Du er her
Hjem > Author: Bidragsyter til Nesoddposten

Jubelbrus for badehus

Fredag 31. januar 2020 opphevet Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nesodden kommunes vedtak om avslag på en søknad om dispensasjon for deling av en grunneiendom. Som indirekte part i saken, må jeg si at det har vært et langt og stressende løp, som ikke alle orker å begi seg ut på. Og som hadde vært helt umulig å få gjennomført uten ekstern hjelp. Bare det er seg selv er tankevekkende. Saken dreier seg om et badehus som ligger på en teig med eget gårds- og bruksnummer. Teigen ligger i tilknytning til hovedhuset. Tiltakshaver ønsket å få skilt ut badehus fra teigen med et nytt gårds- og bruksnummer, med mulighet for et fremtidig salg. Den lange og uforståelige saksbehandlingen Det hele startet 28. august 2018. Da badehuset ligger innenfor et LNF-område og innenfor 100 –meterssonen måtte det søkes om to dispensasjoner, og det måtte innhentes uttalelser både fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Ingen av dem hadde noe spesielt å bemerke. Men det hadde Nesodden kommune. De skulle diskutere faren for økt privatisering og allmennhetens tilgang til strandsonen, og da se om fordelene ved å gi dispensasjon var klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Og for den diskusjon det ble. Siden kommunen i utgangspunktet allerede hadde bestemt seg i saken, var det om å gjøre å finne flest mulig ulemper.

Viktige og nyttige kommunale råd

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. På bakgrunn av dette vil et ungdomsråd bli etablert på Nesodden i tillegg til de to allerede eksisterende rådene. Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og unge bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem. Dette var noe av bakgrunnen for at Stortinget i fjor vedtok den nye bestemmelsen i kommuneloven. Departementet fikk over 400 høringssvar i forbindelse med det nye lovutkastet. Rådenes oppgaver Rådene skal bidra til at henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådene skal ha en reel mulighet til å påvirke. Departementet har derfor lagt vekt på å understreke betydningen av at kommunene etablerer rutiner som sikrer at rådene får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet av saken. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer, og kommunestyre kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelser fra rådene skal følge saksdokumentene til

Vern av Bergerskogen – Sammen kan vi nå de nasjonale klimamålene

For to år siden ble byggeplanene ved Bergerås i Bergerskogen stoppet, blant annet pga. trusselen mot det biologiske mangfoldet. Deler av Bergerskogen ble omgjort til LNF-område, men ikke hele. Bergerskogen inneholder gammelskog, som nå utgjør rundt 2 % av norges totale skogmasse. Dette er en truet naturtype som er svært viktig for karbonbinding. Skogtypen har et høyt biologisk mangfold og er levestedet til mange truede arter. Nå er Bergerskogen igjen selv truet av utbygging og tirsdag 25. februar er det høring av planforslag for utbygging på Tangenten. Denne gangen har utbyggingsplanene heldigvis blitt kommunisert slik at folk har fått det med seg. Det har satt i gang et stort engasjement mot planene blant befolkningen. Det er foreslått 98 boliger fordelt på 11 rekkehus, seks eneboliger og fem blokker over fem etasjer hver. Forslaget har visstnok en sosial og miljøvennlig profil. Det kan høres flott ut, men det er grunn til å bekymre seg. Prosjektet har først og fremst et mål om profitt på bekostning av et skogsområde som allerede er under press. Lokalt er nasjonalt I artikkelen «Klimagevinst i kommunenes planarbeid» fra Miljødirektoratets hjemmeside kan man lese at “klimaeffekten av omdisponering av karbonrike arealer er i liten grad omtalt i retningslinjer for arealplanlegging i kommunene.” Direktoratet anbefaler videre å endre departementets styringsdokumenter for at det skal reflektere at nettopp å avstå

Trygge liv

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Livet vårt er basert på tall og statistikker. Alt vi gjør blir analysert og satt inn i systemer. Det er imidlertid ikke alt som lar seg fortelle av en statistikk. Som det å være småbarnsforeldre på Nesodden? Alle vet at hverdagen med små barn kan være utfordrende. I en ideell verden har alle nære naboer, venner, nær familie, foreldre, tanter og onkler som kan trå til når det røyner på. Slik er det imidlertid ikke alltid for alle. Et særpreg ved Nesodden er at mange flytter hit uten å ha direkte tilknytning til kommunen, annet enn at de har funnet seg et nytt bosted. I en slik situasjon skal det ikke mye til før ensomheten og isolasjonen kommer krypende. Sykdom er jo en annen faktor som kan bidra til å skape problemer og fortvilelse. Det er så mye som kan skape situasjoner man ikke makter å løse alene. Ikke minst når man har småbarn. Det er i slike situasjoner man kan benytte lavterskeltilbudet HOME-START – et hjelpeprosjekt som styrer unna de tunge, offentlige tiltakene, men tar tak i problemene på en mer direkte og pragmatisk måte. Gjennom prosjektmodellen HOME-START har Nesodden kommune i disse dager ansatt en egen koordinator, Lydia Aass, som skal bidra til å kartlegge utfordringer blant barnefamilier, samt å finne relevante måter å

Foreldre som forbilder

Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt I løpet av de siste månedene har vi publisert en rekke artikler om ungdom i denne spalten. Ikke minst er det de nedslående resultatene av Ungdata-undersøkelsen som har vært faktagrunnlaget. At nesoddenungdommen skulle befinne seg på verstingtoppen når det gjelder rus, har vært en tung erkjennelse for mange. I ettertid har det da heller ikke manglet på reaksjoner i media, og det naturlige hovedspørsmålet har ikke uventet vært: HVORFOR? Spekulasjonene har vært mange – manglende politi, nærheten til Oslo og organisert narkokurertrafikk, en viss lokal historikk når det gjelder sniffing og manglende fritidstilbud til dem som faller utenfor organisert fritidsliv. I betydelig grad er det manglende offentlige tiltak som har vært utpekt som hovedforklaringen. Den virkelig store og varme poteten har imidlertid i stor grad fått ligge i fred: Unnfallenhet fra enkelte grupper foreldre. I en artikkel i Amta 29/1 tar ordføreren bladet fra munnen og setter søkelyset på det faktum at det finnes foreldre/foresatte som har en så liberal holdning til egen og barnas rusbruk, at nettopp dette er noe av årsaken til den nedslående statistikken. POLITIET «De var mer kritiske til at politiet blandet seg, enn at barnet deres ruset seg», «En slik liberal holdning blant foreldre er helt særegen for Nesodden.» ORDFØRER TRULS WICKHOLM «Foreldre som synes rus er greit utgjør et hull i bunnen av skipet og må tettes.» Vi

Skyld ikke bare på oss (kundene), Nesodden kommune

Kommunen har et gebyr som heter ”Søknad med mangler”. Dette gebyret skal som det heter ha en skjepende virkning, spesielt for at ansvarlig søkere skal sørge for å sende inn komplett søknad. Det skal altså svi litt for å gjøre feil. Men i 2019 ble nok smertene litt for store for noen søkere. Da ble det beregnet et straffegebyr på 10 % av det totale gebyrbeløpet, uavhengig av gebyrets størrelse. Dette medførte at større prosjekter og andre saker med høyt gebyr betalte mer per mangelbrev enn andre. Derfor har kommunen i år innført to faste satser: Kroner 2.500,- for søknader uten en ansvarshavende og kroner 3.500,- med en ansvarshavende, som i følge kommunen tilsvarer under tre timers arbeid for en saksbehandler. For det tar tid å fortelle om de feil som er gjort og be om flere opplysninger i saken. Byggesøknader er ikke lett, selv for kommunen Nesodden har en kommunalsjef som dekker områdene plan, teknikk og miljø. Området ”Infrastuktur og vannmiljø” sendte i november 2019 en søknad til kollegaene i området ”Plan, bygg og geodato” om dispensasjon fra byggegrense i forbindelse med en midlertidig innfartsparkering i Vardenbakken. Nå har kommunen fått svar fra kommunen, som sier at de ved en gjennomgang av søknaden har funnet at den har fem mangler som må komplettes. Blant annet er det ikke

Hva er egentlig en «kunstnerkommune»?

=Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt= Å benytte begrepet «kunstnerkommunen» om Nesodden, er blitt svært så vanlig både i den private, og ikke minst i den offentlige retorikken når Nesoddens særegenheter står på agendaen. «Kunstnertetthet» er ofte et uttrykk som benyttes for å begrunne og rettferdiggjøre karakteristikken. For at vi én gang for alle skal få belyst kommunens kunstneriske identitet, har Nesodden Kulturråd tatt initiativ til en bredt anlagt undersøkelse som skal gi oss et statistisk underbygget faktagrunnlag. Undersøkelsen er digital og skal foregå i tidsrommet 20/1 - 20/3 i år. Altså nå! Prosjektet har fått tittelen: DEN STORE KUNSTNERUNDERSØKELSEN 2020 PÅ NESODDEN. Gjennom undersøkelsen ber Nesodden Kulturråd om tilbakemeldinger fra alle profesjonelle skapende og utøvende kunstnere bosatt i kommunen. Forståelig nok er det svært viktig at absolutt alle som befinner seg i denne gruppen melder tilbake ved å benytte de vedlagte referansene. Undersøkelsen er avhengig av 100% oppslutning! Nesodden Kulturråd har også en ambisjon om å kartlegge befolkningens bruk av profesjonelle, kunstneriske tilbud, samt en kartlegging av den frivillige aktiviteten blant amatører innenfor kunst– og kulturområdet. Så får resultatet av undersøkelsen vise sannhetsgehalten i «Kunstnerkommunen Nesodden»! https//no.surveymonkey.com/r/GZ3H773 og www.nesoddenkulturraad.no eventuelt også [email protected]

Skremselsgebyrer i Nesodden kommune?

I desember behandlet det nye kommunestyret budsjett og økonomiplan for 2020-2023. I den sammenheng ble priser og gebyrsatser for 2020 godkjent uten noen diskusjon. På gebyrsiden fikk området ”Dispensasjoner” seg virkelig en trøkk, med en økning på opptil nesten 94 %. 4 millioner i gebyrunderskudd Kommunalsjef Anne Dybevold informerte under budsjettbehandlingen om at gebyrinntektene på bygge- og delesaker i 2019 ble lavere enn anslått. Dette til tross for at de i 2019 hadde lagt opp til en inntektssøkning på ca. 30 %, med en stor gebyrøkning også det året. I et nytt forsøk på å unngå underskudd blir gebyrøkningen i gjennomsnitt 21,2 % i 2020 og rundt 3 % de neste tre årene. Det er helt tydelig dispensasjonssøknadene som er den store synderen, og i stor grad ansvarlig for underskuddet på 4 millioner kroner. Så regnestykket er mer innviklet enn det kommunalsjefen bruker som begrunnelse for gebyrøkningene i 2020. Det er lett å glemme at det også må være orden i eget hus. Ikke populært å klage Dispensasjonssøknader som gjelder tiltak som er i strid med gjeldende kommuneplan, byggeforbud i strandsonen eller tiltak i LNF- områder får en gebyrøkning på 25 %. Søknader fra bestemmelser i gjeldende reguleringsplan, fra formål i kommuneplanen og fra krav om opparbeidelse av vei/vann/avløp får en økning på 50 %. Og så får dispensasjonssøknader som er i

Til våre trofaste annonsører og lesere! Foreningsnytt er 70 år!

=Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt= Først og fremst et noe forsinket, men ikke desto mindre: ET RIKTIG GODT NYTT ÅR ØNSKES DERE ALLE! Det nye året – 2020 – blir et spesielt år for Foreningsnytt. For det første feirer vi 70 år. For det andre jobber vi med å foreta noen redaksjonelle endringer. Vi ønsker blant annet å utvikle og utvide vår delaktighet i boligformidlingen på Nesodden, ved å produsere historiske glimt fra bosettingshistorien så langt tilbake i tid vi kjenner til, i tilknytning til lokale boligannonser. Fokus-artiklene vil fortsette som før, ved å ta opp aktuelle, lokale hendelser. Planer om å starte en føljetong ligger også på beddingen ... Vi skal gjøre vårt ytterste for at utgivelsene skal være ukentlige, men vi kan ikke love at vi klarer å gjennomføre dette til enhver tid. Vi er også opptatt av å gjøre vår virksomhet så bærekraftig som mulig, noe som blant annet har med distribusjon å gjøre. I den forbindelse ber vi derfor om forståelse for at vi fra tid til annen må samdistribuere med andre trykksaker, for å spare miljøet for unødvendig ressursbruk. Det er faktisk 8500 postkasser som skal besøkes, noe som innebærer håndtering og ikke minst transport. Som de fleste kjenner til er det Nesodden Folkeopplysningsråd som eier og drifter Foreningsnytt. I forbindelse med jubiléet vil vi

Hellviktangen – Cash Commitment

lørdag 1. feb 20:0023:00 An acoustic tribute to Johnny & June Kryp inn fra vintermørket og få igjen varmen når Cash Commitment igjen gjester Hellviktangen Kunstkafe med sin akustiske hyllest til Johnny Cash og June Carter! Forrige besøk fikk en fullsatt kunstkafè servert klassikere som Ring of fire, Folsom Prison Blues, Walk the Line på løpende bånd, og de uforglemmelige duettene med June Carter, krydret med funfacts og skråblikk. Denne gangen blir det også noen nye godbiter siden sist – og vi kan love god stemning hele veien fra Folsom Prison til Jackson! The Ring of Fire is still burning!

Er du mann, kan du synge, lyst til å være med til Serbia?

Nesodden Sangkor -Er det noen som vil bli med oss på tur? Invitasjonen kommer fra Nesodden Sangkors Karoline Olsen, og går i første rekke til sangglade menn på Nesodden. Koret har nettopp lagt en strålende julekonsert i en stappfull Skoklefall kirke bak seg. Men de er allerede i full gang med å forberede vårens store begivenhet. -Vi drar til Serbia 22. -25. april, forteller en opprømt Karoline Olsen. -Det blir fire dager med både sang, sightseeing og sosiale aktiviteter. -Men den invitasjonen du kommer med - er dere ikke mange nok? -Joda, vi har hatt god rekruttering det siste året. Men det er alltid litt snaut med mannestemmer i et blandakor. Det hadde vært fint om vi kunne fått med et par, tre menn ekstra. Vi vil jo gjerne framstå så bra som mulig når vi skal vise oss fram i utlandet, forklarer Olsen. Videre uttaler hun at dersom du nå kjenner du er nysgjerrig på dette, men tenker at du ikke har tid til å begynne i et kor, så kan du være med fra nå og frem til etter turen. Som et slags «prosjektkor», sier hun muntert – og får du lyst til å fortsette etter turen til Serbia er ingenting bedre enn det! Bakgrunnen for at koret har valgt å reise til Serbia, er at de for tida har serbiske Milica

Nesodden turlag hadde frivilligsamling på Breivoll

Nesten 30 frivillige og to fra kommunen var 13. januar samlet på DNT Oslo og Omegns nye friluftsarena på Breivoll, like ved Nesset. Ås kommune og DNT Oslo og Omegn inngikk i 2018 en intensjonsavtale om drift av Breivoll gård. Nytt aktivt år for dugnadsgruppa Leder for dugnadsgruppa, Ragnar Storhaug, kunne fortelle at det i Nesodden turlag var utført 1.141 dugnadstimer i 2019. I tillegg kom 200 timer i Barnas turlag. Mye av arbeidet i fjor gikk med til å forbedre de fire populære rundløypene på nordre Nesodden. Det er blant annet lagt ut syv klopper, og det har blitt flotte ganger ved Totjern. Turlaget fikk i fjor 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen, som skal gå til en rundløype på 6,7 km på Fagerstrand. Dette arbeidet er godt i gang og vil bli videreført i år, blant annet med skilter og infotavler. Av annet arbeid som står på programmet kan nevnes muligheten for å lage en stiforbindelse inn i Frognmarka og planlegging av løyper på Fjellstrand. At mange setter pris på det arbeidet som Nesodden turlag utfører, fikk en dugnadsgjeng bevis på da de drev med kloppearbeid. En dame møtte opp og fortalte han hun ikke var i stand til å hjelpe med dugnadsarbeid, men håpet at den medbrakte sjokoladekaken ville smake. Og det gjorde den. Spennende turprogram også i år Det har vært

Et historisk møte og en berømt julesang

11. september 1977, lenge før 11. september fikk en ny mening, skjedde det noe rart. Noen har kalt hendelsen for et av musikkhistoriens mest surrealistiske øyeblikk. Andre hevder at det er noe av det største som har skjedd på tv. Det var i hvert fall den dagen Bing Crosby og David Bowie møttes i et fjernsynsstudio og spilte inn ”Little Drummer Boy” og ”Peace on Earth” sammen. Bing Crosby var for lengst en legende og blant mange regnet som den største popstjernen i verden av sin generasjon. Bowie var også en legende blant sitt publikum, men Bing hadde visstnok aldri hørt om han før de møttes i studio den gangen. Det skjedde i London Bing Crosby hadde helt siden før krigen hatt sitt juleshow i amerikansk radio og senere fjernsyn. ”Jul med Bing” var like tradisjonsrikt som ”Grevinnen og hovmesteren”, og gjestene hans var hentet fra aller øverste hylle. På den tiden, i 1977, var Bing Crosby i London, hvor han hadde konserter og spilt inn deler av juleshowet sitt. Det var Bings egen ide at de skulle ha med en ung britisk artist til dette årets program, og da noen foreslo David Bowie, var det ikke nei i Bings munn. De to møttes i studio tidlig om morgenen 11. september. Før det hadde David Bowie sagt at han ikke ønsket

Årets nesodding!

Av Tor Fagerland, redaktør av Foreningsnytt Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd/Foreningsnytt, har nettopp kåret Årets Nesodding for 2019. Juryen samlet seg i år om en kvinne som i løpet av noen få år har betydd svært mye for unge, kvinnelige innbyggere med foreldreansvar. I juryens begrunnelse heter det: «Anne-Louise Pålsrud drifter med stort engasjement Facebook-gruppen og det digitale møtestedet MAMMAGRUPPEN NESODDEN. Pålsrud bidrar til at over tusen mødre daglig får en mer meningsfull hverdag. Hun tar initiativ til sosiale treff, motiverer og legger til rette for interessante diskusjoner. Pålsrud er åpen, raus og omsorgsfull mot mødre på Nesodden i alle livsfaser og situasjoner, og bidrar til å forebygge ensomhet og skape samhørighet.» Hva var mer selvfølgelig enn å invitere henne til en kaffeprat på Tangenten. Jeg oppdaget henne først – jeg forsto at det måtte være henne. Hun hadde en særdeles målbevisst og lynrask gange. «Hei, det er Tor – jeg tror du leter etter meg!» Det er lett å snakke med Anne-Louise – hun har den særegne egenskapen at hun klarer å balansere energisk pågåenhet med beskjeden ydmykhet. Kanskje er det nettopp derfor hun har klart å skape trygghet og optimisme i en gruppe disponert for det stikk motsatte? At hun selv også har fått seg noen nesestyvere underveis, er vel også noe av forklaringen på tryggheten og troverdigheten hun møter

HELSE- OG SOSIALPOLITIKKEN – HVOR ER SV?

Rådmannens budsjett for 2020 på helse- og sosialområdet innebærer økt belastning for de ansatte og dermed dårligere tilbud for brukerne. Budsjettet tar ikke høyde for at antall eldre øker og at belastningen på de ansatte har økt dramatisk. På ett år har antall vedtak om hjemmesykepleie økt fra 363 til 419, mens vedtak om praktisk bistand har økt fra 234 til 258. Rødt har derfor i sitt budsjettforslag gått inn for å styrke disse tjenestene ved å legge til ny stilling, 100 000 til praktisk bistand og en ekstrapott på 2 millioner til reserve der det blir kritisk. I tillegg har Rødt i et eget verbalforslag bedte rådmannen om bl.a. å kartlegge det reelle behovet for ressurser på området. I fellesforslaget fra AP/SV/Mdg/V er det dessverre ingen tiltak for å styrke de hjemmebaserte tjenestene. SV har programfestet å styrke «de hjemmebaserte tjenester, særlig hjemmesykepleie og det psykiatriske dagtilbudet». Vi oppfordrer derfor SV med utgangspunkt i eget program om å støtte forslagene fra Rødt om å styrke disse tjenestene. SV har også programfestet at barnetrygden skal holds utenfor foreldrenes inntekt når sosialhjelp beregnes. Dette har SV heller ikke fulgt opp gjennom det felles budsjettforslaget. Kostnadene ved en slik endring er på ca.1,2 millioner som Rødt har funnet finansiering for innafor sitt budsjett. SV har tidligere sammen Rødt alltid hatt en klar

Top