Du er her
Hjem > Aktuelt > Interpellasjoner om arbeidsforhold for svart skjerm. Mange ubesvarte spørsmål etter siste kommunestyre.

Interpellasjoner om arbeidsforhold for svart skjerm. Mange ubesvarte spørsmål etter siste kommunestyre.

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Arbeidsforholdene ved Nesoddtunet var tema i det siste kommunestyret 28. august. Bakgrunnen var mediaoppslag i Amta i sommer og to interpellasjoner med spørsmål og forslag til vedtak. Møtet ble lukket og ikke gjenåpnet. Arbeidsforholdene ble delvis behandlet. Ubesvarte spørsmål gjenstår.

Arbeidsforhold på Nesoddtunet for svart skjerm
Politikere i Kommunestyret stillte spørsmål for å belyse saken på kommunestyreperiodens siste møte.

Tone Frønes (AP og medlem i Helse- og Omsorgsutvalget) fremmet en interpellasjon i kommunestyret hvor hun foreslo at Arbeidstilsynet og Kontrollutvalget skulle undersøke forholdene.

Geir Christensen (Rødt) fremmet interpellasjon om samme tema. Christensen foreslo at Kommunestyret nedsetter et utvalg som skulle å gjennom rutinene med hensyn til advarsler og drøftemøter om personalforhold. Christensen foreslo at det skulle lages retningslinjer for slike saker.

Interpellasjonene sees under.

En interpellasjon er kommunestyremedlemmenes spørsmål med forslag til vedtak som kan legges fram på eget initiativ. Kommunestyret i plenum har det overordnede arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i kommunen.

Vanskelig med orientering
I Kommunestyret la administrasjonen fram en orientering som imøtegår påstandene i media og interpellasjonene. Orienteringen var delvis uklar og ble delvis ødelagt av tekniske problemer.

Orienteringen ble lagt fram av kommunalsjef Anita Nilsen og virksomhetsleder ved Nesoddtunet, Sølvi Bruflat, Kommuneadvokaten v. Sæther Olsen bisto med saksopplysninger.

Kommunepolitikerne fikk anledning til å stille spørsmål til orienteringen. Representanter for de ansatte var ikke inviterte til å legge fram sitt syn på arbeidsforholdene på arbeidsplassen sin.

Dette kan sees på opptak fra Kommunestyret, siste sak på webTV lista, Orientering: https://nesodden.kommunetv.no/no/archive/567

Møtet ble deretter lukket etter kommuneloven § 31 om møteoffentlighet 2., 3. og 4. ledd som omhandler lovbestemt taushetsplikt, saker som omhandler arbeidstakers tjenstlige forhold og hensyn til personvern.

Øyeblikkelig gikk kommunens webTV i svart og skjermen fortalte at visningen ble avbrutt grunnet «error». Overføringen av kommunestyret ble ikke gjenopptatt ved en eventuell åpning av møtet etter den lukkede delen.

Da gjenstår det ubesvarte spørsmål.
Nesoddposten har derfor etterspurt og fått synspunkter fra Ordfører og administrasjon på ubesvarte spørsmål.

Blant annet om interpellasjonene ble lagt fram og hva som ble vedtatt, grunnen til eventuell lukking av møtet og grunnen til at arbeidstakerne ikke fikk legge fram sitt syn på arbeidsforholdene?

På spørsmål om interpellasjonene ble lagt fram forteller Ordfører at:

«Ordfører hadde lagt opp et løp for å bli ferdig og foreslo for kommunestyret ved oppstart at vi skulle gå utover den reglementsmessige tiden for å bli ferdig med alle saker i inneværende kommunestyre. Dessverre var det mange som søkte permisjon underveis, og Adland krevet å få en votering om å avslutte møte. Den fikk flertall mot ordføreres anbefaling.»

Dermed ble møtet avsluttet uten at det ble fattet vedtak som foreslått i interpellasjonene.

Hva ble behandlet i lukket møte
Ordfører redegjør også for begrunnelsen til lukking av møtet som er hjemlet i Kommuneloven § 31:

«Det var ingen vedtak men deler av administrasjonens orientering var gitt under henvisning til

Kommuneloven punkt 2, 3, og 4. Dette bel redegjort for før lukking. Det står altså skal lukkes på 2 og 3, ikke kan.

§ 31.Møteoffentlighet

1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.

2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.»

Orientering om konkrete saker
Lukkingen av møtet hjemles med koml. §31.3 som pålegger lukking når det skal behandle en sak om «arbeidstakers tjenstlige forhold». 

Interpellasjonene handler om arbeidsforhold ved Nesoddtunet, ikke arbeidstakernes «tjenestlige forhold». Det er et åpent spørsmål om arbeidsforholdene på Nesoddtunet ble debattert. Generelle arbeidsforhold bør kunne debatteres uten at det unntas offentlighet grunnet «arbeidstakernes tjenstlige forhold».

På spørsmål om grunnen til at arbeidstakerne ikke fikk legge fram sitt syn eventuelt med bistand skriver Ordfører at:

«Dette var en orientering til kommunestyre som øverste arbeidsgiver om hvordan kommunen hadde håndtert konkrete saker. Det skulle ikke fattes noen konklusjon. Det var kun for å gi informasjon sett i lyset av omtalen en del saker hadde fått i pressen. Det er viktig for den øverste arbeidsgiver å få vite hvordan kommunens administrasjon som har delegert denne fullmakten hadde løst disse sakene.»

På spørsmål om frigivelse av deler av dokument (meroffentlighet) at det ikke ble lagt fram skriftlig dokumentasjon i den lukkede delen:

«Det var ingen dokumenter som ble vist eller delt ut i den lukkede delen.»

Etterspurt om arbeidsforhold
Kommunalsjef Anita Nilsen har besvart Nesoddpostens spørsmål om underbemanning, om det er tilstrekkelig opplæring sykepleiervikarer, er rutinene for sensitive opplysninger er tilstrekkelig ivaretatt systemmessig, vurderes fryktkultur som et ledelsesproblem eller et ansatteproblem, hva gjøres for å beholde ansatte i stillingene sine, spørsmål om pasientsikkerhet og konflikter og om det medfører det riktighet at det finnes en film av en av en ansatt på jobb?

Noen av dem er vesentlige spørsmål som allmennheten bør få svar på. Offetligheten vil ha godt av en orientering om tiltak som skal iverksettes og ansatte i kommunen vil ha godt av at trygge prosedyrer fungerer. Meroffentlighet og åpenhet for ansatte og allmennheten er viktig.

Se Kommunalsjefens svar på spørsmål i egen artikkel. https://www.nesoddposten.no/?p=27547

Flertallet ville hjem
Ordfører har ansvaret for dagsorden og saksliste i kommunestyret og representantene fikk forsikring om at alle sakene skulle gjennomføres i onsdagens kommunestyret fordi det ville være unaturlig å overføre saker til et nytt kommunestyre etter valget. Ordfører varslet, og fikk tilslutning til, at deler av orienteringen i saken om arbeidsforhold ved Nesoddtunet og en sak om Kontrollutvalget skulle tas i lukket møte i periodens siste kommunestyremøte. Det skulle bli anledning til å behandle interpellasjonene.

Men skjermen gikk i svart så hva gjorde Nesoddens kommunestyre som har det overordnede arbeidsgiveransvaret? Jo, en del av representantene måtte gå fra møtet før saken ble behandlet. Varaordfører stemte mot å behandle saken og fikk flertallet med seg. Hvilken prioritering er det? Av den som har øverste arbeidsgiveransvar?

Bakgrunn
Amta har skrevet om arbeidsforholdene. En redaksjonell artikkel 26. juli i år og leserbrev i Amta har satt søkelys på arbeidsforhold ved sykehejmmet.

Sakene det har dreid seg om er

 • underbemanning
 • lite opplæring sykepleiervikarer
 • motstridende framstillinger i Amta og fra ledelsen om
  • sensitive personopplysninger på avveie
  • beskyldninger om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger
 • beskyldninger om kritiserende adferd og uprofesjonell holdning
 • fryktkultur
 • høye oppsigelsestall
 • pasientsikkerhet i forhold til fokus på konflikter ved siden av fokus på pasienter
 • filming av ansatt på jobb

I Amta fikk administrasjonen imøtegå kritikken på generelt grunnlag i den redaksjonelle artikkelen. Administrasjonen besvarte ikke de konkrete påstandene. Det har heller ikke blitt varslet sak mot Amta for uriktighet og det har ikke blitt imøtegått i Amta. Helse- og omsorgsutvalget har fått en redegjørelse uten at de konkrete påstandene er imøtegått.

Spørsmålet det er nærliggende å stille seg er hva som er riktig og hva som er galt siden det ikke tilbakevises.
Interpellasjoner om arbeidsforhold ved Nesoddtunet som ble bedt fremmet men ikke behandlet 28. august
Interpellasjon ved Tone Frønes (AP)
Til ordfører
Arbeidsforhold i Nesodden kommune
I Akershus Amtstidende gir to artikler om arbeidsforholdene ved Nesoddtunet; en innsendt fra ansatte og en innsendt fra Hovedtillitsvalgt og Hovedverneombud grunn til bekymring. Med utgangspunkt i hvilken risiko innholdet i artiklene utgjør for pasientene var saken satt på dagsorden i Helse- og omsorgsutvalget. Det ble gitt en god redegjørelse fra ny virksomhetsleder om hvordan rutiner og fokus på arbeidsmiljøet ville bli ivaretatt framover. Saken var også sendt Arbeidsmiljøutvalget for behandling der. Det er imidlertid utrolig at en slik konflikt og ledelse kan foregå over lang tid uten at den er løftet gjennom tillitsmanns- og vernetjenesteapparatet til Hovedverneombud og Hovedtillitsvalgt, slik at saken kunne vært diskutert i deres månedlige møter med rådmannen. Slike saker svekker omdømme til Nesodden kommune generelt og Nesoddtunet spesielt i rekrutteringsøyemed. Dette må rettes opp. En uhildet gjennomgang av arbeidsforholdene vil avdekke både forhold som må tas tak i, men også vise det som fungerer bra. Kommunerevisjonen og Arbeidstilsynet vil kunne foreta en slik uhildet gjennomgang.
Vedtak:

Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om arbeidsforholdene i Nesodden kommune generelt og Nesoddtunet spesielt Arbeidstilsynet bes gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging på Nesoddtunet

Tone Frønes

Nesodden Arbeiderparti

Interpellasjon ved Geir Christensen
Interpellasjon til kommunestyremøtet 28 august fra Rødt

Arbeidsforholdene ved Nesoddtunet

I AMTA 26/7 kom den tredje skandalesaken om arbeidsforhold i Nesodden kommune på tre år. Denne gangen er det Nesoddtunet Tidligere har institusjoner som Bergertoppen og Håkonsletta hatt alvorlige saker. Alle institusjoner innen Helse- og omsorgsområdet.

Vi vil understreke at det er svært mange velfungerende enheter i kommunen og det blir nedlagt utrolig mye dedikert arbeid. Rødt har tidligere framhevet Palliativt team og Rehabiliteringsteamet som ildsjeler. Allikevel er utfordringene store.

Det svaret som administrasjonen har kommet med er svært generelt og unngår å ta opp de alvorlige anklagene som har kommet fram i Amta og i sosiale medier. Vi finner det derfor nødvendig å spørre om opplysninger som har kommet fram medfører riktighet:

at både ansatte som har varslet om unødig bruk av tvang, og ansatte som har varslet om pasientjournaler på avveie, er blitt møtt med advarsler og oppsigelser,

at udokumenterte påstander er blitt brukt mot ansatte,

at det fra arbeidsgiver er blitt utvist aggressiv opptreden med beskyldninger, trusler og personangrep,

at det holdes møter knyttet til advarsler med så kort varsel at tillitsvalgte ikke har hatt mulighet for å delta,

at god referatskikk ikke overholdes, med den følge at ikke alle deltagerne føler at referatene reflekterer det som for dem var det viktigste å få med,

at det på nattetid er blitt filmet utenfra gjennom et vindu, og at filmen er blitt brukt som sak med advarsel for å forsøke å få den ansatte fjernet

at et en leder, for en tid tilbake, har gått til fysisk angrep på ansatt?

I tillegg ber vi om oversikt over meldinger fra 1/1 2018:

 • Hvor mange avviksmeldinger om arbeidsforhold foreligger
 • Hvor mange saker har hovedverneombudet fått?
 • Hvor mange saker har varslingsutvalget fått?
 • hvor mange saker har kontrollutvalget fått?
 • Hvor mange henvendelser har ordfører fått?

Dersom kommunestyret ikke får avkreftet en vesentlig del av disse opplysningene vil vi foreslå:

Kommunestyret nedsetter et utvalg på 5 medlemmer som:

Går gjennom rutinene i forhold til advarsler, drøftemøter om personalforhold osv for å komme med forslag til retningslinjer for krav til dokumentasjon, framgangsmåter og krav til advarsler med mer.

Geir Christensen

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: