Du er her
Hjem > Author: Geir Christensen

Turveien gjennom Skoklefaldskogen. Dyrere eller stopp på halvveien?

Formannskapet sendte rådmannens forslag om ekstrabevilgninger på 0,9 million til turstien i retur med beskjed om å utrede flere alternativer. Til tross for dette har arbeidet på Isveien startet. Rådmannens forslag var å bruke 0,9 millioner for å skjære slisse i fjellet 40 cm ned for å legge kabel til lysmastene. Da trengs ikke grus oppå stien for å dekke kabelen. I sakspapiret var dette framstilt som om løsningen var for å tilfredsstille historielaget sitt krav om bevaring. På formannskapsmøtet fikk lederen for historielaget, Åste Eggen, ordet for å oppklare at de følte seg misbrukt og at de ønsket å bevare Isveien slik den er, uten lys. Isveien regnes som den eneste bevarte fra tiden hvor Nesodden var storeksportør av is. Også nasjonalt er det få isveier bevart i sin opprinnelige form, så veien regnes som et viktig kulturminne. Kostnadene ved turveien, dersom rådmannen får det som han vil, blir mellom 4 og 5 millioner. Den vil bl.a. sluke nesten hele kommunes investeringsbudsjett på veier på 2 millioner. Dersom tiltak på kommunale veier ikke kommer, så vet du hvor pengene har blitt av. Bakgrunnen for saken er at Fylkeskommunens kulturvernavdeling har bedt kommunen ta vare på Isveien i sin originale form. Altså uten grus og lys. Byggetillatelsen til veien ble gitt under forutsetning av at det ikke forelå innvendinger fra

Delvis stans i arbeide på turstien gjennom Skoklefaldskogen

Planavdelingen har gitt Historielaget medhold i at arbeidet på deler av turstien gjennom Skoklefaldskogen skal stanses inntil deres klage er behandlet. Konkret handler det om den delen av stien som er gammel isvei og at utbygging ikke skal skjule eller ødelegge denne, men at det skal ivaretaes som kulturminne. Det skal holdes et møte mellom Kommunen, Historielaget og Fylkets kulturminneavdeling. Ordførerens uttalelse i AMTA om at hun ikke kan stoppe arbeidet kommer da i litt merkelig lys. Kommunen ved plansjefen kan det. Ordføreren kan ikke? Kommunen ved planavdelingen har behandlet spørsmålet om utsatt oppstart fram til behandling for to av klagene, fra naboene(avslått) og fra historielaget(medhold) 460

Skal lære om deltagende demokrati

For tiden er en gruppe Nesoddpolitikere i Santa Tecla for å utveksle erfaringer om demokratiske prosesser. Turen er en oppfølging av besøk vi hadde rundt 17.mai. Vi har lenge hatt utveksling av bl.a. fotballag med vennskapskommunen vår. Se facebook Fra søknad om hensikten med turen: Hovedtema er økt bevissthet om og forståelse av mulighetene ved demokrati som styringsform for politikere, administrasjon og befolkning i de deltakende kommunene. Ut fra dette vil det bli fokusert på følgende tema: Hvordan få et kommunestyre med et representativt system til å fungere best mulig. Betydningen av Santa Tecla sin praksis med deltakende budsjettering og medvirkende demokrati Demokratisk deltakelse: Det er et ønske om utvidet demokratisk deltagelse både når det gjelder politikere, interessegrupper og befolkningen i begge kommunene. Det er også et ønske om en utvidelse av det demokratiske rom og de demokratiske mulighetene i begge kommunene. Målet er å lære av hverandre og utvide demokratisk praksis. I El Salvador implementeres nytt lovverk i 2015 da det skal innføres et representativt system for kommunestyrene for første gang i historien. Det største partiet skal ha femti prosent av plassene pluss en, mens resten av plassene fordeles på en representativ måte i forhold til valgresultatet. Fase 2 i demokratiprosjektet innebærer en oppfølgning i Santa Tecla i januar 2015 med to tema: for det første hvordan få et kommunestyre

Top