Du er her
Hjem > Aktuelt > Formannskap 2019 – 2023

Formannskap 2019 – 2023

Formannskap er valgt og skal ledes av Truls Wickholm

Formannskapet har ni medlemmer, fire kvinner og fem menn fra sju partier.

Formannskapets oppgaver
Formannskapet skal forberede saker for kommunestyret.

Etter kommuneloven skal formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og skatteforslag før sakene legges fram for kommunestyret.

Tidligere på Nesodden ble alle saker av økonomisk art, slike som kjøp og salg av eiendom, behandlet i formannskapet. Dette er ikke lenger tilfelle. Slike saker blir nå delegert til administrasjonen. Delegering betyr å gi et annet organ eller instans myndighet til å ta en avgjørelse som ligger under ditt ansvar.

Kommunestyret kan også delegere mindre saker til formannskapet slik at formannskapet tar avgjørelsen på kommunestyrets vegne.

Kommunestyret er øverste myndighet
Kommunestyret avgjør selv områder for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan i praksis avgjøre alle saker hvor ikke annet følger av lov. Det er opp til ethvert nytt kommunestyre å definere frimannskapets oppgaver for perioden. Vanlig praksis er at forslag om endringer legges fram av ordfører(partiet) i første kommunestyremøte. Det forelå ingen endringsforslag tiil oppgaver i konstituerende møte onsdag 2. oktober.

Da er Nesodden kommunestyres vedtatte «Reglement for kommunestyre, formannskap og faste utvalg» gjeldende. Oppgavene er nærmere beskrevet i faktaboks.

Møteoffentlighet
Formannskapets møter er åpne for publikum, det er en rett som følger av kommuneloven. Det kalles møteoffentlighet.

Første møte i det nye formannskapet er 23. oktober på møterom Agnor i Tangenten kl. 17.15

Saker skal være ferdig forberedt og kunngjort for politikere og publikum ei uke på forhånd. Saker til møtet kan du finne her:

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1391&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Formannskapet skal møtes tre ganger i høst, øvrige møter er 27. november og 4. desember.

Formannskapets medlemmer 2019 – 2023
Formannskapet ble valgt med avtalevalg og består av

Truls Wickholm AP

Kathrine Kjenner Forsland AP

Eivind Hoff Elmari MDG

Erik Adland H

Trude Evensen H

Henning Korsmoe Krf

Olga Papalexiou R

Claudia Behrens SV

Thomas Stangeby V

Valg av Formannskap
Formannskapet er et folkevalgt organ, det betyr at folkeviljen skal gjenspeiles i sammensetningen av organet.

Formannskapets medlemmer velges fra kommunestyremedlemmene i det første, konstituerende kommunestyret etter lokalvalget.

Sammensetningen skal være proporsjonal i forhold til styrkeforholdet de forskjellige partiene har i kommunestyret.

Intensjonen med proporsjonaliteten er at det skal sikres best mulig oppslutning om de politiske vedtakene sjøl om man ikke er enige. Flere og små partier kan bli hørt og har en arena hvor de kan legge fram sitt syn og fremme forslag til behandling. Å bli hørt sikrer ikke gjennomslag, men er en mer rettferdig måte å tape på

Reglement for Formannskapet
Reglement for kommunestyre og formannskap, se:

https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/

§ 2. Formannskapets ansvar
Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og organets myndighet i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Videre er formannskapets oppgave å:

a) Ha ansvar i saker som går på tvers av administrative inndelinger og bidra til nødvendig koordinering. Være politisk styringsgruppe for planer som ligger under flere enn ett utvalgs område.

b) Formannskapet er finansutvalg og innstiller på kommunens budsjett

c) Behandle og avgi innstilling i saker som skal behandles i kommunestyret, dersom de ikke har vært behandlet i et utvalg eller dersom de krever endring i budsjett.

d) Være styringsgruppe for kommuneplanarbeidet i kommunen.

e) Være kommunens utvalg med ansvar for næringspolitikk.

f) Være kommunens utvalg med ansvar for kommunens samfunnsberedskap.

g) Ivareta arbeidsgiveransvaret overfor rådmannen. Blant formannskapets medlemmer kan det velges et forhandlingsutvalg på tre medlemmer som ivaretar denne oppgaven.

h) ivareta kommunes interesser som eiendomsbesitter og kommunens strategiske interesser for nye eiendommer.

Gjennom sitt brede ansvar på flere nøkkelområder for kommunen får formannskapet et strategisk ansvar for utviklingen i kommunen.

Hvordan velges formannskap og politiske utvalg: https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/folkevalgtprogrammet/konstituering-av-kommunestyret-og-fylkestinget–forholdsvalg2/

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: