Du er her
Hjem > Posts tagged "skole"

Blir det store endringer i skolestrukturen på Nesodden i fremtiden?

Skolene på Nesodden er fulle, og med voksende folketall er det behov for flere elevplasser. Dessuten har noen av skolebygningene store behov for vedlikehold og modernisering. I midten av mars offentliggjøres en mulighetsstudie som skal gi grunnlag for beslutninger om hvor mange ungdomskoler kommunen skal ha i fremtiden og hva som skal skje med barneskolene. Kommunestyret ba i desember 2018 administrasjonen lage en mulighetsstudie for utbyggingen av alle skolene i kommunen. I oppdraget heter det: Det er forventet en vekst i antallet skoleelever på Nesodden i årene som kommer, og i samme periode vil en del av kommunens skolebygninger ha betydelige vedlikeholds- og moderniserings­behov. Det er derfor viktig å kartlegge hvordan disse utfordringene kan løses på en best mulig måte, og kommunens skolestruktur spiller her en viktig rolle. Skolestrukturen er et hovedmoment i utviklingen av kommunen, dens grender og tettsteder, og fremtidig utbygging av boliger, næringsliv og tjenester. På kommunens hjemmesider står det hvilke temaer som skal belyses i studien: En, to eller tre ungdomsskoler? Det skal ses nærmere på om ungdomsskolene på Nesodden bør samles, og her vil to alternative sammenslåingsmodeller bli vurdert. Den ene modellen innebærer å slå sammen Alværn og Tangenåsen. Da beholdes Bakkeløkka som separat skole. I den andre modellen slås alle de tre skolene sammen slik at Nesodden får én ungdomsskole. Ny barneskole på Tangen og Bakkeløkka? Det

Skolekonferansen holdes i april. Ståstedsanalyse skal legges til grunn

Under budsjettforhandlingene for 2019 ble det avsatt 1 millioner kroner til et symposium for skolene på Nesodden. Konferansen skal holdes 11. april i Pinsekirken. Et viktig grunnlag for symposiet er resultatene fra Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse. På møtet i Skole- og oppvekstutvalget 4. februar ble det opplyst at symposiet skal gjennomføres 11. april. Den dagen er det planleggingsdag for skolene. I formannskapet ble det opplyst at det hadde vært vanskelig å finne egnede lokaler til et så stort arrangement. Men nå var det inngått avtale med Pinsekirken på Fjellstrand. Konferansen legges til ettermiddagen, kl 15 til 21, og det vil bli servert mat. Ståstedsanalyse I utvalgsmøtet ble det pekt på at det skal vies tid til en ståstedsanalyse fra Utdanningsdirektoratet. Den vil være med å danne grunnlaget for symposiet. Målet for en ståstedsanalyse er: å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt Ståstedsanalysen har tre faser: Fase 1: Innsamlet informasjon om skolen Dette er en faktadel der data om skolens ressursgrunnlag, elevenes læringsmiljø og læringsresultater blir lastet opp fra Skoleporten. Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Her undersøkes det hvordan personalet tar stilling til påstander om skolens praksis. Deretter drøfter personalet det samlede materialet fra fase 1 og fase 2. Materialet skal danne grunnlag for den samlede vurderingen i fase 3. Følgende tema drøftes: Kompetanse og motivasjon Tilpasset opplæring og vurdering Læringsmiljø

TRANG FREMTID FOR SKOLENE PÅ NESODDEN

Ny skole på nordre Nesodden ble nedstemt nok en gang i kommunestyret. Kommunen legger opp til trange skoler framover. Skolebruksplanen skal nå ut på høring. Et forslag fra Rødt om å bygge ny skole på nordre Nesodden ble nedstemt av Høyre, AP, Frp og Venstre i kommunestyremøtet 12. mars. Kommunen mener at Samfunnshuset fortsatt skal brukes til skole. Rådmannen tok i sitt fremlegg utgangspunkt i at alle skoler kan fylles til nesten hundre prosent av kapasiteten. Tiltak skulle vurderes dersom skolen har 90% av maksimalbelegg. I praksis er det imidlertid variasjoner mellom årskullene, og blir det for mange elever så må klasser deles. Asker regner derfor at det i praksis er mulig å fylle en skole med 80% av maksimalt antall plasser. Oslo har flytende skolegrenser og opererer derfor med 85%. Det kan bli trangt på Nesoddens skoler i årene fremover. 1068

Top