Du er her
Hjem > Aktuelt > Politisk veiviser til Helse- og Omsorgsutvalget

Politisk veiviser til Helse- og Omsorgsutvalget

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Hva gjør Helse- og Omsorgsutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for Helse- og Omsorgsutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke.

Hovedutvalg i Nesodden kommune
Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur- og Miljøutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og teknikkutvalget.

Medlemmene av utvalg kan velges både fra og utenfra kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar, Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. (Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i høst.)

Denne artikkelen er en veiviser til Helse- og Omsorgsutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan.

Helse- og Omsorgsutvalget (HO-utvalget)
I følge kommunens hjemmesider som er fra 2017 skal HO-utvalget behandle planer og forskriftet og følge opp virksomheter innenfor sitt område. Mer om ansvarsområdene kan du lese under (1).

HO møter
HO-utvalgetets møter er lovpålagt åpne for publikum ogoversikt over sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i HO-utvalget og høre. HO-utvalget har møter 4 – 6 ganger i halvåret.

Informasjon om møter finner du her:
https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/politiske-moter-og-sakspapirer/
Klikk på aktuell dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter. Klikk på hvert dokument for å lese på egen pdf. Alle sakene skal være satt på dagsorden en uke i forveien. Saksdokumentene blir publisert etterhvert som de blir ferdige i administrasjonen. Politikere og publikum skal ha tilgang på saksdokumentene samtidig. Sakspapirene skal være tilgjengelige for allmennheten (koml. § 32 tredje ledd).

HO-utvalgets møter vises ikke på kommuneTV. Man må møte opp eller laste ned protokoll som pdf-dokument i ettertid.

Spørreordning for innbyggerne
Innbyggerne kan stille spørsmål til HO-utvalget. Før møtene er det satt av 30 minutter til spørsmål og høringer. Du kan lese mer under (2).

Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. Spørsmål sendes til utvalgsleder senest innen kl. 10.00 en dag før møtet avholdes.

HO-utvalgets leder er Mari Bjørnsdotter Vinjar (SV) og hennes mailadresse er: mari.nesoddensv@gmail.com

Kontakt med HO-utvalgets representanter
Hvis du ønsker å legge fram en sak eller å medvirke i en beslutning kan du kontakte HO-utvalgets representanter ved å sende en e-post.

Politikere får mange henvendelser og det er lurt å følge opp henvendelsen din, gjerne med en telefon.

Hvis du trenger flere tips, sjekk boka til Katrine Gramnæs: «Lobby»:
https://www.nesoddposten.no/2018/12/21/oppskrift-pa-politisk-pavirkning-for-hvermansen/

HO-utvalgets rapporteringsplikt
HO-utvalget har et eget ansvar for å rapportere om viktige forhold som utvalget blir gjort oppmerksom på. Dette framgår av § 4 i reglement for utvalg som lyder:

Ǥ 4. Rapportering
Utvalgene plikter å gjøre kommunestyret oppmerksom på viktige forhold som de blir oppmerksomme på gjennom sitt arbeid.»

HO-utvalgets medlemmer
Mari Bjørnsdotter Vinjar (SV) leder mari.nesoddensv@gmail.com

Eivind Hoff-Elimari (MDG) nestleder eivindhoff@gmail.com M: 9542 9517

Ingrid Hamnes (AP) medlem ingrid.hamnes@gmail.com  M: 9963 8496

Abobakar Rashid Mostafa (AP) medlem r-mosta@online.no   M: 9060 1238

Torbjørn Sætre (H) medlem  tosaetr@hotmail.com

Gørill Husby Moore (H) medlem  gorillhusby@gmail.com

Hanne Pernille Ryel (R) medlem, Hannepernille@icloud.com

Bjørn Nesse Hunderi (SP) medlem,  bjornneh@hotmail.com

Heidi Tønsager (SV) medlem,  hei.ton@hotmail.com

HO-utvalgets møter
HO-utvalget har hatt 7 møter hittil i år. De har behandlet et bredt saksfelt:

– Plan for psykisk helse og rus
– Tildelingskriterier omsorgsboliger
– Organisering av legevakt
– Lokalt ilbud legevakt og akutte døgnplasser
– Utvikling av bygningsmasse Nesoddtunet
– Nedleggelse av bofellesskap
– Alkoholpolitisk handlingsplan
– Bosetting av flyktninger og
– Plan for Helse og Omsorg

Utvalget har ikke hatt budsjett 2020 eller økonomisk situasjon innenfor ansvarsområde oppe til behandling selv om det står i reglementet.

Mer om: Ansvarsområder for HO og Offentlig spørreordning

1. Ansvarsområder for HO-utvalget
Hjemmebaserte tjenester
Forebyggende og behandlende tjenester for voksne
Sykehjem
Bolig med bistand
Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet
Integrering og mangfold
Det kommunale NAV
Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Mer utfyllende ansvar ligger i reglementet
Kommunens hjemmesider (2017): https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/utvalg-rad-og-nemnder/helse-og-omsorgsutvalget/

Kommunestyret vedtok 6. november et reglement for utvalgene. Endelig vedtatt versjon inneholder ikke vesentlige endringer fra forslaget som lød:

Ҥ 2 Utvalgets ansvar
Utvalget skal

a) Være politisk styringsgruppe for planer, viktige politiske saker og utviklingsarbeid som ligger under utvalgets område.

b) Vurdere status og framdrift i vedtatte planer og andre vesentlige saker for utvalget, på grunnlag av Kommunedirektørens årlige rapportering. Utvalget kan fremme forslag om nye mål og prioriteringer i sak til kommunestyret.

c) Behandle planer og forskrifter innenfor sitt område.

d) Utvalgene skal holde seg orientert om virksomheten innen sitt område drives etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Virksomhetslederne kan delta når det rapporteres på mål og økonomi i utvalget dersom dette er hensiktsmessig.

e) Etter fremleggelsen av kommuneproposisjonen i mai bør utvalgene jobbe frem sine forslag til endringer i budsjett og handlingsprogram. Utvalget gjør dette på bakgrunn av sin erfaring med virksomhetene innen sitt område.

f) Avgir innstilling i saker som skal avgjøres av kommunestyret. Saker som krever endring i budsjett, skal via formannskapet for en helhetlig vurdering.

g) Et utvalg kan anmode Kommunedirektøren om en sak. Kommunedirektøren kan av kapasitetshensyn avvise denne anmodningen i det neste møtet. Et flertall av utvalget kan anke denne avvisningen til formannskapet.“

2. Spørreordninger og høringer
Fra Utvalgsreglement:

«§ 11. Offentlig spørreordning

Før møtet settes kan det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretid og motta utsendinger. Utsendingenes anliggende og spørsmål som stilles må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. Dersom dette ikke er tilfellet vil de avvises.

Oppstår det tvil om forståelsen av ovenstående, avgjør møteleder spørsmålet.

Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte for de faste utvalgene og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til utvalgsleder senest kl. 10:00 dagen før møtet.

Møteleder avgjør om utsendingene skal mottas.

§ 12. Høringer

Det enkelte utvalg kan beslutte at det skal avholdes høringer i en sak eller over et tema. Formålet med en høring er å kunne få frem opplysninger som det ellers vil være vanskelig å skaffe til veie i en skriftlig saksutredning.

Til høringen innkalles privatpersoner eller representanter for organisasjoner eller institusjoner som antas å kunne bidra vesentlig til en opplysning av saken. Det må sørges for at sammensetningen av de personer som innkalles, til sammen kan gi et allsidig og nyansert bilde av saken.

Utvalgsleder lager en plan for avviklingen av høringen, som godkjennes av utvalget før høringen starter. Planen bør regulere hvor mye tid som skal avsettes til presentasjon og spørsmål. Høringen ledes av utvalgsleder. Alle utvalgsmedlemmer har anledning til å stille spørsmål til de som er innkalt.»

Nyttige reglement
Reglement for kommunestyret og andre reglement finner du her:
https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/

Kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_8#%C2%A731

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: