Du er her
Hjem > Kommunepolitikk

Miljøkriminalitet og brudd på regler i strandsonen

Sjokk!!! Spro er fullstendig ødelagt, det er utrolig tragisk! Miljøkriminalitet og brudd på regler i strandsonen - dette er MOT nasjonale føringer og MOT ny kommuneplan som gjelder foran gammel. Kommunedirektøren sa på møte i plan og bygg den 17.12.2019 etter at det var kommet inn varslinger om oppstart, at de IKKE var aktuelt å innvilge dispensasjonssøknader fra utbygger - Merkantil bygg. Kommunen har lang saksbehandlingstid, dersom du ikke har mottatt svar fra oss innen 3 uker, så kan du sette igang på eget ansvar. Rekkefølgebestemmelsene skulle IKKE fravikes da disse gir trygghet i prosessen(gang og sykkelvei først, samt løse kravet om vanntilknytning, som skulle legges inn i veitraseen). Kommunen meldte stans i påbegynte arbeider med øyeblikkelig virkning den 19 desember. Nå drøye 3 måneder etter er området total-rasert. Hvordan er dette mulig??? Vi ser at kommunens saksbehandlere har besvart søknad om dispensasjoner på måter som - "Kommunen har lang saksbehandlingstid, dersom du ikke har mottatt svar fra oss innen 3 uker, så kan du sette igang på eget ansvar." På denne måten ser det ut til at administrasjonen har gitt tillatelse. Og hva med våre nyvalgte politikere -de (og administrasjonen) har uttalt at de skulle ha en gjennomgang av utbyggingsplaner som var i strid med ny kommuneplan og ta ut/reversere/minimere boligprosjekter. Hva skjedde med dette arbeidet? Med Spro strandpark (450

Skikkelig forbanna for 66 kroner

Jeg blir trist når jeg, i vår flotte kommune der vi sammen skal skape det gode liv, opplever hvor dårlig kommunikasjon det noen ganger virker å være internt i kommunen. Og hvordan dette slår tilbake på oss, kundene. En telefonforespørsel til Nesodden kommune om en betalingsutsettelse på et større gebyr i en kronglete sak, blir akseptert og gitt på en forståelsesfull , klar og kundevennlig måte. ”Vi utsetter betalingsfristen med 4 uker. En eventuell lengre utsettelse må tas opp med saksbehandler”. Gebyret blir imidlertid betalt 14 dager etter opprinnelig forfall og over 2 uker før nytt forfall. Men hva skjer? Kommunen sender rentekrav på kr 66,50 på for sen betaling. En e-post forsøker å gi opplysninger om den åpenbare feilen. Og svaret: Det er usikkerhet om det i denne saken er gitt utsettelse av betaling. De sår altså tvil om innholdet i den samtalen jeg har referert til er riktig, eller om jeg bare har diktet det opp, selv om jeg har notert når samtalen har funnet sted og hvem jeg har snakket med. Dessuten: Vi gir aldri rentefri utsettelse, det vil uansett påløpe renter fra forfall til registrert betaling”. For en generell raushet! I denne saken har kommunen tidligere måttet betale tilbake et større gebyr på grunn av for sen saksbehandling og i tillegg refundere klagesakskostnader etter en

Det nye eldrerådet på Nesodden

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov at alle kommuner plikter å ha råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Disse målgruppene bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demografiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem. Allerede godt i gang På eldrerådets andre møte ble det valgt leder og nestleder for hele perioden frem til 2023. Leder ble Stig Klingstedt og nestleder Arild Drolsum. Dessuten består rådet av aktive og engasjerte medlemmer. Flere saker er allerede diskutert, så en må si at rådet har kommet godt i gang. En viktig sak for rådets arbeid, er at det har reel mulighet til å påvirke. Derfor er det viktig at kommunen etablerer rutiner som sikrer at rådet får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet i saken. Rådet kan også ta opp generelle saker på eget initiativ og kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer. Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte på linje med andre som sitter i folkevalgte organer. Rådet skal altså fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det nye rådet håper å få en åpen og en utadrettet kommunikasjon

Fem viktige utvalg i kommunestyreperioden 2019 – 2023

Skole- og oppvekstutvalget: Leder: Martin Apenes (V), nestleder Marie Lund Alveberg (SV), Lara Rashid (Ap), Sven Ivar Høvik (Ap), Helene Spørck Sundt Hoel (MDG), Tage S. Jensen (H), Tine Richardsen (H), Marcus Knudsen (R) og Silja Solem (Sp/KrF). Helse- og omsorgsutvalget: Leder Mari Bjørnsdotter Vinjar (SV), nestleder Eivind Hoff-Elimari (MDG), Ingrid Hamnes (Ap), Abobakar Rashid Mostafa (Ap), Heidi Tønsager (SV), Torbjørn Sætre (H), Gørill Husby Moore (H), Hanne Pernille Ryel (R) og Bjørn N. Hunderi (Sp/KrF).  Kultur-, miljø- og teknikkutvalget: Leder Stefan Norris (MDG), nestleder Roger Sollied Johansen (Ap), Marianne Evensen (Ap), Hildegunn Solbø (MDG), Øystein Fossbråten Wennersgård (SV), Tor Lindberg (H), Trude Thorsdatter Evensen (H), Marianne Bredesen (R) og Paul Simmons (Sp/KrF). Plan- og byggesaksutvalget: Leder Claudia Behrens (SV), nestleder Jørgen Lorentzen (Ap), Berit Tidemann Rønning (Ap), Nicole Schalin (MDG), Jørn G. Bertelsen (H), Linda Johnstone Sørensen (H), Gaute Voigt- Hanssen (V), Christian Lycke (R) og Eystein Ruud (Sp/KrF). Kontrollutvalget: Leder Beate Fahre (H), nestleder Jan Kristian Balstad (H), Arnt Even Hustad (SV), Øyvind Solum (MDG), Øystein Tellef Hansen (Rødt), Varslingsutvalget : Hovedverneombud: Siv Kristoffersen          Varaordfører: Eivind Hoff-Elimari (MDG) Kommuneadvokat: Aslak Hovland Jacobsen  

Bemanningen på Nesoddtunet. Ansatte og administrasjon med forskjellig beskrivelse

Bemanningen på Nesoddtunet har vært debattert i media og i kommunestyret. Tallene er fremdeles usikre. Temaet aktualiseres med koronaepidemien. Finnes det en pedagogisk brist i framstillinga? Forskjellige tall En revisjonsrapport fra 2017 viser en sykepleietetthet på 0,27, altså i overkant av en kvart sykepleier pr pasient eller enkelt sagt: -33 sykepleierstillinger. Dette er tall som ble framlagt i kommunstyret 28. august 2019. Framlegget fra administrasjonen kom på bakgrunn av oppslag i media med påfølgende interpellasjoner fra AP og Rødt. Selve behandlingen ble ført bak lukkede dører og svart web-TV-skjerm. Interpellasjonene ble aldri ferdigbehandlet da flertallet av kommunestyrerepresentantene valgte å gå hjem fordi de syntes det ble sent. Ansatte sier at det for tiden er 15.8 faste ansatte sykepleiere regnet i hele stillinger, på Nesoddtunet. 15,9 faste sykepleiere gir en pleiefaktor på 0,11 sykepleier stilling pr pasient. Virksomhetsleder Sølvi Bruflat forteller i Amta nett 23. april 2020 at det for tiden er 26,83 årsverk for sykepleiere på sykehjemmet. Det betyr 0,22 årsverk sykepleier pr pasient. Hvor mye sykepleie pr pasient? Tallene over viser ikke hvor mange sykepleierstillinger som brukes til administrasjon og hvor mange stillinger som brukes til praktisk sykepleie. Spørsmålet er omdet finnes det en pedagogisk brist i framstillinga Bruflat forteller at i tillegg har hun 1,70 årsverk for fagledere som jobber sykepleierfaglig. Utover det er fem avdelings- og virksomhetsledere sykepleiere. Dette gir 33,53

Svak beredskap ved utbrudd av covid-19 på Nesodddtunet – Ansatte på jobb gjør en formidabel innsats

Sendrektig kommunikasjon om smittesituasjon. Nyutdannet sykepleier uten rutiner og erfaring fikk ansvar for 90 pasienter. Smitte på Tunet "vårt" Fredag 17. april ble det konstatert en smittet pasient med covid-19 på Nesoddtunet. Smitten ble konstatert på C 1, korttidsavdelingen, avdelingen for de sykeste pasientene. Kommunikasjonen til ansatte ble av noen opplevd som sendrektig. Organisering av bemanning 17. april og ble opplevd som dårlig planlagt. Beredskapen med hensyn til bemanning oppleves som usikker. Alle ansatte fikk beskjed etter 4,5 timer I Amtaoppslag forteller Ordføreren at han fikk informasjon om smitten fredag den 17. april kl. 08:00. Amta publiserte nyheten om smitte kl 11:37, mens sykehjemmets ansatte fikk sms kl 12:45. Virksomhetsleder Sølvi Bruflat henviser til Amtaartikkel for svar på spørsmål og forklarer der at prioriterte oppgaver var å sørge for at alle ansatte som hadde vært i kontakt med pasienten ble varslet, at smittesporing ble igangsatt sammen med karantene og isolasjon av pasienter. Og at alle ansatte på Nesoddtunet ble varselt senere på dagen. Vanskelig bemanning Ansatte fra korttidsavdelingen var satt i karantene for å begrense smitte. Nyutdannet og ukjent sykepleier eventuellt helsepersonell fikk ansvaret for 90 pasienter, uten å kunne rutiner og uten erfaring og kjennskap til gjeldende rutiner og teknisk utstyr som veneflon, kateter, urinprøvetaking og andre sykepleieroppgaver. De ansatte gjorde en formidabel innsats ved å dele og omorganisere seg i mellom. En sykepleier assisterte den nyutdannede. En ansatt

Budsjettmøte med stor ståhei for ingenting. Ordføreren brøt reglementet og fikk flertallet til å stemme i mot sine politiske mål

Kommunestyrets møte om budsjett og økonomiplan kalles årets viktigste møte, men det ble en rar forestilling. Debatten ble preget av at de fire flertallspartiene hadde avgjort alt på forhånd. De andre partiene kritiserte den udemokratiske prosessen. Men budsjettforslaget fra kommunedirektøren var alle godt fornøyd med, det ble bare flyttet på noen små beløp. Allikevel ble det brukt store ord, og Høyre og Arbeiderpartiet kranglet høylytt. Ordføreren brøt alle regler for hvordan demokratiske avstemninger skal skje og fikk sine samarbeidsvenner til å stemme mot videre prosjektering av gang- og sykkelveier. Den 11. desember 2019 skulle kommunestyret vedta budsjett og økonomiplan 2020 – 2023. Budsjettarbeidet er en stor oppgave for politikerne, og partiene legger ned mye tid og engasjement i tall og formuleringer. Selv kaller politikerne det for «årets viktigste sak». Har du interesse og tid kan du se møtet på KommuneTV, men det vil ta litt over fire timer. Ordføreren misbrukte makten sin Men tempoet ble nok for høyt, ordføreren mistet hodet og presterte et grovt udemokratisk overtramp Mye arbeid på kort tid Budsjettet for Nesodden kommune er blitt stort. Totalt omhandler det 1,4 milliarder kroner, – kr 1 400 000 000. Mange penger. Det er kommunedirektøren, tidligere kalt rådmannen, som utarbeider et budsjettforslag som politikerne skal ta stilling til. Beslutningsprosessen er slik: Rådmannen legger frem sitt forslag for politikerne i slutten av oktober, se KommuneTV. Det

Jubelbrus for badehus

Fredag 31. januar 2020 opphevet Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nesodden kommunes vedtak om avslag på en søknad om dispensasjon for deling av en grunneiendom. Som indirekte part i saken, må jeg si at det har vært et langt og stressende løp, som ikke alle orker å begi seg ut på. Og som hadde vært helt umulig å få gjennomført uten ekstern hjelp. Bare det er seg selv er tankevekkende. Saken dreier seg om et badehus som ligger på en teig med eget gårds- og bruksnummer. Teigen ligger i tilknytning til hovedhuset. Tiltakshaver ønsket å få skilt ut badehus fra teigen med et nytt gårds- og bruksnummer, med mulighet for et fremtidig salg. Den lange og uforståelige saksbehandlingen Det hele startet 28. august 2018. Da badehuset ligger innenfor et LNF-område og innenfor 100 –meterssonen måtte det søkes om to dispensasjoner, og det måtte innhentes uttalelser både fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Ingen av dem hadde noe spesielt å bemerke. Men det hadde Nesodden kommune. De skulle diskutere faren for økt privatisering og allmennhetens tilgang til strandsonen, og da se om fordelene ved å gi dispensasjon var klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Og for den diskusjon det ble. Siden kommunen i utgangspunktet allerede hadde bestemt seg i saken, var det om å gjøre å finne flest mulig ulemper.

Viktige og nyttige kommunale råd

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. På bakgrunn av dette vil et ungdomsråd bli etablert på Nesodden i tillegg til de to allerede eksisterende rådene. Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og unge bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem. Dette var noe av bakgrunnen for at Stortinget i fjor vedtok den nye bestemmelsen i kommuneloven. Departementet fikk over 400 høringssvar i forbindelse med det nye lovutkastet. Rådenes oppgaver Rådene skal bidra til at henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådene skal ha en reel mulighet til å påvirke. Departementet har derfor lagt vekt på å understreke betydningen av at kommunene etablerer rutiner som sikrer at rådene får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet av saken. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer, og kommunestyre kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelser fra rådene skal følge saksdokumentene til

Politisk veiviser: Skole- og oppvekstutvalget

Hva gjør Skole- og oppvekstutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for Skole- og oppvekstutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke. Hovedutvalg i Nesodden kommune Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og byggesaksutvalget. Medlemmene av utvalg kan velges både fra, og utenfra, kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar. Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i fjor høst. Denne artikkelen er en veiviser til Skole- og oppvekstutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan. Hva gjør Skole- og oppvekstutvalget (SKO) På kommunens hjemmeside informeres det om at "Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område. Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret." Ansvarsområdet er omfattende: Alle barnehager, både kommunale og private. Alle klassetrinn i grunnskolen fra 1. til 10. trinn Skolefritidsordningen (SFO) Uteskolen, Barnevern Helsestasjon og skolehelse PPT og førskoleteam Forebyggende psykisk helse for barn og unge Fysio- og ergoterapi for barn SLT Samordning av lokale, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak SKO-utvalget s rapporteringsplikt SKO-utvalget har et eget

Ungdommens frie tid: Tilsidesatt av press og sosiale medier?

Ungdom omtales, men får i liten grad uttale seg. Nesoddposten har spurt fire unge og unge voksne. Hva trenger ungdommen og hvilke ønsker har de om fritidsmuligheter? Det kan se ut som om den frie tiden forsvinner fordi presset er for stort og ingen møtesteder er tilpasset behovet for det spontane møtet. "De aller fleste ungdommene er fantastiske", "det er ikke noe å gjøre på Nesodden" "kommunen er relativt øde", "tilbringer mer tid på skolen enn sine foreldre" "sosiale medier tar 50 % av ledig tid" og "ungdommen trenger et sted å være" "en app er en god idé" "trenger et sted å henge" "Ungdom har det utrolig hardt med mye karakterpress" "de trenger et møtepunkt" Dette er utsagn på bakgrunn av Nesoddpostens (NP) spørsmål. Spørsmålene vi ønsket besvart er: Hva trenger ungdommen? Hva ønsker ungdom seg av fritidsmuligheter på Nesodden? Et knippe unge mennesker svarte: Joey Kolltvet: Et møtepunkt NP: -Hva trenger ungdommen, din mening? " -Jeg tror kanskje ungdommen trenger et sted å være. Men det stedet kan ikke bli for kommunalt og drevet av folk 40+, men jeg vet ikke. Dette er et problem folk har prøvd å løse siden begrepet ungdom kom." NP: .Hva ønsker ungdom seg av fritidsmuligheter på Nesodden, ditt inntrykk? Jeg tror ikke de ønsker seg en aktivitet, men heller et møtepunkt. Veldig mange ønsker seg studio-tid, men de vet ikke at det er et kjempe bra studio i det

Reglement for godtgjørelser til folkevalgte oppdatert med endring 19.10.2019

Reglement for godtgjørelser til folkevalgte. ( Vedtatt av kommunestyret 19.06.2019 som sak 072/19. Gjeldene fra 02.10.2019.) https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i6ffe1c95-05c7-4bf7-bca6-f58264cc7a64/reglement-for-godtgjoring-av-folkevalgte-vedtatt-juni-2019.pdf Reglementet gjelder godtgjørelse til politisk valgte medlemmer av faste utvalg, komiteer, styrer og råd. Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste er innberetningspliktig og skattepliktig. Reglementet er basert på at folkevalgte godtgjøres for hvert enkelt delverv vedkommende er valgt til. Godtgjørelsen for hvert enkelt verv regnes som en prosentandel av ordførerens godtgjørelse. Fast årlig godtgjørelse kommer enten i stedet for møtegodtgjørelse eller i tillegg til møtegodtgjørelse. De til en hver tid gjeldende godtgjøringssatsene, oppgitt i norske kroner per verv, publiseres på kommunens nettside. 1. Ordfører Ordførers godtgjørelse tilsvarer 95 % av godtgjørelsen for en stortingsrepresentant. Ordfører gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg til sin faste godtgjørelse. 2. Varaordfører Varaordførers godtgjørelse tilsvarer 40% av ordførerens godtgjørelse. Dette betinger 1,5 dager i uken i funksjon. Varaordfører gis ikke møtegodtgjørelse i tillegg til sin faste godtgjørelse. Varaordføreren får ordførergodtgjørelse når han/hun inntrer i ordførerfunksjonen ved permisjon eller sykefravær ut over én uke. Godtgjøringen avkortes ved fravær i møter tilsvarende godtgjørelsen til et kommunestyremedlem. 3. Feriepenger Det utbetales ikke feriepenger av godtgjørelse til ordfører og varaordfører. Godtgjørelsen fordeles likt over 12 måneder. I ferieåret etter en ordfører/varaordførers avgang utbetales feriepenger etter gjeldende satser på grunnlag av foregående års godtgjørelse. 4. Pensjon Folkevalgte i stilling på 30% eller mer meldes inn i pensjonsordning opprettet for dette formål. 5. Formannskapets medlemmer Medlemmene får en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 10

Politikerlønninger i Nesodden kommune – historiske fakta

Den tidligere ordningen (før valget i 2011) når det gjelder politikerlønninger fungerte slik at kommunal ordførerens lønn kun skulle være 2.7 ganger minstelønn. En kobling til kommunal minstelønn som innebar at ordføreren ikke fikk høyere lønn uten at kommunens lavest lønnede også fikk mer. I denne ordning lå en solidaritet med de som tjener minst, ikke med de som tjener mest. 10.3.2012: Politikerlønningene ble da knyttet opp mot 87 % av stortingslønn. Noe som vil medføre at lønningene til politikerne, i årene fremover vil utgjøre en høy og jevn stigning. Mao flertallspolitikernes (Ap, H, V og Fr.p) vedtak om at de skal ha 87 % av stortingslønn medfører at lønnsreserven tappes. Det er skattepenger som kunne blitt brukt til bedre formål enn å heve politikernes lønninger. I 2019, på siste kommuenstyremøte før sommeren, ble følgende politikerlønninger vedtatt: Ordfører skal lønnes med 95% av stortingslønn ca. kr 939 000 kroner årlig (Opp drøyt 100 000). Varaordførerjobben med  kr. 375 000 (Opp ca 200 000). Øvrige godtgjørelser skal justeres etter ordførerlønn. Godtgjørelsene (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift) til de folkevalgte på Nesodden var i 2012 på i underkant av 3,1 millioner kroner. I 2019 har det blitt utbetalt totalt 3,5 millioner kroner. Rødt og Kr.F var de eneste partiene som stemte mot denne lønns-økningen. Partiene Ap, MDG, SV, V, Senterpartiet, H og Fr.p stemte for å øke egne lønninger. Minner

Hva går skattepengene dine til? Nesodden har et stort budsjett og store lån

Kommunebudsjettet er det viktigste verktøyet for mye av det som skjer på Nesodden. Er det bevilget nok penger, kan det utrettes rene undere. Men ofte mangler det penger, for de fleste klager over sparekniven og at de ikke får gjort alt som er nødvendig. I år har kommunen et budsjett på over 1,5 milliarder kroner. Pengene går til fem områder: skoler og barnehager, helse og omsorg, kultur og idrett, plan, teknikk og miljø, og styring og administrasjon. Nesten 1 600 ansatte står på for å gi de snart 20 000 innbyggerne et godt tjenestetilbud. Store kommune gir store inntekter Nesodden kommune har blitt en stor kommune. Det bodde 19 559 innbyggere i kommunen 1. juli 2019. Derfor har kommuneøkonomien vokst seg stor, man forventer at driftsinntektene i 2020 skal bli på nesten 1 425 millioner. Det er nesten 1,5 milliarder kroner. Mye penger. Noen av pengene kommer fra kommuneskatten, mye kommer fra statlige overføringer, der noen er frie, andre overføringer er øremerket, og må brukes til spesielle tiltak. Men utgiftene er nesten like store For å kunne levere alle de tjenestene som vi innbyggere ønsker oss, beregner kommunen å bruke 1 380 millioner kroner i løpet av inneværende år. Det betyr at kommunen i snitt kommer til å bruke 70 565 kroner på hver eneste av oss, – store som små. En familie på fire personer, to voksne og

Feilaktig nektet fast ansettelse etter Arbeidsmiljøloven – Nå må kommunen etterbetale lønn

Har du vært ansatt i over tre år og utført ordinært arbeid kan du ha krav på fast stilling. En ansatt i Nesodden kommun hadde hatt løpende, ordinære oppgaver på arbeidsplassen i tre år og fire måneder. Fikk beskjed om at arbeidsforholdet opphørte. Arbeidstakeren fremmet krav om fast stilling i kommunen etter Arbeidsmiljøloven (aml) § 14.9 (2) bokstav b. Kommunen feiltolket loven og avviste kravet. Ansatte må sjekke nøye Tips fra fremdeles ansatt: Folk må bruke fagforeningen og sjekke lovverket. Den ansatte framsatte krav om stilling tre ganger uten at kommunen reagerte. Kommunen hevdet feilaktig at man måtte være ansatt ii minst fire år for å fremme krav om fast stilling. Etter et halvt år og mye korrespondanse, stort tidsbruk og mange parter involvert, er kravet innfridd. Kontaktet fagforeningen Den ansatte kontaktet sin fagforening. Ikke alle i fagforeningen følte seg sikre på at den ansattes krav var rettmessig. Etter samtaler med hovedtillitsvalgt ble det juridiske drøftet medfagforeningens kompetansesenter på fylkesnivå. Deretter ble kravet fremmet gjennom fagforeningen lokalt. Fagforbundet og den ansatte fikk medhold. Nesodden kommune er den største arbeidsgiveren på Nesodden med rundt 1.200 ansatte. Til sammenligning har Sunnaas ca 750 ansatte. Det er alvorlig når en så stor arbeidsgiver bommer på sentrale paragrafer i arbeidsmiljøloven. Så gjenstår spørsmålet om kommunen har lært av feilen. Bakgrunn Nesodden kommune har i 2018 og 2019 lagt ned to bofelleskap

Top