Du er her
Hjem > Author: Redaksjonelt

Nesoddposten tar pause på ubestemt tid

Nesoddposten ble startet som et resultat av samtaler om det manglende demokratiet på Nesodden. Vi ville lage et reelt folkestyre, men det ble en nettavis. Arbeidet med avisen har vært lærerikt og spennende. Vi er stolte av de gode resultatene vi har oppnådd og takker våre mange lesere for interessen. Men vi har ikke klart å skape en engasjert samfunnsdebatt, dessverre. Avisjobben har vært tøff og vi i redaksjonen er slitne. Derfor tar vi en pause. Men vi kommer til å kjempe videre på andre måter. Politikerne og byråkratene svarer ikke For snart ti år siden møttes 15–20 personer for å snakke om demokratiet på Nesodden. Naturlig nok tok vi navnet Nesodden demokrati. Mange av oss var lite tilfredse med den politiske situasjonen. For administrasjonen og politikerne svarte ikke alltid på henvendelser fra innbyggerne. Derfor var det startet opp en telefon og et nettsted med navnet «Nesodden, fikk du svar?». For mange innbyggere fikk aldri svar når de henvendte seg til kommunen. Selv ikke når det bare var enkle spørsmål. Hva var årsaken til tausheten? Ignoranse? Mangel på ressurser, tid og kapasitet? Eller ga de ansvarlige bare blanke blaffen i innbyggerne? Etter hvert så vi at både politikere og administrasjonen av og til ga totalt blaffen. Man inviterer ikke til en folkeavstemning, selv om den var rådgivende, for deretter å gi blaffen

Kommunestyret ga ingen svar på spørsmål om arbeidsforhold

To interpellasjoner om arbeidsforholdene på Nesoddtunet ble behandlet i kommunestyret 16. oktober. Spørsmål og vedtak dreide seg om sykepleierdekningen og eksempel på ukultur. Rødt fremmet APs interpellasjon I kommunestyret 28. august ble arbeidsforhold ved Nesoddtunet tatt opp av Tone Frønes (AP) og Geir Christensen (R). Frønes er ikke lenger medlem av kommunestyret. Frønes' interpellasjon ble fremmet i hennes sted av Christensen i kommunestyret 16. oktober. Frønes reviderte forslag til vedtak var at "Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om arbeidsforholdene i Nesodden kommune generelt og Nesoddtunet spesielt. Arbeidstilsynet bes gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging på Nesoddtunet". Debattert ble: Prinsipper, rollefordeling og tillit Ubesvarte spørsmål fra 28. august ble i liten grad framsagt i løpet av møtet. Kommunestyret omgikk disse spørsmålene i sin debatt. Flere representanter konsentrerte seg om hvilke prinsipielle spørsmål som skulle behandles i en interpellasjon og hvordan. Videre ble kommunestyrets og kontrollutvalgets rollefordeling diskutert. Og om Kommunestyre skulle fatte et vedtak som viste ar man hadde tillit til tre ting. Tillit til at systemet fungerer. Tillit til at kontrollutvalget kan ta gode avgjørelser og tillit til administrasjonens igangsatte tiltak. Gammelt nytt i nyvalgt kommunestyre Ordfører Truls Wickholm (AP) henviste til administrasjonens presentasjon fra 28. august. Wickholm sa blant annet at Arbeidstilsynet i 2019 ikke fant avvik med hensyn til trusler på jobb. At arbeidsmiljøutvalget hadde behandlet saken, at det sees på medarbeiderundersøkelsen, at det fokuseres på økt nærvær med prosessrådgiver involverrt i tillegg til

Gratulerer med dagen!

Nesoddposten ønsker alle lesere en god feiring av nasjonaldagen. 17. mai er dagen for de høytidelige taler og dermed for ettertanke. I dag ønsker Nesoddposten å peke vår frihet og muligheten som ligger i den til å arbeide etter menneskerettighetene og å beskytte ytringsfriheten Verdenserklæringen for menneskerettighetene. Norge har ratifisert FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene. Staten har både plikt til å ikke bryte menneskerettighetene selv, og til å forebygge og forhindre at innbyggerne bryter hverandres menneskerettigheter. Beskyttelsesplikten innebærer retten til frie, faglige rettigheter og beskyttelsesplikten er ekstra sterk ovenfor sårbare grupper som barn, eldre, funksjonshemmede og minoriteter. Grunnlovens § 100 er ytrinsfrihetparagrafen. Den lyder blant annet: "Ytringsfrihet bør finne sted." og "Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale" Nesoddposten ønsker alle en god 17. mai-dag i overbevisningen om at at alle nesoddinger har ressurser til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalmiljøet. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet et nødvendig grunnlag. Nesoddpostens ønsker gjennom sitt virke å utvide det demokratiske rom

1. mai på Nesodden – Rødt går solo og partileder Moxnes kommer

Tradisjonell markering selv om politikken skiller. MDG markerer for miljø i andre kommuner. AP har frokost og SV er tilsynelatende fraværende Oppdatert 28.04.2019 Hva skjer 1. mai Laglederne for de lokale partilene AP, MDG, Rødt og SV fikk spørsmål om eventuelle arrangementer og paroler for 1. mai. En uke før arbeidernes dag har ingen partier publisert noe arrangement. NP spør de lokale laglederne om hvordan markeringen skal gjøres og hvilke paroler eller politiske saker som er de viktigste. SV har ikke besvart forespørselen. Spørsmål til partiene NP: Hvordan markeres 1. mai i år? Hvilke paroler eller politiske saker er viktige for partiet på årets 1. mai? AP ved lagleder Jan Balstad svarer: "Vi har vår tradisjonelle 1.mai frokost fra 10.00 til 13.00, med taler og appeller, sang og underholdning. "Parolen er "Sterkere felleskap"." MDG ved lagleder Øyvind Solum svarer: "- Vi prøvde å få til et bredt fellesarrangement i eller utenfor Tangenten, men det lot seg dessverre ikke gjøre i år. Dermed blir det nok mest sannsynlig å gå sammen med Oslo MDG og Grønn ungdom på Youngstorget og i hovedtoget i Oslo." "- Trolig blir det under parolen «Rettferdig omstilling - 100.000 nye klimajobber!» Rødt ved lagleder Odd Edvardsen svarer: "- Rødt Nesodden inviterer til 1.mai-arrangement på tradisjonelt vis på Tangenten fra klokka 15.00 til 17.00" " ... følgende hovedparoler: · Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS (Er også en

E-avfall fra Europa forgifter Ghanas matvarekjede

Toksiner fra gamle datamaskiner, kjøleskap og andre elektroniske varer forurenser kyllingegg i et område hvor det bor 80.000 mennesker. Noen av de mest farlige kjemikaliene i verden kommer inn i Ghanas matvarekjede fra ulovlig elektronisk avfall fra Europa. Les mer i The Guardian

NAV rammer sårbare grupper hardt

NAV fungerer tankevekkende dårlig Det har blitt dokumentert med mange saker om pasienter, fagfolk, saksbehandlere i NAV, NAV-ledere, politikere og ansvarlig minister i høring i Stortinget. Les hele oppslaget i Dagsavisen

Sterk kritikk mot forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten

Utvalget som skal kontrollere Norges hemmelige tjenester, er sterkt kritisk til ny etterretningslov Det nye lovforslaget går ut på at E-tjenesten kan lagre metadata som krysser Norges grenser i mange måneder. Ifølge organisasjonen Tekna vil dette omfatte meldinger på Facebook, bilder på Snapchat eller Instagram – det aller meste vi gjør på internett i dag. Dette siden disse dataene normalt lagres i utlandet. Les hele innlegget i Aftenposten Les også: Sikrer og anonymiserer din Intetnettforbindelse med VPN

Ny etteretningslov; er det dette vi vil ha?

Skal vi godta en lov som kan gi Norge et av Europas strengeste overvåkingsregimer? Er høringsnotatet avgrenset nok til å forhindre at det misbrukes? Har vi fått nok tid til å forstå forslaget og til å bestemme oss? Les innlegget på Dataforeningen

Gule vester og svarte penger

Er det president Macron som er årsaken til at de gule vestene har tatt til gatene i Paris, eller er menneskene ikledd gule vester bare generelt grundig lei av en formyndersk fransk stat? Link til innlegg: Ny Tid

Mangelfull kommuneplan

Av Arild Drolsum, Bjarne Nordbeck og Tormod Bjørnstad Forslaget til kommuneplan er et eksempel på mangelfullt lokaldemokrati. Myndighetene har fastsatt trange rammer for kommunens utvikling og kommunestyret legger planen ut til høring i sommerferien. Det omveltende planforslaget er fullt av generelle formuleringer og mangler konkretisering av virkemidler og konsekvenser. På Tangen vil fortettingen medføre store endringer, Fagerstrand kan få god vekst, dersom planen godkjennes, men grendene vil bli liggende nede. Vi mener dette burde vært bedre konkretisert og omtalt, slik som i dokumentet På vei mot ATP. Temaer som eldrebølge, utvikling av næringsliv og transport er for dårlig omtalt. Vi mener dette bør omtales i egne kapitler i planen. Planen bør ikke gjelde lenger enn til 2030 da dette ellers vil ha stor innvirkning på detaljnivået i planen. Ingen demokratisk behandling Forslaget til ny kommuneplan inneholder forslag som vil medføre store endringer i kommunens utvikling i årene frem til 2040. Rammene er fastsatt av et regionalt planforum for Oslo og alle kommunene i Akershus. I regionplanen, ATP, er det tre hovedmål: konkurransedyktighet, flerkjernet utvikling og effektive transportsystemer. – Overordnede myndigheter vektlegger ikke hensynet til lokaldemokratiet, står det i kommuneplanens planbeskrivelse, side 12. Det sier mye om de problemene vi nå står overfor. Hvorfor får ikke vi, – innbyggerne, være med å bestemme hva, hvor og når det skal bygges i vår egen kommune? Når så

Top