«Dette bør dere støtte», – på et spennende høringsmøte fikk innbyggerne snakke direkte til politikerne

Hva er og hvorfor holder kommunen en høring om forslaget til budsjett for 2020? Det ble et interessant møte. Flere lag og organisasjoner fikk legge frem sine ønsker for partiene i kommunestyret. De fikk snakke rett til beslutningstakerne, og de måtte svare på de spørsmålene politikerne hadde. Et nyttig og vellykket møte i god demokratisk ånd. Demokratisk tiltak Høringer er ett av tiltakene som brukes i gode lokaldemokratiske løsninger. Da kan innbyggere, lag og foreninger få legge frem sine synspunkter og ønsker direkte til de folkevalgte. Det kan bidra til en god dialog. Høringer kan også bidra til bedre forståelse og bakgrunn for gode avgjørelser. På dette møtet fikk politikerne høre om både store og små prosjekter, både fra frivilligheten og om kommunale tjenester. Enkelte saker kjente de til fra før, noen var allerede omtalt i budsjettet. Men andre tiltak var nye og ukjente for de fleste. Det dreide seg jo om penger, og beløpene varierte fra noen tusen kroner til mange millioner. Men uansett størrelse fortalte deltakerne om behov som de brenner for. Det er lærerikt å høre hva lag og foreninger driver med, og hvilke behov de har. Positivt inntrykk Møtet kan betegnes som vellykket. Høringer er en egnet metode for både store og små. Men det er mange aktiviteter, lag og foreninger på Nesodden, så hvorfor var det så få

Etiske retningslinjer for ansatte i Nesodden kommune

"Som ansatt må man være oppmerksom på at man, også i private sammenhenger, kan bli oppfattet som Nesodden kommunes representant. Det er derfor viktig å være bevisst også nonverbale handlinger og holdninger."  Nonverbale handlinger er en kommunikasjon som vil være gjenstand for tolkninger: https://snl.no/nonverbal_kommunikasjon Oppdatert versjon av etiske retningslinjer for ansatte i Nesodden kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.05.2015 – sist administrativt endret 1.10.2019. Etiske retningslinjer for ansatte i Nesodden kommune Her er de etiske retningslinjene i fulltekst. (Det er journalisten som har merket enkelte ord/setninger med rød skrift.) 1. Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Nesodden kommunes virksomhet. Kommunedirektøren og ledere i Nesodden kommune har et overordnet ansvar for å påse at de etiske retningslinjene følges i alle kommunens virksomheter.  I Nesodden kommunes etiske retningslinjer for ansatte er ordet/begrepet lojalitet nevnt 6 ganger.  Nesodden kommune legger avgjørende vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet, og alle ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeider med hensyn til etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Retningslinjene skal gjelde for ansatte i kommunen og for ansatte i kommunens bedrifter, selskaper og kommunale og interkommunale foretak. Kommunen sørger for nødvendig opplæring som forutsetning for å overholde de lover og forskrifter som

Politisk veiviser til Helse- og Omsorgsutvalget

Hva gjør Helse- og Omsorgsutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for Helse- og Omsorgsutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke. Hovedutvalg i Nesodden kommune Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur- og Miljøutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og teknikkutvalget. Medlemmene av utvalg kan velges både fra og utenfra kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar, Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. (Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i høst.) Denne artikkelen er en veiviser til Helse- og Omsorgsutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan. Helse- og Omsorgsutvalget (HO-utvalget) I følge kommunens hjemmesider som er fra 2017 skal HO-utvalget behandle planer og forskriftet og følge opp virksomheter innenfor sitt område. Mer om ansvarsområdene kan du lese under (1). HO møter HO-utvalgetets møter er lovpålagt åpne for publikum ogoversikt over sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i HO-utvalget og høre. HO-utvalget har møter 4 – 6 ganger i halvåret. Informasjon om møter finner du her: https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/politiske-moter-og-sakspapirer/ Klikk på aktuell dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter.

Nesodden kommunes kontrollutvalg skal behandle varslersaken på Nesoddtunet

Det er Nesodden kommunes eget kontrollutvalg som skal behandle varslersaken på Nesoddtunet. Selv om det i denne saken også ble bestemt å gjennomføre en ekstern undersøkelse, som også skal komme med støtte og veiledning for ansatte og ledelse, vil det kunne hevdes at kommunen har valgt å granske seg selv. Forslaget om at det skulle gjøres en forvaltningsrevisjon ble nedstemt. Forvaltningsrevisjon er systematiske, uavhengige undersøkelser som skal framskaffe relevant informasjon til politiske organer om iverksetting og virkninger av offentlige tiltak. Kilde snl.no En forvaltningsrevisjon er en grundigere undersøkelse som gjennomføres av Follos interkommunale distrikstsrevisjon. Sagt med andre ord: En forvaltningsrevisjon er en undersøkelse som løfter granskingen ut av kommunens hender. Disse er valgt til å sitte i Kontrollutvalg for perioden 2019-2023: Parti Medlem Varamedlem Høyre Beate Fahre Trond Rusten AP Jan Balstad Sidsel Tjernshaugen SV Arnt Even Hustad Torhild Hellstrøm MdG Øyvind Solum Arne Thodok Eriksen Trude Blomseth Thy Susanne Olsrud Hotvedt Rødt/KrF/Sp Tellef Hansen Lilly Eikeland Wedøe May Liss Ananiassen Odd Edvardsen H har lederen av utvalget/ Ap har nestlederen. FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALDSSEKRETARIAT Og her er retningslinjer for intern varsling av kritikkverdige forhold i Nesodden kommune. Vedtatt av Kommunestyret 23.05.2018 – sak 050/18. Spørsmålet som bør reises av hver og en av oss er: Er dette enkle, lett forståelige retningslinjer som gir trygghet for varsleren? Retningslinjer for intern varsling avkritikkverdige forhold i Nesodden kommune

«Jeg har tro på fremtiden med så mye bra ungdom»

Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt For noen uker siden orienterte vi om Operasjon Dagsverk – skoleelevers årlige innsatsdag for å tjene penger til gode formål. I år fant OD-prosjektet sted den siste dagen i oktober, en høstdag da hutrende, unge bollebakere eller utemusikanter bød på seg selv. Dagen da man endelig fikk hjelp til å rydde ut av en overfylt garasje, eller sanere andre unnlatelsessynder. At hele 13 elever blir engasjert til et felles oppdrag hører til unntakene. Ikke desto mindre skjedde det på Øvre Glenne Gård, hvor Torgeir Koteng, lederen for Hagespesialisten og Nesodden Næringsråd, hadde engasjert 12 av datter Majas medelever fra Nesodden vgs til innsats på et flere hundre mål stort område i Nordre Frogn. Et område som med tiden skal bli et opplevelsessenter med fokus på økologi og naturopplevelser. Med uhemmet entusiasme gikk så 26 arbeidsvillige hender løs på enorme mengder kvist og kvast. Ikke bare tanken på en kommende lunsj i det fri, men sikkert også vissheten om at ryddingen skulle bidra til å hjelpe afrikanske ungdommer til et bedre liv, mobiliserte utvilsomt til ungdommelig arbeidsglede. Så benket de seg da etterhvert – Bjørnar, Ronja, Marte, Nora, Hulda, Mohammad, Julie, Sandy, Sebastian, Zivojin, Alvaro, Petrine og Maja. 13 nesoddenungdommer som var skjønt enige om at så mange kunne jobbe sammen om et felles prosjekt, både var

”Vi tar ikke imot kontanter”

Loven fastslår at kontanter er lovlig betalingsmiddel, at betalingsmottaker er forpliktet til å ta imot kontanter som betaling og at den som betaler har rett til å betale med kontanter. I den senere tid har det stadig blitt introdusert nye betalingsmuligheter. Digitale transaksjoner øker mens kontantoppgjør minker. Utviklingsorienterte politikere, byråkrater og spesialister ser for seg at det kontantløse samfunnet ikke ligger langt unna. Tenker disse personene i det hele tatt på de 400.000 som fortsatt er ikke-digitale, og den tredelen av befolkningen som henger etter i forhold til den teknologiske utviklingen generelt? Dette gjelder i hovedsak målgruppen, de eldre. Kontantnekten har startet El-kjøp var blant de første store som innførte kontantnekt. Bussjåførene i Østfold ville gå til streik mot kontanter, reisebyråer har innført kontantnekt, og det siste er at VY også er på vei til å innføre kontantnekt. En passasjer opplevde nylig på en av VY sine busser til Oslo at sjåføren ikke ville ta imot kontanter. Beskjeden var at de som ikke kan betale med kort eller annen digital metode, kommer ikke med bussen. Passasjeren kunne selvsagt ikke forstå at en bedrift hvor staten er hovedaksjonær, kan diskriminere folk på den måte. Hva mener så myndigheten? Justisministeren unnlater å svare på om VY sin kontantnekt er ulovlig, og sier at loven er åpen for tolkning. Det samme skulle gjelde alminnelige

SOV SUS (Utkast til en vuggevise)

Sov sus, sov sang, sov sønner små på jorden. Nu stiger drømmen blå bak nattens flo. Jeg kjenner stien der og siljedalen hvor roser bryter frem der foten tro. Sov blomst i vår, sov stjernelill. Guds rike hører småbarn til. Sov, nattens brud, sov hvite bruder alle så langt som jorden går, i lykke-ve. I dalens angst og på de høye tinder skal slektens soltegn skrives på din sne. Sov, verdens mor. Vår fremtids kuld i natten gror av søvnens muld. Sov, stridsmann, sov.  Sov alle menn på jorden. Sov sverdets strenge blund i blink av jern. Med blodig ansikt snur du dig mot natten og hører hjertets hammer falle, dump, og fjern. I nattens blu, på vredens bud du sover nu som barn for Gud. Sov, alle døde, sov.  Sov under stenen, dypt under regn og sne, min far, min mor. Sov vindens søvn mens tusen vårer vandrer fra sten til sten og sletter ut hvert spor. Kom kjære.  Kom, for natt er nær. Snart skal jeg se dig aldri mer. Rolf Jacobsen, fra 'Fjerntog', 1951

Ukulturens høye beskytter

I kommunestyret prøvde jeg å ta opp utfordringene ved Nesoddtunet. Både arbeidsforholdene og de mange tilfellene av forfølgelse av varslere. Avisoppslagene fikk tilsvar fra Helse- og omsorgssjefen til kommunestyret hvor alle påstander blir benektet. Jeg spurte ordfører i kommunestyret om:  Hvor mange avviksmeldinger om arbeidsforhold foreligger  Hvor mange saker har hovedverneombudet fått?  Hvor mange saker har varslingsutvalget fått?  Hvor mange saker har kontrollutvalget fått?  Hvor mange henvendelser har ordfører fått? Til det svarer ordfører at han ikke vil gi slike opplysninger - av hensyn til varslerne! Nå er det selvfølgelig ingen risiko for varslerne om antallet varsler blir kjent. Tvert imot betyr slike opplysninger at de som står for ukulturen, og benekter at den finnes, taper ansikt. Her står ordfører for en ekstrem lukkethetskultur. I Oslo kommunene ligger alle avviksmeldinger åpent tilgjengelig på nett. På Nesodden holdes antallet avviksmeldinger hemmelig. Nesodden kommune er i annen sak akkurat dømt for gjengjeldelse og urettmessig oppsigelse av varsler. Dommen kostet kommunen over en million. Det er i kommunens og innbyggernes interesse at det ryddes opp i ukulturen. Den lever bare i lukkede rom. Åpenhet og utlufting er en forutsetning for å få til varige endringer. Når ordfører prøver å holde fakta hemmelig, bidrar han til at ukulturen får forlenget levetid. Hvorfor ? Geir Christensen Rødt

Nasjonal miljøkrise Erklæring av unntakstilstand?

Et bakteppe til Rødts budsjettarbeid høsten 2019 og tanker for videre politikk. Folket roper høyt i gatene og flere land i verden og kommunestyrer i Norge har erklært klimakrise på bakgrunn av veldokumentert forskning. Jeg mener det er bedre med ordet miljøkrise, det favner bredere i fagfeltet og jeg vil fortsette å bruke den benevnelsen. Det haster med politisk handling for å kutte drastisk i utslippene i atmosfæren og naturmiljøet generelt. Forskerne som har skrevet FNs klimarapport ber oss samlet om at verdenssamfunnet holder oss under 1,5 graders økning de nærmeste år. Dette skriver de samtidig som utslippene på verdensbasis viser at vi er på full fart mot og over 2 grader. En slik økning i temperaturen vil føre til alvorlig ødeleggelse av naturmiljøet og dermed også våre levevilkår som vi kjenner det. Ekstremværet kjenner vi på kroppen. Det vil bare bli mer og mer av slikt vær. Dyre- og plantemangfold utryddes i rasende fart. Tåler vi det? Forskerne sier nei, men også at vi kan snu om vi tar naturmiljøets tilstand på alvor! En miljøkrise er hva vi er inne i nå. Dette har flere land erklært, og det bør Norge også gjøre. I Storbritannia oppretter de borger-råd for å håndtere krisen. Hva innebærer en erklæring av nasjonal miljøkrise i praksis? Jeg tenker at det som ligger nærmest i sammenlikning

Direktør i språkrådet Åse Wetås – Uklart språk truer lokaldemokratiet

Kommunale strategier, planer og politiske saksframlegg danner grunnlag for viktige politiske beslutninger. Slike dokumenter preges ofte av konsulentsjargong og abstrakt språk. Hva gjør det med lokaldemokratiet vårt? Kronikk i Kommunal Rapport 21/12 2018 Av Åse Wetås, direktør i Språkrådet Det er møte i oppvekststyret i Kristiansand kommune. En handlingsplan skal behandles. En yngre politiker tar ordet og sier at språket i planen gjør den umulig å forstå. Hele planen blir sendt tilbake til administrasjonen med krav om et enklere språk. Grunn til å reagere Kanskje var det uttrykk som «kompetansebeholdning», «horisontal samhandling» og «endringskraft» som gjorde innholdet i planen vanskelig å forstå. Slike uttrykk florerer i kommunale strategidokumenter, planer og politiske saksframlegg. Stavanger kommune har nylig kartlagt språket i slike kommunale beslutningstekster. Intervjuer med 20 personer – fra toppledere og mellomledere til politikere, tillitsvalgte, saksbehandlere og mediefolk – tyder på at ugjennomtrengelig språk i kommunale beslutningstekster kan gjøre det vanskelig å stilling til enkelte saker. Tradisjonelt byråkratspråk viker for konsulentsjargongen «Før var det nok ærlig, byråkratisk», sier en av informantene. «Nå har du fått et glatt reklamespråk som kanskje gjør vondt verre», fortsetter informanten. Det tyder på at tradisjonelle byråkratfavoritter som «nærværende sak» eller «i henhold til foreliggende plan» er på vei ut. Inn kommer abstrakte og luftige formuleringer. Tekstene er preget av næringslivsspråk, konsulentsjargong, reklamespråk og BI-pensum. Som en informant sier: «Teksten blir

Høringsmøte om kommunens budsjett for 2020. Møt frem, lytt og lær

Kjenner du kommunebudsjettet? Hvis ikke, møt opp i Tangenten onsdag 13. november. Da inviteres kommunens foreninger, lag og organisasjoner til budsjetthøring. Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret vil være representert under høringen. Forslaget til budsjett er på ca 1,4 milliarder og med et resultat på kr 25 millioner. På kommunens nettsider står det: Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem for kommunestyret 25. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 27. november og i kommunestyret 11. desember. Kommunedirektørens presentasjon av budsjettet er publisert på kommune-TV. Men først blir det altså høring, på Tangenten 13.11. kl 17.15. Kommunedirektørens oppsummering Kommunedirektør Wenche Folberg oppsummerer sitt budsjettforslag slik: Klima er et høyt prioritet område Nesoddens klimagassutslipp skal reduseres med 65 % innen 2030. Dette krever prioritering og innsats fra både kommunen og innbyggerne. … Det er innarbeidet 35 tiltak i klimabudsjettet. Ønskede tiltak som det ikke er funnet plass for innenfor budsjettets ramme er også synliggjort. Lavere befolkningsvekst Befolkningsveksten på Nesodden har, som for resten av landet, bremset opp i 2019, og i økonomiplanen har kommunedirektøren nedskrevet forventet befolkningsvekst til 1,2 % pr. år. Ingen kutt i tjenestene Beregnet inntekt fra skatt og ramme øker med 2,9 % fra 2019 til 2020. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn beregnet pris- og lønnsvekst. Dette betyr at kommunedirektørens viktigste mål for budsjett og økonomiplanen 2020 – 2023 har vært å sikre tjenestene

Snik-liberalisering

Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Det har vært mye politisk polemikk om begrepet snik-islamisering i det siste, men tro nå ikke at denne snik-retorikken er av ny dato. I vedlagte møteannonse fra november 1990, benyttes begrepet snik-liberalisering i forbindelse med en antatt fare for snik-liberalisering av hasj i Nesoddensamfunnet. At det trommes sammen til et stort innbyggermøte om dette allerede for nesten 30 år siden skal man merke seg. Med tilstedeværelse av ordfører, sosialsjef og representanter for politiet, natteravnene og Folloklinikken, tyder jo alt på stor oppmerksomhet om problemet allerede den gang. Angsten for en generell, gradvis aksept av hasj som rusmiddel, er åpenbar. Det er jo også vel verd å legge merke til setningen: DETTE ANGÅR FOLK I ALLE ALDRE. Så får jo enhver tolke denne parolen etter egen oppfatning. I forrige Fokus poengterte vi foreldrenes rolle når det gjelder de unges forhold til rus. I denne sammenheng er det kanskje på sin plass å referere noen aktuelle råd fra politi og kommune: Snakk med ungdommene om bruk av rusmidler. Snakk med andre foreldre slik at ungdommene opplever felles rammer. Avtal tidspunkt for når ungdommene må være hjemme. Vær tydelig på at det ikke er greit å drikke alkohol eller ruse seg på annen måte, men vær også tydelig på at det er greit å ringe/komme hjem dersom noe skulle gå

Politisk veiviser til Kommunestyret

Hva gjør kommunestyret og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for kommunestyret på Nesodden. Det er ditt kommunestyre. Du kan bruke det. Kommunestyret representerer deg I Norge har vi et representativt system. Kommunestyret velges i valg og skal på våre vegne lede kommunen vår. Noen av sakene ønsker vi å vite om. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan. Kommunestyret skal Representere innbyggerne, deg. Fatte vedtak som angår deg, dine omgivelser og de tjenestene du mottar. Planlegge for deg. Lede kommunen på dine vegne. Legge til rette for innbyggermedvirkning. Kommunestyrets møter Det er tolv møter tilsammen i 2019, tre av møtene gjenstår fram til jul. En viktig sak blir budsjett for 2020. Kommunestyrets møter er lovpålagt åpne for publikum og sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i kommunestyret og høre. Informasjon om møter finner du her: https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2019-01-01T00:00:00&utvalg=1&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327& Klikk på aktuell dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter. Klikk på hvert dokument for å lese på egen pdf. Alt skal egentlig være der en uke i forveien, men er det ikke alltid. Det hender du må prøve pånytt. Kommunestyret kan følges på direkten på kommuneTV. Kommunestyrets møter kan også lastes ned og oppleves i etterkant. Når det er direktesending vises den øverst. Arkiv får du ved å rulle nedover nettsiden. Begge

Top