022232&timeType=top&timeValue=1

Foto TOM publisert under creativecommons lisens

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: