Du er her
Hjem > Aktuelt > Dette vil partiene satse på for ungdom, fritid og forebyggende arbeid

Dette vil partiene satse på for ungdom, fritid og forebyggende arbeid

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Flere arenaer, flere klubber og økt innsats i det forebyggende arbeidet mot rus, er mål som flere partier har. MDG er det eneste partiet som vil ha skjermfrie barnehager og mobilfrie skoler. SV er det eneste partiet som nevner kommunens fagenhet Ungdom og fritid spesielt. SV ønsker også at barn og ungdom skal slippe å betale kontingent til organiserte fritidsaktiviteter.

Vi har gått igjennom partiprogrammene og søkt på ordene ungdom, fritid og forebyggende. Det er store forskjeller mellom partienes målsettinger.

Arbeiderpartiet
AP ønsker meningsfull fritid, et trygt ungdomsmiljø og gode sosiale arenaer. Ungdommens kommunestyre skal brukes aktivt i politikken. De ønsker svømmehall og flere idrettsanlegg. De vil ha flere kulturtilbud og opprette kulturkort.

Ungdom og oppvekst
Ungdomstiden er tiden i livet hvor viktige valg tas og identitet skapes. Ungdom skal ha muligheten til å skape aktiviteter for seg selv og andre. Opplevelsen av å ha en meningsfull fritid gir ungdommen et godt utgangspunkt for vekst og videre utvikling. Arbeiderpartiet mener kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for et godt og spennende tilbud utenfor skole og idrettstilbud. Gjennom fritiden opparbeider ungdom, som deltar i aktiviteter, viktig sosial kompetanse. Både gjennom egen aktivitet og ved å understøtte frivillig engasjement kan kommunen bidra til en spennende ungdomstid på Nesodden. Deltagelse i trening av forskjellige former fremmer ikke bare fysisk form, men er også gode sosiale arenaer for barn og ungdom. Det gjør det spesielt viktig å legge til rette for trim, trening og folkehelsefremmende tiltak.

Ungdom kan ofte falle ut av det etablerte og organiserte fritidstilbudet. Undersøkelser og ungdom selv forteller at mange strever med ensomhet, store forventinger og ønske om å finne sin plass i samfunnet. Flere ungdommer enn før sliter med psykiske utfordringer. Kunnskap om psykisk helse, rus, kropp og seksualitet er viktig. Å bidra til at ungdommen får kunnskap, veiledning og støtte i ungdomstiden er sentralt. Aktivt utadrettet arbeid i kommunen, på skoler, på helsestasjonen og gjennom frivilligheten, vil ungdom møte trygge voksne som kan bidra til et trygt ungdomsmiljø. Arbeiderpartiet ønsker å støtte opp under lokale initiativ slik at det er lett å organisere og følge opp voksne som vil bidra til et godt og trygt ungdomsmiljø på Nesodden. Arbeiderpartiet støtter opp under skatehallen i Fagerstrand samt andre mindre utendørsanlegg.

Vi vil: At Ungdommens kommunestyre skal brukes aktivt som rådgivende organ. Legge til rette for gratisarenaer som tufteparken og lignende så vi har områder tilgjengelig for uorganisert aktivitet. Inkludere svømmehall i ny flerbrukshall. Bruke idretten til å hindre utenforskap og fremme integrering. Ivareta friområdene rundt Bergerbanen. Sikre gratis tilgang til sentralt beliggende friarealer for alle. Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse (for tredjeklassinger på videregående). At kommunen er en aktiv tilrettelegger og støttespiller for natteravnene. Jobbe for å øke tilstedeværelse av helsesøster/miljøarbeidere i skolene. Øke tilbudet om helsestasjon for ungdom. Jobbe for en helhetlig plan for forebyggende arbeid mot rusmisbruk blant ungdom.

Barn og ungdom skal ha tilgang til å utøve kunst og kultur. Utover tilbudet i kulturskolen ønsker Nesodden å legge til rette for tilbydere av kulturaktiviteter som sang, dans, musikk, og andre uttrykk.

Vi vil: Opprette kulturkort for ungdom. Øke kulturtilbudene for ungdom, som konserter og festivaler

Idrett og fritidsaktiviteter legger grunnlaget for god livskvalitet hos mange. Det bidrar til trivsel og god helse. Det skal være lett å leve aktive liv på Nesodden. Vi trenger flere idrettsanlegg både innendørs og utendørs. Det må også legges bedre til rette for enkle aktiviteter i nærmiljøene. Her må kommunen spille på lag med frivilligheten og vellene.

Høyre
H vil styrke det forebyggende arbeidet og ha økt interkommunalt samarbeid om barnevernet. Aktivitetstilskuddet til organisert arbeid for barn og unge skal opprettholdes.

Barn, ungdom, rus og psykisk helse
Vi vil: Styrke det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge, gjennom økt fokus på skolehelsetjenesten, psykologtilbudet og lavterskeltilbud. Ta initiativ til økt interkommunalt samarbeid innen barnevernet. Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere, inkludert god kompetanse og tidlig innsats. Tilby veiledning og bistand til pårørende. Iverksette nødvendige tiltak for å begrense utbredelsen og forbruket av narkotiske stoffer, særlig rettet mot barn og unge.

Tilrettelegge for kulturutøvelse og kulturopplevelser i nærmiljøet, særlig i forhold til barn og unge.

Opprettholde aktivitetstilskudd til organisert arbeid med barn og unge.

Miljøpartiet de grønne
MDG vil ha skjermfrie barnehager og mobilfrie skoler. Barneskoleelever bør ikke ha konto på sosiale medier og redusere strålemengden barn er utsatt for. Støtten til frivillighetsarbeidet bør økes med 25 %.

Mindre skjermtid og sunn nettkultur: De Grønne vi gi barna mulighet til å utforske verden utenfor skjermen. Vi vil ha skjermfrie barnehager og mobilfrie skoler. Vi vil også gi Nesoddens elever tilgang til lærebøker som ikke er digitale, slik at de får pauser fra skjermen og kontakt med fysisk materiale. Voksne må aktivt bidra til å skape god nettkultur blant unge, ikke minst når det kommer til sosiale medier.

Vi vil: At ungdomsskolene på Nesodden skal prioritere arbeidet med å skape en kultur som hindrer sosiale medier i å bli en arena for kroppspress, mobbing og utfrysning. På barneskolen er det annerledes: Vi mener at barneskoleelever ikke har noe på sosiale medier å gjøre. Vi vil jobbe for at barneskolene, i samarbeid med foreldre og FAU, bygger en kultur der elevene ikke har kontoer på sosiale medier.

Vi vil også: Begrense trådløs nettbruk i barnehagene for å redusere strålemengden barn blir utsatt for. Ikke utstyre skoleelevene med hvert sitt nettbrett. Fremme programmering for barn og unge i og utenfor skolen, så de kan lære å håndtere den digitale verden på en god måte.

Et mangfold av fritidstilbud: De Grønne vil bidra til en større bredde av aktiviteter for barn og unge. Jo flere som kan følge sine interesser, jo flere meningsfulle liv og mindre utenforskap. Vi vil styrke kulturskolen og sørge for at alle som søker får plass. Vi er positive til private aktører på dette området, og ønsker et økt samarbeid med alle i kulturfeltet.

Vi vil også: Øke kommunens årlige aktivitetstilskudd til frivillighetens arbeid med barn og unge mellom 6 og 19 år med 25 %. Vi vil øke satsingen på barn og unges fysiske og psykiske helse. Mange av våre ungdommer er i mindre aktivitet enn det som er anbefalt. Fysisk inaktivitet og for mye skjermtid er uheldig for de unges psykiske og fysiske helse. Derfor er det viktig at ungdommer får et mangfoldig tilbud på fritiden som skaper fysisk aktivitet og sosial omgang uten skjerm.

