Du er her
Hjem > Posts tagged "medvirkning"

Mer demokrati.

"Mer demokrati" er at - Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. - At innbyggerne er den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. - At innbyggerne skal gis nødvendig informasjon og kunnskap i saker som angår dem.- At innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og egne liv. Jeg ble spurt av Reidar Gunder her i avisen om betydningen av å ønske et større politisk handlingsrom og "mer demokrati" innebærer den 4. desember i år. Se: http://www.nesoddposten.no/hva-innebaerer-mer-demokrati/ Teksten over viser min kortversjon som her skal forklares bedre. Reidar Gunder henviser til artikkel i Nesoddposten: http://www.nesoddposten.no/etterlysning-mer-demokrati/ 4667

Etterlysning: Mer demokrati.

Foto av Peter Leth under Creative Commons Licenses

Jeg ønsker meg et større demokratisk handlingsrom og mere direkte demokrati. Gjør du? Hvilke muligheter finnes og kan vi bruke dem? Lokal demokratidebatt har i liten grad belyst mulighetene. Jeg forsøker meg på noen mulighetsperspektiv. Hver enkelt innbygger har frihet til å tenke seg fram til hvilket demokrati man vil velge. Debatten om hvorvidt det finnes et demokratisk underskudd eller ikke på Nesodden kan dreie seg om hva man legger i demokrati. At noen hevder at det finnes et demokratisk underskudd, bør tas på alvor og imøtegås, og ikke avvises. At andre hevder at demokratiet fungerer tilfredsstillende bør imøtegås på samme måte. Når noen mener det finnes et demokratisk underskudd er det en opplevelse som er reell for de som mener det. Når andre mener at demokratiet på Nesodden er velfungerende og fullstendig, er det en opplevelse som er like reell for dem. 4141

Makta rår, demokratiet består?

Hva skjer med demokratiet på Nesodden når Høyre og Arbeiderpartiet har fått all makt i fire år til? Hvordan kan de to partiene være så enige om all politikk? Hva står det egentlig i partiprogrammene? Vil H+Ap ivareta demokratiet? Mange husker sikkert debattene til Gro og Kåre. De var både morsomme og spennende. De to dyktige politikerne gjorde alt de kunne for å få frem forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre. Alle som fulgte med forsto hva som var sosialdemokratisk tankegang og hva som var konservativ politikk. Derfor var debattene så lærerike. Det er jo poenget med politisk debatt: å lytte til alle argumentene og veie dem mot hverandre. Å forstå og lære. På Nesodden har mange klaget over at flertallsregimet har ødelagt den politiske debatten fordi viktige avgjørelser er tatt på bakrommet. Uten debatt. I tillegg har Nina (Sandberg, ordfører, Ap) og Erik (Adland, varaordfører, H) bare jobbet med likheten mellom de to partiene. Ikke en eneste gang har de stemt mot hverandre i viktige saker. Politisk enighet om demokrati? Hva har skjedd med de to partiene? Er de blitt helt like eller finnes det politiske uenigheter i spørsmålet om demokrati? 3572

Medvirkende innbyggerdemokrati på Nesodden? – Eller vet politikerne best?

folkets valg er den øverste lov

Medvirkende innbyggerdemokrati handler om å ta i bruk innbyggerressurser i stedet for å overlate alle beslutninger til politikerne og administrasjonen gjennom representativt demokrati. Er det en nødvendig motsetning, eller kan medvirkende innbyggerdemokrati praktiseres på Nesodden? Plan- og bygningsloven (Pbl.) lovfester medvirkning. Innbyggernes medvirkning kan brukes som en ressursfaktor i planlegging og utvikling. Nesodden kan praktisere medvirkende innbyggerdemokrati i regulerings- og byggesaker, trafikksikkerhetsarbeid, barn og unges oppvekstvilkår og universell utforming, for å nevne noe. Plan- og bygningslovens formål er "Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner." Videre omhandler Pbl. § 5-1 medvirkning og inneholder et minstekrav til medvirkning, men ingen begrensning. Det innebærer at kommunen kan selv utvide medvirkningen i forhold til dagens praksis. 1307

Debatten om sammenslåing av kommuner er i gang

Åpent møte 3 feb 2015

40 nesoddinger møtte fram i Tangenten 3. mars for å debattere forslaget til ny kommunereform. - Dette er kanskje en av de viktigste sakene for oss som bor på Nesodden, og vi må komme i gang med debatten nå, slo Eivind Reiersen fast i sin innledning. Han gikk gjennom de siste 15-20 års reformer, som alle har som mål å effektivisere, skape større enheter og åpne opp for ytterligere privat inntreden i kommunenes oppgaver. Sykehusreformen, NAV-reformen, samhandlingsreformen, politireformen har ført og fører til store endringer i samfunnsstrukturen vår, og 938

Top