Du er her
Hjem > Posts tagged "kommunen"

Mer demokrati.

"Mer demokrati" er at - Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. - At innbyggerne er den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. - At innbyggerne skal gis nødvendig informasjon og kunnskap i saker som angår dem.- At innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og egne liv. Jeg ble spurt av Reidar Gunder her i avisen om betydningen av å ønske et større politisk handlingsrom og "mer demokrati" innebærer den 4. desember i år. Se: http://www.nesoddposten.no/hva-innebaerer-mer-demokrati/ Teksten over viser min kortversjon som her skal forklares bedre. Reidar Gunder henviser til artikkel i Nesoddposten: http://www.nesoddposten.no/etterlysning-mer-demokrati/ 4667

Brøyting og sakens kjerne

Brøyting og sakens kjerne. Foto: Bjarne Nordbeck

Av Gunhild Gjevjon. Med ovenstående tittel (29.10.2014) ankom en kunnskapsrik og argumentasjonstung debattant Amtas spalter. Navnet hans er Reidar Gunder, født 18.10.1923. Med andre ord en mann i sin beste alder på 91 år. Saken Gunder har engasjert seg i her på Nesodden er spørsmålet om hvem som har ansvaret for å brøyte de ”private veiene” på Nesodden: kommunen eller hus- og grunneierne? Gunder er ikke i tvil. - Omstendigheten og Vegloven plasserer ansvaret hos kommunen. Han sier at dette er enkelt å innse hvis en ser forholdet i et litt lengre perspektiv. Går en hundre år tilbake ser en at Nesodden var en landbruks kommune. Mellom de to verdenskrigene utviklet Nesodden seg til en kombinert landbruks- og hytte/rekreasjons kommune. En trend som har fortsatt det siste halve århundret. Nå med et stadig økende innslag av fastboende villaeiere. Behovet for nødvendige veier ble etter avtale med kommunen besørget og bekostet av hytte- og boligeierne, mens kommunen påtok seg vedlikeholdet (belysning,brøyting, etc.) av disse. Dette har i alle år vært oppfattet som en både praktisk og hensiktsmessig ordning for så vel kommunen som for beboerne. For en ubemidlet og tynt befolket kommune som Nesodden var vinningen innlysende. Ordningen sikret en jevn befolkningstilvekst. Tomteeiernes finansiering av veier på deres egen grunn, tilførte et betydelig nettverk av grusveier til offentlig bruk, uten at kommuneøkonomien ble belastet med

Top