Vi vil: Styrke tilbudet med å gi sommerjobb til ungdommer som trenger det i skolens ferie. Vi tror at faste rammer og mulighet til å tjene penger gjennom et ærlig dagsverk gir økt selvtillit og med det bedre psykisk helse.

Mange ungdommer føler seg ikke hjemme i den organiserte idretten. Vi tror at økt innsats for å legge til rette for de mer uorganiserte tilbudene på Nesodden vil virke helsefremmende for våre ungdommer.

Vi vil: At alle som har bruk for det bør få tilbud om gratis psykolog eller psykoterapeut. Opprette lavterskeltilbud som åpen helsestasjon for unge etter skoletid og temakvelder for ungdom om psykisk helse og livsmestring. Styrke skolehelsetjenesten som et lavterskeltilbud der ungdom kan trygt ta kontakt for å snakke om rusproblemer. Styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen for å sikre god informasjon og skape økt foreldrerettet aktivitet.

Flere partier vil øke satsingen på idrett

Sosialistisk venstreparti
SV mener alle barn med særlige behov skal få det i barnehager og skoler. De vil styrke det forebyggende arbeidet for å redusere rusmisbruket blant ungdom. SV vil sikre gode møteplasser og støtte kommunens fagenhet “Ungdom og fritid”. De vil øke støtten til frivillige organisasjoner slik at barn og unge ikke behøver å betale deltakeravgift.

Barn og unge: Barn og unges dagligliv, utfordringer og ønsker er hele tiden i endring. SV vil ha fleksible tilbud, i nær dialog med de unge. Frivillig virksomhet drevet av ungdom selv er viktig. Alle barn og unge skal ha en god barndom og oppvekst, og mulighet til en god utdanning i en inkluderende fellesskole.

Vi i Nesodden SV investerer i mennesker ved å kjempe for gode barnehager og skoler. Alle barn i barnehage og skole skal få tilrettelagt opplæring dersom de har behov for det. Barn med særlige behov skal få sine behov for hjelp og støtte for å integreres i likeverdige lærings- og utviklingsprosesser i barnehage og skolen. Barn og unge er prisgitt sine foreldres økonomiske evner på mange arenaer i sin hverdag, dette fordrer en ekstra innsats fra kommunen.

Det kommunale barnevernet finnes for å tilby hjelp og støtte til de mest sårbare barna. Nesodden SV vil øke kvaliteten på barne- og familietjenester ytterligere for å hjelpe sårbare familier.

Vi vil: At kommunen tar inn flere lærlinger. Sikre møteplasser som ungdomshus, musikkverksted, kulturarenaer og lignende tilbud. Sikre gode fritidstilbud til ungdommer som ikke er i idrett eller annet organiserte tilbud og motarbeide utenforskap ved å støtte kommunens fagenhet “Ungdom og fritid”. Arbeide for å styrke forebyggende tiltak for å redusere andelen unge rusbrukere i kommunen. Styrke barnevernet med nødvendig ressurser for å sikre at de kan gi et godt tilbud til barn og unge som trenger det. Arbeide for å ta barnetrygden ut av beregningen til grunnlaget for økonomisk sosialhjelp til barnefamilier. Styrke Helse- og avlastningstjenester for barn og unge slik at alle familier med be­hov for avlastning får dette i et hensiktsmessig omfang. Sikre, og øke antall årsverk i PPT tjenesten.

Idrett og friluftsliv gir helsegevinst og skaper livskvalitet. Idrett skaper også viktige sosiale arenaer. Nesodden SV mener at alle skal ha mulighet til å delta på idretts- og fritidsaktiviteter uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

Vi vil arbeide for å øke støtten til frivillige organisasjoner, slik at de kan tilby barn og ungdom å delta på aktiviteter uten å betale deltakeravgift.

Rødt
RØDT ønsker flere møteplasser, mindre mobbing og et inkluderende barnevern. De vil ha flere ungdomsklubber og arbeide forebyggende for å redusere rusmisbruket.

Ungdom: Rødt ønsker også et bedre tilbud til ungdommen på Nesodden ved å skape flere møteplasser, og vi tror på at ved å gi mer ansvar og selvstyring, så vil også ungdomskulturen kunne endre seg positivt. Dette er ønsker ungdommene selv har uttrykt, og de vil også ha en kampanje mot mobbing som elevene ønsker å utvikle og styre selv for å inkludere alle. De ønsker ikke at voksne skal kontrollere tiltak mot mobbing, da de mener at dette ikke vil bli møtt seriøst og føre fram. Ungdommen har også gitt uttrykt at de ønsker et mer inkluderende barnevern.

Rødt vil lytte til ungdommenes ønsker. Kommunen og frivilligheten har fått på plass mange gode tiltak. Det gjelder f.eks ordningen med utlån av turutstyr, musikkstudio på Skoklefall med bl.a. Nesodden stumpgruppe og tiltakene på ISI-banen. Rødt vil fortsette med å arbeide for gode tilbud til ungdom

Vi vil: Styrke skolehelsetjenesten og utvide helsestasjonstilbudet for unge og øke kunnskap hos ungdom om seksuelle overgrep. Få etablert flere ungdomsklubber nær skole og bosted som skal være selvstyrte (av ungdommene), åpent for all ungdom. Få et bedre tilbud om fysioterapi, som ressurs i det forebyggende arbeidet mot stress og stressbetingede smerter. Bedre det forebyggende arbeidet i forhold til rus, blant annet ved tettere samarbeid mellom frivillige organisasjoner, helsestasjonen for unge og øvrige kommunale instanser. Etablere en kampanje mot mobbing som elevene skal utvikle og styre selv for å inkludere alle («40 åringer» som kommer og holder foredrag om nettmobbing blir ikke tatt seriøst).

Vi vil: Økt satsing på tilbud for barn og ungdom ved bedre tilrettelegging av lokale nærbaner og rullebrettbaner. Opprustning av eksisterende anlegg, gratis halleie, gratis heiskort for barn og unge i slalåmbakken, tilbud om ulike sosiale aktiviteter for de som ikke er medlem av idrettslag.

Fremskrittspartiet
FRP har bare ett mål på dette området:

Barnevern: Fremskrittspartiet vil styrke barnevernet slik at barn og fa­milier, samt mindreårige asylsøkere, får den oppfølgingen de har krav på, også når det gjelder fritidsaktiviteter.

Venstre
V har bare et par mål for ungdommen:

Vi vil: Bekjempe rus blant ungdom og forbedre den psykiske helsen blant barn og unge. Gi ungdom og ungdommens kommunestyre mer innflytelse.

Kristelig folkeparti:
KRF har også kortfattede målsettinger:

Vi vil: Ha flere helsearbeidere i skolen. Innføre «fritidskortet» slik at alle barn kan få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Senterpartiet
Hvis SP blir valgt inn vil de arbeide for disse målene:

Idrett og kultur: Et aktivt organisasjonsliv nær der du bor. Vi ønsker et mangfoldig organisasjons- og kulturliv som har gode fritidstilbud til alle aldersgrupper.  Tilbud må være tilgjengelig i hele kommunen, slik at en ikke må reise langt i en travel hverdag for å delta på aktiviteter. Vi vil stå på for alle Nesoddens idrettslag og ideelle organisasjoner rettet mot barn og ungdom. Frivillige lag og organisasjoner trenger forutsigbare og gode rammevilkår fra kommunen for å ha et godt tilbud. Kulturskolen må vektlegges for et variert kulturtilbud.

Vi ønsker dedikerte politiressurser med lokalkunnskap til Nesodden, forebyggende oppfølging av ungdom og rus, en raskere og mer tilgjengelig ordensmakt for trygghet i vårt distrikt.

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: