Du er her
Hjem > Aktuelt > Ny ordfører – Rolle og makt

Ny ordfører – Rolle og makt

Ny ordfører er Truls Wickholm med 20 av 31 stemmer i kommunestyret. Begrenset tillit og hel makt. Hva gjør en ordfører. Hva sier ordførerne 2003-2019.

Valgresultat i år
Truls Wickholm fikk 20 stemmer og er valgt som ordfører for perioden. Avstemningen i kommunestyret er hemmelig valg. Det er grunn til å anta at de partiene som inngikk avtale før kommunestyremøtet holdt avtalen sin. Det betyr at de som stemte for Wickholm som ordfører er 6 AP, 4 SV, 4 MDG OG 2 Venstre, tilsammen 16 som var avtalt. Wickholm fikk ytterligere fire stemmer, tilsammen 20. Det kan ha vært 4 stemmer av 6 fra Høyre som stemte for Wickholm og Høyregruppa var delt, eller 2 fra SP og 2 fra FrP. Alternativt har KrF stemt for Wickholm som ordfører og de små partiene er delte.

Olga Papalexiou fikk 4 stemmer, formodentlig Rødts egne stemmer.

7 blanke stemmer ble avgitt i spørs målet om Wickholm som ordfører. Det mest sannsynlige er at de blanke stemmene er avgitt av 2 SP, 2 FRP, 2 Høyre og 1 KrF.

Blanke stemmer og ordførers balansegang
Hva betyr blanke stemmer? Er det en protest eller et uttrykk for manglende tillit eller et ønske om annen ordfører uten at man har noe forslag? Hvis det er en protest eller manglende tillit og ordfører samtidig skal være hele kommunestyrets ordfører. Ordførers rolle er å lede møter i kommunestyre og formannskap. Det innebærer at ordfører tilrettelegger saker med like muligheter for alle partier til innsyn, medvirkning og påvirkning av resultatet. Videre at alle kommunestyrets medlemmer har tillit til prosessene og tilretteleggingen.

Blanke stemmer er ikke uvanlig.
Hva kan ordfører gjøre med det?
Ordfører har et spesielt ansvar som ordfører for hele kommunestyret i tilretteleggingen av saker, ledelse av det politiske arbeidet og utøvelse av ordførerrollen slik at kommunestyret opplever et kollegium i praksis.
Enhver ordfører kan sette sitt personlige preg på utøvelsen av rollen som ordfører og utfordringen med at ordfører ikke har full støtte fra et enstemmig kommunestyre.

I 2015 ga ordførervalget følgende resultat:
Nina Sandberg (AP) fikk 20 stemmer og Christian Hintze Holm (SV) fikk 7 stemmer.
Det ble avgitt 4 blanke stemmer.

Resultatet for tidligere år ligger ikke lenger tilgjengelig i protokoller.

Nina Sandberg
Sandberg var ordfører i 6 år før hun ble valgt inn på Stortinget. Et av Sandbergs varemerker var synlighet og omfattende kommunikasjon i sosiale medier.

På spørsmålet om hvilken rolle hun vektla mest som ordfører for kommunestyret, og hvordan hun la til rette for det svarer Sandberg:

» -Ordførerrollen er jo mye mer enn å være møteleder, men i den funksjonen la jeg vekt på å være ordfører for hele kommunestyret, og var bevisst mer en nøytral ordstyrer som etterstrebet rolig, reglementert og effektiv møteledelse, enn en aktiv politisk debattant i flest mulig saker. Jeg begrenset mine innlegg til mest å omhandle mer overordnede og for kommunen antatt særlig viktige saker, og å svare skikkelig og informativt på alle spørsmål og interpellasjoner.»

Sandberg ønsket å være en synlig ordfører, hun sier at

» -For meg var det alt i alt viktig å være en målrettet, synlig, lett tilgjengelig, tydelig og aktiv ordfører.Jeg lærte mye og fikk gode resultater gjennom å samarbeide tett med andre folkevalgte, kommunens ansatte, innbyggere, næringsliv, frivillighet, medier, og andre forvaltningsnivå.»

Christian Hintze Holm
I to foregående periodene var Hintze Holm ordfører. I 2007 valgt i direktevalg og i 2003 valgt av kommunestyret. Som ordfører var han svært grundig i innlemmelsen av alle kommunestyremedlemmene i de politiske prosessene.

På spørsmålet om hvilken rolle han vektla mest som ordfører for kommunestyret, og hvordan han la til rette for det svarer Hintze Holm:
» -Å være en god leder for kommunestyret som kollegium, å være bindeleddet mellom kommunestyret og den utførende/saksforberedende administrasjonen v/rådmannen, å representere kommunen – dels utad overfor stat/fylke/nabokommuner osv. og dels internt i kommunen overfor innbyggere, næringsliv, organisasjonsliv osv., og også å være en kanal inn til det kommunale for disse (ombudsrollen). Jeg forsøkte å ivareta disse tingene ved å gjøre mitt beste for å være synlig, til stede og å gi respons; så langt som råd på lik linje til alle.»

Hintze Holm forteller at han var spesielt opptatt av å balansere ordførerrollen nøye.
» – Jeg var opptatt av å balansere det partipolitiske (som innvalgt representant for et parti og på et politisk program) og det å ivareta den på tvers-oppgaven som kreves i ordførerrollen. Det ble kanskje ekstra vesentlig for meg fordi jeg ikke hadde noen fast «flertallsblokk» i kommunestyret i ryggen. Som deltager i debatten i kommunestyret kan ordføreren ta den første rollen fullt ut, men utad og som leder for kommunestyret krever ordførerrollen mer nedtoning av det partipolitiske. »

Truls Wickholm
Wickholm ble ordfører etter at Sandberg ble valgt til Stortinget og starter nå sin første hele periode.

Nesoddposten spør Wickholm:

» -Hvilken rolle vil du vektlegge mest som ordfører for kommunestyret, og hvordan vil du legge til rette for det?»

Wickholm svarer blant annet at

» -En ordfører har mange oppgaver og roller. Det er viktig å prøve å fungere godt i alle disse. Viktig i alle disse sammenhengene er å være en ordfører for alle. Det må være en grunnleggende respekt for at alle skal kunne få delta å ha samme muligheter og rettigheter. Det kan ofte være en balansegang mellom ulike hensyn. Noen ønsker raske møter, mens andre vil ha lange prosesser. Er det pensjonisten med god tid eller småbarns foreldre som har ventende barnevakt vi bør vektlegge? Grunnleggende sett blir det ordførers oppgave å sørge for at de avtalte spillereglene følges.»

» -Ordfører har også en viktig rolle i å sørge for et best mulig samarbeid mellom politikk og administrasjon. En måte å få til dette er å bruke tid på å snakke sammen og å drive kontinuerlig  opplæring sammen.»

Wickholm tilføyer at

» -Det er viktig at vi har respekt for hverandres roller og ulikhet. Dersom alle behandler hverandre med høflighet og respekt blir sluttresultatet ofte best. En politisk uenighet i denne typen fora er noe vi ikke må ta personlig, selv om det kan være vanskelig. Jeg tror alle som er valgt inn i kommunestyret på Nesodden er der fordi de ønsker å gjøre kommunen sin enda litt bedre, selv om man kan være uenig om hvordan det gjøres best. Dersom man allikevel har respekt for at andres motivasjon er god blir det også lettere å få til en god uenighet.»
» -Det er ellers ikke mulig å beskrive ordførers rolle og funksjon på noen får linjer. Man er vel egentlig alltid litt på jobb, men det er stort sett alltid gøy og alltid spennende. Det er et stort privilegie å ha fått denne tilliten fra befolkningen og kommunestyret, og jeg skal gjøre mitt beste for å leve opp til forventingene.»

Ordfører
Nåværende ordfører bruker kommunens nettsider som kommunikasjonskanal og du kan finne ham her:

https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/ordforerens-hjorne/

Kommuneloven
Kommuneloven krever at ordfører velges av kommunestyret.
Forøvrig sier kommuneloven om ordførers rolle og oppgaver
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83

Ordfører i kommuneloven

§ 6-1.Ordførerens myndighet og oppgaver

Ordføreren i kommunen er møteleder i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren i fylkeskommunen er møteleder i fylkestinget og fylkesutvalget.

Ordføreren er rettslig representant for kommunen eller fylkeskommunen og underskriver på kommunens eller fylkeskommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem. Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem av.

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi ordføreren myndighet til å

a)treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydningb)treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første leddc)opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.

Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan den delegerte myndigheten er benyttet.

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: