Du er her
Hjem > Aktuelt > Dyre- og plantearter utryddes, naturen ødelegges og økosystemene skades av oss mennesker

Dyre- og plantearter utryddes, naturen ødelegges og økosystemene skades av oss mennesker

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

En ny, truende krise er dokumentert: En million arter er truet av utryddelse. Alle økosystemer er i ferd med å bli ødelagt av overforbruk, industriell produksjon og forurensning. En rask, gjennomgripende samfunnsendring må til for å stanse utviklingen, mener forskerne.

Artene forsvinner raskere enn noen gang tidligere, skriver Det internasjonale naturpanelet, IPBES, i en ny rapport. De tror at det finnes over åtte millioner arter på jorden. En million av dem er truet av utryddelse. Ti prosent kan bli utryddet for alltid. Nesoddposten har tidligere skrevet om den dramatiske situasjonen for insektene.

Amfibier, frosker, padder og salamandere er hardt rammet, – hele 40 % er truet. Her på Nesodden har vi et svært rikt mangfold av amfibier i følge en undersøkelse fra 2007. To amfibier og ett reptil står på den norske rødlisten.

Naturpanelets rapport er skrevet av 145 eksperter fra 50 land. De har fått bidrag fra 1 000 andre forskere og over 10 000 vitenskaplige rapporter.

Alle økosystemer og naturtyper er rammet

  • Urørt natur er halvert på 50 år
  • Skog og urskog er redusert med 30 % på to hundre år, tross omfattende skogplanting
  • De marine økosystemene og kystområdene ødelegges raskt
  • Halvparten av verdens korallrev er ødelagt

I Norge er nesten tre hundre naturtyper på rødlisten. Det vil si at de kan gå tapt.

Artsmangfoldet reduseres i høyt tempo
Dette medfører alvorlige virkninger på dyre- og plantearter. Et høyt antall er i ferd med å bli utryddet, – og det i en skremmende høy hastighet. Aldri tidligere i historien har arter blitt borte så raskt. I tillegg er det en lang rekke arter som er truet. Den norske rødlisten er skremmende lesning: Av 21 000 arter var nesten 4 500 truet allerede i 2015.

Artene dør ut

Forsvinner amfibiene på Nesodden?
Amfibier, frosker, padder og salamandere er hardt rammet, – hele 40 % er truet. Her på Nesodden har vi et svært rikt mangfold av amfibier i følge en undersøkelse fra 2007. To amfibier og ett reptil står på den norske rødlisten.

Det er mange årsaker
Det er menneskelig virksomhet som i hovedsak forårsaker de katastrofale endringene:

  • Utvidet landbruk og industriell drift
  • Skoghogst
  • Utvidelse av arealer til boliger, veier og industriell produksjon av varer og tjenester
  • Energianlegg for olje, gass, elektrisitet og grønn energi
  • Overfiske og overhøsting av havmat

Flere mennesker handler mye mer
Verdens befolkning har økt fra 3,7 milliarder i 1970 til 7,6 milliarder i 2018. Det er en dobling på femti år. Men den globale handelen har økt langt hurtigere. Man anslår at det har skjedd en åttedobling på bare tretti år. Og forbruket vårt bare øker og øker.

Urovekkende forurensning
Vi er kjent med forsuring av skog og mark, den enorme mengden plast i verdenshavene, bruken av sprøytemidler og utslipp av klimagasser. Aftenposten skriver:

Omtrent 80 prosent av verdens kloakk og avfallsvann fra industrien slippes urenset ut i elver, innsjøer og havet. I dette følger det blant annet med mellom 300 og 400 millioner tonn med tungmetaller og miljøgifter.

Industri og energiproduksjon forurenser og skader økosystemene

Hva kan vi gjøre?
Forskerne er enige om at klimaendringene medvirker til den økologiske krisen. Vi står derfor overfor en dobbel trussel. Naturpanelet mener det er umulig å nå klimamålene med en så ødelagt natur. Det viktigste er at vi slutter å ødelegge det som er igjen, sier panelet. Det er en krevende politisk oppgave som vil måtte innebære store endringer på noen få tiår.

Gjennomgripende samfunnsendring?
– Måten vi produserer vår mat og energi på, undergraver naturen, sier lederen av Naturpanelet, Robert Watson. Skal vi kunne stanse artstapene må vi redusere forbruket og endre måten vi produserer mat, energi og varer på.

Rapporten dokumenterer en alvorlig utvikling for naturen, skriver Miljødirektoratet. Tapet av naturmangfold er økende og vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker verden rundt.

En gjennomgripende samfunnsendring må til hvis vi skal klare å restaurere og beskytte naturen vår, mener Naturpanelet.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: