Du er her
Hjem > Leserinnlegg

Et retningsvalg for Nesodden og verden

Menneskeheten har faktisk bare én klode på deling. Det har konsekvenser for hvordan vi lever – og for kommunepolitikken på Nesodden. For overforbruket forsterker naturødeleggelsene og svekker neste generasjons muligheter til å oppleve samme trygghet, velferd og valgfrihet som oss. Klimautslippene globalt bør halveres de nærmeste 10 årene, og gå ned

Valg 2019

1. Lokal legevakt på Nesodden. Det ser ut til at samtlige partier er for opprettelse av legevakt, med unntak av H og AP som begge har stemt imot tidligere. Derfor et TJA for disse partiene. 2. FRP som satte sin meget brune John Brungodt som ordførerkandidat. Da melder det seg straks

Mot Atomvåpen?

Åpent brev til Nina Sandberg Atomvåpen utgjør en økende trussel mot menneskeheten og med en stadig mer usikker verden er det viktig at vi fortsetter kampen for nedrustning og forbud mot masseødeleggelsesvåpen. Bombingen av Nagasaki og Hiroshima har vist oss de forferdelige konsekvensene et atomangrep mot en by med hundretusenvis av

Rasismen i Frp

FrPs første kandidat til valget på Nesodden blir etter sigende kastet ut av Frp for sterkt rasistiske uttalelser. Se: https://filternyheter.no/ordforerkandidat-i-frp-kaller-muslimer-dodsfiender-og-barbarer/?fbclid=IwAR1bLVAPR6ZFKCfask5PYKwCRDlMKwZ_Znw15t5fOmCBy2FZXGyL-5hdJPc Lokallagsleder Østereng tar i følge Filter nyheter Brungot i forsvar: "Lokallagsleder Anne Elisabeth Østreng i Nesodden Frp mener Brungots engasjement mot islam er «helt utenforstående» Frp, men ønsker uoppfordret å ta SIAN i forsvar. – SIAN

Sparer på velferdstjenester – forsyner seg sjøl – Ordfører vil å øke egen lønn med over 150 000

Ordfører foreslår å øke egen lønn med over 150 000 kroner opp til 988 000 årlig (stortingslønn) Varaordførers lønn foreslåes økt med over 220 tusen opp til 395 000 (40% av stortingslønn) Lønnen kommer i tillegg til ordinær jobb. I tillegg foreslåes betydelige økninger på andre politikergodtgjørelser. I formannskapet (hvor Rødt ikke kunne

Bakvendtland – Jeg har en aksje i Nesoddskolen. Denne aksjen er det mest dyrebare jeg har

Nesodden kommunestyre står nå på terskelen til å gjøre en kjempetabbe på vegne av oss alle: På Tangen går det i dag 900 elever på barneskolen og ungdomsskolen samlet sett. Kommunen ønsker å selge deler av lekeplassen til Nesoddtangen barneskole, slå sammen Tangenåsen og Alværn ungdomsskole til storskole, og bygge større

Ingen fantastisk skole

Utdanningsdirektoratet offentliggjør årlig en såkalt skolebidragsindikator. Det er et forsøk på å måle hvor mye skolene bidrar med til elevenes resultater. Her legges forutsetninger i forhold til foreldres utdanning og inntekt m.m. inn og så regner de på resultatene for å finne et tall for hva skolene bidrar med. Gjennomsnittet,

KOMMUNEPLANEN – HVA HØYRE OG AP STEMTE NED

Mange kjenner til nå til hva som blei resultatet av behandlinga av kommuneplanen. Med H og AP sitt flertall i kommunestyret blei dette realiteten av behandlinga: • Massiv boligutbygging: Utbyggingstakten øker til 150 boliger årlig i en situasjon hvor det allerede finnes godkjente reguleringsplaner eller reguleringsplaner under arbeid for over 3000

Høringsinnspill til Ny skolestruktur i Nesodden Kommune, saksnummer 19/1332

Det er bra at kommunen er opptatt av skole og utvikling da dette er en av kommunes viktigste oppgaver og et grunnleggende lovpålagt velferdsgode. I planen for ny skolestruktur åpnes det for sammenslåing, nedleggelse og bygging av storskoler. Planen foreslår utbygging av skogen på Tangenhøyden og Skoklefallsletta. Store tomtearealer i kommunens eie planlegges solgt

Det døve øret

Vansker med å få tid til tilrettelagt undervisning (inklusive spesialundervisning) var gjengangeren fra alle skolene på symposiet. Fra Utdanningsforbundet var meldingen om tid til å se hver enkelt elev den klare meldingen. Dette er den viktigste utfordringen for Nesoddskolen og handler om ressurser (budsjett) Av de med makt og myndighet vektlegger

Åpenhet og innsyn i kommunen, IKT

Interpellasjon fra SV Åpenheten og innsyn i Nesodden kommune har blitt trukket frem og kritisert fra flere hold i den siste tiden. SV er opptatt av innbyggernes rett til innsyn, at dokumentene må være lett å finne frem til. Vi ber om svar på følgende:  Postjournalen skal lagres etter dagens offentlighetslov. Hvordan

Fremtidig skolestruktur på Nesodden

Kommunestyret på Nesodden har fått utarbeidet en «mulighetsstudie», der utvikling av ungdomsskolene våre består i å bygge en gigant-skole for 800 - 1080 elever på Tangen eller Skoklefall – eller eventuelt beholde Bakkeløkka som ungdomsskole, og bare legge ned Alværn. Hvor ble det av muligheten for å bevare Alværn - en

Alt er bra i Nesoddskolen? Eller medfører billig drift svakheter?

Hvordan rangeres Nesodden kommune når det gjelder netto skoleutgifter pr. elev?  Hvor ofte innstilles spesialundervisning fordi lærer må settes inn i klasserom? Det er blandt spørsmålene ordfører nekter å svare på. Å blånekte er metoden for å unngå debatt om ressursmangel i skolen. Politisk ledelse reagerte voldsomt da Utdanningsforbundet før jul

Top