Du er her
Hjem > Aktuelt > Hva gjør vi med bærekraftmålene? Er de bare tomme ord eller betyr de noe for oss på Nesodden?

Hva gjør vi med bærekraftmålene? Er de bare tomme ord eller betyr de noe for oss på Nesodden?

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

FNs medlemsland har vedtatt 17 mål for bærekraftig utvikling frem til 2030. Målene omhandler både miljø, økonomi og sosiale forhold. De gjelder for alle land og skal være veikart for innsats og tiltak. Men tar vi dette på alvor? Hva gjør vi lokalt? Klarer vi å følge opp med konkret politikk?

Høsten 2015 vedtok FN bærekraftmålene som gjelder til 2030, se alle målene nederst i artikkelen. Hvordan jobber vi nasjonalt og lokalt med å nå målene om bare ti år? Bryr vi oss om dem? Hva gjør de politiske partiene som skal lede vårt lokale arbeid for bærekraftig utvikling?

Nasjonalt har det skjedd lite, i alle fall på utslipp av klimagasser: I motsetning til 23 av 28 EU-land har Norge økt utslippene siden 1990. Det har vi ganske sikkert gjort lokalt på Nesodden også.

Norge har økt utslippene siden 1990

Vi har ikke tid til dette! For å kjempe mot klimakriser, økokriser og fattigdom, og kunne skape inkluderende samfunn med likeverdige innbyggere, må arbeidet starte i lokalsamfunnet.

Vi finner ikke mye om FNs mål i partprogrammene. Derfor vil vi gi honnør til MDG som i sitt program har følgende formulering:

FNs bærekraftsmål blir førende for kommunen, slik at alle sektorer støtter opp under en bærekraftig verden.

SmartNesodden
På nettet finner vi også et par initiativer som har konkrete lokale fremtidsrettede mål. Det ene er Smartby, som lokalt hos oss heter SmartNesodden. De jobber for å få til samarbeid mellom bedrifter, kommuner, innbyggere og forsknings- og teknologimiljøer. Foreløpig er det bare et fåtall med i nettverket. På nettsiden står det:

En smart by bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartbyinitiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene.

Mange av oss har et bibliotek av ting i garasjene

Nesoddliv med Tingenes bibliotek
En samarbeidspartner i SmartNesodden er Nesoddliv.no. De arbeider med flere tiltak, blant annet Tingenes bibliotek. Det skal være Norges første smarte utstyrsbibliotek der man kan dele på ting. Ting som står i garasjer og kjellerboder hos mange av oss, mens andre lurer på hvordan de skal få tak i noe de trenger til et prosjekt. Ikke bare verktøy, men alle ting som brukes sporadisk. På nettsiden står det:

Smarte Nabolag bruker smarte digitale løsninger: Sosial innovasjon, lokalt engasjement, tilgang for alle, kortreist mat, et nytt distribusjonsnett. Et non-profit sosialt initiativ dedikert til å styrke vårt lokalsamfunn sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi inkuberer ideer og konsepter som styrker samfunnet vårt. Vi bruker smarte digitale verktøy og et globalt nettverk for å skape et skalerbart system…

Nesoddens kommuneplan
I den nye kommuneplanens samfunnsdel står det mye fint:

Nesodden er en bærekraftig kommune som vil bidra til FNs 17 bærekraftsmål; en global plan for å bekjempe ulikhet, sikre helse og utdanning og stoppe klimaendringene innen 2030.Gjennom kategorier som bærekraftige byer og samfunn, god helse, ansvarlig forbruk mfl., reflekterer FNs mål de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Målet for kommunen er å skape en bærekraftig samfunnsutvikling med god balanse mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Å lykkes krever et tett samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv, akademia og innbyggere. For å være bærekraftig og fremtidsrettet ser Nesodden hen til Smart samfunn-konseptet i kommuneplanens samfunnsdel. Bakgrunnen er at kommunen må:

  • styrke evnen til å håndtere samfunnsutfordringer som grønt skifte, demografiendringer og krav om digital transformasjon.
  • øke tilgangen på fornybar energi
  • sikre kostnadseffektiv kommunal drift
  • sikre attraktive tjenester for innbyggerne, både fra offentlige og private aktører
  • skaffe flere arbeidsplasser i eksisterende og nye virksomheter. Vi må posisjonere oss for å få offentlige arbeidsplasser til kommunen.

Finner vi lokale løsninger i partiprogrammene?

Men spørsmålet er hvordan administrasjonen og det politiske flertallet kan følge opp disse ordene. Finner vi disse målene og lokale løsninger igjen i de politiske partienes program for den nye perioden?

FNs 17 bærekraftmål: 

 • Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 • Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 • Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 • Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 • Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 • Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 • Redusere ulikhet i og mellom land
 • Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 • Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem
 • Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 • Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 • Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 • Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: