Du er her
Hjem > Kommunevalget 2019

Valgvinner: Nærmiljø og grøntarealer på Nesodden

Dens beste talerør og koordinerende kraft har vært, og er, Beboeraksjonen. Grøntarealer og nærmiljø kan få bedre vilkår Av partiene som har hatt flertall i kommunestyret har Høyre og MdG en liten økning på 2,6 % tilsammen, mens ordførerpartiet AP har gått tibake 7,9 %. I kommunestyret mister Høyre en representant fordi de små partiene har blitt flere og tar en plass, AP mister tre representanter. Rødt og Senterpartiet har tilsammen en økning på 9,7 % og hver av dem har fått to nye representanter i kommunestyret. I praksis får nærmiljø og grøntarealer flere mulige talerør og stemmer i det nye komunestyret når Høyre fratas posisjoner gjennom koalisjonen AP, MdG og SV som nå inkluderer Venstre. Hvis AP og Venstre vil AP har i forrige periode støttet kommuneplanen som den foreligger. Det store spørsmålet er hvordan AP som det største koalisjonspartiet vil tolke valgresultat. Hvis vi antar at folkets valg er den øverste lov blir det interessant å se hvilken retning APs og Venstres politikk vil ta i areal- og kommuneplansamarbeid. Kommuneplan skal rulleres hver valgperiode. Glede og vekst i Beboeraksjonen Beboeraksjonen ledes og koordineres av Ruby Wikstrøm som sitter i styret sammen med Catrin Sønsterud og Vigdis Lahaug. Det beste talerøret og iherdig koordinator for grøntarealer og miljø har ikke vært partier, men Beboeraksjonen på Nesodden. Nesoddposten på telefon til Wickstrøm: " -Gratulerer med valget, Ruby!" "

Tre av valgets tapere vinner alt – tre vinnere taper det meste

Straks valgresultatet var klart, begynt partiene et nytt politisk spill. Nå skulle makten fordeles. I løpet av et par døgn forelå et resultat som var ganske forskjellig fra valget. En avtale mellom AP, MDG, SV og V gjør at de fire partiene kan fordele makten mellom seg. Valgets vinnere får ingenting. Det åpner for et politisk skifte på Nesodden, et grønt flertall som trolig vil endre retning i en rekke viktige saker. Tre partier gikk tilbake For AP var valget en katastrofe både nasjonalt og lokalt. På Nesodden gikk de tilbake med nesten 8 prosentpoeng og mistet en tredel av de ni mandatene de har hatt i siste periode. V fikk også en klar tilbakegang, helt likt med nasjonalt gjennomsnitt mistet de 1,6 pp. Men de beholdt sine to mandater. Nasjonalt fikk SV en god fremgang, men på Nesodden ble det en liten tilbakegang. De viktigste spørsmålene er kanskje: Vil kommunestyret lytte til innbyggerne? Vil de åpne for en god dialog med medborgerne? Fire partier gikk frem Nasjonalt fikk MDG en fremgang på 2,6 pp, men på Nesodden var fremgangen mindre og de beholdt bare sine fire mandater. H gjorde et elendig valg nasjonalt, men på Nesodden fikk de en liten fremgang og ble det største partiet. Men de mistet ett mandat. Rødt er en av valgets klare vinnere og fikk nesten dobbelt så mange stemmer

De tre samarbeidspartiene fikk flertall med Venstre på laget

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti inngikk den samarbeidsavtalen som de hadde varslet om i slutten av juli. Men for å sikre flertall i kommunestyret fikk de med seg Venstre. Avtalen omfatter fordeling av utvalgsledere og budsjettsamarbeid. Truls Wikholm, AP, fortsetter som ordfører i fire år til. Øyvind Solum, MDG, blir ny varaordfører. Valgresultatet medførte at de tre partiene AP, MDG og SV bare fikk til sammen 14 mandater i kommunestyret. For å ha flertall må minst 16 mandater stemme likt, derfor måtte de få med ett parti til. Både Rødt med sine fire representanter og Senterpartiet med to kunne være aktuelle. Men det ble Venstre med sine to mandater som fikk være med i kvartetten. Slik lyder avtalen: De fire partiene er enige om å inngå et valgteknisk samarbeid og et budsjettsamarbeid. Partiene forplikter seg til å forsøke å få en budsjettavtale med hverandre. Utvalgsledere får talerett i kommunestyret ved framleggelse av utvalgets saker. Det er avtale om at gruppelederne inviteres ved jevne mellomrom til et koordineringsutvalg for å diskutere større saker og overordnet strategi. Partiene er enig om disse målene for arbeidet i perioden: Nesodden kommune skal være en spydspiss i arbeidet for klima, miljø og bærekraft. Nesodden skal ha en mer moderat boligvekst som tar vare på Nesoddens egenart, og med en sterkere sosial profil. Nesodden kommune skal jobbe for et seriøst arbeidsliv

Naturlig ordførervalg, men……..

Arbeiderpartiet fikk flest stemmer i den nye alliansen med Ap, MDG, SV og V, og da var det naturlig at Truls Wickholm fikk fortsette som Nesoddens ordfører. Men hva skjedde etter kommunevalget i 2011? Jo, da mente svært mange at det var helt naturlig at SVs Christian Hintze Holm skulle fortsette som ordfører etter at det ble gjennomført et rådgivende ordførervalg på Nesodden. Før dette spesielle valget var både Høyre og Arbeiderpartiet klare på at de ville følge rådet fra folket. Riktignok sa Aps kandidat at de ville følge resultatet av ordføreravstemningen, hvis det var klart. Og klart ble det. SVs ordførerkandidat Christian Hintze Holm fikk 41,2 % av stemmene. Aps kandidat Nina Sandberg fikk 25,0 %, Høyres kandidat Kjell Gudmundsen fikk 21,4 % og Venstres kandidat Anne-Berit Smørås fikk 2,3 % av stemmene. Men folkets ønske ble ikke tatt til følge av det nye kommunestyre. AP, Høyre, Venstre og Frp innsatte Nina Sandberg (Ap) som ordfører og Kjell Gudmundsen (H) som varaordfører. Håpet var lysegrønt Et av argumentene for ikke å velge Hintze Holm som ordfører var at SV gikk tilbake hele 7,5 prosent og dermed mistet to mandater. Men hva har skjedd ved årets valg? Jo, Ap har gått tilbake 7,8 prosent og mistet tre mandater, så avstanden til de andre samarbeidspartiene har blitt langt, langt mindre enn

Senterpartiet og Rødt ble valgets store vinnere på Nesodden. Arbeiderpartiet gikk på en kjempesmell

Arbeiderpartiet ble valgets store taper og fikk en tilbakegang på hele 7,8 prosentpoeng. Høyre ble det største partiet på Nesodden etter en liten fremgang. Senterpartiet gjorde et brakvalg og kommer inn i kommunestyret med to mandater. Rødt gjorde også et svært godt valg og doblet antall mandater fra to til fire. Valgresultatene rangert etter partienes oppslutning. Endringer i prosentpoeng i parentes: H: 2262 stemmer, 21,4 % (+1,2 pp) AP: 2100 stemmer, 19,8 % (-7,8 pp) MDG: 1533 stemmer, 14,5 % (+1,3 pp) SV: 1301 stemmer, 12,3 % (-0,7 pp) R: 1248 stemmer, 11,8 % (+4,7 pp) FRP: 636 stemmer, 6,0 % (-0,8 pp) SP: 632 stemmer, 6,0 % (+5,1 pp) V: 598 stemmer, 5,6 % (-1,6 pp) KRF: 282 stemmer, 2,7 % (-1,1 pp) Slik blir kommunestyret. Endringer i antall mandater i parentes: H: 6 mandater (-1) AP: 6 mandater (-3) MDG: 4 mandater (0) SV: 4 mandater (0) R: 4 mandater (+2) FRP: 2 mandater (0) SP: 2 mandater (+2) V: 2 mandater (0) KRF: 1 mandat (0) Valgdeltakelsen var på 71,2 %

Høyre og Arbeiderpartiet mistet fire mandater til Rødt og Senterpartiet. Tøffe forhandlinger venter

Det er duket for endringer i det politiske livet på Nesodden. De to største partiene har mistet sitt flertall. Valget vil medføre en rød-grønn dreining og Senterpartiets inntog i kommunestyret blir spennende. Nå er to store, tre mellomstore og fire små partier på jakt etter avtaler, posisjoner og makt. Stort nederlag AP fikk tidens dårligste valgresultat på landsbasis. Den store tilbakegangen kom også på Nesodden med nesten åtte prosentpoeng. AP mistet derfor tre mandater i kommunestyret. H fikk en klar tilbakegang på landsbasis, men på Nesodden overrasket partiet med en liten fremgang. Allikevel mistet de ett mandat. H og AP får seks mandater hver. Rød-grønn seier Valgets store vinner er SP. De overrasker også på Nesodden og kommer inn med to nye mandater. Dermed er de like store som FRP og V. Rødt gjør også et brakvalg og dobler antall mandater fra to til fire. De er dermed like store som MDG og SV. KRF beholder sitt ene mandat. Nye avtaler? I siste periode har avtalen mellom AP, H og MDG gitt de tre partiene et klart flertall. Valgresultatet viser at de tre kan inngå en ny avtale og få flertall med ett mandat. Men før valget erklærte AP at de ønsket skilsmisse fra H og ønsker å samarbeide med SV og MDG. En slik avtale vil ikke gi et flertall fordi de tre partiene til sammen bare

Partiene vil redusere utslippene og bekjempe global oppvarming med lokale tiltak

Elektriske biler, båter og busser inngår i flere av partienes programforslag for klima og miljø. Parkeringsplasser og ladestasjoner nevnes også. MDG vil at FNs bærekraftmål skal være førende for kommunen. Vern av nesoddmarka, matsvinn, søppel og plastforurensning programfestes også av flere partier. Her følger de viktigste punktene partiene har om klima- og miljøspørsmål i sine valgprogrammer for perioden 2019–2023. Arbeiderpartiet AP har et konkret program med flere tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. De vil bl.a. skifte ut kommunens bilpark til elektriske biler, gi støtte til montering av solceller på eksisterende bolighus: Alle vet at vi slipper ut for mye klimagass og at vi ikke klarer å ivareta miljøet på en god nok måte. Vi vil i samarbeid med de beste fagmiljøene og Nesoddens befolkning forsøke å skape nye fellesskapsløsninger som faktisk reduserer klimagassutslippene og skaper et bedre miljø. Klima og miljø. Arbeiderpartiet vil delta aktivt i det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet og i bestrebelsene på å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Vi vil utvikle Nesodden til å bli en foregangskommune innenfor klima og miljø. Vår livskvalitet i framtiden er avhengig av at vi sammen tar ansvar for å redusere utslippet av klimagasser og forsøplingen av naturen og havet. For å få til dette må vi redusere bilkjøringen, bruke i større grad utslippsfri kollektivtransport, ta bedre vare på avfall

Forvaltning av kommunale eiendommer. Politikerne bestemmer seg etter valget.

Skal kommunens eiendommer forvaltes av kommunen eller et kommunalt selskap på konkurransemarkedet? Nesoddposten publiserer liste over eiendommer og ordførerkandidatenes svar. Tangenten A/S eiendomsselskap ble vedtatt opprettet i desember 2019. Formålet er å legge eiendommer som ikke er formålsbygg inn i eiendomsselskap for å tilpasses konkurransemarkedet. Administrasjonen er i gang med gjennomgang av saken om hvilke eiendommer som bør inn i selskapet og hvilke som bør holdes utenfor. Saken er derfor ikke kjent for innbyggerne før valget sjøl om noen eiendommer har spesiell interesse med hensyn til hva som skal skje med dem. Nesoddposten ville vite hva ordførerkandidatene mener om spørsmålet siden ingen partier har behandlet saken. Ordførerkandidatene om eiendomsselskapet og portefølje Venstre ved Anne-Berit Smøraas "Venstre mener at vi ikke kan ta stilling til hvilke av kommunens eiendommer som skal inn i det nye eiendomsselskapet uten mer informasjon og sakspapirer fra kommunen. Gjør oppmerksom på at ingen av kommunens formålsbygg skal inn i selskapet. Tangenten eiendom er et heleid kommunalkt foretak og er et forsøk på å unngå uheldige kommunale eiendomssalg/utleie som f.eks. salg av renseverktomten på Bjørnemyr. Her tapte kommunen flere millioner - eiendommen ble ikke lagt ut for salg på det åpne marked. En annen sak er fremleie av tomten vis a vis rehab - rådmannen selv ønsker et slikt eiendomsselskap velkommen." Høyre ved Erik Adland "Jeg synes dette er en sak som bør behandles i

Stemmen din går til et parti, – du kan også gi ekstrastemmer til personene

Når du legger en stemmeseddel i urnen velger du både et parti og hvilke personer som skal utføre det politiske arbeidet for partiet. Disse personene er satt opp i en rekkefølge der de som står øverst får det største ansvaret. Du kan påvirke denne rekkefølgen ved å gi kandidatene personlige ekstrastemmer. Når du har bestemt deg for hvilket parti du vil stemme på, bør du også se nærmere på hvilke navn som står på stemmeseddelen. Kanskje kjenner du noen av personene? Er det en person du mener er en bedre kandidat enn de andre? Rekkefølgen avgjør Personene er satt opp i en rekkefølge som avgjør hvilket ansvar og hvilke oppgaver de vil få etter valget. Hvem skal få sitte i kommunestyret, formannskapet, komiteer og utvalg? Og hvem skal innkalles som vararepresentanter når det noen av de andre i partiet ikke kan møte? Denne rekkefølgen kan du forsøke å endre på ved å gi en ekstra personstemme. Det gjør du ved å sette et kryss foran navnet. De øverste får stemmer automatisk Noen av de personene som står øverst på listen er trykket med fet skrift. Vanligvis er det 2 til 6 navn. Disse kandidatene vil få et personlig stemmetillegg på 25 % av det antall stemmer partiet får. Setter du et kryss foran en av disse navnene gir du ennå et personlig tillegg

Dette vil partiene satse på for ungdom, fritid og forebyggende arbeid

Flere arenaer, flere klubber og økt innsats i det forebyggende arbeidet mot rus, er mål som flere partier har. MDG er det eneste partiet som vil ha skjermfrie barnehager og mobilfrie skoler. SV er det eneste partiet som nevner kommunens fagenhet Ungdom og fritid spesielt. SV ønsker også at barn og ungdom skal slippe å betale kontingent til organiserte fritidsaktiviteter. Vi har gått igjennom partiprogrammene og søkt på ordene ungdom, fritid og forebyggende. Det er store forskjeller mellom partienes målsettinger. Arbeiderpartiet AP ønsker meningsfull fritid, et trygt ungdomsmiljø og gode sosiale arenaer. Ungdommens kommunestyre skal brukes aktivt i politikken. De ønsker svømmehall og flere idrettsanlegg. De vil ha flere kulturtilbud og opprette kulturkort. Ungdom og oppvekst Ungdomstiden er tiden i livet hvor viktige valg tas og identitet skapes. Ungdom skal ha muligheten til å skape aktiviteter for seg selv og andre. Opplevelsen av å ha en meningsfull fritid gir ungdommen et godt utgangspunkt for vekst og videre utvikling. Arbeiderpartiet mener kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for et godt og spennende tilbud utenfor skole og idrettstilbud. Gjennom fritiden opparbeider ungdom, som deltar i aktiviteter, viktig sosial kompetanse. Både gjennom egen aktivitet og ved å understøtte frivillig engasjement kan kommunen bidra til en spennende ungdomstid på Nesodden. Deltagelse i trening av forskjellige former fremmer ikke bare fysisk form, men

Partiprogrammene og lovfestet vern av Nesoddmarka

Markaloven trådte i kraft 1. september 2009. Den gjelder naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. Flere ganger er det kommet opp forslag i kommunestyret om også å legge Nesoddmarka under Markaloven, men det har hver gang blitt nedstemt. Markaloven Formålet med Markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt, variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Markaloven omfatter ikke skogbruket i Marka. Arealet for Markaloven i dag er rundt 1.700 kvadratkilometer. Hva medfører Markaloven for kommunene som er med? Den: slår fast at bygge- og anleggstiltak i utgangspunktet er forbudt i Marka, med unntak av landbrukstiltak. påpeker at anlegging av større stier og løyper krever tillatelse fra kommunen. angir begrensninger for motorisert ferdsel. gir hjemmel til særskilt vern av friluftsområder Miljøverndepartementet er øverste forvaltningsmyndighet, og de ga fylkesmannen i Oslo og Akershus i oppdrag å sette i gang arbeid med vern av spesielle friluftsområder. Fylkesmannen mottok i alt 174 forslag til verneområder innenfor markagrensen. Hittil er 12 av disse gitt spesielt vern. Klart og uklart i partiprogrammene for 2019-2023 Både Miljøpartiet De Grønne og Rødt er klare i at de vil legge Nesoddmarka under Markaloven og gi den et juridisk bindende vern. Fremskrittspartiet må vel også betegnes som klare, ved at de ikke har berørt temaet i det hele

Enkelte partier har ingen mål for utvikling av lokaldemokratiet, andre partier vil lytte til innbyggerne

Hva skal skje med lokaldemokratiet i kommende periode? Skal innbyggerne få god informasjon om politiske saker? Vil de få noen innflytelse? Vil politikerne lytte til hva folk mener, eller vil de beholde en mur rundt saksbehandlingen og beslutningsprosessene? Vi har sjekket om valgprogrammene bruker ord som demokrati, folkeavstemning, innbygger og lytte. Ikke ett ord om lokaldemokratiet De to største partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, omtaler ikke problemstillingen i det hele tatt. Ordet demokrati blir ikke brukt. Heller ikke Fremskrittspartiet skriver noe om det i valgprogrammet sitt. Miljøpartiet de grønne MDG har det programmet som bruker mest plass på utviklingen av lokaldemokratiet. De har flere målsettinger. MDG programfester barneråd og stemmerett for 16-åringer: Nesoddmål 5: Et varmere lokalsamfunn og en mer lyttende kommune: De Grønne har en grunnleggende tillit til menneskers vilje og evne til å ta ansvar for sin egen og fellesskapets framtid, og vi setter pris på Nesoddens engasjerte befolkning. De flere hundre innspillene til Nesoddens nye kommuneplan vitner om et levende engasjement for odden vår. Vi vil at innspill skal tas på alvor og at enda flere skal oppleve at stemmen deres blir hørt. Slik kan vi skape enda større lokalt engasjement. Mindre avstand mellom kommunen og innbyggerne: Det skal være enkelt å komme i kontakt med kommunen, og kommunen skal ha lav terskel for å informere innbyggerne om viktige saker som påvirker

Arbeiderpartiet vil splitte lag med Høyre og heller samarbeide med SV og MDG

Er åtte års rødblått samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre i ferd med å rakne? Nå har Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne inngått en avtale om å samarbeide etter valget. Er dette bare valgflesk? Politikerne lover så mye før valget, men maktkampene som foregår etter valget er avgjørende for hvem som vil samarbeide med hvem. Avtale inngått før valget Siste dag i juli skriver Amta: «Nesodden Arbeiderparti (AP), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) går til valg med et ønske om et rødgrønt skifte og om å kunne samarbeide kommende fireårsperiode». Hvis dette skjer, vil kanskje den politiske debatten bli både bedre og mer åpen? I åtte år har mange viktige debatter og avgjørelser foregått på bakrommet. Og med et klart flertall er debattene bortkastet tid, så selv ikke de viktigste argumentene er alltid lagt frem. Blårødt samarbeid i åtte år Etter valget i 2011 brøt kommunestyrets flertall alle løfter om ordførervalget. AP, H og FRP, – som fikk navnet «betongkameratene», forkastet innbyggernes valg av Christian Hintze Holm og satte Nina Sandberg i ordførerstolen. Deretter styrte de tre partiene med hard hånd. I 2015 inngikk AP, H og MDG en samarbeidsavtale som befestet at ren flertallsmakt er viktigere enn de politiske partienes svært ulike ideologiske grunnlag. Denne situasjonen er altså kanskje over? Nå vil partiene få bedre muligheter til å følge

Stor satsing på helse og omsorg – Partiene lover døgnlegevakt, bedre tjenester og trygghet for alle

Vi er på full fart inn i en eldrebølge. Hvordan vil partiene møte den i de kommende fire årene? Hvilke mål har partiene for utviklingen av tjenestene for helse og omsorg her på Nesodden? Høyre, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti har fyldige målsettinger. Kan vi håpe at det blir konkurranse om hvem som først fremmer, – og får vedtatt, forslag om legevakt, pleiehjem og omsorgsboliger? Høyre H har et omfattende program for helse, omsorg og eldre. De vil utrede døgnåpen legevakt og få eldre til å bo hjemme så lenge som mulig: SKOLEHELSETJENESTEN: Nesodden Høyre vil: Følge opp regjeringens arbeid med nulltoleranse mot mobbing. Forbedre lavterskel- og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjenesten og helsestasjonen. Opprette en egen helsestasjon for gutter for å øke oppmerksomheten rundt gutters psykiske helse. Legge til rette for økt tilgang til elevtjenester digitalt med digital skolehelsetjeneste og skolepsykolog. HELSE OG OMSORG: For å lykkes med helse- og omsorgstjenesten, må både forebyggende arbeid og rehabilitering prioriteres. Barn skal ha en trygg barndom som gir et godt grunnlag for resten av livet. For å sikre barns beste, må det være en helhetlig forebygging og oppfølging av utsatte barn og familier, der barns rett til å bli hørt ivaretas. Morgendagens eldreomsorg bygges nå. God eldreomsorg avhenger ofte av familiens innsats, og vi må derfor hjelpe de som får store omsorgsoppgaver

Partiprogrammer og en effektiv administrasjon

Det blir et spennende kommunevalg på Nesodden. Vil det nye rødgrønne samarbeidet kunne få et flertall? Det er jo absolutt en mulighet for det. Et av spørsmålene i en slik situasjon vil være om de, som flertallspartiene de to siste periodene, vil ta lederrollen i alle de politiske utvalgene. Eller være så demokratiske at de også vurderer styrken til utenforstående partier. Men en ting er nok helt sikkert, og det er at de vil ha utvalgslederen i plan- og teknikkutvalget. Det er i dette utvalget det blant annet kommer opp saker hvor innbyggerne har kjempet en lang, frustrerende og ofte kostbar kamp med administrasjonen. Men vil dette endre seg med en annen sammensetning av utvalget? Ut i fra alle partienes programmer er det lite som tyder på at de vil gjøre grep som vil medføre klare endringer i administrasjonens muligheter til behandling av byggesaker. Saker hvor det blant annet søkes om å få bygge, rive, endre og dele. I partiprogrammene er det ingen ende på hvor mye man på alle områder skal sikre at, vektlegge, lytte til, sørge for, støtte, jobbe for, satse på, ta vare på, føre, øke, kreve, osv, osv. Men i flere av programmene er ikke styrking av administrasjonen på sentrale områder, som byggesaker, nevnt med et ord. Det gjelder SV, MDG, Krf. og Senterpartiet.

Top