Du er her
Hjem > Posts tagged "lokaldemokrati"

Er tiden som «stemmekveg» over? Regjeringen ønsker at aktive medborgere skal få medvirke i lokaldemokratiske ordninger

Stadig flere innbyggere er opptatt av politiske spørsmål. Mange protesterer på beslutninger som blir tredd nedover dem, og tilliten til politikerne blir mindre. I mange land arbeides det med demokratiske endringer, – det er ikke nok bare å slenge inn en stemmeseddel hvert annet år. Målet er å bygge levende lokalsamfunn med nærdemokratiske tiltak der folk får delta i beslutningene. Hva vil skje på Nesodden? Demokratiet ligger brakk Nesoddposten har i artikkelen Demokratiet ødelegges både innenfra og utenfra, nå må vi få mer dialog og medvirkning med innbyggerne, beskrevet det store behovet det er for bedre samarbeid mellom innbyggere og politikerne. Dialog og medvirkning er de viktigste stikkordene. Flere konflikter Det begynner å bli en lang liste av saker der det politiske flertallet har kommet i konflikt med innbyggerne: Ordførervalget i 2011 Avviklingen av ordningen med folkeavstemninger Beslutningene om døgnlegevakten Problemene med vedlikehold og brøyting av velveier Turstien i Skoklefallskogen Opprettingen av en Ad hoc-komite og beslutningene vedrørende Signalen Flere utbyggingsprosjekter, både plan- og byggesaker Flere saker som er blitt unndratt offentlighet uten tilfredsstillende begrunnelser Vedtak som er fattet i lukket rom og som bankes igjennom uten tilfredsstillende forklaring eller begrunnelser Mange føler seg overkjørt Vi påsto at politikerne var i utakt med folkeviljen. Det mener vi fremdeles. Hovedproblemet er at politikerne ikke snakker med oss innbyggere, men til oss. Mange føler seg

Demokratiet ødelegges både innenfra og utenfra, nå må vi få mer dialog og medvirkning med innbyggerne

Demokratiet på Nesodden ligger brakk. Den offentlige samtalen er døende, vi får liten informasjon om hva som skjer, og vi hører sjelden noe fra partiene. Ingen spør deg eller meg om hva vi mener om en sak, – ikke før det er for sent. Innbyggernes demokratiske aktivitet består i å stemme hvert annet år. Og eventuelt delta i protestaksjoner hvis noen begynner å bygge i nabolaget eller hvis svigermor ikke får plass på sykehjemmet. Demokratiet forfaller raskt og det trenger fornyelse hvis det skal overleve. Stikkordene er dialog og medvirkning. Liten politisk interesse og aktivitet Det er ikke mange innbyggere som deltar aktivt i det politiske arbeidet på Nesodden. Trolig er det bare noen få hundre personer som er medlemmer i et av de 10-12 partiene som er aktive her ute. Og færre enn 200 er blitt valgt inn i styrer eller komiteer, som faste representanter og varamedlemmer. Politikere som vil arbeide i lukkede rom stoler vi ikke på. Vi må ha størst mulig åpenhet. Det går to år mellom hver gang de fleste av oss skal delta aktivt i demokratiet. Det er ved et av valgene, kommune- og fylkestingsvalget eller stortingsvalget. I løpet av noen få uker før valget, øker den politiske interessen litt. I år var valgdeltakelsen ganske god, 72,6 %, – det er over landsgjennomsnittet. Men det har vært

Politikerne nedla spørreordning i Formannskapet uten debatt. Ordningen med innbyggerspørsmål ble etterlyst av innbygger i kommunestyrets marsmøte

Endret d. 15 mars 2019 Innbygger oppdaget at kommunens hjemmeside inviterer til å stille innbyggerspørsmål i Formannskapet et år etter at ordningen ble vedtatt fjernet uten debatt i kommunestyret. Rettigheten har blitt fratatt deg uten diskusjon og uten at du er informert. Å villede befolkningen med falsk info umuliggjør ekte lokaldemokrati. Hvem er denne innbyggeren? Her er et intervju med Frøydis Skaug-Andersen, en ny spennende nesoddstemme. -Jeg er 56 år og har bodd på Nesodden siden 2002 og trives godt her, sier Frøydis. – Mannen min og jeg flyttet hit fordi vi ønsket en trygg oppvekst for barnet vårt, med nærhet til naturen, til skog og sjø. Vi er så heldige å bo på landet samtidig som det bare er en 20 minutters vidunderlig båttur til Oslo. Hun forteller at hun er utdannet på Westerdals innen visuell kommunikasjon og at hun og mannen driver 2mind design på Nesodden og jobber både for det private næringsliv og det offentlige. -Og du er interessert i samfunnsspørsmål/politikk/kultur? -Ja, jeg er nok litt mer enn allment interessert, og velger å se samfunnet nedenfra og opp, sier Frøydis, – og alltid fra de «svakeste» ståsted. Jeg engasjerer meg både med hode og hjerte og har stor tro på god dialog mellom mennesker. -Hva mener du er Nesoddens identitet? -På Nesodden bryr vi oss om hverandre og den fine halvøya vår. –Du finner empati og

Tangen sentrum – utvikling mot en steinørken?

De siste trærne i sentrum på Tangen kan ryke nå. Er strategien om knutepunkt-utbygging gått for langt? Det spør naboene til sentrumsområde seg om. Esso-tomta er i ferd med å bli bebygd med ruvende bygninger på fem etasjer, kloss inntil Tangensenteret. Ikke engang en gangsti mellom ny og gammel bebyggelse blir beholt som mellomrom. Hva markedsprisen dengang var, vet ingen, for tomtesalget ble undratt offentlighet. Uvisst av hvilken grunn. Parkeringsplassen over gata, på sørsiden av Tangenten skal også bebygges, er planen. Antagelig planlegges det fem eller flere etasjer her også. Det finnes også langtkommende planer om å snauhogge skogholtet med gangstien mellom Tangenten og husene i Blomsterveien. Et søk på Nesodden kommunes hjemmesider etter områdeplan for dette området gir ingen resultater. Der vil tomteeier Kjetil Johansen bygge  med 30 % høyere utnyttelse av tomta og en femte toppetasje, i motstrid med gjeldende reguleringsplan. Det er i det private reguleringsforslaget fra Wir arkitekter disse planene kommer fram. Nesodden kommune solgte disse tomtene (det er to, B1 og B2) til Johansen i 2012 for 9,5 millioner kroner. Det høres billig ut? Hva markedsprisen dengang var, vet ingen, for tomtesalget ble undratt offentlighet. Uvisst av hvilken grunn. Naboene vil gjerne at disse tomtene skal bygges i henhold til gjeldene reguleringsplan, og laget følgende opprop som til nå har 156 underskrifter. Lenke til oppropet. Et søk på Nesodden kommunes

Tilfeldig informasjonspraksis gjør innsyn og medvirkning vanskelig

Nesodden kommunes kommunikasjonsstrategi praktiseres lite. Informasjon til innbyggerne er tilfeldig, tildels vanskelig tilgjengelig og ufullstendig. Et lyspunkt er kommunetv. Åpenhet, deltakelse og dialog Nesodden kommune vedtok en egen kommunikasjonsstrategi i 2015. Her står blant annet: "Åpenhet og dialog skal prege all kommunikasjon med omverdenen. Nesodden kommunes informasjon og kommunikasjon skal bidra til å • gi innbyggerne innsikt i kommunens tilbud og tjenester • motivere til deltakelse i beslutningsprosesser" Administrasjon og politikere sier med dette at innsyn, medvirkning og åpenhet, en forutsetning for et velfungerende demokrati, er ønsket. Kommunikasjon "Kommunikasjon" defineres i kommunens strategidokument som prosessen. "Informasjon" defineres som  produktet eller budskapet. "Informasjon er det som blir formidlet når vi kommuniserer," som det står å lese. Kommunestyret vedtok sin kommunikasjonsstrategi 10. desember 2015 og hensikten var å gi innbyggerne resultatinformasjon og legge tilrette for dialog og medvirkning gjennom blant annet: "Informere om det kommunen faktisk gjør etter planer og vedtak. Bruke lokalavisa Amta og andre media, høringer, møter, spørreundersøkelser. Utvikle flere digitale kanaler for dialog med innbyggerne, bruke sosiale medier." Sluttet med pressemeldinger Nesodddposten (NP) mottok inntil sist høst pressemeldinger fra Nesodden kommune. Plutselig var det stopp. Redaktøren for NP ringte NK og spurte hvorfor NP ikke lenger mottar pressemeldinger. NP lurte på om det hadde skjedd en glipp eller om vi var blitt svartelistet. Svaret fra servicesenteret var det litt oppsiktsvekkende at "- Pressemeldinger? -Nei, det har vi sluttet med." Redaktøren spør deretter

Hva skjer med kantina på Nesoddtunet?

Nå er det sendt ut en spørreundersøkelse til pårørende og beboere på Nesoddtunet i forhold til behov og ønsker om kantinedrift. Nesoddtunets Venner og «Kafeentusiastene» er ikke blitt spurt, og jeg lurer veldig på hvor mange av beboerne som kan svare på en spørreundersøkelse (Questback) på egenhånd? Vi er jo ikke reelle brukere av tjenestene på Tunet, men vi er mange som bruker kantinen regelmessig, konserter og andre arrangement. Jeg mener vi og burde være med i diskusjonen om videre drift, bli med i dialog, komme med innspill, etc. Det ble bevilget et lite beløp til midlertidig drift før jul. Mange flotte elever serverte kaffe, vafler og kaker en uke før jul. Nesoddtunets venner og flere frivillige stilte opp 5 helgedager før jul med nystekte vafler og kaffe. Tilskuddet fra kommunen, skulle fordeles på elever og Nesoddtunets Venner, ble det sagt. Dette er gått i glemmeboken. Det er ikke det at vi skulle tjene på dette, men det var for å skape litt hygge og trivsel før jul i en lukket kantine. Dette ble et «hurtigtilbud» og derfor ikke så godt besøkt. Hjalp Nesoddtunet oss for å få markedsført dette? Nei. I ettertid har det kommet oss fra øre fra høyeste hold at dette ikke var noen suksess, men det hadde vi ikke regnet med heller. Trist likevel, at

Lokaldemokrati under avvikling

Lokaldemokrati under avvikling.

En allianse på Stortinget mellom Høyre, Arbeiderpartiet, Frp, Venstre og KrF har fremmet et privat forslag til endring av offentleglova. De ønsker å begrense befolkningens, medienes og kommunestyrets innsyn i saker som er under behandling av byrådet i kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform. Forslaget om økt hemmelighold foreslås vedtatt med umiddelbar virkning. Nedlegging av skoler, salg av barnehager, nye busstraseer og salg av kommunale eiendommer vil kunne bli saker som offentligheten ikke får vite om før byrådet, og dermed ofte flertallet i kommunestyret, allerede har bestemt seg. Dersom forslaget vedtas, vil også kommuneadministrasjonens vurderinger være unntatt offentlighet. 1901

KrFs ordførerkandidat Henning Korsmoe: en politiker med en sterk tro.

- Mangfold i meninger er et gode. Jeg ønsker å bygge et lyttende demokrati, og da er det selvsagt at folk skal få lov å ytre seg gjennom folkeavstemninger. Det var et klart tilbakeslag for lokaldemokratiet da Ap og H endret reglementet etter siste kommunevalg. Når Henning blir spurt om hva som er bakteppe og drivkraften i hans politiske engasjement er han ikke i tvil om svaret. - Jeg er opptatt av mennesker, sier han, - har en visjon om å være talsmann for enkelt individer mot de stor, ofte ugjennomtrengelige systemer. I kommunepolitikken ønsker jeg å representere de nyanser som synes å mangle i andre partier. Drivkraften for mitt politiske engasjement har sin basis i overbevisningen om at demokratiet er avhengig av et stort meningsmangfold. Henning blir iverig nå. - Nesoddsamfunnet trenger oss alle, sier han, og forteller at han har skrevet et leserinnlegg i Amta om hva som ville blitt borte hvis en bare hadde H og Ap her i kommunen. – Du vet, vi trenger nyansene som representeres av Fr.p, MdG, Rødt, SV, Venstre og oss i KrF. 1065

Top