Du er her
Hjem > Aktuelt > Feilaktig nektet fast ansettelse etter Arbeidsmiljøloven – Nå må kommunen etterbetale lønn

Feilaktig nektet fast ansettelse etter Arbeidsmiljøloven – Nå må kommunen etterbetale lønn

Har du vært ansatt i over tre år og utført ordinært arbeid kan du ha krav på fast stilling.

En ansatt i Nesodden kommun hadde hatt løpende, ordinære oppgaver på arbeidsplassen i tre år og fire måneder. Fikk beskjed om at arbeidsforholdet opphørte. Arbeidstakeren fremmet krav om fast stilling i kommunen etter Arbeidsmiljøloven (aml) § 14.9 (2) bokstav b. Kommunen feiltolket loven og avviste kravet.

Ansatte må sjekke nøye
Tips fra fremdeles ansatt: Folk må bruke fagforeningen og sjekke lovverket. Den ansatte framsatte krav om stilling tre ganger uten at kommunen reagerte. Kommunen hevdet feilaktig at man måtte være ansatt ii minst fire år for å fremme krav om fast stilling. Etter et halvt år og mye korrespondanse, stort tidsbruk og mange parter involvert, er kravet innfridd.

Kontaktet fagforeningen
Den ansatte kontaktet sin fagforening. Ikke alle i fagforeningen følte seg sikre på at den ansattes krav var rettmessig. Etter samtaler med hovedtillitsvalgt ble det juridiske drøftet medfagforeningens kompetansesenter på fylkesnivå. Deretter ble kravet fremmet gjennom fagforeningen lokalt. Fagforbundet og den ansatte fikk medhold.

Nesodden kommune er den største arbeidsgiveren på Nesodden med rundt 1.200 ansatte. Til sammenligning har Sunnaas ca 750 ansatte.

Det er alvorlig når en så stor arbeidsgiver bommer på sentrale paragrafer i arbeidsmiljøloven.

Så gjenstår spørsmålet om kommunen har lært av feilen.

Bakgrunn
Nesodden kommune har i 2018 og 2019 lagt ned to bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger. Begrunnelsen var at kommunen måtte spare penger. Ungdommene skulle bo for seg selv og følges opp av et team, noe som innebærer en stor nedbemanning. Det ble opprettet et ombemanningsutvalg og vedtatt et reglement for ombemanning. Men allikevel gikk det galt.

En ansatt i bofelleskapene hadde hatt løpende, ordinære oppgaver i bofellesskapene i tre år og fire måneder da da siste nedleggelse var et faktum.

Hva koster dette for kommunen og samfunnet?

Den ansatte fremmet krav om fortsatt stilling i kommunen etter aml § 14.9 (2) bokstav b. Kravet ble avvist og kommunen benyttet feil lovanvendelse. Kommunen hevdet feilaktig at man måtte være ansatt i minst fire år for å fremme krav.

Arbeidsmiljølovens §14.9 andre ledd bokstav b skal brukes etter tre år hvis ansettelsen er midlertidig og en ansatt utfører samme type løpende arbeidsoppgaver som til daglig utføres i bedriften og «som løpende utføres hos arbeidsgiver».

Det gjelder ikke hvis arbeidsoppgavene er midlertidige eller ekstraordinære. Som midlertidig eller ekstraordinært regnes arbeid som er spesielle prosjekt som gjennomføres en periode, sesongarbeid som jordbærplukking, etc.

Konflikt koster
Hva koster dette for kommunen og samfunnet?

Bare i arbeidstid beregner den ansatte å ha brukt to arbeidsuker på saken. Tiden har gått med til behandling i NAV, kontakt med kunnskapspersoner, selvstudier og møter. I tillegg har korrespondansen med kommunen vært omfattende og kan dreie seg om tre centimeters papirbunke med vedlegg hvis det printes ut. Det skyldes kommunalt rot. Den ansatte har mottatt fire forskjellige versjoner av arbeidsomfang. Når fagforeningen tok saken ble det orden både i antall timer arbeidet og stillingsprosent. Men da hadde det gått et halvt år. Og lønn for fire måneder må etterbetales.

Hva gjør kommunen?
Så gjenstår spørsmålet om kommunen har lært av feilen.

Vil kommunen ta initiativ til å rydde opp i bruk av feil lovanvendelse?

Vil kommunen undersøke om det gjelder flere tidligere ansatte som har blitt utsatt for samme feil?

Tillit brytes ned
Den ansatte sier selv at:

«Det er vondt å ikke bli tatt på alvor, -at det du sier ikke blir møtt med nysgjerrighet eller undersøkelse. Verken fra arbeidsgiver eller fagforening.

Jeg følte meg lite verdsatt og alene. Jeg er heldig som har hatt fått støtte fra gode venner i Handel og Kontor og høyskolemiljø som skjønner seg på arbeidsrett. Uten dem hadde jeg nok ikke greid å drive saken gjennom.

Men når avgjørelsen kom, lå jeg rett ut på sofaen i to dager, helt utmattet. -Da kom reaksjonen.»

«Men tilliten er ikke den samme som før.»

Arbeidsmiljøloven, ansattes bibel
Aml. § 14.9 andre ledd bokstav b bør sees i sammenheng med § 14.9 første ledd og §14.9 sjuende ledd:

Lovens hovedregel er at det skal gis faste ansettelser.

Aml. § 14.9 første og andre ledd
§ 14-9.Fast og midlertidig ansettelse

«(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

(2) Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås
(…………)
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)»

Aml. § 14.9 sjuende ledd
«Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter andre ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter andre ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Det samme gjelder for arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter andre ledd bokstav a, b eller f i kombinasjon. Ved beregning av ansettelsestid skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær»

Lenke til arbeidsmiljøloven, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: