Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > 12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt SV´s ordførerkandidat Claudia Behrens

12 spørsmål har Nesoddposten sendt ut til Nesoddens ni partier. Møt SV´s ordførerkandidat Claudia Behrens

1.Hva var det som gjorde at du valgte å bli medlem av partiet SV? En enkelt sak, familiebakgrunn eller….? Har du alltid stemt på samme parti? Stemt forskjellig ved kommune og stortingsvalg? Alder? Utdannelse? Politisk engasjement?

-Jeg har alltid vært veldig engasjert i samfunn og miljø. Som 14- åring meldte jeg meg inn i Sosialistisk ungdom, og siden har jeg vært politisk aktiv. SV er det riktige alternativet for meg, da hovedfokus er hjertesakene mine – miljø og sosial rettferdighet. Jeg har alltid stemt likt ved kommune og stortingsvalg. Jeg er utdannet innen internasjonal handel, har en bachelor i offentlig styring (tidligere kommunalkandidatutdanning) og en mastergrad i styring og ledelse. Arbeidserfaring: lagermedarbeider, fabrikkmedarbeider, saksbehandler, pleieassistent, oversetter, lærer… Jeg har lært mye om forskjellige yrker på forskjellige nivåer og sett mange forskjellige problemstillinger som folk med «rett» karriere ikke opplever selv. Engasjementet spenner fra politikken (siden 1980) til FAU når barna gikk på barneskole, forskjellige frivillige organisasjoner innen samfunn, idrett, fagforening, natur- og miljø m.m.

2.Klimautfordringene vi nå står ovenfor er store for å si det forsiktig. Hvilke tiltak ser du for deg på det lokale plan?

-Klimakutt må tas i alle sektorer. Det er viktig å sikre at det gjøres miljøriktige valg i kommunale bygg, som naturlig ventilasjon og bruk av fornybare energikilder. Ved regulering av boligområder skal det stilles strenge krav til klima- og miljø til utbyggerne. Vi må få redusert bruken av bil og øke andel reiser med klimavennlige alternativer. Vi støtter bildelingsordninger og gode vilkår for sykling hele året.

3.Private kontra kommunale barnehager? 

-Alle barn bør få muligheten til å gå i barnehage med god pedagogisk faglighet som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet.  Nye barnehager skal bygges i offentlig regi, og kommunen skal overta eller erstatte private barnehager som nedlegges.

4.Er du fornøyd med den måten Signal saken har blitt håndtert på?  Det har tatt år siden denne saken dukket opp i Nesoddposten, Amta og på sosiale media. 

-Nei. Jeg var den som reagerte da saken kom opp i formannskapet som innspill fra utbyggerne for første gang. Jeg synes det er trist at saken har tatt så lang tid, og at vi kunne ha fulgt bedre opp i starten.

5.Mange unge og enslige kommer ikke inn på boligmarkedet. Hvilke løsninger har ditt parti på det lokale/rikspolitiske plan? 

-Vi ønsker at Nesodden kommune jobber med tiltak for å gjøre det mulig for unge og enslige, men også andre grupper som trenger det, å komme inn i boligmarkedet. Vi ønsker at kommunen ser på bl.a. følgende tiltak: Bygging av prisregulerte boliger. Etablering av leie-til-eieboliger på Nesodden. Å prioritere mindre, rimeligere botilbud, fremfor store, dyre byggeprosjekter. Å øke bruken av startlån og øke antall utleieboliger for ungdom.

6.Vil du og ditt parti gå inn for at utbygging av barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor? Definer hva du mener med store kontra små barnehager /skoler. Og vil du på det rikspolitiske plan nå gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd? 

-Barnehager og skoler bør ligge i det område der familiene bor. Størrelsen på barnegruppene i barnehagene og skolene skal være forsvarlig, vi er ikke tilhenger av store barnehager og skoler. Vi ønsker å opprettholde dagens skolestruktur basert på grendestrukturen i kommunen. Nye skoler og barnehager bør bygges der det er et behov i nærområdet. Jeg vil gå inn for at skole- og barnehagesektoren får øremerkede tilskudd.

7.Vil ditt parti gå inn for bygging av nytt sykehjem og på det rikspolitiske plan gå inn for øremerkede tilskudd til drift og utbygging av sykehjem? 

-Ja. Det er viktig at det sikres god kvalitet i eldreomsorgen over hele landet – uavhengig av kommunes økonomiske muligheter og prioriteringer. Dette innebærer også bygging av nytt sykehjem og andre viktige tiltak. Øremerkede midler kan være et godt virkemiddel her.

8.Vil ditt parti gå inn for brøyting og vedlikehold av private veier? 

-Ja. Jeg var den eneste som talte imot gjeldende veiplan som førte til at kommunen kunne frita seg ansvar for brøyting og vedlikehold av private veier (dvs 60 % av veiene på Nesodden).

Jeg talte også sterkt imot forslaget om at kommunen skulle spare inn 800 000 kroner ved at velene skulle ta seg av brøyting. Dessverre tapte jeg saken. Flertallets vedtak førte forøvrig til at kommunal brøyting ikke ble billigere, men dyrere på grunn av ny utlysning. I tillegg må de private betale, jeg tror at kostnaden for innbyggerne totalt har økt med ca. 3 mill. kroner som følge av vedtaket.

Om lag 60 % av veiene på Nesodden har status som private veier. 2014 ble en ny veiplan vedtatt som har til følge at mange som bor i «private» veier nå må sørge for vinterdrift selv, og i fremtiden må de også påregne å drifte veilys selv. Vi ønsker at kommunen overtar vedlikehold og drift av private veier som er en del av veisytemet, og som driftes i dag av veilag.

9.Mange har reagert på den kommuneplan som nå er vedtatt. Nesoddposten spør i den forbindelse om hva ditt parti mener er Nesoddens egenart? Hva partiet i denne saken mener det innebærer å tenke nytt?

Vi mener at Areal- og transportplan (ATP) ikke har tatt hensyn til Nesoddens egenart med en utpreget grendestruktur og vil jobbe for å få aksept for dette. Inntil da ønsker vi å få definert Fagerstrand som knutepunkt, slik at fremtidig utbygging vil fordeles med 40 % på Tangen, 40 % på Fagerstrand og 20 % på resten av kommunen. I tillegg mener vi at det bør maksimalt bygges 100 boliger i året, og at sosial boligbygging styrkes.

10.Ved kommunevalget i 2015 var ditt parti klar på at ditt parti ville gå inn for å få tilbake Døgnlegevakten her på Nesodden. Hva mener du og ditt parti ved dette kommunevalget? Max 3 linjer.

-Selvfølgelig står vi for det fortsatt. Og nå ser det ut til at det blir realitet også! Vi skal stå på saken til vi har fått legevakt på Nesodden igjen, og det ser ut til ikke å møte politisk motbør nå da den felles legevakten i Ski opphører.

11.Hvilke enkelt tema har vært viktigst for ditt parti i inneværende periode og hvilke resultat er oppnådd? 

-Det har vært vanskelig å få gjennomslag for saker på grunn av det tette samarbeidet med felles plattform mellom Ap, MDG og Høyre. Vi har vært opptatt av, og jobbet mye med å få til ryddige prosesser som sikrer åpenhet, innsyn og reell medvirkning fra befolkningen i de politiske beslutningsprosessene, for eksempel når det gjelder utbyggingsspørsmål/regulerings-planer, utvikling av Tangen brygge og skolestruktur, og har fått en god del gjennomslag for det. Vi jobber mye med skolestruktur. Vi har jobbet mye for å hindre massiv utbygging på bekostning av Nesoddens naturperler. Vi har prøvd å synliggjøre problematikken så godt som mulig. Kanskje vi har oppnådd at noen partier i flertallskonstellasjonen har fått noen betenkninger og snudd, men det lar seg vanskelig måle. Så har vi jobbet mot barnefattigdom og for å gi lavinntektsfamilier et løft – det ble til og med tatt opp av nasjonale media.

12.Hvilken sak vil være den viktigste i kommende periode. 

-Skolestrukturen. Det er svart viktig både på grunn av det pedagogiske tilbudet til barna, det psykososiale læringsmiljøet, og det samfunnsøkonomiske aspektet inkl. klima, miljø og tidsbruk.

Gunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: