Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Høyres ordførerkandidat Erik Adland.

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt Høyres ordførerkandidat Erik Adland.

1. Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av Høyre? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement? 

-Jeg har alltid vært opptatt av enkeltmennesket. Jeg har alltid ment at det er viktig for samfunnsutviklingen, at alle tar et personlig ansvar. Ble aktiv i Høyre før 1987-valget, mente at økonomisk fordeling og skatt først var riktig etter at verdiene var skapt av menneskene i samfunnet. Høyre var et naturlig valg på grunn av åpenhet og valgfrihet. En må huske at Norge gjennom mange år til da, hadde vært strengt regulert. Jeg er 61 år, har økonomi -, ingeniør-, samfunnsfag-utdannelse. Tar nå en master i tillitsbasert ledelse. Å få ny kunnskap er viktig for meg

2. Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan?  

-Nesodden Høyre har vært med på å sette ambisiøse mål for klimautslipp i kommunen. De områdene kommunen selv har direkte innflytelse over er i første rekke samferdsel, bygg og egen drift. Fra politisk hold har vi øvd påtrykk overfor sentrale beslutningstakere for å sikre at både båt- og busstrafikken går mot nullutslipp. I tillegg ønsker vi å legge til rette for at flere kan bruke el-bil ved at infrastrukturen for lading bedres, og at flere kan bruke sykkel ved at det bygges flere gang- og sykkelveier. I prosesser knyttet til plan- og bygg kan kommunen sette strengere krav til utslipp både i bygg og driftsfasen. Kommunen må også se på sine egne bygg og sin egen drift for å minimere energiforbruk og utslipp.

3. Private kontra kommunale barnehager?

-Private barnehager er et viktig og nødvendig supplement til de kommunale barnehagene i Nesodden kommune. De private barnehagene har ulik størrelse og organisering og driver etter ulike pedagogiske prinsipper. Det skaper mangfold og gir foreldre flere valgmuligheter. Det er viktig at de private barnehagene gis vilkår som gjør at de konkurrer på tilnærmet like vilkår. Siden kommunen har et lovpålagt ansvar for å oppfylle rettigheter til barnehageplass, er det uansett nødvendig at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til å møte denne forpliktelsen.

4. Er du fornøyd med den måten Signal-saken har blitt håndtert på? Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media.

-Utgangspunktet vårt var at status quo ikke var et alternativ, og at det var nødvendig å ta grep for å få på plass et tilbud i lovlige former. Prosessen omkring valget av leietaker ble gjennomført på en ordentlig måte. I tiden etter dette har det dukket opp praktiske og juridiske problemstillinger som det har tatt lenger tid å løse enn forutsatt. Den viktigste lærdommen er at informasjon fra både kommunen og leietaker underveis burde vært bedre. Befolkningen hadde store forventninger til det tilbudet som skulle gis, og det ble gitt for få oppdateringer om fremdriften i prosjektet.

5. Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan? 

-Det viktigste grepet vi kan gjøre på Nesodden er å skape en mer differensiert boligmasse. VI trenger ulike boligtyper for ulike behov, og vi trenger flere boliger. Historisk har det i alt for stor grad blitt lagt til rette for bygging av eneboliger og rekkehus, mens det behovet som kanskje er størst er for små og mellomstore leiligheter. Når utviklingen av tettstedene Nesoddtangen og Fagerstrand skal planlegges, må dette være et sentralt hensyn. I og med at inngangsbilletten til boligmarkedet har blitt dyrere, er det også viktig å stimulere til tiltak for å gjøre etableringen overkommelig enten det er å stimulere til sparing eller tilby rimeligere etableringslån. Siden det alltid vil være noen som ikke kan eller vil kjøpe egen bolig, må kommunen også sørge for tilgang på billige og egnede utleieboliger.

6. Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd?

-Kommunestyret har vedtatt en kommuneplan som legger føringer for hvor i kommunen vekst og utvikling skal finne sted de neste tiårene. Den veksten vil i all hovedsak komme på Nesoddtangen og på Fagerstrand. En naturlig oppfølging av dette vedtaket er å sørge for at det bygges ut tilstrekkelig kapasitet både for skoler og barnehager i disse områdene for å sørge for at behovet for transport blir minst mulig. Dette vil være et viktig hensyn i det pågående arbeidet med en ny skolestruktur og ved planlegging av nye barnehager. Bruk av øremerkede tilskudd for å sikre spesielle hensyn vil alltid være en del av finansieringen av denne sektoren, men Høyre har ingen intensjon om å gå inn for full statlig finansiering av skoler og barnehager.

7. Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på det rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem?

-Nesodden Høyre vil følge opp mulighetsstudien for ombygging/påbygging av Nesoddtunet for å sikre at kommunen har et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser med en standard som både brukere, pårørende og ansatte kan være fornøyd med. Byggingen av sykehjemsplasser må også sees i sammenheng med den omfattende utbyggingen av bemannede omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for demenspasienter som kommunen er i ferd med å gjennomføre. Kommunen mottar allerede tilskudd til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Når det gjelder statlig finansiering av drift, pågår det for tiden et prøveprosjekt i flere kommuner. Vi vil følge evalueringen av dette prosjektet med stor interesse.

8. Ditt parti lovet ved forrige kommunevalg å gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier, men det er et løfte som har blitt brutt. Står det noe om denne saken i valgprogrammet deres for neste periode?

-Nesodden Høyre har i perioden vært med på å sikre en mer praktisk og helhetlig tilnærming ved at også private veier, som tjener som gjennomfartsveier mellom kommunale veier har blitt inkludert i det kommunale vintervedlikeholdet. I kommende periode ønsker vi å videreføre dette.

9. Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt? 

-Det har vært et stort engasjement i kommunen omkring arbeidet med kommuneplanen. Kommuneplanen skulle forene mange hensyn, både de sentrale føringene som er gitt og mange lokale mål og ønsker. Nesodden er en grønn kommune med store arealer som kan benyttes til fritid og rekreasjon. Et viktige mål for Nesodden Høyre i arbeidet med kommuneplanen var å skjerme disse områdene mot utbygging, enten det er marka eller områder i tettstedene som Vanntårnskogen. De sentrale føringene som følger av regionalplaner gjør at vi må foreta nye prioriteringer og tenke på en annen måte enn det vi gjorde før. Veksten skal konsentreres omkring et eller to tettsteder. Kommuneplanen skaffer oss de verktøyene vi trenger for å sikre at den konsentrerte veksten skjer med tilstrekkelig samordning og på en måte som bevarer gode bomiljøer.

10. Døgnlegevakt. Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti lysende klar på at noen døgnlegevakt ville ikke ditt parti gå inn for. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget?

-Ved kommunevalget i 2015 mente Nesodden Høyre at det ikke ville være mulig å gi et lokalt tilbud som tilfredsstilte de kravene man måtte stille til en døgnlegevakt, og at det beste tilbudet for befolkningen på Nesodden var det vi kunne få på Follo Lokalmedisinske Senter på Ski. I programmet for neste periode har vi åpnet for en fornyet vurdering av dette spørsmålet både som en følge av de endringene som skjer i regionen og fordi vi skal i gang med en større ombygging av Nesoddtunet. Dersom det denne gangen lar seg gjøre å få etablert et lokalt tilbud som holder de kvalitative kravene vi må stille, vil vi være positive til å støtte det.

11.Hvilke enkelt-tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd?

-Utvikle «Omsorgstrappen» ved å få et bedre og større tilbud til personer som trenger en omsorgsbolig. Jeg er glad for at omsorgsboligene på Fjellstrand er ferdig, og at prosjektet til Hellvikskogsvei snart er ferdig, særlig at vi nå får 24 boliger tilpasset mennesker med demens. Ferdigstilling av gang-og sykkelveien mellom Fjordvangen og Torvet, og oppstart av regulering av mange nye gang -og sykkelveier over hele Nesodden. Nesodden har historisk vært en kommune med lav skatteinngang til å betale for de tjenstene som kommunen yter, men i de siste årene har skatteinntektene økt slik at nå har kommunen oppsparte midler til å gjøre omfattende investeringer innen skole, sykehjem og svømmehall, uten denne fondsavsetningen hadde det ikke vært mulig.

12. Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode? 

-Bevare lokal handlefrihet, beholde Nesodden som egen kommune. Vi opplever stadig mer statlig styring med nye forskrifter og regler fra ulike direktorater, Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens veivesen. Jeg er tillhenger av det lokale selvstyret.

Høyres liste til kommunevalget

Gunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: