Du er her
Hjem > Author: Bidragsyter til Nesoddposten

Miljøkriminalitet og brudd på regler i strandsonen

Sjokk!!! Spro er fullstendig ødelagt, det er utrolig tragisk! Miljøkriminalitet og brudd på regler i strandsonen - dette er MOT nasjonale føringer og MOT ny kommuneplan som gjelder foran gammel. Kommunedirektøren sa på møte i plan og bygg den 17.12.2019 etter at det var kommet inn varslinger om oppstart, at de IKKE var aktuelt å innvilge dispensasjonssøknader fra utbygger - Merkantil bygg. Kommunen har lang saksbehandlingstid, dersom du ikke har mottatt svar fra oss innen 3 uker, så kan du sette igang på eget ansvar. Rekkefølgebestemmelsene skulle IKKE fravikes da disse gir trygghet i prosessen(gang og sykkelvei først, samt løse kravet om vanntilknytning, som skulle legges inn i veitraseen). Kommunen meldte stans i påbegynte arbeider med øyeblikkelig virkning den 19 desember. Nå drøye 3 måneder etter er området total-rasert. Hvordan er dette mulig??? Vi ser at kommunens saksbehandlere har besvart søknad om dispensasjoner på måter som - "Kommunen har lang saksbehandlingstid, dersom du ikke har mottatt svar fra oss innen 3 uker, så kan du sette igang på eget ansvar." På denne måten ser det ut til at administrasjonen har gitt tillatelse. Og hva med våre nyvalgte politikere -de (og administrasjonen) har uttalt at de skulle ha en gjennomgang av utbyggingsplaner som var i strid med ny kommuneplan og ta ut/reversere/minimere boligprosjekter. Hva skjedde med dette arbeidet? Med Spro strandpark (450

Skikkelig forbanna for 66 kroner

Jeg blir trist når jeg, i vår flotte kommune der vi sammen skal skape det gode liv, opplever hvor dårlig kommunikasjon det noen ganger virker å være internt i kommunen. Og hvordan dette slår tilbake på oss, kundene. En telefonforespørsel til Nesodden kommune om en betalingsutsettelse på et større gebyr i en kronglete sak, blir akseptert og gitt på en forståelsesfull , klar og kundevennlig måte. ”Vi utsetter betalingsfristen med 4 uker. En eventuell lengre utsettelse må tas opp med saksbehandler”. Gebyret blir imidlertid betalt 14 dager etter opprinnelig forfall og over 2 uker før nytt forfall. Men hva skjer? Kommunen sender rentekrav på kr 66,50 på for sen betaling. En e-post forsøker å gi opplysninger om den åpenbare feilen. Og svaret: Det er usikkerhet om det i denne saken er gitt utsettelse av betaling. De sår altså tvil om innholdet i den samtalen jeg har referert til er riktig, eller om jeg bare har diktet det opp, selv om jeg har notert når samtalen har funnet sted og hvem jeg har snakket med. Dessuten: Vi gir aldri rentefri utsettelse, det vil uansett påløpe renter fra forfall til registrert betaling”. For en generell raushet! I denne saken har kommunen tidligere måttet betale tilbake et større gebyr på grunn av for sen saksbehandling og i tillegg refundere klagesakskostnader etter en

Alle skal hjem – Da sykehussengene forsvant

Da spesialisthelsetjenesten i 2012 ble bedt om å skrive ut pasienter for videre behandling hjemme var ikke kommunene klare. Det er de fortsatt ikke En sykepleier søker på «pleuratapping» på you tube. Hun har fått en pasient fra sykehuset med et dren fra lungen, men ingen i hennes avdeling har vært borte i dette før. Hun må bare finne ut av det. En annen skal ta imot et sykt spedbarn som skal få dø hjemme. Hun har ingen erfaring i å jobbe med barn, og bare en kortfattet beskrivelse fra sykehuset å støtte seg på. En tredje må gå ifra en nyoperert pasient med demens og bare håpe at hun husker at hun ikke skal belaste det opererte beinet. En fjerde står hos en kreftpasient med kraftige smerter. Det foreligger verken ordinasjoner eller resepter på smertestillende medikamenter. Mangel på samsvar mellom kompetanse og oppgaver Alle eksemplene er hentet fra en spørreundersøkelse tidsskriftet Sykepleien gjorde som forarbeid til utgivelsen «Alle skal hjem». 1400 sykepleiere som jobber i hjemmetjenesten, svarte på hvordan arbeidshverdagen deres har endret seg etter samhandlingsreformen. Fortellingene i innledningen er dessverre ikke unntak. Hele ni av ti respondenter svarer bekreftende på at de har opplevd å ta imot pasienter som har vist seg å ha problemstillinger som deres enhet ikke har hatt kompetanse til å håndtere. Færre senger - Flere

Det nye eldrerådet på Nesodden

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov at alle kommuner plikter å ha råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Disse målgruppene bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demografiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem. Allerede godt i gang På eldrerådets andre møte ble det valgt leder og nestleder for hele perioden frem til 2023. Leder ble Stig Klingstedt og nestleder Arild Drolsum. Dessuten består rådet av aktive og engasjerte medlemmer. Flere saker er allerede diskutert, så en må si at rådet har kommet godt i gang. En viktig sak for rådets arbeid, er at det har reel mulighet til å påvirke. Derfor er det viktig at kommunen etablerer rutiner som sikrer at rådet får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet i saken. Rådet kan også ta opp generelle saker på eget initiativ og kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte på linje med andre som sitter i folkevalgte organer. Rådet skal altså fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det nye rådet håper å få en åpen og en utadrettet kommunikasjon

Utbrudd, epidemi og pandemi

=Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt= Vi mennesker er flinke til å lage regler som skal bidra til at vi ikke utsetter oss for farer: Fjellvettregler, sjøvettregler og bålvettregler, og ikke minst – smittevernregler. I de siste ukene er det utvilsomt den siste som forståelig nok har fått mest oppmerksomhet. Det utrolige har skjedd at et ørlite virus har satt store deler av tilværelsen på vent over nesten hele kloden. En mager trøst er det imidlertid at det på ingen måte er første gang menneskeheten rammes av smittsomme sykdommer. Så lenge menneskeheten har eksistert, har den vært forfulgt av smitte og sykdom. Hva innebærer så forskjellige begreper som smitteutbrudd, epidemi og pandemi? Et utbrudd rammer bare et begrenset antall individer. Dersom dette utvikler seg til å ramme større grupper av mennesker, kalles det vanligvis epidemi. En epidemi som kommer ut av kontroll og blir verdensomspennende, får betegnelsen pandemi. Altså global smitte. I et globalt, historisk perspektiv har pandemier tatt livet av hundrevis av millioner mennesker opp gjennom historien. Lungesykdommen TUBERKULOSE er en av pandemiene som har flest liv på samvittigheten, og som har plaget menneskeheten i flere tusen år. Først i vår tid er den stort sett utryddet, takket være legevitenskaplige framskritt. Ikke desto mindre dukker det opp lokale utbrudd også i våre dager. En av de verste pandemiene man kjenner til

Operatisk smittespredning

=Av Tor Fagerland, redaktør av Foreningsnytt= Først og fremst – Korona-pandemien er jo egentlig ikke noe muntrasjonsobjekt. Det er definitivt ikke morsomt når dagligdagse aktiviteter plutselig blir potensielt livsfarlige. Jeg tillater meg likevel å drodle litt med noen «før og nå»-situasjoner. Som tidligere operasanger kan jeg ikke unngå å tenke på alle de millioner av dråpesmittevesener som er blitt unnfanget i min umiddelbare nærhet, under utføring av et tildels pesende pusteyrke. Til tider kunne det være slik at de vokale utåndingene kunne fremstå som duskregn i scenelyset, særlig når all legemskraft ble nedlagt i kraftfulle operatoner! Visstnok kunne man risikere å få en forkjølelse på nakken i kjølvannet av en slik bakteriell dusj, men det var jo til å leve med. Det er altså ikke bare av hensyn til tettsittende publikummere at teater- og konsertlokaler er stengt for tiden. Heller ikke den sceniske aktiviteten er blottet for smittefare, som dere forstår. At dagens smittevernregler ville ha komplisert kunstnerisk utøvelse, er det heller ingen tvil om. For mitt indre øye ser jeg for meg en heftig kjærlighetsduett avsluttet med et inderlig kyss innenfor rammen av to-meters regelen. Nå ja – spøk til side – livet blir vel normalisert etter hvert, selv om begrepet dråpesmitte sannsynligvis vil beholde et betydelig fokus blant folk flest i lang tid framover. Etter denne litt flåsete, sceniske fabuleringen håper

«Jeg savner krigen og samholdet»

=Av Tor Fagerland, redaktør av Foreningsnytt= Disse ordene stammer fra min onkel Andreas, en av dem som seilte i handelsflåten i utenriksfart under hele 2. verdenskrig. Jeg var bare en guttunge på 12–13 år da jeg overhørte dette, og syntes vel at det var litt vanskelig å forstå, i og med at alle andre voksne alltid sa mye negativt om krigen. I voksen alder har jeg jo fått mer forståelse for det han sa. Erkjennelsen av at vi mennesker endrer holdninger avhengig av hvilken situasjon vi er i, er jo noe vi alle opplever i livet. Litt ille er det jo imidlertid at vi ofte må oppleve livstruende situasjoner før vi søker samhold. Må vi virkelig se døden i øynene før vi ser nødvendigheten av solidaritet og nærhet? Dagens pandemi innebærer jo også en slags krigssituasjon. En krig mot virus-smitte. Vi ser jo stadig eksempler på at Korona-epidemien genererer behov for å yte hjelp til medmennesker som har fått det vanskelig. Solidaritet, omsorg og empati er jo også begreper som er relevante. Hvilken lærdom vi kommer til å trekke av denne situasjonen når forholdene igjen blir «normale», er ikke så enkelt å se i dag. At vi imidlertid bør forsøke å bevare empati og samhold når vår bekymringsløse hverdag vender tilbake, og vi i situasjoner står i fare for å vende

Den vonde reprisen

=Av Tor Fagerland, redaktør av Foreningsnytt= Denne artikkelen ble skrevet før Korona-pandemien slo til for alvor og sluttet seg til skremmende opplevelser som setter dype spor, ikke minst i følsomme barnesinn. Som far og bestefar er det naturlig at tankene både beveger seg bakover og framover i tid. Bakover for å minnes, framover for å drømme og håpe. Hvordan vil barnebarna mine leve når de er på min alder mot slutten av dette århundret? Hvilke gleder og sorger vil ha satt de dypeste spor i deres liv underveis? Som født i 1944, i verdenskrigens nest siste år, kan jeg neppe påstå å ha blitt direkte påvirket av den ondskapen. Angstfull påvirkning skulle først komme et par tiår senere, i begynnelsen av 60-årene gjennom frykten for klodens totale utslettelse gjennom en verdensomspennende atomkrig mellom USA og Sovjet. På russekortet mitt i 1963 hadde jeg følgende eplekjekke tekst: Bedre å være aktiv i dag enn radioaktiv i morgen. Den ungdommelige optimismen kjempet egentlig en livredd kamp mot angsten for å gå til grunne. Vi var jo klar over skjebnene til både Hiroshima og Nagasaki – bare 18 år tilbake i tid. Vi hadde sett grusomme bilder i avisene. Garantien for å få oppleve voksne liv var temmelig frynsete. – Ja, vi var redde. I dag har en annen verdensomspennende frykt erstattet atomfrykten – angsten for

Kjenn din besøkelsestid!

=Av Tor Fagerland, redaktør av Foreningsnytt= Som kjent er det uenighet mellom Staten/Fylkeskommunen og Nesodden kommune om hvordan Nesodden skal bygges ut. Det alle parter imidlertid synes å være enige om, er at området omkring Tangen sentrum skal utvikles ytterligere som Nesoddens lokale «hovedstad». Kommunen har informasjonsmessig gått bredt ut til befolkningen i løpet av de siste ukene ved blant annet å avholde to åpne møter om hvilke planer og prosedyrer som skal lede fram til et vellykket resultat til beste for innbyggerne. Kommunen fortjener honnør for å legge til rette for lokal innflytelse på denne måten. At vi trenger et område hvor de sentrale samfunnsfunksjonene er samlet, kan vel de fleste ha forståelse for. Utfordringen er vel heller hvordan dette skal løses planmessig og arkitektonisk. I og med at det nye kommunehuset Tangenten allerede er etablert i området, vil det være naturlig at dette bygget blir en slags kjerne i videre utvikling av nyetableringer. På ønskelisten finner vi blant annet boliger, nye skolebygg, flerbrukshall, svømmehall og en kulturarena. Putter man disse elementene i en ønskegryte og tilsetter ingredienser som økonomi, bærekraft, miljø og sosial og kulturell profil, forstår man jo at denne gryteretten skal krydres med kløkt og omhu. Utviklingen av Nesoddens sentrum blir en prøvestein på lokaldemokratiet; om hvordan Hvermansen skal kunne få medinnflytelse i et prosjekt som vil

Rekord på hjemmebane!

= Av Tor Fagerland, redaktør av Foreningsnytt= De fleste nesoddinger har utvilsomt fått med seg at Nesodden Idrettsforening (NIF) fyller 100 år i år. Hva kanskje ikke alle vet, er at NIF er Nesoddens desidert største frivillige forening. Med mer enn 2500 medlemmer innebærer det at bortimot 13 % av halvøyas befolkning på nesten 20000, er medlemmer i NIF! Og – trekker man fra de yngste og de eldste, som ikke er sportslig aktive, kan nok deltakerprosenten nærme seg 20. NIF er en breddeidrettsorganisasjon som henvender seg til hele befolkningen med ikke mindre enn tolv forskjellige aktiviteter, fra bryting til bordtennis, via fotball og friidrett og mye annet. Kjent for de fleste er vel også at Nesodden er en kommune i sterk vekst, noe som naturlig nok vil innebære at NIF får sin andel av denne befolkningsøkningen – noe som igjen skaper behov for ytterligere utbygging av sportslig infrastruktur. Daglig leder Arild Andreassen legger ikke skjul på at noe av det som står øverst på ønskelista er en overdekket kunstgressbane, og haller for utøvelse av turn, bryting, taekwondo, basket og innebandy. I tillegg hadde det vært gøy å blåse ordentlig liv i skøyteinteressen på Nesodden med en kunstfrossen isflate. Det er vel lov å ha ønsker når man fyller 100! NIFs aktiviteter foregår i nært samarbeid med Nesodden kommune. Et samarbeid som i

Pressemelding Ildsjelprisen 2020

Ildsjelprisen 2020 deles ut for 8. gang 1. mai. Nesodden Rødt ønsker forslag på kandidater. Vi lever i et samfunn som dyrker ledere og makt, hvor elitens meninger veier tyngst. Vi vil rette søkelyset mot at de viktigste sosiale endringene i samfunnet skapes nedenfra, av ildsjeler og folkebevegelser. Av folk som følger sine brennende hjerter og setter sitt engasjement ut i handling. De gjør, i det stille, eller synlig i media, en helt avgjørende innsats for å ta vare på mennesker og miljø, og utvikle samfunnet. Vi ønsker innspill  om enkeltpersoner eller grupper som kandidater til årets ildsjel, innen 25. april. Kontakt May-Liss helst på epost: fjelltante@gmail.com (Tlf 980 85 999) Se nominerte 2019 her: https://roedt.blogspot.com/2019/04/ og tidligere nominerte her: https://roedt.blogspot.com/2018/04/ildsjelprisen-2018.html Nesodden Rødt

Jubelbrus for badehus

Fredag 31. januar 2020 opphevet Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nesodden kommunes vedtak om avslag på en søknad om dispensasjon for deling av en grunneiendom. Som indirekte part i saken, må jeg si at det har vært et langt og stressende løp, som ikke alle orker å begi seg ut på. Og som hadde vært helt umulig å få gjennomført uten ekstern hjelp. Bare det er seg selv er tankevekkende. Saken dreier seg om et badehus som ligger på en teig med eget gårds- og bruksnummer. Teigen ligger i tilknytning til hovedhuset. Tiltakshaver ønsket å få skilt ut badehus fra teigen med et nytt gårds- og bruksnummer, med mulighet for et fremtidig salg. Den lange og uforståelige saksbehandlingen Det hele startet 28. august 2018. Da badehuset ligger innenfor et LNF-område og innenfor 100 –meterssonen måtte det søkes om to dispensasjoner, og det måtte innhentes uttalelser både fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Ingen av dem hadde noe spesielt å bemerke. Men det hadde Nesodden kommune. De skulle diskutere faren for økt privatisering og allmennhetens tilgang til strandsonen, og da se om fordelene ved å gi dispensasjon var klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Og for den diskusjon det ble. Siden kommunen i utgangspunktet allerede hadde bestemt seg i saken, var det om å gjøre å finne flest mulig ulemper.

Viktige og nyttige kommunale råd

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. På bakgrunn av dette vil et ungdomsråd bli etablert på Nesodden i tillegg til de to allerede eksisterende rådene. Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og unge bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem. Dette var noe av bakgrunnen for at Stortinget i fjor vedtok den nye bestemmelsen i kommuneloven. Departementet fikk over 400 høringssvar i forbindelse med det nye lovutkastet. Rådenes oppgaver Rådene skal bidra til at henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådene skal ha en reel mulighet til å påvirke. Departementet har derfor lagt vekt på å understreke betydningen av at kommunene etablerer rutiner som sikrer at rådene får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet av saken. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer, og kommunestyre kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelser fra rådene skal følge saksdokumentene til

Vern av Bergerskogen – Sammen kan vi nå de nasjonale klimamålene

For to år siden ble byggeplanene ved Bergerås i Bergerskogen stoppet, blant annet pga. trusselen mot det biologiske mangfoldet. Deler av Bergerskogen ble omgjort til LNF-område, men ikke hele. Bergerskogen inneholder gammelskog, som nå utgjør rundt 2 % av norges totale skogmasse. Dette er en truet naturtype som er svært viktig for karbonbinding. Skogtypen har et høyt biologisk mangfold og er levestedet til mange truede arter. Nå er Bergerskogen igjen selv truet av utbygging og tirsdag 25. februar er det høring av planforslag for utbygging på Tangenten. Denne gangen har utbyggingsplanene heldigvis blitt kommunisert slik at folk har fått det med seg. Det har satt i gang et stort engasjement mot planene blant befolkningen. Det er foreslått 98 boliger fordelt på 11 rekkehus, seks eneboliger og fem blokker over fem etasjer hver. Forslaget har visstnok en sosial og miljøvennlig profil. Det kan høres flott ut, men det er grunn til å bekymre seg. Prosjektet har først og fremst et mål om profitt på bekostning av et skogsområde som allerede er under press. Lokalt er nasjonalt I artikkelen «Klimagevinst i kommunenes planarbeid» fra Miljødirektoratets hjemmeside kan man lese at “klimaeffekten av omdisponering av karbonrike arealer er i liten grad omtalt i retningslinjer for arealplanlegging i kommunene.” Direktoratet anbefaler videre å endre departementets styringsdokumenter for at det skal reflektere at nettopp å avstå

Trygge liv

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Livet vårt er basert på tall og statistikker. Alt vi gjør blir analysert og satt inn i systemer. Det er imidlertid ikke alt som lar seg fortelle av en statistikk. Som det å være småbarnsforeldre på Nesodden? Alle vet at hverdagen med små barn kan være utfordrende. I en ideell verden har alle nære naboer, venner, nær familie, foreldre, tanter og onkler som kan trå til når det røyner på. Slik er det imidlertid ikke alltid for alle. Et særpreg ved Nesodden er at mange flytter hit uten å ha direkte tilknytning til kommunen, annet enn at de har funnet seg et nytt bosted. I en slik situasjon skal det ikke mye til før ensomheten og isolasjonen kommer krypende. Sykdom er jo en annen faktor som kan bidra til å skape problemer og fortvilelse. Det er så mye som kan skape situasjoner man ikke makter å løse alene. Ikke minst når man har småbarn. Det er i slike situasjoner man kan benytte lavterskeltilbudet HOME-START – et hjelpeprosjekt som styrer unna de tunge, offentlige tiltakene, men tar tak i problemene på en mer direkte og pragmatisk måte. Gjennom prosjektmodellen HOME-START har Nesodden kommune i disse dager ansatt en egen koordinator, Lydia Aass, som skal bidra til å kartlegge utfordringer blant barnefamilier, samt å finne relevante måter å

Top