Du er her
Hjem > Aktuelt > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Kristelig Folkeparti sin ordførerkandidat Henning Korsmoe.

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Kristelig Folkeparti sin ordførerkandidat Henning Korsmoe.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av partiet Kr.f ? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement?

-Jeg er en halvstudert røver på 55 år som har lest alt fra utviklingspsykologi og IT-systemering til bedriftsøkonomi.

Fokuset på verdien i enkeltmennesket, uavhengig av evne til å prestere, er avgjørende for mitt engasjement i KrF.

KrFs ideologi står i klar motsetning til en politikk hvor hvert menneske står alene og må kjempe for sin egen rett. Samtidig står den også i klar kontrast til en tenkning hvor enkeltmenneskets handlingsrom i stor grad begrenses av politiske systemer. Et godt samfunn bygd nedenfra på frivillighet og engasjement, gir grunnlag for et godt fellesskap.

Bak mitt engasjement ligger en verdikonservativ arv hvor en bygger på verdier som har vist seg å tåle tidens tann, for å skape et godt samfunn for alle. Dette er noe jeg også har fått del i fra min mor som i mange år var aktiv i Høyre.

2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan? 

-Klimautfordringene handler om forbruk på et overordnet plan, og vi trenger et totaløkologisk perspektiv på debatten. Jeg synes denne lett faller ned i grøfter hvor det eksempelvis kun dreier seg om karbondrevne kontra elbiler. Men et slikt begrenset fokus, løser ikke utfordringene alene. Vi må eksempelvis se på matsvinnet. Vi handler mer enn vi trenger fordi vi har råd til det, og kaster enorme mengder brukbar mat. Det bør legges til rette for deling og gjenbruk. Ved nyinnkjøp forbrukes vesentlig mer ressurser enn hvis jeg bruker noe jeg allerede har, eller låner/kjøper noe som er brukt.

3.Private kontra kommunale barnehager? 

-KrF har fokus på barnehager som gir gode rammer for barna. Trygge voksenpersoner i mindre enheter er viktigst. Det er ikke så viktig om de er private eller offentlige. Mangfold er viktig, så vi er aktive forkjempere for private barnehager som et alternativ til det offentlige tilbudet.

4.Er du fornøyd med den måten Signal-saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media. Max 2 linjer.

-Nei. Jeg var på møtet i HO-utvalget hvor saken ble hastebehandlet. Det er underlig å tenke på dette nå, når vi ikke er kommet lenger enn vi er. Jeg håper tiltakshaverne lykkes med satsningen, men politisk nivå med flertallet i spissen har lite å være stolte av i denne saken.

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan? 

-Kommunen må hele tiden vurdere muligheten av å få inn flere enheter i byggeprosjektene her ute, som kan ha en sosial prisprofil. Jeg ser fram til behandling av boligsosialhandlingsplan hvor KrF vil kjempe for tiltak for de som virkelig sliter.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd? 

-KrF fikk inn i Nesoddens barnehageplan at nye barnehageprosjekter skulle bygge på en tanke om mindre enheter tilknyttet lokalmiljøet til barna. Beklageligvis har flertallet i kommunestyret valgt å se bort fra dette i praktisk politikk.

Utdanningsloven hadde tidligere en setning som ikke anbefalte skoler med mer enn 450 elever. Det mener KrF fortsatt er et godt utgangspunkt i planleggingen av nye skoler.

For å sikre et godt faglig nivå i skole- og barnehagesektoren mener jeg at øremerkede tilskudd kan være på sin plass. Dette har også KrF fått flere gjennomsalg for på Stortinget.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på rikspolitisk plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem? 

-Vi trenger å få på plass flere tilbud som gjør at hele «omsorgstrappen» blir enda bedre dekket, fra de som trenger tjenester i hjemmet til de som trenger heldøgns sykehjemsplass. Derfor må det planlegges nye tiltak på Fagerstrand så raskt som mulig.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier?

-Jeg kalte vedtaket om privatisering av en del av våre felles veier en krigserklæring mot folket på Nesodden. Det mener jeg det fortsatt er. Politikerne fraskrev seg ansvar for brøyting og veilys i håp om å spare penger, noe ettertiden viser at vi ikke har gjort. Veiene er en del av en felles infrastruktur som kommunen må ta ansvar for.

9.Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt? 

-En vesentlig del av Nesoddens egenart er en lang kystlinje og gode skogarealer på midtre del, samt de mindre hundremeterskogene vi har rundt om. Dette må vi forvalte på en god måte med tanke på kommende generasjoner. God nytenkning er bevisstgjøring på hva som skal til for sammen å skape det gode livet på Nesodden. Forhastet handling gir ofte ikke gode resultater.

Ny skolestruktur, og kommuneplanen generelt, bygger på et grunnlag som ikke eksisterer, nemlig at fylkesmannen vil godta en 40/40/20-tenkning når det gjelder utvikling av Nesodden. Det er også merkelig at vi i så stor grad skal legge oss flate for føringer fra overordnet nivå og ATP, når disse ikke stemmer med virkeligheten på Nesodden. Vi må ta utgangspunkt i eksisterende bebyggelsemønstre langs våre to hovedveier i stedet for å skape en kunstig og ugunstig fortetning på to steder.

10.Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti klar på at dere ville gå inn for å få tilbake Døgnlegevakten her på Nesodden. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget?

-KrF har alltid ment og mener fremdeles at vi trenger et lokalt legevakttilbud på Nesodden, også nattestid. Og kort reisevei for å kunne forsikre deg om at det du lurer på ikke er alvorlig. Men hvis det er alvorlig, bør det være kort vei til kyndig hjelp.

11.Hvilke enkelt tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd? 

-KrF er en klar og viktig stemme opp mot flertallet i mange saker som omhandler barn og unge, skole og barnehage. Vi ønsker ikke store, sentraliserte enheter, men tilbud ute i grendene våre.

Eldreomsorg er også en hjertesak for KrF. Vi ønsket en annen løsning på kjøkkenet på Nesoddtunet og flere andre utfordringer enn det flertallet har vedtatt. Vi stiller oss kritiske til de planer om nybygging på Nesoddtunet som er lagt fram.

12.Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode.

-Viktigste sak: Legge grunnlaget for et gjenkjennelig Nesodden som viderefører de kvaliteter Nesodden har idag (se svar 9). Vi bygger et bedre Nesodden når vi tar utgangspunkt i der vi er.

Kr.f liste

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: