Du er her
Hjem > Author: Inger Johanne Norberg

Politisk veiviser: Skole- og oppvekstutvalget

Hva gjør Skole- og oppvekstutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for Skole- og oppvekstutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke. Hovedutvalg i Nesodden kommune Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og byggesaksutvalget. Medlemmene av utvalg kan velges både fra, og utenfra, kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar. Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i fjor høst. Denne artikkelen er en veiviser til Skole- og oppvekstutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan. Hva gjør Skole- og oppvekstutvalget (SKO) På kommunens hjemmeside informeres det om at "Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område. Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret." Ansvarsområdet er omfattende: Alle barnehager, både kommunale og private. Alle klassetrinn i grunnskolen fra 1. til 10. trinn Skolefritidsordningen (SFO) Uteskolen, Barnevern Helsestasjon og skolehelse PPT og førskoleteam Forebyggende psykisk helse for barn og unge Fysio- og ergoterapi for barn SLT Samordning av lokale, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SKO-utvalget s rapporteringsplikt SKO-utvalget har et eget

Ungdommens frie tid: Tilsidesatt av press og sosiale medier?

Ungdom omtales, men får i liten grad uttale seg. Nesoddposten har spurt fire unge og unge voksne. Hva trenger ungdommen og hvilke ønsker har de om fritidsmuligheter? Det kan se ut som om den frie tiden forsvinner fordi presset er for stort og ingen møtesteder er tilpasset behovet for det spontane møtet. "De aller fleste ungdommene er fantastiske", "det er ikke noe å gjøre på Nesodden" "kommunen er relativt øde", "tilbringer mer tid på skolen enn sine foreldre" "sosiale medier tar 50 % av ledig tid" og "ungdommen trenger et sted å være" "en app er en god idé" "trenger et sted å henge" "Ungdom har det utrolig hardt med mye karakterpress" "de trenger et møtepunkt" Dette er utsagn på bakgrunn av Nesoddpostens (NP) spørsmål. Spørsmålene vi ønsket besvart er: Hva trenger ungdommen? Hva ønsker ungdom seg av fritidsmuligheter på Nesodden? Et knippe unge mennesker svarte: Joey Kolltvet: Et møtepunkt NP: -Hva trenger ungdommen, din mening? " -Jeg tror kanskje ungdommen trenger et sted å være. Men det stedet kan ikke bli for kommunalt og drevet av folk 40+, men jeg vet ikke. Dette er et problem folk har prøvd å løse siden begrepet ungdom kom." NP: .Hva ønsker ungdom seg av fritidsmuligheter på Nesodden, ditt inntrykk? Jeg tror ikke de ønsker seg en aktivitet, men heller et møtepunkt. Veldig mange ønsker seg studio-tid, men de vet ikke at det er et kjempe bra studio i det

Alle partiene skal møtes i gruppeledermøter

Gruppeledermøter ble vedtatt opprettet av samarbeidspartiene AP, MdG, SV og Venstre. Gruppeledere fra alle partier i Kommunestyret vil begynne med møter våren 2020. Møtene skal bli offentlige og åpne Kommunestyregruppe Hvert parti i kommunestyret danner ei gruppe som er ansvarlig for partiets politikk i kommunestyret sammen med partiet lokalt. Partigruppa i kommunestyret har sin gruppeleder, vanligvis ordførerkandidaten, den representanten som sto øverst på lista til valget. For ordførerpartiet vil nestedame på lista være gruppeleder. Liste over gruppeledere finner du under. AP, MdG, SV og V la fram forslag om at gruppelederne for alle partiene i kommunestyret skulle møtes jevnlig. Nesoddposten observerer at kommunens hjemmeside ikke er oppdatert etter valg og konstituering i høst. Det foreligger ingen informasjon om gruppeledermøter på kommunens hjemmesider og heller ingen nyheter fra møtene. Gruppeledermøter - hva skjer Nesoddposten spør de grønnrøde forslagsstillerne AP, MdG, SV og V. Hvilken funksjon eller oppgave har gruppeledermøtene? Føres referat eller annen form for notater? Er møtene åpne for publikum? Gruppeleder for SV har svart som eneste gruppeleder. I tillegg har Ordfører svart. Gruppeledermøter - oppgaven er å koordinere Ordfører Truls Wickholm skriver at ordningen ikke er etablert foreløpig. Han skriver at avtalen mellom de fire grønnrøde partiene er "at gruppelederne med jevne mellomrom inviteres til et koordineringsutvalg for å diskutere større saker og overordnet strategi." Ordfører informerer at " -dette skal diskuteres på formannskapets seminar i februar

Politisk veiviser til Plan- og byggesaksutvalget

Hva gjør Plan- og byggesaksutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for det nyopprettede Plan- og byggesaksutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke. Det er sterke krav til informasjon og medvirkning Hovedutvalg i Nesodden kommune Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og byggesaksutvalget. Medlemmene av utvalg kan velges både fra og utenfra kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar, Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. (Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i høst.) Denne artikkelen er en veiviser til Plan- og Byggesaksutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Plan- og Byggesaksutvalget har et sterkt vern for medvirkning etter plan- og bygningsloven (Pbl). Her kan du lese hvordan. Hva gjør Plan- og Byggesaksutvalget Plan- og byggesaksutvalget er opprettet i forbindelse med politisk avtale mellom partiene AP, MdG, SV og V. Utvalget har ansvaret for plandelen og byggesaksdelen i kommunen. Regelverket finner du i Plan- og bygningsloven (Pbl – Lov om planlegging og byggesaksbehandling). Utvalget har ikke lenger ansvar for vann, avløp og tilhørende tjenester. Utvalget, og deretter Kommunestyret, behandler

Politisk veiviser: Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalgets oppgaver

Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalget (KMT) sine oppgaver Hvilke oppgaver tillegges det nye utvalget Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk og utvalgsleder Stefan Norris (MdG) belyser her hvilke saker og arbeidsområder som ligger under KMT-utvalget. Og videre hva miljø betyr i denne i utvalgssammenhengen. Opplysninger ligger ikke på kommunens hjemmeside. Kommunens hjemmeside er utdatert for alle utvalg. Denne artikkelen er et tillegg til tidligere artikkel: https://www.nesoddposten.no/2019/11/29/politisk-veiviser-til-det-nye-kultur-teknikk-og-miljo-utvalget/ Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk Nesoddposten (NP) må derfor gå omveien om kommunens kommunikasjonssjef, Stein Bjørnbekk. NP: "Hvilken saker og arbeidsområder ligger under KMT-utvalget?" Bjørnbekk forteller at de sakene som ligger under KMT er " -Kultursaker og miljøsaker som ikke sorterer under Plan- og bygningsloven sant teknikksaker som ikke binder opp kommunens økonomi (vei, vann, avløp). Saker i KMT-utvalget kan f.eks. være vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn og innstilling til vedtak av planer innenfor ansvarsområdet, som plan for kulturminner og bevaring», «gang- og sykkelstrategi» og «plan for klima og biomangfold». Noen ganger behandles saker i to utvalg, eller i ett utvalg og i formannskapet." NP: " -Hva betyr miljø i denne sammenheng?" Bjørnbekk redegjør for at det er " -Miljøsaker unntatt de som sorterer under Plan- og bygningsloven (de behandles i PB) og miljøsaker som binder opp kommunens økonomi." NP: " -Hvor i administrasjonen arbeides det med miljø?" Bjørnbekk skriver at: " -Kommunens arbeid med miljø skjer innenfor alle virksomheter slik det fremgår av handlingsdelen i Plan for klima og

Kultur-, Miljø- og Teknikk-utvalget: Viktige saker, liten makt

Kultur-, Miljø- og Teknikk-utvalget: Slunken pengepung til viktige planer og bredt saksområde. Nytt utvalg må drive godt politisk håndverk for å få noe gjort: Skal vedta viktige planer, men ikke bevilge pengene. Ansvarsområde KMT-utvalget skal ha ansvar for miljøsaker som ikke sorterer under Plan- og bygningsloven, for kultursaker og for teknikksaker som ikke binder opp kommunens økonomi. Det omfatter blant annet plan for klima og biomangfold, plan for kulturminner og bevaring og for gang- og sykkelstrategi. Les mer om ansvarsområde her: Politisk veiviser: Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalgets oppgaver AP, MdG, SV og Venstre har fått vedtatt ny inndeling og ansvarsområder for utvalg. Kultur og miljø har fått bredere plass i nytt utvalg, det nyopprettede Kultur-, Miljø- og Teknikk(KMT)-utvalget. Grepet er godt. Nesodden er den kommunen med flest kunst- og kulturarbeidere pr innbygger i hele landet. Kunst og kultur er viktig som signalnæring for kommunen og som inntektskilde for kunst- og kulturarbeidere, samt at skatteinntekter genereres. Videre er det presserende å arbeide med miljøsaker, lage gode og helhetlige planer og gjennomføre dem. Slik sett er den nye utvalgsstrukturen et godt og viktig grep. Utvalget får ikke vedta å bruke penger. Plan for Klima og biomangfoldsloven, plan for kulturminner og bevaring og gang- og sykkelstrategi er eksempler på planer som skal behandles av utvalget. Det er politikerne i dette utvalget som skal bearbeide detaljer, legge strategier og definere

Politisk veiviser til det nye Kultur-, Teknikk- og Miljø-utvalget

Hva gjør Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for det nyopprettede Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke. Hovedutvalg i Nesodden kommune Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og byggesaksutvalget. Medlemmene av utvalg kan velges både fra og utenfra kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar, Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. (Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i høst.) Denne artikkelen er en veiviser til Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan. Hva gjør Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget (KMT-utvalget) KMT-utvalget er opprettet i forbindelse med politisk avtale mellom partiene AP, MdG, SV og V. Utvalget har overtatt noen av ansvarsområdene fra tidligere Plan- og Teknikk-utvalget. Kultur og miljø-delen hadde ikke eget utvalg i forrige periode, men ble ivaretatt av ............. Mer om ansvarsområdene kan du lese under. KMT-utvalget KMT-utvalgets møter er lovpålagt åpne for publikum og oversikt over sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i KMT-utvalget og høre.

Folkerettsstridig Helms-Burton-lov gjør det vanskelig for Cuba – Men Maria er glad boligen er ubetydelig

Maria er glad og det vi ikke vet om Helms-Burton-loven: USA vil overta Cubas institusjoner, påvirke valg, privatisere skole og helse. USAs politikk mot Cuba er mer enn en blokade. Det er politisk hovmod og i strid med folkeretten. Maria er glad Maria er glad er en liten historie om et stort spørsmål. Det store spørsmålet dreier seg om Helms-Burton-loven. Loven er i virkeligheten en plan for hvordan USA vil overta Cubas institusjoner, påvirke valg, privatisere skole og helse. Helms-Burton-blokaden er mer enn en sanksjonslov og en økonomisk blokade av Cuba. Helms-Burton kapittel III President Trumps signerte det hittil sovende kapittel III den 2. mai i år. "Title III", er den delen av loven hvor USA krever rett til cubanske eiendommer. Det er eiendommer USA frasa seg erstatning for i 1959 og 1960, etter revolusjonen. Ingen amerikansk president har villet signere kapittel III hittil. 60 år etter at USA avviste erstatninger, har Trump ombestemt tidligere presidenter. President Trump signerte i år kapittel III hvor USAs rett til eiendommene stadfestes. Helms-Burton-loven er en amerikansk lov vedtatt i USA i 12. mars 1996. Loven skal, fantastisk nok, gjelde på cubansk territorium. Hvordan vil tanken om en amerikansk lov som skal gjelde i Norge bli mottatt her? Det er nyttig å lese ordentlig denne såkalte loven. Den lille, glade Den lille historien handler om min venninne

Politisk veiviser til Helse- og Omsorgsutvalget

Hva gjør Helse- og Omsorgsutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for Helse- og Omsorgsutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke. Hovedutvalg i Nesodden kommune Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur- og Miljøutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og teknikkutvalget. Medlemmene av utvalg kan velges både fra og utenfra kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar, Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. (Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i høst.) Denne artikkelen er en veiviser til Helse- og Omsorgsutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan. Helse- og Omsorgsutvalget (HO-utvalget) I følge kommunens hjemmesider som er fra 2017 skal HO-utvalget behandle planer og forskriftet og følge opp virksomheter innenfor sitt område. Mer om ansvarsområdene kan du lese under (1). HO møter HO-utvalgetets møter er lovpålagt åpne for publikum ogoversikt over sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i HO-utvalget og høre. HO-utvalget har møter 4 – 6 ganger i halvåret. Informasjon om møter finner du her: https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/politiske-moter-og-sakspapirer/ Klikk på aktuell dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter.

Politisk veiviser til Kommunestyret

Hva gjør kommunestyret og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for kommunestyret på Nesodden. Det er ditt kommunestyre. Du kan bruke det. Kommunestyret representerer deg I Norge har vi et representativt system. Kommunestyret velges i valg og skal på våre vegne lede kommunen vår. Noen av sakene ønsker vi å vite om. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan. Kommunestyret skal Representere innbyggerne, deg. Fatte vedtak som angår deg, dine omgivelser og de tjenestene du mottar. Planlegge for deg. Lede kommunen på dine vegne. Legge til rette for innbyggermedvirkning. Kommunestyrets møter Det er tolv møter tilsammen i 2019, tre av møtene gjenstår fram til jul. En viktig sak blir budsjett for 2020. Kommunestyrets møter er lovpålagt åpne for publikum og sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i kommunestyret og høre. Informasjon om møter finner du her: https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2019-01-01T00:00:00&utvalg=1&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327& Klikk på aktuell dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter. Klikk på hvert dokument for å lese på egen pdf. Alt skal egentlig være der en uke i forveien, men er det ikke alltid. Det hender du må prøve pånytt. Kommunestyret kan følges på direkten på kommuneTV. Kommunestyrets møter kan også lastes ned og oppleves i etterkant. Når det er direktesending vises den øverst. Arkiv får du ved å rulle nedover nettsiden. Begge

Politisk veiviser. Hva skjer i nesoddpolitikken – Nesoddposten med ny serie

Politisk veiviser i lokalpolitikken. Hvordan finne opplysninger, hvilke politiske møter, hvilke saker, hvordan stemte mitt parti og mye mer kan du få svar på gjennom Nesoddpostens politiske veiviser som begynner i dag med kommunestyret. Ny politisk veiviser for deg Når har kommunestyret møter? Kan jeg høre på? Hva har kommunestyret bestemt? Kan jeg snakke med representantene i kommunestyret? Befolkningen blir i liten grad informert om demokratiske avvik fordi informasjon og kunnskap ikke når ut i tilstrekkelig grad. Spørsmålene stilles med jevne mellomrom. Kontakten med våre folkevalgte er en viktig del for at demokratiet skal fungere. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret er tema i dagens utgave av politisk veiviser. Nesoddpostens artikler om kommunestyre, formannskap, råd, utvalg og andre kommunale organer vil gi informasjon om hvordan vi kan finne informasjon om kommunen og det politiske arbeidet i vår egen kommune. Åpenhet og representativt eller direkte demokrati Demokrati betyr folkestyre og kan organiseres på flere måter. Vi snakker gjerne om direkte demokrati eller representativt demokrati. I direkte demokrati blir beslutninger tatt av befolkningen direkte gjennom systemer for medvirkning og beslutning, folkeavstemninger eller allmøter. All kunnskap om saken må være åpen og lett tilgjengelig for alle for at direkte demokrati skal fungere. Den dagen noen vil skjule kunnskap og informasjon vil det bli kjent og mangelen på demokratisk praksis blir avslørt. Da blir vi oppmerksomme på avvik og

Nesodden kommune – Åpenheten er forsinket og fraværende

Det går tilbake med åpenheten. Møteprotokoller og sakspapirer legges sent ut eller legges ikke ut. Påstått sanntid er en uke unna sannheten. Bryter Grunnloven Nesoddposten har tidligere skrevet om at Nesodden kommune er en av landets mest lukkede kommuner. Grunnloven § 100 stadfester plikt til en "åpen og opplyst samtale". Pressens faglige utvalg (POU) er opptatt av åpenhet og gjennomførte i 2018 en undersøkelse. Nesodden kom på 341 plass. Undersøkelsen baserer seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider. Én av tingene som ble undersøkt var om sakspapirer og møtedokumenter er åpent for publikum. Nesodden kommune svarte at ja på spørsmålet om møtedokumenter ble lagt ut. Kommunen svarte at publiseringen til publikum og politikere var samtidig. Dét er den ikke. Påstanden om sanntid er fjernt fra sannheten. Kommunens informasjon er sendrektig En liten sjekk: Kommunestyret 16. oktober behandlet stadfesting av valg på ordfører og varaordfører. En "åpen og opplyst samtale" innebærer at saksdokument og protokoll gjøres tilgjengelig for publiikum, -om ikke i sanntid, så nesten. I saken om valg ble det framlagt en skriftlig redegjørelse fra kommunaldirektør Wenche Folberg. I tillegg blir det skrevet møteprotokoll fra kommunestyrets møter som forteller hva som blir vedtatt og hvem som stemmer for det enkelte forslag. Redegjørelse fra kommunaldirektøren ble sendt politikerne i tide før kommunestyremøtet. For publikum er redegjørelsen fremdeles ikke

Valgvinner: Nærmiljø og grøntarealer på Nesodden

Dens beste talerør og koordinerende kraft har vært, og er, Beboeraksjonen. Grøntarealer og nærmiljø kan få bedre vilkår Av partiene som har hatt flertall i kommunestyret har Høyre og MdG en liten økning på 2,6 % tilsammen, mens ordførerpartiet AP har gått tibake 7,9 %. I kommunestyret mister Høyre en representant fordi de små partiene har blitt flere og tar en plass, AP mister tre representanter. Rødt og Senterpartiet har tilsammen en økning på 9,7 % og hver av dem har fått to nye representanter i kommunestyret. I praksis får nærmiljø og grøntarealer flere mulige talerør og stemmer i det nye komunestyret når Høyre fratas posisjoner gjennom koalisjonen AP, MdG og SV som nå inkluderer Venstre. Hvis AP og Venstre vil AP har i forrige periode støttet kommuneplanen som den foreligger. Det store spørsmålet er hvordan AP som det største koalisjonspartiet vil tolke valgresultat. Hvis vi antar at folkets valg er den øverste lov blir det interessant å se hvilken retning APs og Venstres politikk vil ta i areal- og kommuneplansamarbeid. Kommuneplan skal rulleres hver valgperiode. Glede og vekst i Beboeraksjonen Beboeraksjonen ledes og koordineres av Ruby Wikstrøm som sitter i styret sammen med Catrin Sønsterud og Vigdis Lahaug. Det beste talerøret og iherdig koordinator for grøntarealer og miljø har ikke vært partier, men Beboeraksjonen på Nesodden. Nesoddposten på telefon til Wickstrøm: " -Gratulerer med valget, Ruby!" "

Kommunestyret 2019 – 2023 må velge mellom elefanten i rommet og holdning mot fremmedfrykt

FrPs ordførerkandidat John Brungot har trukket seg etter at han ble valgt inn i Kommunestyret på Nesodden. Brungot er kjent som medlem av SIAN (Stopp islamifiseringen av Norge) og som sådan er han en formidler av fremmedfrykt. Kommunestyret skal behandle sak om rasisme og radikalisering senere. Kommunestyrearenaen en utfordring med hensyn til holdninger og samtalekultur. Interpellasjon Nytt Kommunestyre må behandle sak om rasisme og radikalisering i kommende periode etter at Johannes Dalen Giske (AP) har satt tema på dagsorden. Dalen Giske stillte et representantspørsmål (interpellasjon) 28 august i år og foreslo at Kommunestyret måtte be rådmannen utarbeide en handlingsplan mot rasisme og radikalisering. Det ble vedtatt etter forslag fra Ordfører at interpellasjonen skulle følge med til neste Kommunestyre behandler sak om kommunens planprogram. Kommunestyret kan velge en ordfører med demokratisk sinnelag og respekt for alle politiske meninger. Henning Korsmoe med Lara Rashid som varaordfører tør være et ypperlig forslag. Ordfører skal velges i konstituerende kommunestyremøte 2. oktober. Dalen Giskes begrunnelse var det stadig brukes ord og begreper i samfunnsdebatten som bygger opp om hatet og diskrimineringen mot minoritetsgrupper generelt, og muslimer spesielt. Rasisme er et problem på Nesodden Dalen Giske sa også at han inntil nylig muligens ikke ville sett på rasisme og radikalisering som et problem i Nesodden kommune, men at oppfatningen ble endret da Nesodden FrP nominerte et aktivt medlem i SIAN til

Arbeidsforhold på Nesoddtunet i Kommunestyret etterlater uklart inntrykk

Amtaoppslag og interpellasjoner ble imøtegått av administrasjonen. Kommunalsjefen svarer på spørsmål og orienterer. Ansatte og ledelse med forskjellig syn.  Arbeidsforhold på Nesoddtunet I kommunestyret 28. august ble arbeidsforhold tema i Kommunestyret etter oppslag i Amta 24. juli hvor ansatte raser mot arbeidsforholdene. Til Kommunestyret var innsendt to interpellasjoner, av henholdsvis Tone Frønes (AP) og Geir Christensen (R). Kommunalsjef Anita Nilsen, virksomhetsleder Sølvi Bruflat og advokat Janicke Sæther Olsen orienterte og besvarte spørsmål på vegne av administrasjonen. 28 sykepleiere har sluttet i løpet av to år. Kommunalsjef Anita Nilsen har besvart Nesoddpostens spørsmål på bakgrunn av medieoppslag i sommer. Spørsmålene gjelder underbemanning, lite opplæring, motstridende framstillinger fra ansatte og fra ledelsen vedrørende sensitive personopplysninger, er fryktkultur et ledesesproblem eller et ansatteproblem, oppsigelsestall / turnover, pasientsikkerhet og en film av ansatt på jobb. Filming av ansatte på jobb I interpellasjonen fra Christensen nevnes filming av ansatte. Kommunalsjefen vil ikke kommentere enkeltsaker. Nesoddposten har i ettertid fått orienteringen virksomhetsleder Sølvi Bruflat og kommunalsjef Anita Nilsen som ble holdt i Kommunestyret. Nesoddtunet har 122 plasser og 149 årsverk som inkluderer kjøkken, vaskeri, merkantilt ansvar, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Underbemanning – uklarhet rundt antall sykepleiere Ansatte hevder i Amta at de "reagerer blant annet på underbemanningen ved sykehjemmet" og at " ..sykepleiere på avdeling natt har ansvaret for over 100 pasienter" samt at ansatte "..er redde for at det er vesentlige observasjoner vi

Top