Du er her
Hjem > Aktuelt > Arbeidsforhold på Nesoddtunet i Kommunestyret etterlater uklart inntrykk

Arbeidsforhold på Nesoddtunet i Kommunestyret etterlater uklart inntrykk

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Amtaoppslag og interpellasjoner ble imøtegått av administrasjonen. Kommunalsjefen svarer på spørsmål og orienterer. Ansatte og ledelse med forskjellig syn. 

Arbeidsforhold på Nesoddtunet
I kommunestyret 28. august ble arbeidsforhold tema i Kommunestyret etter oppslag i Amta 24. juli hvor ansatte raser mot arbeidsforholdene. Til Kommunestyret var innsendt to interpellasjoner, av henholdsvis Tone Frønes (AP) og Geir Christensen (R). Kommunalsjef Anita Nilsen, virksomhetsleder Sølvi Bruflat og advokat Janicke Sæther Olsen orienterte og besvarte spørsmål på vegne av administrasjonen.

28 sykepleiere har sluttet i løpet av to år.

Kommunalsjef Anita Nilsen har besvart Nesoddpostens spørsmål på bakgrunn av medieoppslag i sommer. Spørsmålene gjelder underbemanning, lite opplæring, motstridende framstillinger fra ansatte og fra ledelsen vedrørende sensitive personopplysninger, er fryktkultur et ledesesproblem eller et ansatteproblem, oppsigelsestall / turnover, pasientsikkerhet og en film av ansatt på jobb.

Filming av ansatte på jobb
I interpellasjonen fra Christensen nevnes filming av ansatte. Kommunalsjefen vil ikke kommentere enkeltsaker.

Nesoddposten har i ettertid fått orienteringen virksomhetsleder Sølvi Bruflat og kommunalsjef Anita Nilsen som ble holdt i Kommunestyret.

Nesoddtunet har 122 plasser og 149 årsverk som inkluderer kjøkken, vaskeri, merkantilt ansvar, ernæringsfysiolog og fysioterapeut.

Underbemanning – uklarhet rundt antall sykepleiere
Ansatte hevder i Amta at de «reagerer blant annet på underbemanningen ved sykehjemmet» og at » ..sykepleiere på avdeling natt har ansvaret for over 100 pasienter» samt at ansatte «..er redde for at det er vesentlige observasjoner vi ikke har fanget opp fordi vaktene er så travle».

Orienterer om vakante stillinger og vikarbyrå
I Bruflats og Nilsens orientering for Kommunestyret står det at pleiefaktor er på 0,8, og at sykepleiefaktor er 0,27.

Utregning i snitt gir da en 80 % stilling per pasient og en kvart sykepleier per pasient som teoretisk gir 32,94 sykepleiere.

Orienteringen opplyser imidlertid at det er 10 vakante sykepleierstillinger og at vikarbyrå benyttes. Hvorvidt vikarer er autoriserte sykepleiere opplyses ikke. Hensynet til regler for turnus setter grenser for fordelingen av sykepleiervaktene. Antallet sykepleiere på jobb til enhver tid framkommer ikke.

På natt er det 9 faste nattevakter, én per avdeling, ca 15 pasienter per nattevakt. Én av disse er sykepleier.

Spørsmål til kommunalsjef Nilsen:
«Kan det dokumenteres at bemanningen er god i forhold til arbeidsoppgavene? Vil det bli undersøkt hva de ansatte opplever?»

Kommunalsjef Nilsen svarer:
» -Helse- og omsorgssektoren har ingen fast bemanningsnorm slik man f.eks. har i barnehager. Årsaken er at brukerbehovene varierer fra pasientgruppe til pasientgruppe, og bemanningen tilpasses disse varierende behovene innenfor vedtatte rammer.

Ansattes opplevelser av bemanningssituasjonen tas opp på flere arenaer. Hver 6. uke er det medbestemmelsesmøter, og det er også årlige mål- og utviklingssamtaler med den enkelte medarbeider. I tillegg kommer den omfattende 10-faktor undersøkelsen annet hvert år. De ansatte kan også benytte tillitsvalgte og verneombud hvis de mener ting bør endres.

Det er ledelsens ansvar å sikre at Nesoddtunet til enhver tid har forsvarlige tjenester. Nesoddtunet har praksis for å sette inn ekstra bemanning i situasjoner der det kreves. Som eksempel kan nevnes at man i løpet av det siste året har satt inn én ekstra nattevakt per natt etter tilbakemeldinger fra ansatte.

Det er også verdt å merke seg at Forvaltningsrevisjonen i 2017 slo fast at Nesoddtunet sykehjem bemanningsmessig er på nivå med andre sykehjem i Follo og Oslo.»

Opplæring av ansatte
I Amta forteller ansatte det er mye ansvar på natt for sykepleiere og at til og med «…sykepleiervikarer som kun har hatt et par opplæringsvakter må ha dette tunge ansvaret»

I Bruflats og Nilsens skriftlige orientering omtales ikke opplæring av ansatte.

Spørsmål til kommunalsjef Nilsen:
» -Lite opplæring sykepleiervikarer: Nesoddtunet er et «minisykehus» med komplisert teknologisk pleie- og omsorgstjenester.

Er det til enhver tid en to på vakt som behersker bruk av alt utstyr og kjenner vanskelige diagnoser?»

Kommunalsjef Nilsen svarer:
» -Dag-, kvelds- og helgevakter har tilfredsstillende sykepleierdekning. I grunnturnus for nattevaktene er det lagt opp til at det skal være to sykepleiere, men som i de fleste andre kommuner er rekruttering av sykepleiere en utfordring. Det har derfor i den siste tiden ofte vært én sykepleier på nattevakt. Det betyr ikke at man er alene om oppgavene. Det er for tiden ni nattevakter på jobb, og de aller fleste oppgavene kan utføres av omsorgsarbeidere, hjelpepleiere osv. Alle ansatte, også vikarer, får opplæring i utstyr og prosedyrer»

Sensitive opplysninger på avveie eller urettmessig tilegnelse
I Bruflats og Nilsens orientering er det ikke tema.

I sommerens Amta et ble framsatt motstridende framstillinger fra ansatte og fra ledelsen. Ansatte hadde ment at sensitive personopplysninger fremdeles var på avveie 3 uker etter at ble varslet om feilen. Ansatte fortalte at ledelsen hadde kommet med beskyldninger om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.

Spørsmål til kommunalsjef Nilsen:
» -Er rutinene for sensitive opplysninger er tilstrekkelig ivaretatt systemmessig? Er sikkerheten god nok eller kan ansatte urettmessig kan tilegne seg taushetsbelagte opplysninger?»

Kommunalsjef Nilsen svarer:
» -Datasikkerhet har høy prioritet i Nesodden kommune, og rutinene for behandling av sensitive opplysninger er godt ivaretatt. Hvis feil eller mangler avdekkes skal den ansatte umiddelbart melde fra til ledelsen slik at avviket kan håndteres på en rask og forsvarlig måte.»

Fryktkultur – ledelsesproblem eller ansatteproblem
I Amta framkommer det at ansatte føler uforutsigbarhet som skaper frykt ved at for eksempel varsling av avvik fører til personalsaker i stedet for at avvik rettes. Prosedyrer for behandling av ansatte beskrives i flere tilfelle som uryddige og tilfeldige. Dette er dokumentert overfor lokalavisen. De ansatte fortalte om usikkerhet og frykt i Amta.

Ledelsen uttaler i Amta at det gjelder noen få. «Blant de 256 ansatte har vært enkelte medarbeidere som har vært misfornøyd og også uenig i oppfølgingen av avvikssaker og personalsaker. Det er ukjent at det skal være en «situasjon» som er generell for hele sykehjemmet. Dette kjenner vi oss ikke igjen i.»

I Bruflats og Nilsens orientering til kommunestyret beskrives prosedyrer for drøftinger somtrinnvist består av oppklaringssamtale, tilrettevisning, drøftingsmøte eller drøftingsmøte med varsel/oppsigelse.

Dokumentasjon på som imøtegår ansattes framstilling ble ikke lagt fram. Heller ikke i lukket møte der Ordfører Wickholm har avkklart at det ikke ble lagt fram skriftlig dokumentasjon.

Spørsmålet om at noen ansatte opplever fryktkultur imøtegås ikke.

Spørsmål til kommunalsjef Nilsen:

» -Vurderes spørsmål om fryktkultur som et ledelsesproblem eller et ansatteproblem?

Vil ledelsen de ansatte for å løse utfordringene og i tilfelle hvordan?

Vil ansatte og Fagforbundet bli invitert i møter med ledelsen?»

Kommunalsjef Nilsen svarer:
» -Ledelsen på Nesoddtunet er tydelige på at de ønsker myndiggjorte medarbeidere, og en tilbakemeldingskultur basert på tillit og trygghet. Godt samspill med ansatte, tillitsvalgte og verneapparat er ivaretatt bl.a. gjennom faste medbestemmelsesmøter. Målet er at alle skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.»

Sykepleiere og oppsigelser
I Amtas artikkel forteller ansatte at 28 sykepleiere har sluttet i løpet av to år.

I Bruflats og Nilsens orientering for kommunestyret nevnes ikke sykepleiere spesielt, kun at antallet ansatte som har sluttet er 89. Turnover eller antall som slutter er likt med sammenlignbare kommuner.

Spørsmål til kommunalsjef Nilsen:
» -Høye oppsigelsestall: Sammenligning med andre kommuner kan oppleves irrelevant.

Hva gjøres for å beholde ansatte i stillingene sine, hvilke tiltak tenkes satt inn?»

Kommunalsjef Nilsen svarer:
» -Turnover, altså andelen medarbeidere som slutter, er ikke høy sammenliknet med andre kommuner (dokumentert på side 12 i presentasjonen). Årsakene til at folk slutter er flere. Det kan være studenter som har helgestillinger, vil videreutdanne seg, søker seg til spesialisthelsetjenesten eller går av med pensjon. Alle som slutter tilbys en avslutningssamtale, og det er ikke kjent for oss at mistrivsel har blitt nevnt i disse samtalene.

Det er igangsatt og utvikles en rekke tiltak både for å beholde og rekruttere ønsket kompetanse. Vi tar imot studenter og elever, har norskopplæringskurs for å godkjenne utenlandske sykepleiere (B2-kurs), sykepleierforum, helsefagarbeiderforum og vikarpool.»

Pasientsikkerhet
I Amtas artikkel sier de ansatte at hvis det er stort fokus på konflikter tar det oppmerksomhet fra pasientene samt at de er bekymrede for at viktige observasjoner kan unngå dem fordi hverdagen er travel.

Spørsmål til kommunalsjef Nilsen:
» -Spørsmål om pasientsikkerhet i forhold til fokus på konflikter parallelt med fokus på pasienter.

Hvilke tiltak på laveste nivå brukes ved konflikt eller uenighet?»

Kommunalsjef Nilsen svarer:
» -Pasientsikkerhet går foran alt, og ledelsen har tillit til at de ansatte er opptatt av pasientsikkerhet og av å levere gode tjenester. I NHOs analyse av kvalitet og kostnadseffektivitet kommer Nesodden ut blant de beste (se presentasjonen side 25). *

Uenighet er helt normalt på enhver arbeidsplass og vil ofte bidra til at man finner bedre løsninger enn man ellers hadde fått.

Nesodden kommune har egne retningslinjer for konflikthåndtering- og løsning, der det blant annet står at konflikter forsøkes løst på lavest mulig nivå og med færrest mulig involverte. Den nødvendige samtalen bør foregå med partene så tidlig som mulig og så direkte og uformelt som situasjonen tillater. Hvis en ansatt opplever å ha en konflikt med sin nærmeste leder, kan man gå tjenestevei til leders leder, og/eller benytte tillitsvalgte.»

Filming av ansatte på jobb
I interpellasjonen fra Christensen nevnes filming av ansatte. Kommunalsjefen vil ikke kommentere enkeltsaker. Finnes det da en enkeltsak med en film?

Spørsmål til kommunalsjef Nilsen:
» -Medfører det riktighet at det finnes en film av en ansatt på jobb?

Hvis ja, visste den ansatte at hen ble filmet?

Med hvilken hjemmel brukes filmen i hvilken hensikt?»

Kommunalsjef Nilsen svarer:
» -Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag kan vi si at Nesoddtunet sykehjem ikke har kameraovervåkning, og heller ikke filmer sine ansatte på jobb.»

* Kommunalsjef Nilsen henviser til presentasjonen som ble lagt fram for Kommunestyret. Protokoll for Kommunestyremøtet er ikke publisert. Presentasjonen ligger ikke til sakspapirene under informasjonen om møtet.

[Bilde av Anita Nilsen]

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: