Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Etiske retningslinjer finnes både for folkevalgte og kommunalt ansatte

Etiske retningslinjer finnes både for folkevalgte og kommunalt ansatte

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

I de etiske retningslinjene for kommunalt ansatte i Nesodden kommune,  står det at ……

» man må være oppmerksom på at man, også i private sammenhenger, kan bli oppfattet som Nesodden kommunes representant. Det er derfor viktig å være bevisst også  nonverbale handlinger og holdninger.» (Nonverbale handlinger er en kommunikasjon som vil være gjenstand for tolkninger) Etiske retningslinjer for ansatte i Nesodden kommune

I de etiske retningslinjene for de folkevalgte i Nesodden kommune står det ingenting om at våre folkevalgte i private sammenhenger stiller de samme forventninger/krav til seg selv. Her retningslinjene for folkevalgte i fulltekst:

Nesodden kommunes verdigrunnlag bygger på følgende menneskesyn:

 • –  Jeg vil vise andre mennesker toleranse og respekt.
 • –  Jeg vil møte andre mennesker med åpenhet, tillit og ærlighet.
 • –  Jeg vil vise romslighet for andre menneskers egenart; Vi er alle likeverdige som mennesker.Når jeg står oppe i enkeltsituasjoner i hverdagen er det disse verdiene jeg aktivt vil forsøke å etterleve.
 • 2. Likebehandling. Nesodden kommune legger vekt på likebehandling uavhengig av kjønn, religion, legning, etnisk tilhørighet eller funksjonsnivå.
 • 3. Holdninger–lojalitet Nesodden kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. De folkevalgte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.
  Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet.De folkevalgte skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis.
 • 4. Personlige fordeler. Folkevalgte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.Ved tilbud om gaver som er i strid med reglement, eller hvor man er i tvil, skal en rådføre seg med ordføreren. Tvilstilfeller forelegges formannskapet.
  Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med brev som redegjør for kommunens regler om dette.Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.
  Reiseutgifter i kommunal politisk sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak i formannskapet. Familiære og andre nære sosiale forbindelser må også tas i betraktning under det som anses som personlige fordeler.
 • 5. Interessekonflikter/habilitet. Kommunens folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom slike personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med lederen for vedkommende styre/utvalg.

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:

 • –  Forretningsmessige forhold til nåværende eller tidligere arbeidsgivere eller arbeidskolleger
 • –  Engasjement i enkeltsaker for interesseorganisasjoner hvor den folkevalgte har ledende rollei interesseorganisasjonen
 • –  Personlige økonomiske interesser som kan føre til at en kommer i en konkurransesituasjoneller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet
 • –  Familiære og andre nære sosiale forbindelser.
 • 6. Taushetsplikt. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder også for folkevalgte.
  Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. For alle saker som er unntatt offentlighet, gjelder taushetsplikt for de taushetsbelagte opplysningene. Taushetsbelagte opplysninger skal ikke formidles til uvedkommende.
  Når saker behandles for lukkede dører i medhold av lovbestemt taushetsplikt, gjelder taushetsplikten bare for de opplysningene som omfattes av den lovbestemte taushetsplikten. Andre opplysninger fra behandlingen er ikke taushetsbelagte.
 • 7. Særlig om bruk av sosiale medier. Profesjonalitet og en høy etisk standard er viktig ved bruk av sosiale medier, som i den politiske virksomheten for øvrig. Ved bruk av sosiale medier stilles det ekstra krav til bevissthet i situasjoner som involverer sårbare grupper og personer som mottar tjenester fra kommunen, eller som har saker under behandling. Det er viktig at politikere er seg bevisst sin rolle som folkevalgte i forbindelse med private ytringer på sosiale medier.
 • 8. Endringer i reglementet. Endringer i etiske retningslinjer for folkevalgte i Nesodden kommune gjøres av kommunestyret. Reglementet revideres av avtroppende kommunestyre, etter første år av hver kommunevalgperiode og ellers når kommunestyret finner det nødvendig. Rådmannen kan løpende foreta justeringer i reglementet som følge av vedtak fattet av kommunestyret, vedtatte lovendringer når disse ikke endrer ved reglementets prinsipper eller innholdet i fullmakter. Det samme gjelder for andre typer redaksjonelle endringer som må anses som kurante.
 • 9. Ikrafttreden. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato i kommunestyret.
Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: