Du er her
Hjem > Leserinnlegg

Bakvendtland – Jeg har en aksje i Nesoddskolen. Denne aksjen er det mest dyrebare jeg har

Nesodden kommunestyre står nå på terskelen til å gjøre en kjempetabbe på vegne av oss alle: På Tangen går det i dag 900 elever på barneskolen og ungdomsskolen samlet sett. Kommunen ønsker å selge deler av lekeplassen til Nesoddtangen barneskole, slå sammen Tangenåsen og Alværn ungdomsskole til storskole, og bygge større

Ingen fantastisk skole

Utdanningsdirektoratet offentliggjør årlig en såkalt skolebidragsindikator. Det er et forsøk på å måle hvor mye skolene bidrar med til elevenes resultater. Her legges forutsetninger i forhold til foreldres utdanning og inntekt m.m. inn og så regner de på resultatene for å finne et tall for hva skolene bidrar med. Gjennomsnittet,

KOMMUNEPLANEN – HVA HØYRE OG AP STEMTE NED

Mange kjenner til nå til hva som blei resultatet av behandlinga av kommuneplanen. Med H og AP sitt flertall i kommunestyret blei dette realiteten av behandlinga: • Massiv boligutbygging: Utbyggingstakten øker til 150 boliger årlig i en situasjon hvor det allerede finnes godkjente reguleringsplaner eller reguleringsplaner under arbeid for over 3000

Høringsinnspill til Ny skolestruktur i Nesodden Kommune, saksnummer 19/1332

Det er bra at kommunen er opptatt av skole og utvikling da dette er en av kommunes viktigste oppgaver og et grunnleggende lovpålagt velferdsgode. I planen for ny skolestruktur åpnes det for sammenslåing, nedleggelse og bygging av storskoler. Planen foreslår utbygging av skogen på Tangenhøyden og Skoklefallsletta. Store tomtearealer i kommunens eie planlegges solgt

Det døve øret

Vansker med å få tid til tilrettelagt undervisning (inklusive spesialundervisning) var gjengangeren fra alle skolene på symposiet. Fra Utdanningsforbundet var meldingen om tid til å se hver enkelt elev den klare meldingen. Dette er den viktigste utfordringen for Nesoddskolen og handler om ressurser (budsjett) Av de med makt og myndighet vektlegger

Åpenhet og innsyn i kommunen, IKT

Interpellasjon fra SV Åpenheten og innsyn i Nesodden kommune har blitt trukket frem og kritisert fra flere hold i den siste tiden. SV er opptatt av innbyggernes rett til innsyn, at dokumentene må være lett å finne frem til. Vi ber om svar på følgende:  Postjournalen skal lagres etter dagens offentlighetslov. Hvordan

Fremtidig skolestruktur på Nesodden

Kommunestyret på Nesodden har fått utarbeidet en «mulighetsstudie», der utvikling av ungdomsskolene våre består i å bygge en gigant-skole for 800 - 1080 elever på Tangen eller Skoklefall – eller eventuelt beholde Bakkeløkka som ungdomsskole, og bare legge ned Alværn. Hvor ble det av muligheten for å bevare Alværn - en

Alt er bra i Nesoddskolen? Eller medfører billig drift svakheter?

Hvordan rangeres Nesodden kommune når det gjelder netto skoleutgifter pr. elev?  Hvor ofte innstilles spesialundervisning fordi lærer må settes inn i klasserom? Det er blandt spørsmålene ordfører nekter å svare på. Å blånekte er metoden for å unngå debatt om ressursmangel i skolen. Politisk ledelse reagerte voldsomt da Utdanningsforbundet før jul

Kommuneplanen – Full fart mot (sove)by

Kommunestyret vedtok ny kommuneplan med 18 (AP/H/FRP) mot 13(V,Krf, MDG,SV og Rødt) stemmer 27/3. Ingen bremser ble lagt inn. Med noen svært små justeringer gikk forslaget gjennom som det var. I ord var alle (unntatt FrP som ikke sa noe) tilhenger av forsiktig vekst, bevaring av grøntstruktur og opptatt av allsidig

Hvor ble markaloven av?

Etter kommunevalget i 2015 blei det inngått en samarbeidsavtale mellom Høyre, AP og MDG. MDG framhevet at de her hadde fått igjennom mange viktige miljøkrav. Det viktigste var kanskje: - Forsterket vern av Nesoddmarka. Etter modell av Oslo, med egne verneområder. Dette ble konkretisert i kommunestyremøtet i desember 2015 med følgende vedtak

Skole streik for klimaet!

I august 2018 skulket 15 år gamle Greta Thunberg skolen for å kjempe for klimaet og krevde at politikerne skal begynne å gjøre endringer. Hun satt foran den svenske riksdagen med et skilt der det stod «skolestreik for klimaet». Hun har inspirert ungdommer verden over til å streike og kjempe

Kommuneplanen: Rødts alternativ

Fylkeskommunen har laget en plan for sterk vekst i Akershus. Den bygger på at all vesentlig vekst skal foregå nær knutepunkter på jernbanen. I Follo er det rundt Ski og Ås stasjon. Fylkesplanen lanseres som en miljøplan, men har som formål at folk skal bo slik at det skal gå

Kampen om Nesoddens sjel fortsetter

Kommuneplanen er kommet til ny behandling etter høringsrunden i sommer. Innsigelsene fra høyere myndigheter er det jobbet mye med og mye dokumentasjon er laget. Planen fikk overraskende mange høringssvar fra innbyggerne. Av endringene som ble ønsket i de mange hundre høringssvarene fra innbyggere er så langt vi kan se, 2 tatt

Top