Du er her
Hjem > Kommunevalget 2019 > Enkelte partier har ingen mål for utvikling av lokaldemokratiet, andre partier vil lytte til innbyggerne

Enkelte partier har ingen mål for utvikling av lokaldemokratiet, andre partier vil lytte til innbyggerne

Hva skal skje med lokaldemokratiet i kommende periode? Skal innbyggerne få god informasjon om politiske saker? Vil de få noen innflytelse? Vil politikerne lytte til hva folk mener, eller vil de beholde en mur rundt saksbehandlingen og beslutningsprosessene?

Vi har sjekket om valgprogrammene bruker ord som demokrati, folkeavstemning, innbygger og lytte.

Ikke ett ord om lokaldemokratiet
De to største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, omtaler ikke problemstillingen i det hele tatt. Ordet demokrati blir ikke brukt. Heller ikke Fremskrittspartiet skriver noe om det i valgprogrammet sitt.

Miljøpartiet de grønne
MDG har det programmet som bruker mest plass på utviklingen av lokaldemokratiet. De har flere målsettinger. MDG programfester barneråd og stemmerett for 16-åringer:

Nesoddmål 5: Et varmere lokalsamfunn og en mer lyttende kommune: De Grønne har en grunnleggende tillit til menneskers vilje og evne til å ta ansvar for sin egen og fellesskapets framtid, og vi setter pris på Nesoddens engasjerte befolkning. De flere hundre innspillene til Nesoddens nye kommuneplan vitner om et levende engasjement for odden vår. Vi vil at innspill skal tas på alvor og at enda flere skal oppleve at stemmen deres blir hørt. Slik kan vi skape enda større lokalt engasjement.

Mindre avstand mellom kommunen og innbyggerne: Det skal være enkelt å komme i kontakt med kommunen, og kommunen skal ha lav terskel for å informere innbyggerne om viktige saker som påvirker dem. Vi vil prøve ut nye måter å fange opp ideer og gjennomføre høringer og debatter på. Kommunen og politikere bør oppsøke folk der de er – på arbeidsplasser, på skoler, i idrettslag, sameier og vel. Kanskje kan også møter på utradisjonelle måter og steder (også utendørs) involvere flere, og dermed gi mer konstruktive diskusjoner og bedre løsninger.

Mer innflytelse til barn og unge: Barn og unge påvirkes daglig av politiske beslutninger, og det er først og fremst dagens unge som skal ta konsekvensene av beslutningene som tas i dag. Vi mener de unge må få økt innflytelse i demokratiske prosesser, og ønsker stemmerett for 16-åringer. Vi vil også gi de unge innflytelse gjennom et barneråd, der barneskoleelever blir invitert til å uttale seg i politiske beslutningsprosesser som angår dem.

Involvere bedre og lytte mer til lokalsamfunnene i beslutninger om nye utbygginger.

Sosialistisk venstreparti
SV bruker også mye plass på demokratiske prosesser. SV vil gjeninnføre folkeavstemninger og lytte til innbyggerne:

En mer demokratisk kommune: Nesodden SV vil lytte til befolkningen. Vi er opptatt av medinnflytelse også mellom valgene, og vil utvikle nye, inkluderende og framtidsrettede metoder for demokratisk medvirkning. Vi ønsker mer tillit til det politiske systemet gjennom at de folkevalgte for­valter tilliten de har fått av velgerne på en åpen og tydelig måte.

Innbyggernes mulighet til å fremme egne saker og komme med egne standpunkter skal styrkes. Nesodden kommune skal være en transparent kommune der innbyggerne lett kan få informasjonen de har behov for. Derfor vil SV bedre informasjonsflyten mellom kommunen og lokalbefolkningen, og gjøre nettsidene til kom­munen oppdaterte. Dokumenter, sakslister og møtenes tid og sted må være lett å finne for alle.

Tilrettelegge for demokratisk medborgerskap for unge, gode arenaer for å opparbeide bevisst ytringskultur for barn og unge og utvidet stemmerett til 16-åringer.

Gå inn for å gjeninnføre folkeavstemning.

At innbyggerne har mulighet til å delta i kommunens demokratiske beslutningsprosesser gjennom høringer, folkemøter og spørsmål til kommunestyret.

Arbeide for at lokalaviser og digitale medier som bidrar til at innbyggerne kan delta i saklige og objektive debatter, får styrket sin posisjon i lokalsamfunnet.

Det er viktig at innbyggerne blir hørt i prosessen med utvikling av Tangen brygge, … SV vil lytte til … befolkningen … Nesodden historielag … frivillige …

RØDT
Rødt er det tredje partiet som har flere innspill til utviklingen av lokaldemokratiet: Også Rødt vil gjeninnføre folkeavstemningene.

Rom for deltagende demokrati: Demokrati som styrende prinsipp forutsetter at befolkningen har innsyn i kommunens anliggender. Rødt krever åpenhet og gjennomsiktighet i beslutningsprosessene.

Vi ønsker at innbyggerne skal ha innflytelse på beslutningene i kommunen. Demokrati handler om mer enn å stemme hvert fjerde år. Åpen dialog mellom velgere og politikere i forkant av beslutninger er en forutsetning for et reelt demokrati.

Det sivile samfunnet – innbyggerne som bidragsyterne til kommunal utvikling: Befolkningens engasjement er den viktigste ressursen en kommune har. Vi ønsker derfor at innbyggerne skal ha reell innflytelse på beslutningene i kommunen. Åpen dialog mellom velgere og politikere i forkant av beslutninger er en forutsetning for et reelt demokrati.

Folkeavstemninger: Demokrati handler om mer enn å stemme hvert fjerde år. Når folkelige organisasjoner eller aksjonsgrupper ber om å få snakke med formannskap eller kommunestyre, er det vanskelig å få til. Vi ønsker ikke at kommunestyret kan fortsette i enkelte tilfeller å overse et flertall i befolkningen.

Rødt vil gjeninnføre retten til å kreve folkeavstemning dersom 10 % av de stemmeberettigede krever det.

Rødt ønsker at: Det skal innføres et system med høringer for organisasjonene, slik at innbyggerne kan få politikerne i tale i forkant av beslutninger i kommunestyret. Det igjen tas inn brukere og ansatte som faste medlemmer av plan- og byggekomiteer. Utvide muligheten innbyggerne og lokale organisasjoner har til å få møte utvalg og kommunestyret. Ha et politisk styringsapparat hvor mange innbyggere kan delta uten at arbeidsmengden blir for stor

Rødt ønsker en åpen kommune hvor innbyggerne har lett innsyn i alle viktige beslutningsprosesser …

Kristelig folkeparti
KRF programfester at de skal lytte aktivt til innbyggerne:

Demokrati: Lytte til innbyggerne i alle demokratiske prosesser, og sørge for at både unge og eldre enkelt kan komme med innspill. Sørge for at bredden av perspektiv i befolkningen kan komme til uttrykk i de politiske prosessene.

Lytte aktivt til innspill fra: Nesodden velforbund og andre lokale velforeninger og sammenslutninger … alle frivillige aktører på Nesodden

Venstre
V har kortfattede mål om i innbyggerinitiativ og forslagsrett:

Venstre vil jobbe for: Innbyggerinitiativ og medforslagsrett for ideelle foreninger og lag slik at forslaget får politisk behandling.

Senterpartiet
Sp sitter ikke i kommunestyret i inneværende periode, men hvis de blir valgt inn, programfester de følgende mål:

Våre barnehager har lange utedager i naturen, det er små og mellomstore skoler med gode uterom og tilgang til idrettsanlegg og natur.  Senterpartiet ønsker en utvikling som tar vare på denne egenarten. Utviklingen skal styres av innbyggerne gjennom lokaldemokratiets prosesser.

Forbedre prosesser og belyse saker i kommunen på en måte som involverer innbyggerne i høringer og politiske saker på en folkelig måte. Vi kan ikke godta at eiendomsutviklere og administrasjon skal styre kommunen, kommunen skal styres nedenfra og opp gjennom innbyggerne.

 

Tormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: