Du er her
Hjem > Aktuelt > Politisk veiviser til Kommunestyret

Politisk veiviser til Kommunestyret

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Hva gjør kommunestyret og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for kommunestyret på Nesodden. Det er ditt kommunestyre. Du kan bruke det.

Kommunestyret representerer deg
I Norge har vi et representativt system. Kommunestyret velges i valg og skal på våre vegne lede kommunen vår. Noen av sakene ønsker vi å vite om. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan.

Kommunestyret skal
Representere innbyggerne, deg.
Fatte vedtak som angår deg, dine omgivelser og de tjenestene du mottar.
Planlegge for deg.
Lede kommunen på dine vegne.
Legge til rette for innbyggermedvirkning.

Kommunestyrets møter
Det er tolv møter tilsammen i 2019, tre av møtene gjenstår fram til jul. En viktig sak blir budsjett for 2020.

Kommunestyrets møter er lovpålagt åpne for publikum og sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i kommunestyret og høre.

Informasjon om møter finner du her:
https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2019-01-01T00:00:00&utvalg=1&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Klikk på aktuell dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter. Klikk på hvert dokument for å lese på egen pdf. Alt skal egentlig være der en uke i forveien, men er det ikke alltid. Det hender du må prøve pånytt.

Kommunestyret kan følges på direkten på kommuneTV. Kommunestyrets møter kan også lastes ned og oppleves i etterkant. Når det er direktesending vises den øverst. Arkiv får du ved å rulle nedover nettsiden. Begge deler gjør du her:
https://nesodden.kommunetv.no/no/archive/572

Kontakt med kommunestyrets representanter
Hvis du ønsker å legge fram en sak eller å medvirke i en beslutning kan du kontakte kommunestyrets representanter ved å sende en e-post.

Kommunestyrets E-postadresser finner du under informasjon om møtene, for eksempel her:
https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1397&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&
Politikere får mange henvendelser og det er lurt å følge opp henvendelsen din, gjerne overfor partiene.

Hvis du trenger flere tips, sjekk boka til Katrine Gramnæs: «Lobby»:
https://www.nesoddposten.no/2018/12/21/oppskrift-pa-politisk-pavirkning-for-hvermansen/

Kontakt med partier
Hvert parti i kommunestyret har en gruppeleder og en partigruppe. Du kan henvende deg til et parti og be om møte for å følge opp saken din. Personlig kontakt er alltid gunstig. Be gjerne om møte med flest mulige partier, de kan samarbeide over partigrensene.Ta kontakt med gruppelederen.

Gruppelederen er den personen som står først av representantene for hvert parti. Den andre personen på lista er gruppeleder for ordførerpartiet, på Nesodden er det Arbeiderpartiet i inneværende periode. Ordfører er ikke gruppeleder for partiet sitt, en ordfører skal legge til rette for, og lede, kommunestyret. Bruk samme link som for kommunestyrets representanter.

Spørreordning for innbyggerne
Alle innbyggerne i kommunen har rett til å stille spørsmål til kommunestyret eller bruke ordning med sendebud. Temaet må omhandle kommunale forhold og være av allmenn interesse.

Du kan sende skriftlige spørsmål til kommunestyret. Spørsmålet sendes ordfører senest innen kl. 10.00 to dager før møtet avholdes.

Kommunestyret kan også motta utsendinger i forkant av kommunestyremøtet, spørsmål om dette skal også sendes ordfører.

Ordførers e-postadresse: Truls.Wickholm@Nesodden.Kommune.No

Kommunestyrets oppgaver
Kommunestyret er er kollegialt organ og et samlet kommunestyret har flere ansvarlige roller. De viktigste rolleansvarene er å representere befolkningen, ha øverste arbeidsgiveransvar gjennom kommunaldirektør eller rådmann, planleggingsansvar og styringsansvar.

Kommunestyrets Myndighet
Tidligere har kommunestyret hatt myndighet til å avgjøre hvilke oppgaver kommunen skal gjøre. Staten har i nyere tid gitt kommunene ansvaret for nye og utvidede oppgaver innen velferdsområder. Dette gjelder blant annet grunnskole, eldreomsorg, kommunehelsetjeneste og sosiale stønader.

For hvert oppgaveområde kan kommunen opprette egne utvalg som kan fungere som et forberedende organ for saker til kommunestyret, eller som også kan ha ansvar for enkelte saker. Nesodden kommune har slike utvalg. Som medlemmer i disse utvalgene kan velges representanter utenfra eller fra kommunestyret. (Kilde: SNL. http://www.snl.no)

Styringsansvar
I styringsrollen skal kommunestyrets folkevalgte treffe vedtak, velge styringsmidler og føre kontroll og tilsyn.

Kommunestyret har tilsynsansvar for hele sin virksomhet. PwC har på oppdrag fra KS (Kommunens Sentralforbund) sett på kommunens tilsyn. Det ble påvist at «de færreste kommunestyrer har tilstrekkelig oversikt over helheten i kontroll- og tilsynsaktiviteten.»

og at

«Kommunene har potensial for bedre læringseffekt av egenkontroll og tilsyn.»
(Kilde: FoU-prosjekt «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» på oppdrag fra KS)

Det kan derfor være gode grunner til at befolkningen følger med på hva kommunestyrets representanter og partier gjør på våre vegne. Befolkningen representerer en kommunal ressurs.

Representasjons- og ombudsrollen
Kommunestyrerepresentantene skal representere innbyggerne, egne velgere og eget parti. De skal være ombud for enkeltpersoner og grupper.

Representantene skal også representere kommunestyret som kollegialt organ. Det betyr respekt for når et vedtak er fattet.

Kommunestyret er øverste arbeidsgiver
Arbeidsgiverrollen og utformingen av arbeidsgiverpolitikken ligger til kommunestyret. Kommunestyret har det overordnede ansvaret. Det løpende, daglige ansvaret for de ansatte blir ivaretatt av kommunaldirektøren.

Oppgaver for kommunestyret er å vedta arbeidsgiverpolitiske prinsipper og strategier.

Politikerne bør diskutere og vedta en strategisk arbeidsgiverpolitikk slik at det kan være et redskap for de folkevalgte for å nå arbeidsgiverpolitiske mål.

Slike mål kan være god kvalitet i oppgavene som kommunen skal løse og i tjenestene som skal leveres. Annet mål kan være kompetente og friske ansatte, ingen ufrivillig deltidsansatt eller sekstimersdag for småbarnsforeldre.

Kommunestyret bør etterspørre resultater.

Kommunestyret bestemmer og du kan påvirke.

Kommunepolitikk er en del av frivilligheten
Det er tradisjon at kommunestyrets representanter skal velges av og for befolkningen. Representanten skal ikke være profesjonell men skal være en valgt likemann. Vervet gjøres som en del av fritiden og som sådan er vervet som kommunestyrerepresentant prinsipielt sett en del av den norske frivilligheten. I prinsippet, – kommunestyrerepresentanter får godtgjøring med NOK 1976,- per møte. Sammenlignet med trenerverv innenfor idretten er godtgjørelsen høy. Politiske verv regnes ikke som arbeid og gir ikke rett til pensjonspoeng, sykepenger eller andre rettigheter fra NAV. Ordfører får likt som stortingsrepresentanter, NOK 987.997 per år.

Politiske verv er ansvar og en plikt. Å si ja takk til å stille til valg innebærer en forpliktelse for fire år framover.

Partipolitisk fordeling
Kommunestyret på Nesodden har 31 representanter fra 9 partier. Fordelingen av representanter etter parti er slik:

Arbeiderpartiet(AP): 6

Høyre(H): 6

Miljøpartiet De Grønne (MdG): 4

Rødt (R): 4

Sosialistisk Venstreparti (SV): 4

Fremskrittspartiet (FrP): 2

Senterpartiet (SP): 2

Venstre (V): 2

Kristelig Folkeparti (KrF): 1

Før valget vedtok AP, MdG og SV å samarbeide. På den måten kan en gruppe som samarbeider om saker, få flertall for sin politikk i kommunestyret. AP, MdG og SV ble ikke store nok tilsammen, så de forhandlet etter valget og vedtok samarbeid med Venstre. Tilsammen får de fire partiene 16 stemmer og flertall i kommunestyret for perioden.

Eksempel på kommunestyremøte
6 november avholdt Kommunestyret sitt første møte med vanlige saker etter valget. Eksempler på saker som ble behandlet var:

Finansielle måltall 2020-2030
Selskapsavtale for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Interkommunalt selskap).
Tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer mm
Revisjon reglement kommunestyre, formannskap og faste utvalg
Stadfesting av partienes gruppeledere
Seks interpellasjoner som omhandlet barnevern, frivillighetens hus, Ressurskafén, Kiwanis’ gjenbrukslåve, heltid/faste stillinger i Nesodden kommune og Tyrkias militøre intervensjon i Syria.

Nyttige reglement
Reglement for kommunestyret og andre reglement finner du her:
https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/

Kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_2

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: