Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Politisk veiviser til Plan- og byggesaksutvalget

Politisk veiviser til Plan- og byggesaksutvalget

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Hva gjør Plan- og byggesaksutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for det nyopprettede Plan- og byggesaksutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke. Det er sterke krav til informasjon og medvirkning

Hovedutvalg i Nesodden kommune
Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og byggesaksutvalget.

Medlemmene av utvalg kan velges både fra og utenfra kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar, Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. (Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i høst.)

Denne artikkelen er en veiviser til Plan- og Byggesaksutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Plan- og Byggesaksutvalget har et sterkt vern for medvirkning etter plan- og bygningsloven (Pbl). Her kan du lese hvordan.

Hva gjør Plan- og Byggesaksutvalget
Plan- og byggesaksutvalget er opprettet i forbindelse med politisk avtale mellom partiene AP, MdG, SV og V. Utvalget har ansvaret for plandelen og byggesaksdelen i kommunen. Regelverket finner du i Plan- og bygningsloven (Pbl – Lov om planlegging og byggesaksbehandling). Utvalget har ikke lenger ansvar for vann, avløp og tilhørende tjenester.

Utvalget, og deretter Kommunestyret, behandler kommuneplanen med delplaner i hver kommunestyreperiode. Likeledes behandles overordnede reguleringsplaner. En reguleringsplan Utvalget må i planlegging følge statlige arealplaner og regionale planer.

Pbl. – Plan- og bygningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Loven inneholder en plandel og en byggesaksdel. Plandelen har regler om de ulike planene: Statlige arealplaner, regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner. Loven gir regler om hvordan disse behandles og hvilke virkninger de har for nåtidig og fremtidig utnyttelse. Byggesaksdelen inneholder regler om hvordan byggesaker skal behandles, om når det foreligger søknadsplikt, om at tiltak skal forestås av et foretak med ansvarsrett, om hvilke krav som stilles til søknaden og kommunens tilsynsplikt med byggearbeider.

Aktiv medvirkning
Krav om at innbyggerne skal kunne medvirke er spesifisert innenfor Pbl. Aktiv medvirkning er et lovkrav. Utvalgets oppgave er å påse at innbyggerne får nok informasjon om planer og vedtak. Videre må utvalget legge til rette for aktiv medvirkning.

Regjeringen har tydeliggjort dette:

«Alle som utarbeider og fremmer planforslag har en plikt til å legge til rette for aktiv medvirkning. Det vil si at plikten til å sørge for en tilrettelegging for aktiv medvirkning skal være den samme enten det er planmyndigheten selv, andre myndigheter eller private som utarbeider planforslaget. Imidlertid påhviler det kommunen som planmyndighet en særskilt plikt og oppgave med å påse at kravet om å tilrettelegge for medvirkning er fulgt der andre myndigheter og private har utarbeidet planforslaget. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre saksbehandlingen i forhold til medvirkningskravet generelt.»

Barn og unge står i en særstilling som gruppe og er framhevet i Pbl. § 3. -3.

Innbyggere med funsjonsnedsettelse og eldre har lovpålagt medvirkning gjennom kommunale råd. Aktiv medvirkning fra innbyggerne er viktig med hensyn til biologisk mangfold eller allemannsretten i pressområder. Det er flere stedsspesifikke egenskaper som krever spesiell tilrettelegging i forhold til planarbeidet. Lovens sterke krav om aktiv medbestemmelse skal kvalitetssikre saksbehandlingen.

Plan- og byggesakutvalget
Plan- og byggesaksutvalgets møter er lovpålagt åpne for publikum og oversikt over sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i Plan- og byggesaksutvalgets møter og høre. Plan- og byggesaksutvalget sender også direkte på kommuneTV. Du kan se på din egen pc mens møtet foregår eller se i ettertid på:
https://nesodden.kommunetv.no/no/broadcast/300

Plan- og byggesaksutvalget har møter 6 ganger i halvåret. Neste møte finner sted 17. desember på kommunehuset Tangenten.

Informasjon om møter finner du i lenke som viser møteplan 2020:
https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan&MId1=15327&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&fradato=2020-01-01T00:00:00

Klikk på Plan- og byggesaksutvalgets aktuelle dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter. Klikk på hvert dokument for å lese på egen pdf. Alle sakene skal være satt på dagsorden en uke i forveien. Saksdokumentene blir publisert etterhvert som de blir ferdige i administrasjonen. Politikere og publikum skal ha tilgang på saksdokumentene samtidig. Sakspapirene skal være tilgjengelige for allmennheten (Jfr. Kommuneloven § 32 tredje ledd).

Spørreordning for innbyggerne
Innbyggerne kan stille spørsmål til Plan- og byggesaksutvalget. Før møtene er det satt av 30 minutter til spørsmål og høringer. Du kan lese mer under reglement, se lenke under

Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. Spørsmål sendes til utvalgsleder senest innen kl. 10.00 en dag før møtet avholdes.

Plan- og byggesaksutvalgets leder er Claudia Behrens (SV)  claudia@claudia.no

Kontakt med Plan- og byggesaksutvalgets representanter
Hvis du ønsker å legge fram en sak eller å medvirke i en beslutning kan du kontakte Plan- og byggesaksutvalgets representanter ved å sende en e-post.

Politikere får mange henvendelser og det er lurt å følge opp henvendelsen din, gjerne med en telefon.

Hvis du trenger flere tips, sjekk boka til Katrine Gramnæs: «Lobby»:
https://www.nesoddposten.no/2018/12/21/oppskrift-pa-politisk-pavirkning-for-hvermansen/

Plan- og byggesaksutvalgets rapporteringsplikt
Plan- og byggesaksutvalget har et eget ansvar for å rapportere om viktige forhold som utvalget blir gjort oppmerksom på. Dette framgår av § 4 i reglement for utvalg som lyder:

Ǥ 4. Rapportering
Utvalgene plikter å gjøre kommunestyret oppmerksom på viktige forhold som de blir oppmerksomme på gjennom sitt arbeid.»

Plan- og byggesaksutvalgets medlemmer
Claudia Behrens (SV), leder. M: 91397572 claudia@claudia.no

Jørgen Lorentzen (AP), nestleder. M: 46423318  jl@heddafound.no

Berit Rønning (AP), medlem. M: 98866677   berit.t.ronning@gmail.com

Nicole Schalin (MdG), medlem. M: …  nicole.schalin@velvaere-hus.no

Jørn Bertelsen (H), medlem. M: 90059494   jorn.g.bertelsen@online.no

Linda Sørensen (H), medlem. M: 91002133   lindajsorensen@gmail.com

Gaute Voigt-Hanssen (V), medlem. M: ..   gauvoigt@online.no

Eystein Ruud (SP), medlem. M: 48006264   eystein@schrader.no

Christian Lycke (R), medlem. M: 92207776   christianlycke@gmail.com

Plan- og byggesaksutvalgets møter
Plan- og byggesaksutvalget hadde sitt første møte 29. oktober i år.

Utvalget fikk først en orientering om behandling av plan- og byggesaker ved kommunalsjef Anne Dybevold. Saker om Maristien 6 nybygg, Nordstrand og Dalbos områderegulering og infrastruktur i Bomansvik med dispensajon ble behandlet.

I møtet den 19. november fikk utvalget opplæring av kommunalsjefen samt at de behandlet følgende saker:
Retting av matrikkel til naust og omgjøring av vedtak, Hellvikalléen 40 nybygg bolig og klage på avslag, Øvre Utsiktsvei 47 B klage på pålegg om retting av terrasse og Snekkerveien 2-4 klage på pålegg om retting.

17. desember har Plan- og byggesaksutvalget møte og der skal fagleder Zubair Ali Syed orientere om bygge- og deleforbud mens fagleder Mille A. Rønning skal orientere om historikk og framdrift for områdeplan Flaskebekk.

Saker som skal behandles er områdeplan Flaskebekk og Sjøstrand – Fristforlengelse av midlertidig forbud mot tiltak
og områdeplan Nordstrand og Dalbo.

Ny leder Claudia Behrens

Ny leder for Plan- og byggesaksutvalget er Caludia Behrens fra SV. Behrens vil ha

» -en god dialog med og involvering av innbyggerne, slik at saker ikke bare blir belyst fra utbyggerens side, men at kunnskapsgrunnlaget blir bredest mulig før man fatter vedtak – særlig ved større prosjekter, at spørsmål skal være besvart før det tas avstemming i saken i utvalgsmøtene.

Behrens skriver at hun prioriterer

» -en god arealforvaltning og styring av boligbyggingen på Nesodden, slik at vi bygger de boligene vi trenger der vi ønsker å ha dem, med den utbyggingstakten vi ønsker, og at vi tar være på naturen og det biologiske mangfoldet.»

Lenker
Krav om medvirkning:
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-5-medvirkning-i-planleggingen-/id556715/

Kommuneplanen 2018 – 2042:
https://www.nesodden.kommune.no/om-kommunen/kommuneplan/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: