Du er her
Hjem > Leserinnlegg

Pressemelding Ildsjelprisen 2020

Ildsjelprisen 2020 deles ut for 8. gang 1. mai. Nesodden Rødt ønsker forslag på kandidater. Vi lever i et samfunn som dyrker ledere og makt, hvor elitens meninger veier tyngst. Vi vil rette søkelyset mot at de viktigste sosiale endringene i samfunnet skapes nedenfra, av ildsjeler og folkebevegelser. Av folk som følger sine brennende hjerter og setter sitt engasjement ut i handling. De gjør, i det stille, eller synlig i media, en helt avgjørende innsats for å ta vare på mennesker og miljø, og utvikle samfunnet. Vi ønsker innspill  om enkeltpersoner eller grupper som kandidater til årets ildsjel, innen 25. april. Kontakt May-Liss helst på epost: fjelltante@gmail.com (Tlf 980 85 999) Se nominerte 2019 her: https://roedt.blogspot.com/2019/04/ og tidligere nominerte her: https://roedt.blogspot.com/2018/04/ildsjelprisen-2018.html Nesodden Rødt

Vern av Bergerskogen – Sammen kan vi nå de nasjonale klimamålene

For to år siden ble byggeplanene ved Bergerås i Bergerskogen stoppet, blant annet pga. trusselen mot det biologiske mangfoldet. Deler av Bergerskogen ble omgjort til LNF-område, men ikke hele. Bergerskogen inneholder gammelskog, som nå utgjør rundt 2 % av norges totale skogmasse. Dette er en truet naturtype som er svært viktig for karbonbinding. Skogtypen har et høyt biologisk mangfold og er levestedet til mange truede arter. Nå er Bergerskogen igjen selv truet av utbygging og tirsdag 25. februar er det høring av planforslag for utbygging på Tangenten. Denne gangen har utbyggingsplanene heldigvis blitt kommunisert slik at folk har fått det med seg. Det har satt i gang et stort engasjement mot planene blant befolkningen. Det er foreslått 98 boliger fordelt på 11 rekkehus, seks eneboliger og fem blokker over fem etasjer hver. Forslaget har visstnok en sosial og miljøvennlig profil. Det kan høres flott ut, men det er grunn til å bekymre seg. Prosjektet har først og fremst et mål om profitt på bekostning av et skogsområde som allerede er under press. Lokalt er nasjonalt I artikkelen «Klimagevinst i kommunenes planarbeid» fra Miljødirektoratets hjemmeside kan man lese at “klimaeffekten av omdisponering av karbonrike arealer er i liten grad omtalt i retningslinjer for arealplanlegging i kommunene.” Direktoratet anbefaler videre å endre departementets styringsdokumenter for at det skal reflektere at nettopp å avstå

HELSE- OG SOSIALPOLITIKKEN – HVOR ER SV?

Rådmannens budsjett for 2020 på helse- og sosialområdet innebærer økt belastning for de ansatte og dermed dårligere tilbud for brukerne. Budsjettet tar ikke høyde for at antall eldre øker og at belastningen på de ansatte har økt dramatisk. På ett år har antall vedtak om hjemmesykepleie økt fra 363 til 419, mens vedtak om praktisk bistand har økt fra 234 til 258. Rødt har derfor i sitt budsjettforslag gått inn for å styrke disse tjenestene ved å legge til ny stilling, 100 000 til praktisk bistand og en ekstrapott på 2 millioner til reserve der det blir kritisk. I tillegg har Rødt i et eget verbalforslag bedte rådmannen om bl.a. å kartlegge det reelle behovet for ressurser på området. I fellesforslaget fra AP/SV/Mdg/V er det dessverre ingen tiltak for å styrke de hjemmebaserte tjenestene. SV har programfestet å styrke «de hjemmebaserte tjenester, særlig hjemmesykepleie og det psykiatriske dagtilbudet». Vi oppfordrer derfor SV med utgangspunkt i eget program om å støtte forslagene fra Rødt om å styrke disse tjenestene. SV har også programfestet at barnetrygden skal holds utenfor foreldrenes inntekt når sosialhjelp beregnes. Dette har SV heller ikke fulgt opp gjennom det felles budsjettforslaget. Kostnadene ved en slik endring er på ca.1,2 millioner som Rødt har funnet finansiering for innafor sitt budsjett. SV har tidligere sammen Rødt alltid hatt en klar

Rimelige boliger?

«Vi må få bygget flere rimelige boliger og  sosiale boliger», sa Claudia Behrens på SV sitt møte om boligpolitikk og la til: «Det er politikerne som skal styre utviklingen».  Dette er positive signaler sett fra Rødt sin side. Vi har følt oss nokså alene om å fremme forslag om å få fram kommunalt engasjement for  billige boliger. I budsjettforslaget fra SV, MDG,AP og Venstre finner vi ikke forslag som følger opp Behrens ønsker.  Vi vil derfor utfordre SV og øvrige partier i kommunestyret på følgende: Vil SV gå mot kommunedirektørens forslag om å selge Løesboligene? Kommunen har ikke flust med boliger og tomter. Vil SV støtte følgende to forslag fra Rødt: Utvikle boligsektor utenfor markedet: Kommunen tar initiativ til bygging av lavprisboliger beregnet på ungdom, enslige forsørgere osv som ikke kan klare kjøp av bolig i markedet. Gratis/billig tomt, bygging styrt av boligsøkere og husbankstøtte søkes for å få kostnadene ned mot byggekostnader.   Boligene må husleiereguleres slik at de også neste kjøper får lavprisbolig. Kommunale boliger. Kommunale boliger behandles som et sosialpolitisk  virkemiddel.  Kommunen fraviker markedsleie på kommunale utleieleiligheter og  begrenser husleie til dekning av reelle utgifter.  Kommunen lager eget regnskap over kostnader til vedlikehold og renter på lån til boliger. Geir Christensen Rødt

Ordførerens seksualitet

Ansvarlighet er sexy, erklærer Wickholm i leserbrev om kommunebudsjettet. Ansvarlighet er for ham å støtte nesten alle de nedskjæringsforslagene som kommunedirektøren la inn. Det er altså ansvarlig/sexy å: Ikke sette av en krone til kantinedrift på Nesoddtunet Ikke skaffe elevene på Bakkeløkka (bl.a.) nok lærere til å kunne følge opp de mange elevene med rett til spesialundervisning. Ikke sette av penger til rekrutteringstiltak der vi er i stor mangel på fagfolk. (Barnevern, sykepleiere og lærere) redusere på kulturskolen stoppe prosjektering av gang- og sykkelveier når Kirkeveien er ferdig planlagt la skoler, barnehager og helseinstitusjoner forfalle mot revisjonens råd om økte vedlikeholdsmidler. Fremdeles trekke de som har krav på sosialhjelp for mesteparten av barnetrygden Ikke skaffe helseområdet de ressursene som trengs for å opprettholde kvaliteten i tjenestene nå som antallet eldre og behovene øker sterkt Bare for å nevne litt. Hvordan han kan erklære at «tjenestene til befolkningen allikevel kan opprettholdes» må han forklare. Hva er ansvarlig med dette?.  Kommunene har blitt overført flere og flere oppgaver de siste 20 årene, mens andelen av skatteinntektene vi får beholde har sunket i forhold. Dette setter velferden under press.   Rødt har i denne perioden sloss for at kommunen skal stille krav om fullfinansiering av statlige reformer som påfører kommunen utgifter og at kommunene får beholde mer av skatteinntektene. AP har sjelden støttet dette. Nå kutter

Budsjettforslaget til samarbeidspartiene vitner ikke om politisk endring mot venstre

Drøye ti dager til budsjettbehandlingen i kommunestyret og forventningene om en ny politisk kurs ser ikke ut til å bli innfridd. Kommunedirektørens budsjettforslag er en konsekvens av reduserte statlige overføringer i forhold til oppgavene kommunene blir pålagt til å utføre. Det kuttes litt på de fleste områder. De Rød/Grønn/Blå samarbeidspartiene (AP, V, MDG og SV) evner ikke å utfordre i særlig grad denne trenden. De foreslår å flytte på knappe 2 millioner av et budsjett på nesten 1400 millioner. Eller under 2 promille. Men hvor har det blitt av SVs tiltak for å utjevne økonomiske forskjeller? Hva med MdGs ambisjoner om en grønn skifte på Nesodden, eller Venstres iver for skolesatsing? MDG er fornøyd med å ha fått 300 000 kroner til et pilotprosjekt for dyrking av mat i tilknytting til skolene. Vel og bra – men hva gjøres for å få ned klimautslippene – spesielt fra pendling på Nesodden? Hva gjøres for å verne det biologiske mangfoldet og det «grønne Nesodden»? SV er opptatt av to halve stillinger innen psykisk helse for barn og unge. Også vel og bra – men hva med de store sosiale forskjellene? Hvorfor klarte de ikke å få inn i budsjettet tiltak som: -  sosial boligbygging - å stoppe salget av de kommunale boliger ved Løesfeltet? - å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelpen - gå i

Ukulturens høye beskytter

I kommunestyret prøvde jeg å ta opp utfordringene ved Nesoddtunet. Både arbeidsforholdene og de mange tilfellene av forfølgelse av varslere. Avisoppslagene fikk tilsvar fra Helse- og omsorgssjefen til kommunestyret hvor alle påstander blir benektet. Jeg spurte ordfører i kommunestyret om:  Hvor mange avviksmeldinger om arbeidsforhold foreligger  Hvor mange saker har hovedverneombudet fått?  Hvor mange saker har varslingsutvalget fått?  Hvor mange saker har kontrollutvalget fått?  Hvor mange henvendelser har ordfører fått? Til det svarer ordfører at han ikke vil gi slike opplysninger - av hensyn til varslerne! Nå er det selvfølgelig ingen risiko for varslerne om antallet varsler blir kjent. Tvert imot betyr slike opplysninger at de som står for ukulturen, og benekter at den finnes, taper ansikt. Her står ordfører for en ekstrem lukkethetskultur. I Oslo kommunene ligger alle avviksmeldinger åpent tilgjengelig på nett. På Nesodden holdes antallet avviksmeldinger hemmelig. Nesodden kommune er i annen sak akkurat dømt for gjengjeldelse og urettmessig oppsigelse av varsler. Dommen kostet kommunen over en million. Det er i kommunens og innbyggernes interesse at det ryddes opp i ukulturen. Den lever bare i lukkede rom. Åpenhet og utlufting er en forutsetning for å få til varige endringer. Når ordfører prøver å holde fakta hemmelig, bidrar han til at ukulturen får forlenget levetid. Hvorfor ? Geir Christensen Rødt

Nasjonal miljøkrise Erklæring av unntakstilstand?

Et bakteppe til Rødts budsjettarbeid høsten 2019 og tanker for videre politikk. Folket roper høyt i gatene og flere land i verden og kommunestyrer i Norge har erklært klimakrise på bakgrunn av veldokumentert forskning. Jeg mener det er bedre med ordet miljøkrise, det favner bredere i fagfeltet og jeg vil fortsette å bruke den benevnelsen. Det haster med politisk handling for å kutte drastisk i utslippene i atmosfæren og naturmiljøet generelt. Forskerne som har skrevet FNs klimarapport ber oss samlet om at verdenssamfunnet holder oss under 1,5 graders økning de nærmeste år. Dette skriver de samtidig som utslippene på verdensbasis viser at vi er på full fart mot og over 2 grader. En slik økning i temperaturen vil føre til alvorlig ødeleggelse av naturmiljøet og dermed også våre levevilkår som vi kjenner det. Ekstremværet kjenner vi på kroppen. Det vil bare bli mer og mer av slikt vær. Dyre- og plantemangfold utryddes i rasende fart. Tåler vi det? Forskerne sier nei, men også at vi kan snu om vi tar naturmiljøets tilstand på alvor! En miljøkrise er hva vi er inne i nå. Dette har flere land erklært, og det bør Norge også gjøre. I Storbritannia oppretter de borger-råd for å håndtere krisen. Hva innebærer en erklæring av nasjonal miljøkrise i praksis? Jeg tenker at det som ligger nærmest i sammenlikning

Om usannheter og dårlige arbeidsforhold i Nesodden kommune

Det har lenge ulmet blant mange ansatte i Nesodden kommune. Historiene om uforsvarlig drift og dårlig personalbehandling har etter hvert blitt mange. Den siste saken ble referert i Amta fredag 26. juli 2019 under overskriften Ansatte raser mot arbeidsforholdene på Nesoddtunet. I den forbindelse ble det holdt et allmøte på tunet den 22. august, hvor fokus burde ha vært på hvordan forholdene kunne bedres. I stedet ble dette møtet et nytt eksempel på hvordan virkeligheten manipuleres for å passe inn i den offisielle historien. Møtet startet med følgende formaning: Det går rykter om at en ansatt nattevakt skal ha blitt filmet på jobb. Dette kan jeg avkrefte. Det er INGEN ansatte som har blitt filmet av ledelsen. Dersom dere hører slike rykter, skal dere gå rett til nærmeste leder, som vil avkrefte dette. Den eller de som sprer slike rykter, er de som skaper et dårlig arbeidsmiljø på Nesoddtunet. Men er det sannheten? Da det ble fremlagt bevis for en ansatt faktisk var filmet på en nattevakt, og at denne filmen var brukt i en oppsigelsessak, så endret plutselig historien seg. Nå ble det innrømmet at det faktisk forelå en film. I den nye forklaringen var filmen tatt av en tilfeldig forbipasserende - på nedre parkeringsplass midt på natten – som så et lys ble slått på og av i kontor

Pressemelding

Uttalelse fra Nesodden Rødt Valget 2019 på Nesodden. Betydelig endring av maktbalansen i grønn retning Det styrende flertallet på Nesodden. AP, H og Frp tapte valget og mistet 4 mandater og flertallet i kommunestyret. De var bl.a. flertallet som vedtok kommuneplanen. De grønne partiene vant valget SP 5,9% + 5,1 Rødt 11,8% + 4,7 MDG 14,8 + 1,6 Vi har, sammen med SV, V og KrF, fått velgernes mandat til å bremse nedbyggingen av Nesodden og lage en virkelig grønn endring. Rødt tar velgerne på alvor og vil arbeide for at dette flertallet samarbeider om en grønn endring i Nesoddpolitikken. For utdypende forklaring: Olga Papalexiou tlf: 98490919 Geir Christensen tlf 97631052

Si meg dine venner…..

I kommunestyret har det siden valget i 2015 vært 754 avstemninger (Enstemmige vedtak ikke medregnet) Mange vil nok være overrasket over hvem som stemmer med hvem. Makta På topp ligger AP og Høyre som har stemt likt 663 ganger. Tett fulgt av Frp som er med på laget, henholdsvis 656 og 552 av gangene. Disse tre partiene stiller i en klasse for seg og har utgjort kommunestyreflertallet som har bestemt utviklingen på Nesodden. Nære allierte: Tallene viser at MDG og Venstre er nære allierte med maktpartiene og har AP, Frp og H som sine beste venner. De stemmer sammen med dem i et stort flertall av saker, men har av og til avvikende synspunkter. Partiet som har endret mest kurs er MDG. Mens de i forrige kommunestyreperiode var partiet som stemte mest sammen med Rødt, gikk de over til å stemme med AP og Høyre med felles stemmegiving henholdsvis 567 og 515 ganger. Mellomskiktet: KrF stemte også sammen med maktpartiene i flertallet av saker, men har flere avvikende synspunkter. SV fordelte stemmegivingen sin mellom alle partiene og var partiet som er litt venner med alle. De er mest venner med Krf og minst med Høyre og er opposisjon på flere områder. Rødt er det tydelige opposisjonspartiet som oftest stemmer mot maktpartiene Stemmer felles med Høyre 69, Frp 126 og AP 127 ganger. Hvilke

Nesoddtunet – Oppryddingen som ble stoppet

Kommunestyret skulle 28. august behandle to interpellasjoner om arbeidsforholdene ved Nesoddtunet fra henholdsvis Tone Frønes (AP) og Geir Christensen (Rødt). De var av ordfører satt sist på dagsorden. På spørsmål lovet ordfører at alle saker i siste kommunestyremøte før nyvalg skulle behandles. Før interpellasjonene var det et orienteringspunkt. Kommunalsjef for Helse- og omsorg med flere la fram sin versjon av forholdene ved sykehjemmet. Det var en forsvarstale. Inntrykket jeg satt igjen med var: Alt er bra, alle er glade, unntatt noen misfornøyde varslere som ødelegger miljøet. Det er den samme historien vi har hørt to ganger i forbindelse med liknende saker på Håkonsletta og Bergertoppen. Svært viktige spørsmål i interpellasjonene ble ikke besvart. Det ble heller ikke lagt opp til noen gjennomgang av disse forholdene senere. Det er Ordførers ansvar at det blir tid til å behandle interpellasjonene. Kommunestyret fikk hverken svar på viktige spørsmål, anledning til å diskutere saken eller mulighet til å fatte vedtak. Jeg beklager dypt overfor alle ansatte på Nesoddtunet at dette forble ubehandlet. Dersom kommunen ikke legger til rette for en åpen og reell diskusjon om slike saker, vil problemene vedvare og nye skandaler vil komme og flere mennesker vil bli urettmessig behandlet. Geir Christensen Rødt

Hva skal Tangenbyen «transformeres» til?

Tangenbyen er i kommuneplanen kalt transformasjonsområde. Det har vært umulig å få skikkelig svar på hva det betyr. Beboeraksjonen har akkurat offentliggjort et kommunalt dokument framlagt for Fylkeskommunen som viser realitetene. Det handler om å rive for å bygge blokker. Ursvik omtales slik: Fase 3: «Utvikling av lavt utnyttede hytteområder øst for Fv 156. Organiseres som en åpen, variert kvartalsstruktur med vekslende romlig karakter langs Knuts vei. Prioritert gang-/sykkelforbindelse som «shared space» med torg og møtesteder, som gir en mer attraktiv, trygg og opplevelsesrik forbindelse nordover mot Oksval og fergeleiet.» Det er planlagt inntil 800 nye boenheter med plass til ca. 2000 personer på området langs Tangenveien og øvre del av Åsaveien som illustrert nedenfor. Det er lenge siden Knuts vei var «hytteområde». Rødt kan ikke støtte dette forslaget. Tangenbyen? Områdene med rekkehus og 2-4 mannsboliger rundt Tangen senter er alle lagt inn som transformasjonsområde. Gjelder bl.a. Blåbærstien, Skogen, Blomsterveien m.m. Vi foreslo å ta alle sameiene og huseierforeningene i ferdig utbygde områder ut av «transformasjonsområdet» Høyre, AP og Frp ville ikke det. Hva skal Tangenbyen og Blåbærstien transformeres til? Beboerne fortjener et svar fra Wickholm og Adland på det? Hele gjennomgangen er her: http://www.akershus.no/file/da9637aa4b6f37dec2420c52b7ba899a/02%20Nesodden%20ko Geir Christensen Rødt

Et retningsvalg for Nesodden og verden

Menneskeheten har faktisk bare én klode på deling. Det har konsekvenser for hvordan vi lever – og for kommunepolitikken på Nesodden. For overforbruket forsterker naturødeleggelsene og svekker neste generasjons muligheter til å oppleve samme trygghet, velferd og valgfrihet som oss. Klimautslippene globalt bør halveres de nærmeste 10 årene, og gå ned mot null senest innen 2050. Strengt tatt mye raskere, siden vi ser at klimaendringene skjer langt raskere enn de fleste forskere har regnet med. Vi må dermed uansett forberede oss på svært endrete samfunnsforhold i vår egen levetid. I tillegg har FNs naturpanel dokumentert at dyrearter og annet naturmangfold forsvinner i langt raskere tempo enn vi har fått med oss. Menneskeheten sager bokstavelig talt over den grenen vi selv sitter på. Klimaendringer, inkludert mat- og vannmangel forsterker selvfølgelig sosial og global uro. I en slik situasjon er det åpenbart at også kommuner som Nesodden må gjøre sitt, og at vi bør ligge i forkant av det vi er anbefalt fra nasjonalt hold. Ikke for at våre lokale utslipp i seg selv vil stoppe klimaendringene. Til sammen kan vi likevel bidra til at andre kommuner og fylkeskommuner gjør mer. «Alle» føler at det ikke spiller noen rolle hvis man bidrar alene. Til gjengjeld har det stor betydning å gå foran og få med oss flere. Fattige land blir hardere

Valg 2019

1. Lokal legevakt på Nesodden. Det ser ut til at samtlige partier er for opprettelse av legevakt, med unntak av H og AP som begge har stemt imot tidligere. Derfor et TJA for disse partiene. 2. FRP som satte sin meget brune John Brungodt som ordførerkandidat. Da melder det seg straks et spørsmål. Hvordan kan et såkalt ansvarlig parti velge en slik mann som listetopp? Kan det være at brunfargen gjennomsyrer partiet allerede? Tja, ikke vet jeg, men for dere som ønsker å støtte FRP må dere huske på hva dette partiet egenlig står for... Om noen ønsker å kommentere dette er dere hjertelig velkomne. Tore Svein Olsen

Top