Du er her
Hjem > Aktuelt > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Senterpartiets ordførerkandidat Paul B. Simmons.

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Senterpartiets ordførerkandidat Paul B. Simmons.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av Senterpartiet? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement?

-Ble medlem av Senterpartiet etter et tilfeldig møte med Trygve Slagsvold Vedum, hvor jeg fortalte at jeg kunne tenke meg å bidra i valgkampen til høsten. Senterpartiets standpunkt mot sentralisering av fylkeskommunen, politi, helsetjenester og utdanning var viktig, samt kampen for sterkere vern for norsk arbeidsliv mot sosial dumping. Har vært en del av arbeiderbevegelsen, men kjenner ikke igjen Arbeiderpartiet eller dets politikk. Har, som de fleste, stemt forskjellig ved forskjellige valg gjennom livet. (ikke politisk aktiv) Jeg er 56 år, som kokkeutdannelse, og har drevet serveringssted, samt intern lederutdannelse, og et langt liv med svært variert og utfordrende arbeide i SAS.

2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store, for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan? 

-Gang- og sykkelveier som binder hele kommunen sammen er et mål vi vil jobbe for, samt fortsatt aktiv drift av skogen og kulturlandskapet på Nesodden. Bygging av pendlerparkerering på vestsiden og jobbe for hurtigbåtforbindelse fra Fagerstrand til Oslo.

3.Private kontra kommunale barnehager?

-Vi vil jobbe for, og styrke det kommunale barnehagetilbudet i alle grendene, men også beholde et variert og mangfoldig grende /familiebarnehagetilbud der behovet tilsier det.

4.Er du fornøyd med den måten Signal-saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media.

-Signalen er først og fremst et kollektivt knutepunkt, som bør ha et permanent sosialt servicetilbud i form av uteservering og kulturaktiviteter som konserter mm til befolkningen og tilreisende. Ingen innsikt og dermed ingen mening om hvordan nåværende formannskap har behandlet saken.

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan?

-Her har våre politikere feilet. Norge er pr.  i dag et av verdens mest deregulerte land på dette området. Vi mener at det ikke finnes en reel boligpolitikk i dag. Fortsette å styrke de boligpolitiske virkemidlene i Husbanken rettet mot førstegangskjøpere, gjør kommunene i stand til å gjennomføre en aktiv boligpolitikk tilpasset lokale behov. Videreføre gunstige beskatningsregler for primærboligen. Forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere, og færre byggetiltak blir søknadspliktige.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd?

-Trivsel og trygghet er grunnleggende og det oppnås best i skolemiljø i nærmiljøet. Vi vil kjempe i mot bygging av én stor Ungdomsskole på Nesodden. Bakkeløkka må bestå i sør da bygda vokser med rekordfart. Grendeskolene styrkes og vedlikeholdes bedre. Vi mener at kommunene best er skikket til å fordele skolepotten uten øremerking.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på det rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem?

-Sykehjem og eldreboliger må bygges nært der vi bor, og med større andel statlig finansiering for å sikre at alle kommuner har likt tilbud, vi i kommunen må sikre at eldre har et omsorgstilbud som innebærer meningsfulle dager og tilbud om daglig aktivitet. Både fysisk aktivitet, men også kulturell – og sosial aktivitet må være en del av driften.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier?

-Vi vil at alle veier på Nesodden der folk bor, med unntak av gårdsbruk, må være kommunens ansvar å drifte.

9.Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt?  

-Senterpartiet er kritisk til den nye kommunale arealplanen, og vil jobbe for å endre/justere deler av den. Vi mener at fortettingsplanene er for ambisiøse, og ensidig rettet mot Tangen- området og Fagerstrand som fortettnings-områder. Vi mener alle grender på Halvøya må utvikles, og ikke bare Fagerstrand og Tangen-området, og at antall boliger planlagt må litt ned. For å beholde Nesoddens egenart som nettopp er «Grendene», kystlinja og skogen, må bremsene på. Vi vil tilse at rekkefølgekravene som tekniske anlegg (gang/sykkelveier, VA- anlegg, grøntanlegg mv.) og sosiale tjenester (skoler, barnehage osv.), er innfridd før bygging.

10.Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti klar på at dere ville gå inn for å få tilbake Døgnlegevakten her på Nesodden. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget?

-Døgnlegevakt er fortsatt en kampsak for Nesodden SP, vi vil se på løsninger sammen med de andre partiene som er for dette, inkludert Legevakt i samarbeid med Sunnås og eksisterende legesenter.

11.Hvilke enkelt tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd?

-Senterpartiet sier klart nei til salg av norske naturresurser til utlandet. Disse ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd landet. For å sikre det norske folkestyret og kontroll med våre naturresurser og grenser, sier Senterpartiet nei til EU- medlemskap, EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet. Vi vil forsatt jobbe for trygg, sunn og kortreist mat, og mange blir stadig mer opptatt av hvordan maten produseres og hvordan ressursene fordeles her i verden. Matprodusent og forbruker har svært ofte samme mål. Vi vil bygge samfunnet nedenfra. Vi sier et klart nei til sentraliseringen Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder. Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor.

12.Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode.

-Arealplanen, miljøtiltak og skolepolitikken; som nevnt, vil vi jobbe for endring i arealplanen, presse på for bygging av gang og sykkelvei fra Fjellstrand til Alvern og sikre Nesoddens grendeskoler samt minst to ungdomsskoler på Nesodden i framtiden.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: