Du er her
Hjem > Aktuelt > Partiene vil redusere utslippene og bekjempe global oppvarming med lokale tiltak

Partiene vil redusere utslippene og bekjempe global oppvarming med lokale tiltak

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Elektriske biler, båter og busser inngår i flere av partienes programforslag for klima og miljø. Parkeringsplasser og ladestasjoner nevnes også. MDG vil at FNs bærekraftmål skal være førende for kommunen. Vern av nesoddmarka, matsvinn, søppel og plastforurensning programfestes også av flere partier.

Her følger de viktigste punktene partiene har om klima- og miljøspørsmål i sine valgprogrammer for perioden 2019–2023.

Arbeiderpartiet
AP har et konkret program med flere tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. De vil bl.a. skifte ut kommunens bilpark til elektriske biler, gi støtte til montering av solceller på eksisterende bolighus:

Alle vet at vi slipper ut for mye klimagass og at vi ikke klarer å ivareta miljøet på en god nok måte. Vi vil i samarbeid med de beste fagmiljøene og Nesoddens befolkning forsøke å skape nye fellesskapsløsninger som faktisk reduserer klimagassutslippene og skaper et bedre miljø.

Klima og miljø. Arbeiderpartiet vil delta aktivt i det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet og i bestrebelsene på å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Vi vil utvikle Nesodden til å bli en foregangskommune innenfor klima og miljø. Vår livskvalitet i framtiden er avhengig av at vi sammen tar ansvar for å redusere utslippet av klimagasser og forsøplingen av naturen og havet. For å få til dette må vi redusere bilkjøringen, bruke i større grad utslippsfri kollektivtransport, ta bedre vare på avfall og utnytte arealene våre mer effektivt. Nærhet til idrettsplasser, skoler, barnehager og butikker samme med friområder og grønne lunger er viktige miljøfaktorer. Barn og ungdom som opplever natur i nærmiljøet, skaper god livskvalitet og de vil, når de vokser opp, sette stadig større pris på forurensningsfri natur. Bolig- og næringsutbygging skal ikke skje på dyrkbar mark eller i Nesoddmarka. Alle nye bygg i Nesodden kommune skal i størst mulig grad være klimanøytrale.

Vi vil: Elektrifisere nesoddbåtene mellom Aker brygge og Nesoddtangen. Satse på elektriske busser innenfor Nesoddens grenser. Arbeide for elektrisk ferje til Fagerstrand. Skifte ut størst mulig del av kommunens «fossile» bilpark med elektriske kjøretøyer. Etablere flere ladestasjoner for el-biler. Bygge ut innfartsparkeringen på søndre del av Nesodden slik at flere kan bruke buss over lengre strekninger. Gi støtte til installasjon av energieffektive løsninger i nye bygg og private bolighus og støtte til installasjon av solcellestrøm som beredskapselektrisitet, til lading av el-biler og for å øke energiforsyningen med kortreist strøm. Etablere støtteordning for montering av solceller på eksisterende bolighus. Redusere mengden mat som kastes i forretningene ved å støtte systemer for lokal oppsamling og fordeling til folk som trenger det. Bidra til mindre bruk av plast. Gjennom aktiv informasjon om miljøkonsekvensene redusere bruken av piggdekk og derved mengden svevestøv og asfaltslitasje. Ta vare på jordbruksarealer. Bidra til at vi får sammenhengende sykkelveier i alle deler av kommunen.

Høyre
H ønsker hyppigere båtavganger, båtforbindelse til Fornebu, ringbussrute og at kommunale bygg skal lages med mest mulig bruk av tre.

En grønnere kommune: Kampen mot global oppvarming krever også lokale tiltak.

Nesodden Høyre ønsker å utføre vårt forvalteransvar ved å føre en klima- og miljøpolitikk som legger til rette for smartere og bedre bruk av ressursene. Vi må gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlig dersom vi skal få kutt i klimagassutslippene.

Nesodden er en pendlerkommune og derfor ønsker vi å satse mer på miljøvennlig kollektivtransport. Høyre vil fortsatt jobbe for å omstille kommunens samlede kollektivtilbud fra fossile til fornybare energikilder, og bidra til flere og hyppigere båtavganger fra Nesoddtangen. Høyre ønsker også å bygge flere innfartsparkeringer i hele kommunen, slik at det blir lettere for travle familier å benytte seg av kollektivtransporten på morgenen og ettermiddagen.

Høyre anser friluftsliv som en investering i økt livskvalitet og bedre helse. Nesodden har en enestående natur som byr på flotte naturopplevelser og et rikt biologisk mangfold. Høyre ønsker å verne deler av marka for å bevare mangfoldet og det gode naturtilbudet som gleder befolkningen. Dette innebærer også at skog- og friluftsområder i boligfelt skjermes fra utbygging.

Vi vil: Legge til rette for at det samlede kollektivtilbudet i kommunen omstilles til fornybare energikilder. Arbeide for flere båtavganger mellom Nesoddtangen og Aker brygge og Lysaker, og se på muligheten for å knytte en båtforbindelse mellom Nesoddtangen og Fornebu. Arbeide for å få på plass en ringbussrute. Bygge flere innfartsparkeringer slik at flere kan benytte seg av kollektivtilbudet. Legge til rette for sykkelparkeringer på alle offentlige virksomheter, og fortsette etableringen av gang- og sykkelstier langs fylkesveiene. Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler. Sikre at bolig- og næringsutvikling i kommunen i størst mulig grad skjer i tilknytning til kollektivknutepunkt og kollektivårer. Sikre at nye offentlige bygg holder nær nullenerginivå, og sørge for at private utbyggere opprettholder miljøkrav. Legge til rette for mest mulig bruk av tre i offentlige nybyggingsprosjekt. Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som sykehjem og skoler, i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030. Sørge for at deler av Nesoddmarka bevares og forvaltes i samarbeid med grunneierne. Fullføre arbeidet med kyststien fra Fagerstrand til Blylaget via Nesoddtangen.

Miljøpartiet de grønne
MDG tar utgangspunkt i de internasjonale målsettingene og knytter dem til flere lokale tiltak i et omfattende kapittel i valgprogrammet.

Nesodden og verden står ved et veiskille: I løpet av de neste 10-12 årene må verdenssamfunnet halvere klimautslippene, om vi skal ha håp om å begrense temperaturhevingen til halvannen grader. Selv da er det uunngåelig at også vi her hjemme vil oppleve et mer ekstremt klima, og oppleve et mer ustabilt verdenssamfunn.

Vi vil: FNs bærekraftsmål blir førende for kommunen, slik at alle sektorer støtter opp under en bærekraftig verden. Nesodden skal være en foregangskommune innen klima og miljø, og sørge for at kommuner, næringsliv, frivillighet og andre aktører bidrar til dette. Kommunen bør blant annet bidra til å oppfylle 1,5 gradersmålet i Parisavtalen – gjennom bindende, årlige klimabudsjetter. Nesodden bruker indikatorer og mål på livskvalitet i tillegg til tilsvarende for bærekraft, klima og miljø i forbindelse med kommunebudsjettet, og innføre en årlig behandling i kommunestyret om status og nye tiltak for å nå målene. Løfte klimatilpasning høyt på agendaen, slik at vi er bedre forberedt på et samfunn med mer tørke, flom, storm og ulike endringer. Det legges til rette for at flere skal kunne gå, sykle og reise kollektivt, og når det fortettes i sentrene er det avgjørende at det bygges grønt, klimasmart og menneskevennlig. Nesodden skal gå foran når det gjelder miljøhus og økologisk bygging og planlegging, siden byggsektoren og god arealplanlegging er en viktig nøkkel til å nå klimamålene, sammen med transportsektoren. Nesodden skal slå ring om og styrke velferden, slik at vi sikrer folks livskvalitet og det gode samfunn for hele mangfoldet av nesoddinger. Arbeide for at det blir en reell miljøgate gjennom Tangenåsen, hvor gående, syklende og kollektivtrafikk er prioritert, og slik støtte opp under et menneskevennlig og grønt sentrum. Gi Nesoddmarka juridisk bindende vern tilsvarende Oslomarka. Planlegge for maks. 100 nye boliger i året, hvorav minst halvparten er innenfor rammen av sosial boligbygging, som omsorgsboliger og ungdomsboliger.

Vill natur og rent miljø: Hver eneste dag er naturen kilde til folkehelse, livskvalitet og opplevelser for oss som bor på Nesodden. Vi ønsker at også neste generasjon nesoddinger skal ha samme tilgang som oss til den fantastiske naturen på halvøya. Derfor vil vi jobbe for at Nesoddens hundremetersskoger, tjern og friluftsområder, samt uberørt natur, skal få sterkere beskyttelse. Vi vil legge til rette for lokale, kort-gåtte fritidsopplevelser. Vi vil kombinere forsvarlig bruk av natur og kulturlandskap med utvidet vern mot inngrep. Spesielt er vi opptatt av et økt vern av Nesoddmarka og bevaring av Nesoddens skjærgård.

Vi vil: Stoppe nedbygging av dyrkbar mark og våtmarker. Utrede muligheten for Tomåsan/Toåsen som naturreservat. Øke omfanget av gammelskog (skog over 160 år) både for kommende generasjoner og for å ta vare på artene som lever der. Belønne naturvennlig skogsdrift, som plukkhogst, der man hogger kun de mest velegnede trærne. Det bevarer mat, hekkesteder, skjulesteder og ynglesteder for dyr og planter. At i hekke- og yngletiden skal det ikke drives hogst, i tråd med Naturmangfoldloven og Lov om dyrevelferd. At områder eid av kommunen skal være fri for flathogst. Stanse all bruk av giftsprøyting i kommunens regi og erstatte det med miljøvennlige metoder for å bekjempe uønskede fremmede arter. Bidra med rådgivning for å redusere giftsprøyting og kunstgjødsel i jordbruket. Arbeide for å øke bestanden av bier, humler og andre insekter. Kommunens eiendommer og veier skal ikke klippes i blomstringstiden, men tilby blomstrende, artsrike områder som gir næring til bier, humler og andre insekter. At nyplanting i regi av kommunen på offentlige arealer skal være med bievennlige planter, f.eks. frukttrær eller andre spiselige planter. Gjennomføre kampanjer med subsidiert pris for kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs. Forbud mot all jakt på fredet rovvilt i kommunens egne skoger. Kartlegge og rydde opp i kilder til potensiell forurensing i kommunen. Etablere enkle gapahuker i Nesoddmarka, driftet av kommunen.

Kystsonen: Oslofjorden har på mange områder blitt sunnere, men dessverre er det også tegn på at fjorden vår sliter. Mindre liv i fjorden bekymrer oss. Spesielt blir vi urolig når vi hører at en så viktig nøkkelart som torsken er på sterk retur i vår fjord. Indre Oslofjord fri for torsk er en umulig tanke for mange, likevel ser vi at dette faktisk kan skje.

Vi vil: Håndheve fri ferdsel i strandsonen og stoppe alle forsøk på skjult privatisering av den. Videreutvikle kyststien. Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å plukke søppel i sjøen og i strandsonen. At Nesodden kommune følger opp samarbeidet med oslofjord-kommunene for å sette inn tiltak for å gjøre fjorden søppelfri. Følge Fiskeridirektoratets anbefaling om fiskeforbud i torskens gyteområde vest for Nesodden. Etablere flere soner hvor hummeren er fredet rundt Nesodden. Utvide dagens kystnære fartsgrense på 5 knop til å gjelde i hele kommunens farvann, med unntak for rutebåt. Skifte til miljøvennlige bane- eller granulattyper på eksisterende kunstgressbaner så snart som mulig, og senest når banene skal rehabiliteres, samt ikke anlegge nye kunstgressbaner med gummigranulat. På eksisterende baner skal det sikres fullgodt mot spredning av granulat, for å hindre at mikroplast kommer ut i naturen og havet. Få på plass miljøvennlig skrog-vasker på Nesodden for å stoppe utslipp fra giftig bunnsmøring av fritidsbåter (som på Vollen). Be om kartlegging av miljøgifter i alle småbåthavnene rundt Nesodden og iverksette eventuelle nødvendige tiltak. Være en pådriver for å innfri kommunestyrets mål om å gjøre Nesodden søppelfri

Miljøvennlig teknologi: Teknologien er ikke løsningen på alle miljøproblemene, men i noen tilfeller kan den bidra til å gjøre verden mer miljøvennlig. Elektriske fremkomstmidler er både utslippsfrie og stillegående. Vi er glade for at hovedsambandet til Nesodden blir elektrisk i 2019, blant annet etter langvarig arbeid fra oss.

Nå står kampen om å få elektrifisert også hurtigbåtene så snart som mulig. Det vil åpne for at vi også kan få på plass en rekke nye båtruter. Vi vil jobbe for at Nesodden kommer med i Ruters innfasing av el-busser raskest mulig. Vi vil stille krav om elektriske og andre nullutslippskjøretøy i alle kommunens kontrakter og anbud.

Vi vil: Etablere ladepunkter for elbiler og elsykler på innfartsparkeringer og andre parkeringsplasser. Gi tilskudd til boligsamvirker og foreninger som ønsker å gjøre garasjeanlegg eller andre fellesanlegg egnet til ladning av kjøretøyer. Fase inn LED-lys som dimmes når ingen kjører under dem på alle fylkesveiene på Nesodden.

Fremskrittspartiet
FRP mener søppel og plast er nåtidens store miljøutfordring.

Miljø: Fremskrittspartiet vil legge til rette for at det skal være enkelt for innbyggere å ta miljøbevisste valg i hverdagen. Vi vil øke antall returstasjoner for glass, metall, klær og farlig avfall slik at de er i umiddelbar nærhet til der man bor. Nåtidens store miljøutfordring er søp­pel og plast i naturen og havet. Frem­skrittspartiet har i mange år advart mot forurensning i sjøen og naturen. Vi mener det at er viktig at alle nå tar et ansvar slik at vi rydder opp etter oss. Det er omfattende å få redusert bruken av plast og rydde opp i plastforurens­ningen. Nesodden FrP vil arbeide for at kommunen går foran som et godt eksempel og reduserer bruken av en­gangsplast innen kommunens tjenes­teområder. Plast på avveier skal samles inn og bli behandlet på forsvarlig måte.

Kildesortering, søppel og problemet med plast omtales av mange partier.

Rødt
RØDT vil at Nesodden skal være en Grønn kommune og programfester en rekke tiltak. R ønsker en lavere utbyggingstakt enn de andre partiene.

En grønn kommune: Rødt har en klar miljøstrategi hvor lokale og globale forhold sees i sammenheng. Vår politikk har som mål en samfunnsutvikling som ivaretar innbyggerne, miljøet og naturressursene. Naturødeleggelser og miljøkatastrofer er et resultat av en grenseløs profittorientert næringsutvikling med ensidig fokus på forbruk og endeløs økonomisk vekst. Rødt mener derfor at en miljøpolitikk som kun er opptatt av grønne tiltak uten å rette opp feilslåtte strategier innenfor økonomi og forvaltning av ressursene er strutsepolitikk. Vi må ikke la profittinteresser drive fram miljøødeleggende utvikling, men ha en plan for en bærekraftig utvikling av kommunen.

Vi vil arbeide for lovfestet vern av Nesoddmarka som per dags dato ikke er omfattet av annet vern en kommunestyrets omskiftelige areal- og reguleringsplaner

Med begrepet Grønn Kommune mener vi også bevaring av lokalt landbruk, støtte til økologisk landbruk og en klar og konsekvent miljøstrategi som innbefatter miljøvennlig boligbygging og kollektiv transport og miljøbevisst bruk av ressurser.

Bevaring av Nesoddens egenart: Nesodden besitter et unikt naturlandskap og rikt biologisk mangfold som er av uvurderlig verdi for halvøyas befolkning. Vi ønsker å begrense aktiviteter i nærmiljøet som truer våre felles naturressurser. Rødt ønsker å utarbeide en egen kommunal naturvernsplan hvor rene profittinteresser underlegges politisk styring for å unngå lokale miljøødeleggelser. Gjentatte forslag fra Rødt om å legge Nesoddmarka under markaloven og lovfeste dens varig bevaring, har blitt nedstemt av de store partiene i kommunestyret. Per i dag er det opp tilkommunestyret å ivareta marka fra profittorienterte utbyggere.

I følge den nye kommuneplanen, som Rødt stemte mot legges det opp til 150 boliger hvert år med en tilsvarende økning av Nesoddens befolkning. Dette vil selvsagt medføre behov for sosial og teknisk infrastruktur som utvilsomt kommer til å true Nesoddmarka. Med denne usosiale boligutbygging og rasering av naturområder i et 20 års perspektiv vil Nesodden miste sin realverdi som boområde. Vi ønsker en lavere utbyggingstakt enn de andre partiene. Vi mener at også infrastrukturen (vann, avløp, skoler osv.) tilsier dette.

Rødt vil fortsette i kommende periode å verne om vårt biologiske mangfold og arbeide for lovfestet vern av Nesoddmarka, inklusive friluftsområdene langs kysten og forbindelseslinjer mellom disse og skogen. Vi skal arbeide for en planmessig og langsiktig boligbygging som bevarer Nesoddens særpreg uten å forringe naturen og overbelaste miljøet.

Miljøstrategi: Rødt har en klar miljøstrategi hvor lokale og globale forhold sees i sammenheng. Vår politikk har som mål en samfunnsutvikling som ivaretar innbyggerne, miljøet og naturressursene.

Vi vil: Legge til rette for et kortreist samfunn hvor varer og tjenester (legevakt, post og banktjenester, politi osv) skal være tilgjengelige innenfor kommunens grenser. Kortreist samfunn betyr også næring og arbeidsplasser i kommunen. Tilrettelegge for overgang til mer kollektivtrafikk og sykkelbruk. 74 % av klimautslippene på Nesodden kommer fra transport. Arbeide aktivt for å innføre utslippsfrie busser. Ha på plass tiltak for å bedre kildesortering og resirkulering av avfall. Oppmuntre til gjenbruk ved bl.a. å utvikle en fungerende gjenbruksstasjon på Teigen. Pålegge næringslivet til å gradvis fase ut unødvendig plastemballasje og støtte lokal matproduksjon og verne matjordsområder. Støtte innkjøp av økologiske varer til kommunens virksomheter. Installere miljøvennlig oppvarming og energisparing i alle kommunale bygg. Opprette ringbussruter, slik at interntrafikken på Nesodden blir enklere og at billettprisene skal settes betydelig ned, samt at ungdomskortet skal utvides til 21 år. Etablere hurtigbåt fra Fagerstrand, gjenåpne Bunnefjordsruta, samtidig som bryggene restaureres.

Venstre
V ønsker en helelektrisk kommune innen 2030 og at Nesodden skal bli Norges fremste sykkelkommune.

Nesodden skal være en miljøkommune som belønner klimavennlig atferd og som etterlever FNs bærekraftmål.

Bærekraftig tettstedsutvikling: Nesoddens landlige preg må bevares. Vi vil ha en pause i utviklingen av store boligprosjekter og gjennomgå alle arealplaner med sikte på en balansert og miljømessig riktig utbygging. Vi må utnytte de mulighetene ny teknologi gir.

Vi vil: Legge til rette for at innbyggerne kan jobbe og gå på skole der de bor. Jobbe for elektriske hurtigbåter på begge sider av Nesodden.

Ta vare på miljøet på Nesodden: Nesodden Venstre vil redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen. Nesodden kommune skal være Norges beste miljøkommune. Vi må blant annet ha bedre kompetanse på natur og konsekvensene av å miste naturmangfold. Arealendringer er den største årsaken til at arter dør ut, og naturinngrepene gjøres i kommuner som Nesodden.

Vi vil: Jobbe for at Nesodden blir helelektrisk kommune innen 2030. Halvere byggesaksgebyret for miljøvennlige boliger. Jobbe for at Nesodden blir Norges fremste sykkelkommune gjennom trygge sykkelstier utenom hovedveiene og gratis transport av sykkel på båten. Støtte opp under opprydding av søppel i sjøen. Fase ut bruk av gummigranulater på kunstgressbanene. Kartlegge verdifull natur og verne Nesoddmarka, Bergerskogen og alle myrforekomster. Ta vare på kulturlandskapet, bekjempe trusler mot naturmangfoldet, slik som fremmede arter.

Sosialistisk venstreparti
SV vil bevare kommunens landskap-, natur- og kulturmiljø. De ønsker at Nesodden skal bli en foregangskommune i klima- og miljøarbeid og at slike saker får en overordnet plass i politikken.

Vi vil: Arbeide for etisk husdyrhold. Ingen husdyr skal måtte lide for menneskers matproduksjon. Ta opp kampen for grønn, etisk – og bærekraftig matproduksjon, og fremme økt bruk av kjøttfrie måltider. Arbeide for tiltak som støtter opp om trivsel, trygghet og verdighet for bygdas kjæledyr for eksempel i form av tilrette-legging for gode hundeparker og god veterinærtjeneste. Støtte lokale organisasjoner og foreninger som er opptatt av dyrevelferd og dyrevern. Verne om truede dyrearter og sørge for biologisk mangfold på halvøya vår.

Natur, miljø og biomangfold er framtiden: Sterk vekst i Osloregionen setter bokvaliteten under press. SV vil styre veksten ut fra hensynet til miljøet og felleskapets interesser, og bevare det grønne Nesodden.

Vi vil: Opprettholde en vekst på gjennomsnittlig maksimalt 100 boenheter per år. Markagrensen må ligge fast, og verne­prosessen for Nesoddmarka må fortsette. Vi ønsker å bevare strandsonen og ta særlig vare på landskap-, natur- og kulturmiljøet i kystområdet. Hensyn til friluftsliv og andre allmenne interesser skal ivaretas. Vi skal ta ansvar for det biologiske mangfoldet både i sjøen og på land. SV vil ivareta grønne lunger og «100-metersskoger». Begrense senterområdet på Tangen slik at det holdes innen­for «terrengformasjonene» omkring dagens senter. Vi vil arbeide for endringer i kommuneplanen slik at de eksisterende rekkehus-områdene tas ut av fortettingsområdet og betraktes som ferdig utbygd område. Ved utbyggingen på Fagerstrand skal områdeplanene sørge for helhetlig utvikling. SV vil legge vekt på at grøntdrag sikres, at også tett bebyggelse får synlige grønne kvaliteter, og at allmennheten får tilgang til sjøen og glede av at de gamle industriområdene åpnes. 20 % av nye boliger kan ligge utenfor vekstsonene, vi vil her prioritere å bygge opp de lokale knutepunktene Kirken/Løes, Fjellstrand og Sunnaas/Bjørnemyr.

Vi vil: Bevare det grønne Nesodden. Veksttakten styres slik at langsiktige hensyn til natur-og kulturmiljø og friluftsliv og at skog og kulturlandskap blir ivaretatt. Bevare Nesoddmarka og sammenhengende skogsområder på tvers. Skjerme strandsonen mot utbygging, og beholde de grønne fjordsidene. Verne om, vedlikeholde og fortsette å legge til rette for kyststiene (universell utforming). Være pådriver for vern av dyrket mark, kulturlandskap og kulturområder. Begrense nye større utbygginger til områder med lav økologisk verdi. Legge til rette for økologiske utbyggings- og boformer i områder som er satt av til boliger. Være pådriver for helhetstenkning ved utvikling av Nesodden. Støtte virksomheter som gjør natur og kultur tilgjengelig.

Miljø og klima: Nesodden SV tar klimautfordringene på̊ alvor. Kommunens planlegging må sikre bærekraft, og klimakutt må tas i alle sektorer. SV ønsker at Nesodden kommune skal være en foregangskommune i klimaarbeid og miljøarbeid på land og sjø for å sikre biomangfold og ren natur. Viktige arter og naturtyper må registreres, og ivaretas gjennom bestemmelser i kommuneplan, reguleringsplaner, gjennom aktivt arbeid for å hindre at leveområdene ødelegges. Frivillige gjør et stort arbeid. SV ønsker å tilrettelegge for dem, og lytte til deres råd og høringsinnspill.

Vi vil: Gi støtte til miljøprosjekter som rydding på land, strand og sjø for å sikre biomangfold og ren natur. Sjøen har vært brukt som søppelkasse. Frivillige, som Marinoperatørene, gjør et stort arbeid i å finne og rydde opp avfall som både forurenser og er til fare for livet i sjøen. SV vil støtte dem og deres arbeid. Planen for klima og biologisk mangfold og det årlige klimaregnskapet er viktige verk­tøy for å identifisere hvor tiltak mest effek­tivt kan settes inn og for å få vist potensia­let for reduksjon av klimagassutslipp innen forskjellige utslippskilder. Nesodden SV støtter helt opp om disse styringsverktøyene for kommunens planlegging og klimaarbeid. Ved regulering av boligområder skal det stilles strenge klima- og miljøkrav til utbyggerne. Slike krav kan være blågrønn faktor, Breeam, aktivhus e.l. Vi ønsker at flest mulig boområder skal være bilfrie, og at det legges opp til bildelingsordninger og gode muligheter for sykkel.

Kommunen gjennomfører nå Hovedplan for vann og vannmiljø med sike på at alle innbyggerne skal få rent vann. Den sterke utbyggingstakten presser på de små vann-ressursene i kommunen. Dette må løses.

Vi vil: Jobbe for et godt kommunalt plan­verk og for at statens retningslinjer for mangeartet bruk av strandsonen følges, deriblant byggeforbud i 100-meters sonen. Avfall er både et problem og en ressurs. Vi skal arbeide for at mengden avfall reduseres, og at så mye som mulig av restavfallet resirkuleres og brukes til materialgjenvinning. Plast i naturen er et globalt problem. SV vil arbeide for at bruk av plast reduseres, og at avfall handteres forsvarlig og resirkuleres i så stor grad som mulig.

Plast i naturen er et stort miljøproblem.

Vi vil: Gi klima- og miljøsaker en overordnet plass i politikken. Sikre biologisk mangfold. At kommunen framstår som en foregangs-kommune for bærekraftige valg når kommunen bygger med miljøriktige valg i kommunale bygg, som naturlig ventilasjon og fornybare energikilder. Arbeide for at kommunen legger til rette for og motiverer til bruk av fornybar energi. At kommunen stiller krav til private reguleringsplaner om bygg som er energi-effektive og klimavennlig. At det skal brukes fornybare energikilder og bærekraftige materialer. At det ønskes klima- og miljøvennlige byggeprosesser, og høy blågrønn faktor. At private utbyggere oppfordres til å strekke seg lenger enn lovpålagte krav. At Marinoperatørene får en varig avtale om lagring av utstyr i Tangen Brygge – Nesoddtangen gård-området. Fase ut gamle vedovner for å sikre trygg luft for alle og gi folk råd ved etablering av miljøvennlige oppvarmingsløsninger. Fase ut bruken av gummigranulat som eksempelvis brukes på kunstgressbaner. Fase ut unødvendig bruk av engangsplast i kommunale virksomheter. Arbeide for å redusere bruk av plast, både kommunalt og privat og samarbeide med næringsliv om gode rutiner for innsamling av plast og reduksjon av plastemballasje. Arbeide for økt kretsløpsbasert avfalls-håndtering og redusert avfallsmengde. Ha estetiske oppsamlingsløsninger og vurdere videre utvikling av henteordning hjemme hos innbyggerne. Begrense nye større utbygginger til områder med lav økologisk verdi. Legge til rette for økologiske utbyggings- og boformer i områder avsatt til bolig. Ta områder som i dag er sonet til bolig og som ligger utenfor vekstsonen tilbake til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNFR). Sikre at Nesodden har en god og bærekraftig vannforsyning til innbyggerne. Jobbe for videreutvikling av Nesoddens planverk for å ta være på natur, miljø og klima.

Kristelig folkeparti
KRF nevner bare et par punkter i sitt program:

Vi vil: Ta vare på og sikre Nesoddens særpreg med Nesoddmarka og lang kystlinje tilgjengelig for alle. Videreføre og utvikle et godt og hyppig kollektivtilbud basert på miljøvennlige busser og båter.

Senterpartiet
SP har også korte målsettinger om klima og miljø:

Arealplan, natur, miljø og friluftsliv – Bevar Nesoddens egenart: Senterpartiet ønsker en begrenset utbyggingstakt. Utbygging må ta hensyn til kapasitet på skole, barnehage, vann, avløp og annen infrastruktur. Nesoddens særpreg med natur og kystlinje må ivaretas. Det må defineres en byggegrense mot Nesoddens skoger. Skogen er viktig for friluftsliv, sport og rekreasjon og som en ressurs i bioøkonomien og det grønne skiftet. Vannforsyningen må bedres. Alle bør ha nok vann til hage og hus. Vi ønsker en utredning av muligheten for å føre Granerud/Fjellstrandbekken over i Blekkslie.

Klima – Vi må være en del av løsningen: Kommunen må vektlegge energieffektive og miljøvennlige løsninger i sine anbud med mer bruk av tre og andre miljøvennlige og resirkulerbare materialer i offentlige bygg. Tap av utmark og matjord til infrastruktur og utbygging er en av de største utfordringene. Dette må få høyere status i arealplanene.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: