Du er her
Hjem > Aktuelt > AP, FrP, KrF og Venstre sier ikke hvilke eiendommer de vil legge inn i vedtatt eiendomsselskap

AP, FrP, KrF og Venstre sier ikke hvilke eiendommer de vil legge inn i vedtatt eiendomsselskap

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Velgerne kan bli ført bak lyset av politikernes unnfallenhet.

Kommunale eiendommer vedtatt lagt ut på konkurransemarkedet. Uklart hvilke eiendommer det gjelder.

Uavklart eiendomsportefølje før valget
Tangenten A/S et kommunalt eiendomsselskap ble vedtatt opprettet av Kommunestyret 19. desember i fjor.

AP, Høyre, FrP, KrF, MdG og Venstre stemte for opprettelse av et eiendomsselskap. Rødt og SV stemte mot.

Situasjonen før valget: AP, Høyre, FrP, KrF, og Venstre ønsker eiendomsselskap. Bare Høyre er relativt klare på hvilke eiendommer som skal inn i selskapets portefølje.

AP, FrP, KrF, og Venstre svarer ikke på hvilke eiendommer de vil legge inn i eiendomsselskapet. Bør ikke et så viktig spørsmål for Nesoddens framtid være gjennomtenkt og besvart i god tid før valgkampen? For velgernes skyld?

Nesoddposten mener det er viktig for velgerne å vite hva partiene vil gjøre når det gjelder portefølje til det vedtatte eindomsselskapet Tangenten A/S. Hvilke kommunale eiendommer skal legges inn i porteføljen til eiendomsselskapet og derfor komme inn på konkurransemarkedet, og hvilke eiendommer skal ikke legges inn?

Denne måten å organisere forvalte på vil ha virkning på hvordan organisasjoner og innbyggere kan bruke eiendommene for framtida. Videre om hvordan de kan delta i videreutvikling av kommunale eiendommer framover.

Eiendomsselskap – til hvilken pris?
I dag er mange arenaer gjort attraktive, restaurerte og tatt i bruk av frivillige innbyggere og organisasjoner. Både med og uten kommunens hjelp. Det gjelder blant annet Klokketårnet, To gård, Grøstadstrand, Vanntårnet, enkelte brygger, Steilene og Sandvold kunst- og kultursenter med miljøhagen.

Hadde disse stedene blitt de sammme om de var lagt inn i et eiendomsselskap på konkurransemarkedet? På konkurransemarkedet skal det lønne seg i kroner og øre.

Sett fra bruks- og nytteverdi i et helhetlig samfunnssyn, er det mange nesoddinger som mener at disse arenaene er veldig verdifulle og lønnsomme fordi de er i bruk av flere. Det kan ikke måles i penger.

Hva med store eiendommer som Varden leir, To gård og Linaro*?

To gård brukes til arrangementer og har lavterskel tilbud til turgåere og friluftsfolk og foreninger møtes der. Historielaget har flyttet et hus dit og dyr beiter.

Varden leir brukes av HV bl.a. i ungdomsarbeid og leies ut. Arrangementer har blitt avholdt der.

Huset på Linaro* er en historisk kulturskatt og har forfalt etter at kommunen kastet ut en nevenyttig beboer fra huset, området rundt er en naturperle.

Velgerne kan bli ført bak lyset
En del av partiene har ikke besvart spørsmålene fra Nesoddposten eller gitt til kjenne en klar politikk. På den måten må velgerne se etter det de ikke får se, -eller bli ført bak lyset.

Et mindretall av partiene vet hva vil. -Men sammen kan de ikke få det som de vil. De er uenige.

Forslagsstilleren Høyre har en klar idiologisk politikk for konkurransemarked og kommunale eiendommer. En eventuell svømmehall eller flerbrukshaller » -ligger i grensen mellom mot å ikke være formålsbygg» for å legges inn i eiendomsselskapet sa Jørn Bertelsen (H) til Nesoddposten i juni.

Rødt, Senterpartiet og SV har en klar politikk mot opprettelse av et eiendomsselskap.

Uklart eller stillhet fra fem partier
MdG sier de er i mot eiendomsselskapet, stemte for selskapet og har en uklar politikk.

AP, FrP, KrF og Venstre kan ikke si hva de mener.

Partiprogrammene sier lite eller ingenting om temaene. På konkrete spørsmål har FrP, KrF og Venstre ikke svart. APs gruppeleder svarte i juni at hun ikke visste, og nåværende ordførerkandidat Wickholm har ikke besvart henvendelsen.

Hvilke eiendommer som legges inn i eiendomsselskapet vil bidra til å forme Nesoddens framtid med hensyn til næringsarealer og -arenaer, boligpolitikk, tjenestetilbud til befolkningen i idrettshaller, svømmehaller, brygger, baner og store offentlige eiendommer.

Kommunen utreder
Kommunalsjef Anne Dybevold i Nesodden kommune meldte i juni at det skal gjøres en gjennomgang av kommunens eiendommer.

På spørsmålet om hvilke bygg og eiendommer som er aktuelle for å legge inn i eiendomsselskapet Tangenten A/S svarte hun at formålsbyggene og boliger ikke skal med i et A/S.

Dybevold skrev at » -Linaro kan være en aktuell kandidat for å være med og at Nesoddtangen gård er ikke aktuell fordi den er kjøpt i en samkjøpsavtale mellom staten og Nesodden kommune innenfor ordningen «statlig sikring». Det innebærer at den må brukes til allmennhetens beste.»

Dybevold og avdelingen arbeider med en helhetlig vurdering av hvilke eiendommer/ bygg som skal inngå i AS’et. En endelig fremdriftsplan er ikke satt opp.

 

Svar fra partiene kan sees i faktaboks under

* Linaro er ukjent for mange: https://www.nesodden.kommune.no/natur-miljo/friluftsliv/badeomrader/badeplasser/linaro-solvik.13577.aspx

Tidligere artikkel: https://www.nesoddposten.no/2019/06/21/bors-eller-katedral-apent-sporsmal-om-framtida-for-kommunale-eiendommer-hoyre-styrer-usikre-politikerne/

 

Faktaboks:

Politikerne svar

Ordførerkandidatene MdG og Senterpartiet svarte i august:

MdG ved Øyvind Solum:

1. Hvilke bygg og anlegg vil dere skal legges inn i konkurransemarkedet gjennom eiendomsselskapet Tangenten A/S?

«– Vi har naturligvis ingen planer om noe spesielt som skal legges inn noe konkurransemarked. Om noe sånt blir aktuelt så vil vi avvente sakspapirer og eventuelle forslag fra rådmannen, med begrunnelser for hvorfor det er i innbyggernes interesse. Vi ser derimot for oss at eiendomsselskapet kan bli et mulig redskap for å realisere prosjekter knyttet til sosial boligbygging eller andre initiativ som kan være lettere å realisere innen en slik ramme, samtidig som fellesskapets midler blir bedre skjermet fra tap. Kanskje kan nettopp et kommunalt eiendomsselskap bidra til å virkeliggjøre flere kommunale initiativ som nettopp ikke helt og holdent er så preget av et «konkurransemarked» som i dag.»

2. Det skilles mellom formålsbygg og andre bygg. Andre bygg, hvilke bygg og eiendommer dreier det seg om?

«– Om kommunen skal ta initiativ til å bygge borettslag eller andre bygg med sosial profil, så kan det trolig passe å gjøre det innen en slik ramme. Muligens kan også eventuelle initiativ knyttet til nye virksomheter innen næring, konferanse, kultur eller annet springe ut av et slik selskap. Dette synes vi likevel ikke det er naturlig å konkludere med før det kommer konkrete forslag på bordet, eller vi ser at viktige nye initiativ for innbyggerne lettere lar seg realisere innen en slik ramme.

Senterpartiet ved Paul B. Simmons:

» -Senterpartiet har ikke deltatt i denne debatten men er i utgangspunktet skeptisk til å opprette Tangenten AS for øyeblikket uten tilstrekkelig innsyn. Vi mener kommunale bygg ikke skal privatiseres.

Men vi svarer etter beste evne med forbehold.

«1. Hvilke bygg og anlegg vil dere skal legges inn i konkurransemarkedet gjennom eiendomsselskapet Tangenten A/S?»

» -Kun næringsbygg og ev. Andre bygg/anlegg som vil generere inntekt til kommunen»

«2. Det skilles mellom formålsbygg og andre bygg. Andre bygg, hvilke bygg og eiendommer dreier det seg om?»

» -Formålsbygg (svømmehall, kulturbygg, To gård etc ) skal være til glede og nytte for innbyggerne og bør ikke legges inn i en portefølje som styres av byråkrater og økonomer.»

 

Gruppelederne som svarte i juni:

SV ved Claudia Behrens:

«- Vi ønsker ikke Tangenten AS som det framstår nå. Vi ønsker et kommunalt eid selskap som kjøper og bygger ut tomter til sosial boligbygging.»

AP ved Tone Frønes:

» -Siden dette ikke er satt på dagsorden til formannskapet, har vi ikke diskutert det i partiet.»

Frønes ble spurt om begrunnelsen til å stemme for Høyres forslag, hun skulle sjekke det med andre men har ikke svart når Nesoddposten publiserer.

Høyre ved Jørn G Bertelsen:

» – Formålsbygg er definert som barnehager, skoler, omsorgsboliger og sykehjem samt bygg som huser kommunens lovpålagte tjenester.»

MdG ved Øyvind Solum skriver blant annet:

» -Vi vil avvente forslag og begrunnelser fra rådmannen før vi tar stilling til hva vi vil støtte. Konkurranseutsetting i seg selv vil ikke være noe mål for oss. Det bør heller ikke være automatikk at andre bygg, som altså ikke er formålsbygg, skal legges inn under Tangenten eiendom, med mindre det kan sansynliggjøres at det er gunstig for kommunen og innbyggerne våre.»

Rødt ved fungerende gruppeleder Geir Christensen:

» -Vi var mot hele opplegget. Vi vil ikke at kommunale eiendommer skal vurderes ut fra aksjeloven om hvordan du oppnår best profitt, men ut fra kommunens oppgave som felleskapsorganisator og hva som er bra for innbyggerne. (jfr pågående skoledebatt) Vi vil, når det nå blir opprettet, gå mot å legge vesentlige verdier inn i selskapet.»

 

Nesoddpostens tidligere artikler om næring og eiendomsselskap:

https://www.nesoddposten.no/2019/05/17/naering-mer-enn-100-profesjonelle-kunst-og-kunsthandverkere-uten-fast-salgssted-pa-nesodden/

https://www.nesoddposten.no/2019/05/03/naering-pa-nesodden-valget-mellom-styring-og-vekst-uten-politisk-retning/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: