Du er her
Hjem > Aktuelt > Kommunestyret ga ingen svar på spørsmål om arbeidsforhold

Kommunestyret ga ingen svar på spørsmål om arbeidsforhold

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

To interpellasjoner om arbeidsforholdene på Nesoddtunet ble behandlet i kommunestyret 16. oktober.
Spørsmål og vedtak dreide seg om sykepleierdekningen og eksempel på ukultur.

Rødt fremmet APs interpellasjon
I kommunestyret 28. august ble arbeidsforhold ved Nesoddtunet tatt opp av Tone Frønes (AP) og Geir Christensen (R).

Frønes er ikke lenger medlem av kommunestyret. Frønes’ interpellasjon ble fremmet i hennes sted av Christensen i kommunestyret 16. oktober.

Frønes reviderte forslag til vedtak var at
«Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om arbeidsforholdene i Nesodden kommune generelt og Nesoddtunet spesielt. Arbeidstilsynet bes gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging på Nesoddtunet».

Debattert ble: Prinsipper, rollefordeling og tillit
Ubesvarte spørsmål fra 28. august ble i liten grad framsagt i løpet av møtet. Kommunestyret omgikk disse spørsmålene i sin debatt.

Flere representanter konsentrerte seg om hvilke prinsipielle spørsmål som skulle behandles i en interpellasjon og hvordan.

Videre ble kommunestyrets og kontrollutvalgets rollefordeling diskutert. Og om Kommunestyre skulle fatte et vedtak som viste ar man hadde tillit til tre ting. Tillit til at systemet fungerer. Tillit til at kontrollutvalget kan ta gode avgjørelser og tillit til administrasjonens igangsatte tiltak.

Gammelt nytt i nyvalgt kommunestyre
Ordfører Truls Wickholm (AP) henviste til administrasjonens presentasjon fra 28. august.

Wickholm sa blant annet at Arbeidstilsynet i 2019 ikke fant avvik med hensyn til trusler på jobb.
At arbeidsmiljøutvalget hadde behandlet saken,
at det sees på medarbeiderundersøkelsen,
at det fokuseres på økt nærvær med prosessrådgiver involverrt i tillegg til personalmøter hver 4 uke,
at det er medbestemmelseskurs og vikarpool. Blant annet.

Spørsmål som ble framsatt 28. august og 16. oktober ble lite debattert og ikke besvart.

Mante til forsiktighet
Wickholm sa avslutningsvis at

» -Det nye kommunestyret i NK skal være forsiktig med å slå fast at det står så dårlig til med arbeidsforhold til i NK at det er nødvendig med en kommuneomfattende forvaltningskontroll»

Komunestyret hadde da debattert i en time og førti minutter med to gruppemøter innlagt.

Det endelige vedtaket ble et omforent, såkalt grønnrødt forslag, » -uten å instruere, men som sier hva som er viktig,» som Wickholm beskrev det.

Vedtak
«Interpellasjonene og tilhørende forslag oversendes Kontrollutvalget, som bes vurdere om det er grunnlag for ytterligere tiltak i saken.
Herunder ber Kommunestyret kontrollutvalget vurdere behovet for selv å gjennomføre en kontroll med om Nesoddtunet har rutiner for behandling av personalsaker herunder advarsler og drøftingsmøter ved oppsigelse. Videre bes utvalget vurdere om kontroll av saksgangen i personalsaker i virksomheten i 2019 er i tråd med lov og avtaleverk. Kommunestyret støtter de tiltakene som er satt i gang i samarbeid med de ansatte og ledelsen på Nesoddtunet. Kommunestyret vil spesielt trekke fram viktigheten av at man har bestemt å gjennomføre en ekstern undersøkelse som også skal komme med støtte og veiledning for ansatte og ledelse.»

Høyre ønsket ikke å instruere Kkontrollutvalget, men heller å vise tillit. Høyre stemte mot med sine seks stemmer og gjenopptok sitt forslag:
«Saken oversendes kontrollutvalget for nærmere vurdering»

Forslaget fikk Høyres 6 stemmer og fallt.

Rødt oppretteholdt varaordfører Eivind Hoff-Elimaris (MdG)opprinnelige forslag om at det skulle gjøres en forvaltningsrapport. En forvaltningsrapport er en grundigere undersøkelse som gjennomføres av Follos interkommunale distrikstsrevisjon *.

Forslaget fikk støtte fra 1 SV, 1 MdG, 4 R og 2 FrP og falt.

Hvor mange sykepleiere
Christensen redegjorde for begge interpellasjonene og var opptatt av bemanningsnormen for sykepleiere.

Sykepleierdekningen er oppgitt til 0, 27 per pasient i 2017.

Christensen sa at hvis det er tilfellet skal det være 33 sykepleierstillinger i fullt årsverk på Nesoddtunet. Han sa at han hadde tall på at antallet var under halvparten nå. Han stillte spørsmål ved om kommunestyret hadde fått riktig informasjon.

Christensen understreket at det er tredje gang arbeidsforholdene kommer opp som tema. Han ba derfor om at fullstendig informasjon måtte framlegges for kommunestyret. På den måten kan et kommunestyre bidra til å løse problemene.

Antallet sykepleiere i hel stilling på Nesoddtunet forble ubesvart.

Ingen av spørsmålene om sykepleierdekning eller fryktkultur ble besvart.

Hva er en interpellasjon
Ordet brukes blant annet om spørsmål rettet til ordføreren og framsatt i kommunestyret. Interpellasjon er en måte for representanter å markedsføre politikk og få svar på spørsmål.

Hva er forvaltningsrevisjon
Vedtaket sendes til kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget er representanter oppnevnt av kommunestyret. Kontroollutvalget bestemmer så hva de vil gjøre.

Kommunestyret ville ikke stemme for forvaltningskontroll som innebærer at hele saken blir sendt til gjennomgang hos ansatte fagfolk i Follo distriktsrevisjon.

Forvaltningsrevisjon er systematiske, uavhengige undersøkelser som skal framskaffe relevant informasjon til politiske organer om iverksetting og virkninger av offentlige tiltak. Kilde snl.no

Nesodden deltar i interkommunal distriktsrevisjon, FIKS. Alle kan gå inn på nettsiden og lese rapporter fra forvaltningsrevisjoner i Nesodden kommune her:
https://www.follofiks.no/

Tidligere artikkel:
https://www.nesoddposten.no/2019/09/06/interpellasjoner-om-arbeidsforhold-for-svart-skjerm-mange-ubesvarte-sporsmal-etter-siste-kommunestyre/

Store norske leksikon (snl) om interpellasjoner og forvaltningsrevisjoner:

https://snl.no/interpellasjon

https://snl.no/forvaltningsrevisjon

Bakgrunn
I komunestyret 28. august ble følgende spørsmål framsatt. Spørsmålene står fremdeles ubesvarte:

Spørsmål som ønskes besvart av administrasjonen:

Påstand om underbemanning ble besvart med henvisning til lignende bemanning av sykehjem i andre kommuner. Det var tidligere artikler i Amta om samme tema ved Ullerud sykehjem. Kan det dokumenteres at bemanningen er god i forhold til arbeidsoppgavene? Vil det bli undersøkt hva de ansatte opplever?
Lite opplæring sykepleiervikarer: Nesoddtunet er et «minisykehus» med komplisert teknologisk pleie- og omsorgstjenester. Er det til enhver tid en to på vakt som behersker bruk av alt utstyr og kjenner vanskelige diagnoser?
Det ble framsatt motstridende framstillinger i Amta fra ansatte og fra ledelsen der ansatte hadde ment at sensitive personopplysninger var på avveie mens ledelsen hadde kommet med beskyldninger om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Er rutinene for sensitive opplysninger er tilstrekkelig ivaretatt systemmessig? Er sikkerheten god nok hvos ansatte urettmessig kan tilegne seg taushetsbelagte opplysninger?
Beskyldninger om ansatts kritiserende atferd, uprofesjonelle holdning og at ansatte har en fryktkultur. Vurderes dette som et ledelsesproblem eller et ansatteproblem? Vil ledelsen imøtekomme de ansatte for å løse utfordringene og i tilfelle hvordan? Eller vil ansatte og Fagforbundet bli invitert i møter med ledelsen?
Høye oppsigelsestall: Sammenligning med andre kommuner kan oppleves irrelevant. Hva gjøres for å beholde ansatte i stillingene sine, hvilke tiltak tenkes satt inn?
Spørsmål om pasientsikkerhet i forhold til fokus på konflikter paralelt med fokus på pasienter. Hvilke tiltak på laveste nivå brukes ved konflikt eller uenighet?
Filming av ansatte på jobb. Medfører det riktighet at det finnes en film av en ansatt på jobb? Hvis ja, visste den ansatte at hen ble filmet? Med hvilken hjemmel brukes filmen i hvilken hensikt?

One thought on “Kommunestyret ga ingen svar på spørsmål om arbeidsforhold

  1. Det er skremmende å se hvor lite alvorlig ordfører tar saken vedrørende ledelsen sin oppførsel på Nesoddtunet. Det skal bli interresant å høre hans mening når det blir klart hvor ille ledelsen på tunet håndterer sine ansatte. Sannheten vil kommet frem.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: