Du er her
Hjem > Hovedoppslag

15 timers arbeidsuke!

Eller Slaver av bokført tid Av Espen Munch I 1930 forutså den britiske økonomen John Maynard Keynes at ved det 19nde århundrets slutt, altså for 18 år siden, ville teknologien ha kommet så langt at vi alle ville ha 15 timers arbeidsuke. Den amerikanske sosialantropologen David Graeber siterer Keynes på dette i ‘On the phenomenon of bullshit jobs’ .(https://strikemag.org/bullshit-jobs/). Hvor nær er vi 15 timers arbeidsuke i dag? Vi er der at de fleste politiske partiene ikke engang går inn for 6-timers-dagen, og at regjeringen har innført en knallhard fraværsgrense i videregående skole. Hva har skjedd – eller ikke skjedd? Hvorfor er de fleste av oss ennå slaver av bokført tid? Graeber går hardt ut og hevder at mange jobber i vårt moderne samfunn er helt bortkastete, og stiller spørsmål om hvorfor et kapitalistisk system på jakt etter profitt, fortsetter å produsere meningsløse jobber, som ikke gir profitt. Det skaper slitne og passive borgere, og dette gagner de som styrer. ‘Bullshit jobs’ definerer han som de jobbene vi ikke vil merke om ble borte, i motsetning til nødvendige  jobber, som vi fort vil savne om arbeiderne slutter å jobbe. Eksempler på slike nødvendige arbeidere er helsepersonell og søppeltømmere. Han påpeker også det underlige og ubehagelige fenomenet at nødvendige jobber ofte blir sett ned på av de som har lite nødvendige jobber, og at nødvendige jobber ofte er dårlig

Signalen: Tjersland og Nilsen fikk forlenget kontrakt.

Utleievtale på Signalen-tomta til mars 2024. Lovet åpning 1. mars 2019. Kontrakt avsluttes hvis bygging ikke er påbegynt senest 17. september. Ved for sen oppstart kan det være "grunnlag for å heve kontrakten alt etter som hvor langt byggearbeidet er kommet". Av Inger Johanne Norberg Ny avtale Ordfører Truls Wickholm (AP) hadde innkalt Dag Einar Tjersland og Rolf Erik Nilsen i Signalen sjøbad til møte 27. august. Formannskapet vedtok 29. august at "Ordfører får fullmakt til å formalisere de tre punktene i brevet fra Signalen Sjøbad A/S. Dette medfører at kontrakten avsluttes 17/9-18 eller bygging har startet sammen dato. Dersom bygging ikke har startet 17/9 legges det frem en ny sak." De tre punktene som ble lagt fram i brev av Tjersland og Nilsen etter møtet med Ordføreren lyder: "Forslag: Leieperiode settes til 5 år fra åpningen av restauranten, senest 1. mars 2019 Byggestart 17. september Om bygging ikke er påbegynt den 17. september ansees kontrakten som opphørt." Lovet åpning før påske 2019 Åpning er satt til senest 1. mars 2019 og skal være et helhetlig serveringstilbud med kulturaktiviteter. Hvis bygging er påbegynt 17. september består leieavtalen. Avtale om fem års leiekontrakt fra åpning. Nesoddposten spør om det finnes punkter i avtalen som omtaler eventuell overskridelse av frist for åpning? I tilfelle, hvilke? Ordfører forteller: " -Ved åpning etter 1. mars gjelder vanlige kontraktsrettslige forhold. Er bygget ikke oppført

Fylkesmannen sier nei til kommuneplanen

Fylkesmannens fremmer innsigelse mot å utvikle Fagerstrand slik som i forslaget til kommuneplan. Uten to sentre på Nesodden vil presset på Tangen bli stort, og utbygginger i resten av kommunen vil bli vanskelig. Det vil nå bli forhandlet om å finne mulige løsninger. Av Tormod Bjørnstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde fått utsettelse og leverte derfor sin høringsuttalelse den 15. august. Nesoddposten har foreløpig ikke fått innsyn i hele dokumentet, men budskapet ser ut til å være klart: Fylkesmannen mener foreslått utvikling av Fagerstrand er vesentlig i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi fremmer derfor innsigelse til flere av byggeområdene på Fagerstrand. Bare ett senter Dette må nok forstås som et klart nei til to sentre på Nesodden. Det ødelegger hele det grepet som kommuneplanen hadde for utviklingen på Nesodden frem til 2040. Dersom man skal følge den regionale planen, skal 80 % av all utbygging skje på Tangenområdet. Det vil medføre et langt større press enn kommuneplanforslaget hadde med sine 40 % av nye boenheter. Illustrasjonen nedenfor er hentet fra dokumentet På vei til ATP, det er en slik utbygging fylkesmannen nå sier nei til:   Nei til utvidelser i strandsonen Fylkesmannen mener også at forslaget til bestemmelser om utvidelser av tilbygg i LNF-spredt og fritidsbebyggelsesområder er vesentlig i strid med nasjonale føringer og fremmer derfor innsigelse

Busser til besvær

KOMMENTAR Av Arild Drolsum ”Hvorfor gjøre det lett, når man kan gjøre det vanskelig”, uttalte en som nettopp hadde opplevd det nye kjøremønsteret for buss 565 – Blylaget via Hellvik. Mandag 20. august begynte bussen å kjøre fylkesveien helt opp til Bergerkrysset, hvor den nå kjører nedover til Hellvik, for så å kjøre ut til fylkesveien ved Skoklefall gård og opp til Bergerkrysset igjen, hvor turen fortsetter mot Blylaget. Grunnen til dette er at Statens vegvesen, i forbindelse med en ny, etterlengtet gang- og sykkelvei ned mot Hellvikveien, har laget en sluse som bare gir plass til en buss. Etter at det ble innført halvtimesruter, møttes bussene vanligvis mellom Hellvik og Hellvikskog. Og det har stort sett gått veldig greit. Men med den nye slusen ved Hellvik holdeplassen, har det oppstått problemer. Derfor har Ruter satt opp denne meldingen på den normale siden ved involverte holdeplasser: Buss 565 mot Myklerud stanser ikke her. Alle avganger i linje 565 mot Myklerud stanser på motsatt side av veien. Grunnet redusert veibredde i krysset Hellvikveien/Hellvikskog er det ikke forsvarlig å kjøre busser i begge retninger her. Via Hellvik kjører derfor i samme retning både til Nesoddtangen og Myklerud. Natt til lørdag og søndag, og på morgenen lørdag og søndag kjører linje 560 via Hellvik som før i begge retninger. NB. Det er nye rutetider

Signalfeil

Signalen uten signaler. Etter at Signalen ble lovet ferdig for enkel servering i juni og helt ferdig i september, har fremdeles ingenting skjedd på tomta som står ubenyttet og død for serveringsaktivitet. Vi venter Det eneste som skjer er at strømmen av gående og syklende jevnlig passerer og for å sjekke hva som skjer. Men det finnes ingen informasjon eller aktivitet som kan stille nysgjerrigheten i ventetiden. Vi spør Nesoddposten etterspør svar fra Tjersland som lovet i NP på forsommeren. Tjersland lover denne uka å gi beskjed med en gang det skjer noe og henviser til en annen ansvarlig Rolf Erik Nilsen. Nilsen kan ikke besvare forespørsler. Ordfører Truls Wickholm kan heller ikke gi svar og er sjøl spørrende. Ordfører Wickholm forteller at han har tatt initiativ til et møte med Dag Tjersland og Rolf Erik Nilsen til uka for å avklare framdrift og få informasjon om hva som skjer. Kommunen venter og spør På spørsmål om bygging av klokketårn er til hinder for framdrift av oppføring Signalen svarer Wickholm at Nesodden kommune har gjort det klart for klokketårn og Tjersland at Signalen sjøbad har bruksrett på området. Det er gjort klart på forsommeren at samarbeid måtte løses mellom ansvarlige for Klokketårnet og ansvarlige for Signalen, men Tjersland betaler leie for tomta og har retten. Nesoddposten spør Nesoddposten har sendt følgende spørsmål til tiltakshaver: Når åpner Signalen? Tentativt? Hva

Politikerne vil ikke høre hva vi mener

KOMMENTAR Av Tormod Bjørnstad I møtet onsdag 20. juni bestemte kommunestyret å opprettholde høringsfristen på kommuneplanen. Planen inneholder dramatiske rammer for kommunens utvikling og skal gjelde i 24 år. Med 1. august som høringsfrist, vil både privatpersoner og organisasjoner måtte bruke ferien til å vurdere et krevende materiale. Politikerne er ikke opptatt av hva innbyggerne måtte mene. Et udemokratisk og opprørende vedtak. Dobbeltstemme avgjorde Partiet Rødt hadde fremmet en interpellasjon til møtet og foreslo at fristen for innspill skulle utsettes til 1. september. Møtet ble avholdt på Steilene og ble derfor ikke overført på web-tv. Men Nesoddposten.no har fått vite at kommunestyret ble delt på midten i denne diskusjonen. Søskenpartiene Arbeiderpartiet og Høyre sto sammen mot det såkalte mindretallet, som vanlig. Fordi en representant i Høyre stemte mot sine partifeller ble resultatet av avstemningen 14–14 og ordførerens dobbeltstemme ble avgjørende. Svært udemokratisk Enkelte politikere mener det er et godt demokrati på Nesodden. Demokrati vil si å høre på andre og vurdere alle argumenter og innspill på en seriøs måte. Det vil ikke skje i denne saken heller For liten tid i planarbeidet? Begrunnelsen for å opprettholde en pinlig kort høringsfrist er visstnok at ordføreren ikke tror kommuneplanen vil kunne bli ferdigbehandlet før neste valg! Det er ikke tid nok til høringer, endringer, bearbeidinger, nye høringer og ferdiggjøring, tror han. Slikt arbeid krever mye tid, tydeligvis.

Forvaltningsplan for Oslofjorden uten strakstiltak for torsk

Regjeringen er pålagt å lage forvaltningsplan for Oslofjorden. SVs strakstiltak for torsk ble avvist. Av Inger Johanne Norberg     Den truede torskebestanden Stortinget erkjenner at kysttorsken er en truet art. Erkjennelse er ikke nok og SV er fortsatt redde for at det spøker for kysttorsken. SVs representantforslag for strakstiltak for å bevare kysttorsken ble nedstemt i Stortinget 14. mai. Forslaget fikk bare støtte fra MdG. Debatten førte til at det ble satt økt fokus på den utrydningstruede kysttorsken. Én av forslagsstillerne, Arne Nævra (SV), mener at det haster mer enn dette og frykter at det spøker kraftig for kysttorsken. Nævra forteller at komitéen og Stortinget vedtok følgende merknad med fokus på kysttorsken: «Komiteen vil understreke viktigheten av å iverksette tiltak og ber om at Stortinget orienteres om framdriften på en egnet måte. Komiteen understreker viktigheten av at disse prosessene raskt fører frem til tiltak for å bedre forholdene for kysttorsken». " -Stortinget erkjenner problemene for kysttorsken og at situasjonen dens må vurderes nøye og at vi raskt må få tiltak,« skriver Nævra. Forslaget fra SV ble debattert 14. mai og satte torsken på dagsorden. Dette gjorde at tidligere vedtak om forvaltningsplan for Oslofjorden fikk økt fokus på torskebestanden. Forvaltningsplan Venstres har i vinter fremmet forslag vedrørende Olsofjorden. Forslaget ble debattert 5. april og det ble da vedtatt en forvaltningsplan for Oslofjorden. Under debatten 14. mai henviste flere representanter

Når åpner Signalen?

Ordfører kan ikke svare eller vet ikke. Forstålig når Nesoddposten hører med Tjersland som har mange baller i lufta og ekstra fokus på Signalen og framdrift. NP følges opp av Tjersland med konkretiseringer i uke 25. Av Inger Johanne Norberg Nesten Nesoddposten har spurt Ordfører om når Signalen åpner. Ordfører svarer at " -Du må nesten ringe Dag Tjersland for å få eksakt svar på dette." Nesoddposten spør videre om hva som er avtalt i kontrakt om åpningstidspunkt. Ordfører svarer at " -Alle spørsmål om fremdrift må du nesten ta med Dag." Nesoddposten spør Ordfører om det vurderes dagbøter eller annen måte å framskynde åpning i forhold til avtale. Ordfører svarer at " -Dette er ikke en avtale hvor eventuelle dagbøter kommer i betraktning. Dette er utleie av tomt." Neste er Dag Tjersland Nesoddposten spør Tjersland: Når åpner Signalen? " -Det er vanskelig å si. Det går bra, vi har fått godkjenning fra arbeidstilsynet for igangsettelse fase 1." Tjersland forteller at den første fasen er å sette opp det minste bygget som kan åpnes. Det resterende oppføres mens det er åpent i det minste bygget. Tjersland har tatt seg fri fra en del av pliktene på Baltazar og Skur 33 for å ha fullt fokus og fortgang på framdrift på Signalen. Han forteller at målsettingen er å åpne så fort som mulig. Nesoddposten registrerer at mye skal på plass midt

Kommuneplanen 2018 – 2042 utløser Beboeraksjon på Nesodden

Beboeraksjonen Nesodden har som mål å bevare kvaliteten på nabolag slik at de ikke forringes og at grønne områder og stier bevares. Aksjonen samarbeider med innbyggerne om høringer til kommuneplanen. Av Inger Johanne Norberg   Beboeraksjon Nesodden hadde oppstart i april 2018. Formål Initiativtaker Ruby Wikstrøm forteller at bakgrunnen for aksjonen er omfattende utbygging som foreslås i kommuneplanen som ligger ute på høring fra 1. juni. Wikstrøm forteller: " -Formålet er at beboere individuelt og gjennom velforeninger og andre foreninger skal engasjere seg i utbyggingsplanene og at vi skal komme med innspill til høringen med frist fra kommunen 1.august i år." Hun forteller videre at Oslo har en lignende beboeraksjon og at den førte til at politikerne måtte revurdere Oslos forslag til kommuneplanen. Beboeraksjonen Oslo – bevar byens nabolag, fikk gjennomslag på en del punkter og fortetting ble stanset i enkelte områder. Wikstøm har, sammen med Ruth Lothe, Petter Lang og Henrik Bang opprettet beboeraksjonsgruppe på facebook . Det er dannet et organisasjonsstyre med vedtekter og aksjonen har nå 331 medlemmer. Aksjonen har et manifest (se faktaboks). Beboeraksjon Nesodden Wickstrøm beskriver aksjonen: " -Beboeraksjon Nesodden jobber for: å spre aksjonen ut til folket - innbyggerne, og vil gjennom gruppen informere om utbyggingsplanene. utveksle og innhente informasjon, meninger og å diskutere." Kommuneplanen er ute på høring Kommuneplanen ligger ute på høring til 1. august. Det er uheldig at høringsperioden er satt til

Endelig en dødsulykke i Oksvalkrysset!

KOMMENTAR Det er jo det vi alle venter på. Kanskje blir det en tilfeldig fotgjenger eller et barn på vei til skolen eller barnehagen? Et trafikksikkert kryss ble tegnet inn på plankartet for mer enn 30 år siden, men det kan vi se langt etter: Nesodden kommune vil heller ha leieinntekter. Etter dødsulykken vil den som ringer 113 i det minste ha full dekning. Nå kommer det nemlig mobilmast i Oksvalkrysset. En basestasjon og mast på 24 meter, hvor flere teleselskaper kan plassere sine sendere. Kommunen kan klappe seg selv på ryggen: infrastrukturen er bedret. Hvorfor vedtok politikerne et sikrere kryss allerede på 1980-tallet? Da var befolkningen i området en brøkdel av det den er i dag. Kanskje forutså de den massive utbyggingen og trafikkøkningen? De siste årene har veilag, vel, sameier og borettslag i området sendt flere brev til kommunen med krav om at noe gjøres. Dessverre står brevene fortsatt ubesvart. I mellomtiden har Nesodden kommune vedtatt at den skal være en trafikksikker kommune. Allikevel er ikke Oksvalkrysset en prioritet kommunen melder inn til Vegvesenet. Kanskje er det fordi kommunen eier en del av krysset og må bidra med egne midler? Gode intensjoner er i alle fall gratis. Det er ingen oss bekjent, hverken ordfører, rådmann eller politikere, som mener at Oksvalkrysset er trafikksikkert. Alle vil ha en varig løsning, så

Mobilstråling kan være skadelig

Statens strålevern skriver at strålingen fra nye strømmålere ikke er helsefarlig. Men flere internasjonale undersøkelser viser at stråling fra trådløs teknologi og elektromagnetiske felt kan ha negative effekter på både planter, dyr og mennesker. Flere land tar nå forholdsregler mot sterk eksponering. Av Tormod Bjørnstad Tidsskriftet Helsemagasinet vitenskap og fornuft, VOF, har utgitt et temanummer om stråling. Flere artikler handler om ulike typer stråling og hvilke forskningsresultater som foreligger. Tidsskriftet vil følge opp med et nytt temanummer om stråling i august.   Måleren kan ikke slås av Nesoddposten har i flere artikler skrevet om problemene med de nye smartmålerne som alle husstander skal ha installert innen 2019. I en artikkel i VOF kommer det frem at strømmålerne sender en «her-er-jeg-melding» 70–90 ganger i minuttet, hele døgnet. Den kan ikke slås av. Nye undersøkelser viser at strålingen er langt høyere enn strålingen fra mobiltelefoner. Elever fant ut at stråling hemmer spiring I 2013 fikk danske elever i niende klasse en pris i en vitenskapskonkurranse. Undersøkelsen de la frem vakte stor internasjonal oppsikt. Elevene hadde plassert skåler med karsefrø i to rom. I det ene rommet ble frøene utsatt for stråling fra mobiltelefoner. Etter tolv dager kunne de dokumentere et oppsiktsvekkende resultat: Frøene i det ene rommet hadde spirt og vokst. Men frøene som var utsatt for stråling hadde dårlig spiring og vekst, mange frø var

Holmenkollstafettens eldste lag fra Nesodden

Av Arild Drolsum Antagelig var ”supersuperveteran-laget” fra Nesodden det laget i Holmekollstafetten på lørdag som hadde høyest gjennomsnittssalder. Foruten et par tre ungkalver på rundt 60 år er de fleste rundt 70, og eldstemann 81 år. Etter at yngre krefter overtok å løpe for Nesodden i klassen for superveteraner, 45 år pluss, har de nå to ganger løpt for Senior Norge (tidligere Seniorsaken). For fem år siden løp de stafettens 18,4 kilometer på 1.34.47. Men disse gutta fornekter seg ikke, for i år klarte de å løpe denne tiden ned med 1 minutt og 32 sekunder. Med det ble de nummer 44 av 51 lag i gruppen Ideelle organisasjoner, hvor det i utgangspunktet ikke er noen aldersgrense. Om gutta, som har trent sammen i nesten 50 år, kommer til å stille lag også til neste år, vil nok bli avgjort sent på kvelden på det tradisjonelle juletreffet i desember. Men sjansene er nok store, når det går bedre og bedre år for år.  

Biene fikk siste stikk

Nå blir det forbudt å bruke neoniktinoider. Det er et insektmiddel som sprøytes på både grønnsaker og kornavlinger, og det er ansett som årsak til massedød av bier. Etter flere års press fra mange aksjonsgrupper vedtok medlemslandene i EU all utendørs bruk av giftstoffet. – En seier for mattrygghet, biologisk mangfold og miljø, sier EUs kommissær, Andriukaitis. ≡Av Tormod Bjørnstad≡ Nesoddposten har tidligere skrevet om dette plantevernmiddelet som ble tatt i bruk på 1980-tallet. I 2013 ble det innført noen restriksjoner på bruken av middelet, men det ble allikevel svært mye brukt over hele verden. Men miljøforkjemperne fortsatte kampen og la frem vitenskapelige rapporter som konkluderte med at den store biedøden kunne skyldes neonicotinoidene. Over fem millioner personer undertegnet protestkampanjene og deltok i aksjoner mot giftstoffet. Med vedtaket i april blir det forbudt å bruke giften utendørs i hele EU, men det kan fremdeles brukes i drivhus. Forbudet skal også gjelde i Norge. Insektmiddelet er blitt brukt på ca tre firedeler av alle avlinger av grønnsaker og korn. Det har vært brukt overalt, i jordbruk, hager, drivhus, parker og skoger. Men giften, neonicotinoid, er etter hvert blitt ansett som miljøskadelig. Det kom rapporter om at giften var årsak til den dramatiske nedgangen i bier og andre insekter, og det har sannsynligvis også rammet en rekke fugler og flaggermus. Den amerikanske miljøetaten EPA

Planene for Signalen rett i containeren

Nå viser det seg at den spennende løsningen med containere som elementer for å bygge opp ”Signalen restaurant og sjøbad” har havnet i avfallscontaineren. ≡Av Arild Drolsum≡ Mange med meg har nok trodd at det i lengre tid har vært stor aktivitet på Svestad for å få i stand containerne som skulle plasseres på Signalen, når alle papirer var godkjent. Og at disse nå bare sto og gledet seg til å bli flyttet til Nesoddtangen. Men slik er det altså ikke, så hva skjer? En nødløsning Vi i ”Fredagspilsen” publiserte en fleip for mange måneder siden at vi ville starte opp på egen hånd og kalle stedet ”Nødsignalet”. Selv om det ikke ble noe av ”Nødsignalet”, ser det ut som det blir det blir en nødløsning på Signalen. Det er kanskje ikke så vanskelig å skjønne, når mye over et år av kontrakten på fem år allerede har gått. Da viser vel regnestykket at det ikke kan legges for mye penger i oppbyggingen av stedet, for hvem vet hva kommunen bestemmer seg for når kontraktstiden er ute. Det siste er nå at det blir støpt en såle på stedet, og så bygges serveringsstedet opp fra den. Det blir en lang, lav bygning hvor halvdelen av grunnplanet vil være åpent og den andre halvdelen lukket. Og så vil det bli en terrasse på

Kommunestyret behandlet eget reglement

Kommunestyrets medlemmene fikk den endelige saken to timer før møtet. APs gruppe var usikre på innholdet i forslag. Debatten ble lang og saken utsatt til neste kommunestyre. ≡Inger Johanne Norberg≡   Roser Wickholm Ordfører la fram forslag til Reglement for Kommunestyre, Formannskap og Faste utvalg i møte 25. april. Korte frister til tross, -Ordfører Truls Wickholm ble berømmet av politikerne fra Rødt til Høyre for det store og grundige arbeidet som han har lagt ned. Ordfører er den øverste ansvarlige for den politiske styringen av kommunestyret. Som sådan legger Ordfører sjøl fram saken. Nytt Dokumentet samler reglement for både kommunestyre, formannskap og utvalg og framstår som ryddig og oversiktlig. Innledningsvis kommer innholdsfortegnelse og oversikt over innholdet. Det er et pluss at dokumentet er estetisk pent. Nytt om sakspapirer § 3 i Ordførers forslag omhandler innkalling og dokumentutlegging. Innkalling med liste over saker skal foreligge en uke før møte, men det er ikke et krav at alle saksdokumenter med innhold og forslag fra administrasjonen skal være ferdige da. Det åpnes nemlig for at saker kan ferdigstilles etter fristen: "Kommunestyrets medlemmer varsles dersom det legges saker i portalen etter dette tidspunktet." Forslaget fra Ordfører bryter med nåværende praksis med at saksdokumenter med administrasjonens innstilling (Innstilling = forslag til vedtak fra administrasjonen) skal være tilgjengelig for politikerne senest en uke før møte. Det at sakspapirer er tilgjengelige på forhånd gjør at politikerne

Top