Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Reglement for godtgjørelser til folkevalgte oppdatert med endring 19.10.2019

Reglement for godtgjørelser til folkevalgte oppdatert med endring 19.10.2019

Reglement for godtgjørelser til folkevalgte. ( Vedtatt av kommunestyret 19.06.2019 som sak 072/19. Gjeldene fra 02.10.2019.)

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i6ffe1c95-05c7-4bf7-bca6-f58264cc7a64/reglement-for-godtgjoring-av-folkevalgte-vedtatt-juni-2019.pdf

Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer av faste utvalg, komiteer, styrer og råd. Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste er innberetningspliktig og skattepliktig.

Reglementet er basert på at folkevalgte godtgjøres for hvert enkelt delverv vedkommende er valgt til. Godtgjørelsen for hvert enkelt verv regnes som en prosentandel av ordførerens godtgjørelse. Fast årlig godtgjørelse kommer enten i stedet for møtegodtgjørelse eller i tillegg til møtegodtgjørelse.

De til en hver tid gjeldende godtgjøringssatsene, oppgitt i norske kroner per verv, publiseres på kommunens nettside.

1. Ordfører

Ordførers godtgjørelse tilsvarer 95 % av godtgjørelsen for en stortingsrepresentant. Ordfører gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg til sin faste godtgjørelse.

2. Varaordfører

Varaordførers godtgjørelse tilsvarer 40% av ordførerens godtgjørelse. Dette betinger 1,5 dager i uken i funksjon.
Varaordfører gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg til sin faste godtgjørelse.

Varaordføreren får ordførergodtgjørelse når han/hun inntrer i ordførerfunksjonen ved permisjon eller sykefravær ut over én uke.

Godtgjøringen avkortes ved fravær i møter tilsvarende godtgjørelsen til et kommunestyremedlem.

3. Feriepenger

Det utbetales ikke feriepenger av godtgjørelse til ordfører og varaordfører. Godtgjørelsen fordeles likt over 12 måneder.
I ferieåret etter en ordfører/varaordførers avgang utbetales feriepenger etter gjeldende satser på grunnlag av foregående års godtgjørelse.

4. Pensjon

Folkevalgte i stilling på 30% eller mer meldes inn i pensjonsordning opprettet for dette formål.

5. Formannskapets medlemmer

Medlemmene får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 10 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker deltagelse i formannskapets møter og andre kommunale møter/seminarer. For deltakelse i de faste utvalgene samt kommunestyret gis vanlig møtegodtgjørelse.

Varamedlemmer som møter i formannskapet tilstås godtgjørelse per møte tilsvarende et kommunestyremedlem. Ved fravær avkortes godtgjørelse til fast medlem tilsvarende.

6. Medlemmer av kommunestyret

Møtende representanter i kommunestyret gis en godtgjørelse tilsvarende 2 ‰ ordførerens godtgjørelse pr møte.

5. Leder av plan- og teknikkutvalget (fast utvalg)

Leder av plan- og teknikkutvalget gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 8% av ordførers godtgjørelse. Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg.
Godtgjøringen avkortes ved fravær tilsvarende godtgjøring til varamedlem.

6. Medlemmer av plan- og teknikkutvalget (fast utvalg)

Møtende representanter i plan- og teknikkutvalget gis en godtgjørelse tilsvarende 2 ‰ av ordførerens godtgjørelse pr møte.

7. Ledere av andre faste utvalg

Ledere av nedenfor nevnte utvalg gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 4,5 % av ordførerens godtgjørelse. Det gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg.

 • Skole- og oppvekstutvalget
 • Helse- og omsorgsutvalget
 • Kultur- og miljøutvalget • KontrollutvalgetGodtgjøringen avkortes ved fravær i møter tilsvarende godtgjørelsen til et kommunestyremedlem.8. Medlemmer av andre faste utvalgMøtende representanter i nedenfor nevnte utvalg gis en godtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av ordførerens godtgjørelse pr møte.
 • Skole- og oppvekstutvalg
 • Helse- og omsorgsutvalget
 • Kultur- og miljøutvalget
 • Kontrollutvalget
 • Partssammensatt utvalg9. Gruppeledere i kommunestyretGruppeledere i partier som er representert i kommunestyret får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 4 % av ordførerens godtgjørelse.
  Godtgjørelsen dekker deltagelse i kommunestyrets møter. For deltakelse i andre utvalg gis vanlig møtegodtgjørelse.Godtgjøringen avkortes ved fravær i møter tilsvarende godtgjørelsen til et kommunestyremedlem.

Side 2 av 4

10. Ledere av andre utvalg, nemnder og lovpålagte råd

Leder får møtegodtgjørelse per møte tilsvarende 2 ‰ av ordførerens godtgjørelse.

11. Medlemmer av andre utvalg, nemnder og lovpålagte råd

Møtende representanter av andre faste utvalg, nemnder og råd gis en godtgjørelse tilsvarende 1 ‰ av ordførers godtgjørelse pr møte.

12. Delt godtgjøring:

 • Dersom et medlem har forfall til del av et møte, og varamedlem møter, deles møtegodtgjørelsen slik at det utbetales 50 % av møtegodtgjørelsen til hver av de møtende.
 • Det gis møtegodtgjørelse tilsvarende 50 % til varamedlemmer som møter i del av møtet når faste medlemmer må fratre i enkeltsaker på grunn av inhabilitet.13. Godtgjørelse til ansattes representanterArbeidstakere som er valgt som representanter for ansatte i utvalg, godtgjøres som folkevalgte representanter når møtene holdes utenfor ordinær arbeidstid.14. Godtgjøring for annen deltakelse.For deltakelse i møter det er innkalt til i KS og i Follorådet som besluttende organ, gis det godtgjøring som til faste utvalg.
  Det gis ikke møtegodtgjørelse for deltakelse på seminarer, konferanser og lignende, men det kan gis dekning av tapt arbeidsfortjeneste etter krav i henhold til gjeldende satser.15. Utbetaling av møtegodtgjørelseMøtegodtgjørelse utbetales månedlig etterskuddsvis.

  16. Varighet

  Godtgjørelsen starter fra det tidspunkt valg av medlemmer er foretatt og opphører når nyvalg er skjedd.

  17. Ettergodtgjøring

  Det kan betales ut inntil 3 måneders etterlønn for ordfører som ikke går tilbake til annet lønnet arbeid. Kommunestyret kan vedta å dekke inntil 60% lønn i ytterligere 3 måneder.

  18. Tapt arbeidsfortjeneste.

  Pr. reise- og møtedag kan det utbetales: inntil kr 1.000 ulegitimert.

  inntil 12 G mot legitimasjon.
  Beløpet kommer i tillegg til eventuell annen møtegodtgjørelse.

Side 3 av 4

21. Stedfortrederlønn/utlegg til barnepass.

Pr. møte kan det utbetales: inntil kr 750 ulegitimert inntil kr 1000 mot legitimasjon.Beløpet kommer i tillegg til ordinær møtegodtgjørelse.

19.Reiseutgifter.

Det åpnes for å dekke reisekostnader på rimeligste måte innenlands i forbindelse med reise til og fra møter i kommunestyret, formannskap, samt for de faste utvalgene. Ordningen gjelder studenter som for en begrenset periode oppholder seg utenfor Nesodden kommune. Det er en forutsetning at man er fast medlem av utvalget, og at søknad med antatte kostnader pr. reise, er sendt kommunen for godkjenning i forkant av oppholdet.

20. Godtgjørelse for ledsager.

For nødvendig ledsager for funksjonshemmede medlemmer/varamedlemmer til møter i kommunestyre, formannskap og øvrige kommunale styrer, råd og utvalg dekkes utgifter etter vanlige satser hva angår møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, stedfortrederlønn/utlegg til barnepass og reiseutgifter. Forøvrig gjelder kommunens regler for dekning av utgifter ved reiser og opphold tilsvarende, så langt disse passer.

21. Godtgjørelse for folkevalgte ved sykdom.

Folkevalgte med fast godtgjørelse, per i dag ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer og utvalgsledere, beholder godtgjørelsen i inntil ett kalenderår ved langvarig sykdom. Ved sykdom utover ett år kan videre godtgjøring vurderes av kommunestyret.

22. Økonomisk støtte til partigrupper i kommunestyret

Det utbetales en årlig støtte til partigruppene i kommunestyret. Støtten har til hensikt å underbygge det politiske arbeidet til kommunestyregruppa.

Grunnbeløpet for hver kommunestyregruppe utgjør 0,5% av ordførers godtgjørelse. I tillegg utbetales et representant-tillegg på 0,2% av ordførers godtgjørelse per kommunestyrerepresentant.

23. Endringer av satser for godtgjørelse til folkevalgte

Endringer av satsene for godtgjørelse til folkevalgte må fastsettes i kommunestyreperioden før de trer i kraft.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: